广州地化所SCI收录论文题录(2016.9.28-2016.10.28)

 

 第一完成单位论文19篇:

 1.He, Jiaxiong; Wang, Shuhong; Zhang, Wei; Yan, Wen; Lu, Zhenquan. Characteristics of mud diapirs and mud volcanoes and their relationship to oil and gas migration and accumulation in a marginal basin of the northern South China Sea. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2016, 75(15): 1122. DOI:10.1007/s12665-016-5894-9

 2.Liu, Wang-Rong; Ying, Guang-Guo; Zhao, Jian-Liang; Liu, You-Sheng; Hu, Li-Xin; Yao, Li; Liang, Yan-Qiu; Tian, Fei. Photodegradation of the azole fungicide climbazole by ultraviolet irradiation under different conditions: Kinetics, mechanism and toxicity evaluation. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2016, 318: 794-801. DOI:10.1016/j.jhazmat.2016.06.033

 3.Li, Dan; Mao, Zhe; Zhong, Yin; Huang, Weilin; Wu, Yundang; Peng, Ping'an. Reductive transformation of tetrabromobisphenol A by sulfidated nano zerovalent iron. WATER RESEARCH, 2016, 103: 1-9. DOI:10.1016/j.watres.2016.07.003

 4.Yu, Qingqing; Gao, Bo; Li, Guanghui; Zhang, Yanli; He, Quanfu; Deng, Wei; Huang, Zhonghui; Ding, Xiang; Hu, Qihou; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Attributing risk burden of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons to major emission sources: Case study in Guangzhou, south China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2016, 142: 313-323. DOI:10.1016/j.atmosenv.2016.08.009

 5.Wei, Mingming; Xiong, Yongqiang; Zhang, Li; Li, Jinhua; Peng, Ping'an. The effect of sample particle size on the determination of pore structure parameters in shales. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2016, 163: 177-185. DOI:10.1016/j.coal.2016.07.013

 6.Deng, Xiaoqin; Zhao, Taiping; Peng, Touping. Age and geochemistry of the early Mesoproterozoic A-type granites in the southern margin of the North China Craton: Constraints on their petrogenesis and tectonic implications. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2016, 283: 68-88. DOI:10.1016/j.precamres.2016.07.018

 7.Huang WenLong; Xu JiFeng; Chen JianLin; Huang Feng; Zeng YunChuan; Pi QiaoHui; Cai YongFeng; Jiang XingZhou. Geochronology and geochemistry of the Gejiu complex in the Yunnan Province, SW China: Petrogenesis and contributions of mantle-derived melts to tin mineralization. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2016, 32(8): 2330-2346.

 8.Chen XiLian; Huang WenTing; Zou YinQiao; Liang HuaYing; Zhang Jian; Zhang YuQuan. Zircon U-Pb geochronology and geochemistry of ore-bearing porphyries in the southern Yulong porphyry copper belt, and factors resulting in the differences in scale of mineralization between the southern and northern Yulong porphyry copper belt. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2016, 32(8): 2522-2534.

 9.Bi, Xinhui; Lin, Qinhao; Peng, Long; Zhang, Guohua; Wang, Xinming; Brechtel, Fred J.; Chen, Duohong; Li, Mei; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Zhou, Zhen. In situ detection of the chemistry of individual fog droplet residues in the Pearl River Delta region, China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2016, 121(15): 9105-9116. DOI:10.1002/2016JD024886

 10.Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang; Zheng, Jian-Ping; Griffin, William L.; Hong, Lu-Bing; Ma, Liang. Coexisting Early Cretaceous High-Mg Andesites and Adakitic Rocks in the North China Craton: the Role of Water in Intraplate Magmatism and Cratonic Destruction. JOURNAL OF PETROLOGY, 2016, 57(7): 1279-1308. DOI:10.1093/petrology/egw040

 11.Chen, Jun; Ying, Guang-Guo; Wei, Xiao-Doug; Liu, You-Sheng; Liu, Shuang-Shuang; Hu, Li-Xin; He, Liang-Ying; Chen, Zhi-Feng; Chen, Fan-Rong; Yang, Yong-Qiang. Removal of antibiotics and antibiotic resistance genes from domestic sewage by constructed wetlands: Effect of flow configuration and plant species. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2016, 571: 974-982. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.07.085

 12.Zeng, Yan-Hong; Luo, Xiao-Jun; Tang, Bin; Mai, Bi-Xian. Habitat- and species-dependent accumulation of organohalogen pollutants in home-produced eggs from an electronic waste recycling site in South China: Levels, profiles, and human dietary exposure. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2016, 216: 64-70. DOI:10.1016/j.envpol.2016.05.039

 13.Liu, Di; Lin, Tian; Shen, Kaijun; Li, Jun; Yu, Zhigiang; Zhang, Gan. Occurrence and Concentrations of Halogenated Flame Retardants in the Atmospheric Fine Particles in Chinese Cities. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2016, 50(18): 9846-9854. DOI:10.1021/acs.est.6b01685

 14.Kong, De-Xin; Xu, Ji-Feng; Chen, Jian-Lin. Oxygen isotope and trace element geochemistry of zircons from porphyry copper system: Implications for Late Triassic metallogenesis within the Yidun Terrane, southeastern Tibetan Plateau. CHEMICAL GEOLOGY, 2016, 441: 148-161. DOI:10.1016/j.chemgeo.2016.08.012

 15.Huang, Ruifang; Sun, Weidong; Liu, Jinzhong; Ding, Xing; Peng, Shaobang; Zhan, Wenhuan. The H-2/CH4 ratio during serpentinization cannot reliably identify biological signatures. SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 6: 33821. DOI:10.1038/srep33821

 16.Lan, Qing; Yan, Yi; Huang, Chi-Yue; Santosh, M.; Shan, Ye-Hua; Chen, Wenhuang; Yu, Mengming; Qian, Kun. Topographic architecture and drainage reorganization in Southeast China: Zircon U-Pb chronology and Hf isotope evidence from Taiwan. GONDWANA RESEARCH, 2016, 36: 376-389. DOI:10.1016/j.gr.2015.07.008

 17.Xia, Xiaoping; Nie, Xiaosong; Lai, Chun-Kit; Wang, Yuejun; Long, Xiaoping; Meffre, Sebastien. Where was the Ailaoshan Ocean and when did it open: A perspective based on detrital zircon U-Pb age and Hf isotope evidence. GONDWANA RESEARCH, 2016, 36: 488-502. DOI:10.1016/j.gr.2015.08.006

 18.Huang, Zongying; Long, Xiaoping; Yuan, Chao; Sun, Min; Wang, Yujing; Zhang, Yunying; Chen, Bei. Detrital zircons from Neoproterozoic sedimentary rocks in the Yili Block: Constraints on the affinity of microcontinents in the southern Central Asian Orogenic Belt. GONDWANA RESEARCH, 2016, 37: 39-52. DOI:10.1016/j.gr.2016.05.009

 19.Huangfu, Pengpeng; Wang, Yuejun; Li, Zhonghai; Fan, Weiming; Zhang, Yan. Effects of Crustal Eclogitization on Plate Subduction/Collision Dynamics: Implications for India-Asia Collision. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2016, 27(5): 727-739. DOI:10.1007/s12583-016-0701-9

 非第一完成单位论文20篇:

 1.Ma, Lingya; He, Hongping; Zhu, Runliang; Zhu, Jianxi; Mackinnon, Ian D. R.; Xi, Yunfei. Bisphenol A degradation by a new acidic nano zero-valent iron diatomite composite. CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2016, 6(15): 6066-6075. DOI:10.1039/c6cy00594b

 2.An, Jing; Hu, Jingwen; Shang, Yu; Zhong, Yufang; Zhang, Xinyu; Yu, Zhiqiang. The cytotoxicity of organophosphate flame retardants on HepG2, A549 and Caco-2 cells. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2016, 51(11): 980-988. DOI:10.1080/10934529.2016.1191819

 3.Li, Wei; Wang, Longjun; Liu, Fan; Liang, Xiaoliang; Feng, Xionghan; Tan, Wenfeng; Zheng, Lirong; Yin, Hui. Effects of Al3+ doping on the structure and properties of goethite and its adsorption behavior towards phosphate. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2016, 45: 18-27. DOI:10.1016/j.jes.2015.12.013

 4.Zhao, Juan; Wang, Zhe; Wu, Ting; Wang, Xinming; Dai, Wanhong; Zhang, Yujie; Wang, Ran; Zhang, Yonggan; Shi, Chengfei. Volatile organic compound emissions from straw-amended agricultural soils and their relations to bacterial communities: A laboratory study. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2016, 45: 257-269. DOI:10.1016/j.jes.2015.12.036

 5.Khan, Muhammad Usman; Li, Jun; Zhang, Gan; Malik, Riffat Naseem. New insight into the levels, distribution and health risk diagnosis of indoor and outdoor dust-bound FRs in colder, rural and industrial zones of Pakistan. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2016, 216: 662-674. DOI:10.1016/j.envpol.2016.06.030

 6.Zong, Zheng; Wang, Xiaoping; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Qu, Lin; Ji, Ling; Zhi, Guorui; Li, Jun; Zhang, Gan. Source apportionment of PM2.5 at a regional background site in North China using PMF linked with radiocarbon analysis: insight into the contribution of biomass burning. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2016, 16(17): 11249-11265. DOI:10.5194/acp-16-11249-2016

 7.Xu, Wang; Dong, Yongsheng; Zhang, Xiuzheng; Deng, Mingrong; Zhang, Le. Petrogenesis of high-Ti mafic dykes from Southern Qiangtang, Tibet: Implications for a ca. 290 Ma large igneous province related to the early Permian rifting of Gondwana. GONDWANA RESEARCH, 2016, 36: 410-422. DOI:10.1016/j.gr.2015.07.016

 8.Gong, Jian; Huang, Youda; Huang, Wen; Ran, Yong; Chen, Diyun. Multiphase partitioning and risk assessment of endocrine-disrupting chemicals in the Pearl River, China. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2016, 35(10): 2474-2482. DOI:10.1002/etc.3419

 9.Sun, Yu-Xin; Zhang, Zai-Wang; Xu, Xiang-Rong; Hao, Qin-Wei; Hu, Yong-Xia; Zheng, Xiao-Bo; Luo, Xiao-Jun; Diao, Zeng-Hui; Mai, Bi-Xian. Spatial and Vertical Distribution of Dechlorane Plus in Mangrove Sediments of the Pearl River Estuary, South China. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2016, 71(3): 359-364. DOI:10.1007/s00244-016-0296-2

 10.Ma, Jianfeng; Huang, Daiqin; Zhang, Wenyi; Zou, Jing; Kong, Yong; Zhu, Jianxi; Komarneni, Sridhar. Nanocomposite of exfoliated bentonite/g-C3N4/Ag3PO4 for enhanced visible-light photocatalytic decomposition of Rhodamine B. CHEMOSPHERE, 2016, 162: 269-276. DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.07.089

 11.Zhang, Yahe; Liao, Yuhong; Guo, Shaohui; Xu, Chunming; Shi, Quan. Molecular Transformation of Crude Oil in Confined Pyrolysis System and Its Impact on Migration and Maturity Geochemical Parameters. ENERGY & FUELS, 2016, 30(9): 6923-6932. DOI:10.1021/acs.energyfuels.6b00841

 12.Kang, Mingliang; Bardelli, Fabrizio; Ma, Bin; Charlet, Laurent; Chen, Fanrong; Yang, Yongqiang. The influence of pH and reaction time on the formation of FeSe2 upon selenite reduction by nano-sized pyrite-greigite. RADIOCHIMICA ACTA, 2016, 104(9): 649-656. DOI:10.1515/ract-2015-2496

 13.Zhou, Zhen-Ju; Mao, Shi-Dong; Chen, Yan-Jing; Santosh, M.. U-Pb ages and Lu-Hf isotopes of detrital zircons from the southern Qinling Orogen: Implications for Precambrian to Phanerozoic tectonics in central China. GONDWANA RESEARCH, 2016, 35: 323-337. DOI:10.1016/j.gr.2015.06.003

 14.Hu, Rongguo; Wijbrans, Jan R.; Brouwer, Fraukje M.; Wang, Min; Zhao, Linghao; Qiu, Huaning. Ar-40/Ar-39 thermochronological constraints on the retrogression and exhumation of ultra-high pressure (UHP) metamorphic rocks from Xitieshan terrane, North Qaidam, China. GONDWANA RESEARCH, 2016, 36: 157-175. DOI:10.1016/j.gr.2016.04.009

 15.Ji, Shaocheng; Wang, Qian; Shao, Tongbin; Endo, Hiroto; Michibayashi, Katsuyoshi; Salisbury, Matthew H.. S-wave velocities and anisotropy of typical rocks from Yunkai metamorphic complex and constraints on the composition of the crust beneath Southern China. TECTONOPHYSICS, 2016, 686: 27-50. DOI:10.1016/j.tecto.2016.07.017

 16.Huang, Guopei; Chen, Yingjun; Tian, Chongguo; Tang, Jianhui; Zhang, Hua; Luo, Yongming; Li, Jun; Zhang, Gan. Spatial Distributions and Seasonal Variations of Dissolved Black Carbon in the Bohai Sea, China. JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, 2016, 74: 214-227. DOI:10.2112/SI74-019.1

 17.Yue, Binbin; Hong, Fang; Merkel, Sebastien; Tan, Dayong; Yan, Jinyuan; Chen, Bin; Mao, Ho-Kwang. Deformation Behavior across the Zircon-Scheelite Phase Transition. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2016, 117(13): 135701. DOI:10.1103/PhysRevLett.117.135701

 18.Wang, Yong; Zhu, Liping; Wang, Junbo; Ju, Jianting; Peng, Ping; Lin, Xiao; Hu, Jianfang; Nishimura, Mitsugu. Paleohydrological processes revealed by n-alkane dD in lacustrine sediments of Lake Pumoyum Co, southern Tibetan Plateau, and their response to climate changes during the past 18.5 cal ka. JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY, 2016, 56(2-3): 223-238. DOI:10.1007/s10933-016-9909-z

 19.Dong, Ya-Lin; Wang, Bao-Di; Zhao, Wen-Xia; Yang, Tian-Nan; Xu, Ji-Feng. Discovery of eclogite in the Bangong Co-Nujiang ophiolitic melange, central Tibet, and tectonic implications. GONDWANA RESEARCH, 2016, 35: 115-123. DOI:10.1016/j.gr.2016.03.010

 20.Chen, Ming; Sun, Min; Cai, Keda; Buslov, Mikhail M.; Zhao, Guochun; Jiang, Yingde; Rubanova, Elena S.; Kulikova, Anna V.; Voytishek, Elena E.. The early Paleozoic tectonic evolution of the Russian Altai: Implications from geochemical and detrital zircon U-Pb and Hf isotopic studies of meta-sedimentary complexes in the Charysh-Terekta-Ulagan-Sayan suture zone. GONDWANA RESEARCH, 2016, 34: 1-15. DOI:10.1016/j.gr.2016.02.011

 

 

 

公共支撑部

 

 

 

附件: