广州地化所SCI收录论文题录(2019.09.28-2019.10.29)

 

 第一完成单位论文20篇:

 1.Wang, Yunfeng; Chen, Huayong; Baker, Michael J.; Han, Jinsheng; Xiao, Bing; Yang, Juntao; Jourdan, Fred. Multiple mineralization events of the Paleozoic Tuwu porphyry copper deposit, Eastern Tianshan: evidence from geology, fluid inclusions, sulfur isotopes, and geochronology. MINERALIUM DEPOSITA, 2019, 54(7): 1053-1076. DOI: 10.1007/s00126-018-0859-4

 2.Li, Zhentao; Liu, Dameng; Cai, Yidong; Wang, Yunpeng; Teng, Juan. Adsorption pore structure and its fractal characteristics of coals by N-2 adsorption/desorption and FESEM image analyses. FUEL, 2019, 257. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116031

 3.Xian, Haiyang; He, Hongping; Zhu, Jianxi; Du, Runxiang; Wu, Xiao; Tang, Hongmei; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; Zhu, Runliang; Teng, H. Henry. Crystal habit-directed gold deposition on pyrite: Surface chemical interpretation of the pyrite morphology indicative of gold enrichment. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 264: 191-204. DOI: 10.1016/j.gca.2019.08.011

 4.Zhang, Shitao; Chen, Huayong; Shu, Qihai; Zhang, Yu; Chu, Gaobin; Cheng, Jiamin; Tian, Jing. Unveiling growth histories of multi-generational garnet in a single skarn deposit via newly-developed LA-ICP-MS U-Pb dating of grandite. GONDWANA RESEARCH, 2019, 73: 65-76. DOI: 10.1016/j.gr.2019.04.003

 5.Yang, Chunsi; Zhao, Liandang; Zheng, Hui; Wang, Dequan. The multiple granitic magmatism in the giant Huayangchuan uranium polymetallic ore district: Implications for tectonic evolution of the southern margin of North China Craton in the Qinling Orogen. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103055

 6.Feng, Yuzhou; Xiao, Bing; Li, Rucao; Deng, Changzhou; Han, Jinsheng; Wu, Chao; Li, Guanghui; Shi, Huilin; Lai, Chunkit. Alteration mapping with short wavelength infrared (SWIR) spectroscopy on Xiaokelehe porphyry Cu-Mo deposit in the Great Xing'an Range, NE China: Metallogenic and exploration implications. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103062

 7.Huang, Wenting; Liang, Huaying; Zhang, Jian; Wu, Jing; Chen, Xilian; Ren, Long. Genesis of the Dachang Sn-polymetallic and Baoshan Cu ore deposits, and formation of a Cretaceous Sn-Cu ore belt from southwest China to western Myanmar. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103030

 8.Yang, Chao; Xiong, Yongqiang; Zhang, Jinchuan; Liu, Yuke; Chen, Cong. Comprehensive Understanding of OM-Hosted Pores in Transitional Shale: A Case Study of Permian Longtan Shale in South China Based on Organic Petrographic Analysis, Gas Adsorption, and X-ray Diffraction Measurements. ENERGY & FUELS, 2019, 33(9): 8055-8064. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b01410

 9.Choudhary, Babita R.; Ernst, Richard E.; Xu, Yi-Gang; Evans, David A. D.; de Kock, Michiel O.; Meert, Joseph G.; Ruiz, Amarildo S.; Lima, Gabrielle A.. Geochemical characterization of a reconstructed 1110 Ma Large Igneous Province. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 332. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105382

 10.Chen, Qingze; Zhu, Runliang; Deng, Liangliang; Ma, Lingya; He, Qiuzhi; Du, Jing; Fu, Haoyang; Zhang, Junping; Wang, Aiqin. One-pot synthesis of novel hierarchically porous and hydrophobic Si/SiOx composite from natural palygorskite for benzene adsorption. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2019, 378. DOI: 10.1016/j.cej.2019.122131

 11.Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang; Deng, Yangfan; Zheng, Jian-Ping; Sun, Min; Griffin, William L.; Xia, Bing; Wang, Christina Yan. Reply to comment by Qi and Wang on "Similar crust beneath disrupted and intact cratons: Arguments against lower-crust delamination as a decratonization trigger". TECTONOPHYSICS, 2019, 767. DOI: 10.1016/j.tecto.2019.06.026

 12.Zhang, Long; Sun, Wei-dong; Chen, Ren-Xu. Evolution of serpentinite from seafloor hydration to subduction zone metamorphism: Petrology and geochemistry of serpentinite from the ultrahigh pressure North Qaidam orogen in northern Tibet. LITHOS, 2019, 346. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105158

 13.Lin, Zhengfan; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Sun, Min; Long, Xiaoping; Wang, Xinyu; Huang, Zongying; Chen, Zhiwei. Petrogenesis and geodynamic implications of two episodes of Permian and Triassic high-silica granitoids in the Chinese Altai, Central Asian Orogenic Belt. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 184. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.103978

 14.Zhang, Yuxiu; Wei, Chaohai; Yan, Bo. Emission characteristics and associated health risk assessment of volatile organic compounds from a typical coking wastewater treatment plant. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 693. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.223

 15.Zhang, Yunying; Yuan, Chao; Sun, Min; Chen, Ming; Hong, Lubing; Li, Jie; Long, Xiaoping; Li, Pengfei; Lin, Zhengfan. Recycled oceanic crust in the form of pyroxenite contributing to the Cenozoic continental basalts in central Asia: new perspectives from olivine chemistry and whole-rock B-Mo isotopes. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2019, 174(10). DOI: 10.1007/s00410-019-1620-4

 16.Tang, Mingjin; Chan, Chak K.; Li, Yong Jie; Su, Hang; Ma, Qingxin; Wu, Zhijun; Zhang, Guohua; Wang, Zhe; Ge, Maofa; Hu, Min; He, Hong; Wang, Xinming. A review of experimental techniques for aerosol hygroscopicity studies. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(19): 12631-12686. DOI: 10.5194/acp-19-12631-2019

 17.Cheng, Peng; Xiao, Xianming; Wang, Xing; Sun, Jian; Wei, Qiang. Evolution of water content in organic-rich shales with increasing maturity and its controlling factors: Implications from a pyrolysis experiment on a water-saturated shale core sample. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 109: 291-303. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2019.06.023

 18.Du, Zhixue; Deng, Jie; Miyazaki, Yoshinori; Mao, Ho-kwang; Karki, Bijaya B.; Lee, Kanani K. M.. Fate of Hydrous Fe-Rich Silicate Melt in Earth's Deep Mantle. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 46(16): 9466-9473. DOI: 10.1029/2019GL083633

 19.Zhao TaiPing; Pang LanYin; Qiu YiFan; Zhu XiYan; Wang ShiYan; Geng YuanSheng. The Paleo-Mesoproterozoic boundary: 1.8Ga. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2281-2298. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.01

 20.Pang LanYin; Gao XinYu; Sun QianYing; Hu Bo; Zhao TaiPing. Petrogenesis of the Paleoproterozoic Huangqikou granitic rocks from the middle part of the Helanshan area and its tectonic implications. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2344-2362. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.04

 非第一完成单位论文27篇:

 1.Deng, Changzhou; Sun, Guangyi; Sun, Deyou; Han, Jinsheng; Yang, Dongguang; Tang, Zongyuan. Morphology, trace elements, and geochronology of zircons from monzogranite in the Northeast Xing'an Block, northeastern China: constraints on the genesis of the host magma. MINERALOGY AND PETROLOGY, 2019, 113(5): 651-666. DOI: 10.1007/s00710-019-00669-9

 2.Wei, Zhifu; Wang, Yongli; Wang, Gen; Ma, Xueyun; He, Wei; Zhang, Ting; Yu, Xiaoli; Zou, Yan-Rong. Isotopic Composition of Abiogenic Gas Produced in Closed-System Fischer-Tropsch Synthesis: Implications for the Origins of the Deep Songliao Basin Gases in China. GEOFLUIDS, 2019, 2019. DOI: 10.1155/2019/2823803

 3.Wu, Tao; Wang, Xuan-Ce; Li, Wu-Xian; Wilde, Simon A.; Tian, Liyan. Petrogenesis of the ca. 820-810 Ma felsic volcanic rocks in the Bikou Group: Implications for the tectonic setting of the western margin of the Yangtze Block. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 331. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105370

 4.Dong, Bohao; Long, Xiaoping; Li, Jie; Yang, Xiaoxiao; Zhao, Bingshuang; Luo, Jin. Mo isotopic variations of a Cambrian sedimentary profile in the Huangling area, South China: Evidence for redox environment corresponding to the Cambrian Explosion. GONDWANA RESEARCH, 2019, 69: 45-55. DOI: 10.1016/j.gr.2018.12.002

 5.Lan, Caiyun; Zhao, Taiping; Chen, Wei Terry; Long, Xiaoping. Trace elemental modification in magnetite from high-grade metamorphosed BIFs in the southern North China Craton. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103019

 6.Liu, Rui; Chen, Genwen. The 109 porphyry Cu deposit in the western Tianshan orogenic belt, NW China: An example of Cu mineralization in a reduced magmatic-hydrothermal system in an extensional setting. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.102989

 7.Jiang, Hai; Jiang, Shao-Yong; Li, Wen-Qian; Peng, Ning-Jun; Zhao, Kui-Dong. Fluid inclusion and isotopic (C, H, O, S and Pb) constraints on the origin of late Mesozoic vein-type W mineralization in northern Guangdong, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103007

 8.Li, Jin-Xiang; Fan, Wei-Ming; Zhang, Li-Yun; Evans, Noreen J.; Sun, Ya-Li; Ding, Lin; Guan, Qiu-Yun; Peng, Tou-Ping; Cai, Fu-Long; Sein, Kyaing. Geochronology, geochemistry and Sr-Nd-Hf isotopic compositions of Late Cretaceous-Eocene granites in southern Myanmar: Petrogenetic, tectonic and metallogenic implications. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 112. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103031

 9.Shi, Wen-Jun; Jiang, Yu-Xia; Ma, Dong-Dong; Huang, Guo-Yong; Xie, Lingtian; Chen, Hong-Xing; Huang, Ming-Zhi; Ying, Guang-Guo. Dydrogesterone affects the transcription of genes in visual cycle and circadian rhythm network in the eye of zebrafish. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 183. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.109556

 10.Ren, Guofa; Yan, Xiaoling; Chu, Xiaodong; Cai, Yunmei; Shi, Yichao; Zheng, Kewen; Yu, Zhiqiang. Polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in mangrove sediments of Shantou, China: Occurrence, profiles, depth-distribution, and risk assessment. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 183. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.109564

 11.Song, Yanpei; Zhan, Hao; Zhuang, Xiuzheng; Yin, Xiuli; Wu, Chuangzhi. Synergistic Characteristics and Capabilities of Co-hydrothermal Carbonization of Sewage Sludge/Lignite Mixtures. ENERGY & FUELS, 2019, 33(9): 8735-8745. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b01766

 12.Cai, Yunmei; Wu, Jiandong; Zhang, Yanlin; Lin, Zheng; Peng, Yisheng. Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of mangrove wetlands in Shantou, South China. JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION, 2019, 205. DOI: 10.1016/j.gexplo.2019.106332

 13.Wu, Di; Ding, Xiang; Li, Qing; Sun, Jianfeng; Huang, Cheng; Yao, Lan; Wang, Xinming; Ye, Xingnan; Chen, Yingjun; He, Hong; Chen, Jianmin. Pollutants emitted from typical Chinese vessels: Potential contributions to ozone and secondary organic aerosols. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, 238. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.117862

 14.Li, Mingkun; Ouyang, Tingping; Zhu, Zhaoyu; Tian, Chengjing; Peng, Shasha; Tang, Zhihua; Qiu, Yan; Zhong, Hexian; Peng, Xuechao. Rare earth element fractionations of the northwestern South China Sea sediments, and their implications for East Asian monsoon reconstruction during the last 36 kyr. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2019, 525: 16-24. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.09.007

 15.D'Souza, Joseph; Prabhakar, N.; Xu, Yigang; Sharma, Kamal Kant; Sheth, Hetu. Mesoarchaean to Neoproterozoic (3.2-0.8 Ga) crustal growth and reworking in the Aravalli Craton, northwestern India: Insights from the Pur-Banera supracrustal belt. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 332. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105383

 16.Bao, Rui; Jia, Guodong; Zhang, Chuanlun. Spatiotemporal variation of organic geochemical properties since the mid-Miocene in the deep South China Sea (IODP Expedition 349). JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 183. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.103961

 17.Michikami, Tatsuhiro; Hagermann, Axel; Tsuchiyama, Akira; Yamaguchi, Hirotaka; Irie, Terunori; Nomura, Keita; Sasaki, Osamu; Nakamura, Michihiko; Okumura, Satoshi; Hasegawa, Sunao. Three-dimensional imaging of crack growth in L chondrites after high-velocity impact experiments. PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2019, 177. DOI: 10.1016/j.pss.2019.07.005

 18.Li, Yanan; Zhen, Xiaomei; Liu, Lin; Tian, Chongguo; Pan, Xiaohui; Tang, Jianhui. Halogenated flame retardants in the sediments of the Chinese Yellow Sea and East China Sea. CHEMOSPHERE, 2019, 234: 365-372. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.115

 19.Choudhary, Babita Rani; Santosh, M.; De Vivo, Benedetto; Jadhav, Gajananrao; Babu, E. V. S. S. K.. Melt inclusion evidence for mantle heterogeneity and magma degassing in the Deccan large Igneous Province, India. LITHOS, 2019, 346. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.07.002

 20.Lu, Shaoyou; Ren, Lu; Liu, Yanlin; Ma, Huimin; Liu, Shan; Zhu, Zhou; Tang, Zhi; Kang, Li; Liao, Shicheng. Urinary parabens in children from South China: Implications for human exposure and health risks. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 254. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113007

 21.Wang, Zhenzhen; Wang, Tao; Fu, Hongbo; Zhang, Liwu; Tang, Mingjin; George, Christian; Grassian, Vicki H.; Chen, Jianmin. Enhanced heterogeneous uptake of sulfur dioxide on mineral particles through modification of iron speciation during simulated cloud processing. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(19): 12569-12585. DOI: 10.5194/acp-19-12569-2019

 22.Sun, Jian; Shen, Zhenxing; Zhang, Yue; Zhang, Zhou; Zhang, Qian; Zhang, Tian; Niu, Xinyi; Huang, Yu; Cui, Long; Xu, Hongmei; Liu, Hongxia; Cao, Junji; Li, Xuxiang. Urban VOC profiles, possible sources, and its role in ozone formation for a summer campaign over Xi'an, China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, 26(27): 27769-27782. DOI: 10.1007/s11356-019-05950-0

 23.Hao, Jingyue; Zhong, Ningning; Luo, Qingyong; Liu, Dehan; Wu, Jin; Liu, Anji. Raman spectroscopy of graptolite periderm and its potential as an organic maturity indicator for the Lower Paleozoic in southwestern China. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2019, 213. DOI: 10.1016/j.coal.2019.103278

 24.Geng YuanSheng; Kuang HongWei; Du LiLin; Liu YongQing; Zhao TaiPing. On the Paleo-Mesoproterozoic boundary from the breakup event of the Columbia supercontinent. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2299-2324. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.02

 25.Deng XiaoQin; Peng TouPing; Zhao TaiPing; Qiu ZhiLi. Petrogenesis of the Late Paleoproterozoic (similar to 1.84Ga) Yuantou A-type granite in the southern margin of the North China Craton and its tectonic implications. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2455-2469. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.09

 26.Zhu XiYan; Qiu YiFan; Pang LanYin; Zhai MingGuo. Multi-source of elastic sedimentary rocks in the Gaoshanhe Group along the southern margin of the North China Craton: Implications for regional stratum comparison and tectonic evolution. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2019, 35(8): 2487-+. DOI: 10.18654/1000-0569/2019.08.11

 27.Lowther, Scott D.; Jones, Kevin C.; Wang, Xinming; Whyatt, J. Duncan; Wild, Oliver; Booker, Douglas. Particulate Matter Measurement Indoors: A Review of Metrics, Sensors, Needs, and Applications. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(20): 11644-11656. DOI: 10.1021/acs.est.9b03425 

 

 公共支撑部

附件: