广州地化所SCI收录论文题录(2020.12.1-2020.12.30)

 

 第一完成单位论文26篇:

 1.Xiao, Hangfang; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian; Chen, Jiubin; Zheng, Xinqing; Shi, Tuo; Chen, Xuefei; Wang, Chenying; Liu, Xi; Zeng, Ti. A Pilot Study on Zinc Isotopic Compositions in Shallow-Water Coral Skeletons. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2020, 21(11). DOI: 10.1029/2020GC009430

 2.Zhu, Guanhong; Ma, Jinlong; Wei, Gangjian; Zhang, Le. A Rapid and Simple Method for Lithium Purification and Isotopic Analysis of Geological Reference Materials by MC-ICP-MS. FRONTIERS IN CHEMISTRY, 2020, 8. DOI: 10.3389/fchem.2020.557489

 3.Wang, Qiang; Hao, Lulu; Zhang, Xiuzheng; Zhou, Jinsheng; Wang, Jun; Li, Qiwei; Ma, Lin; Zhang, Long; Qi, Yue; Tang, Gongjian; Dan, Wei; Fan, Jingjing. Adakitic rocks at convergent plate boundaries: Compositions and petrogenesis. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9678-y

 4.Liu, Jing; Zhu, Runliang; Ma, Lingya; Fu, Haoyang; Lin, Xiaoju; Parker, Stephen C.; Molinari, Marco. Adsorption of phosphate and cadmium on iron (oxyhydr)oxides: A comparative study on ferrihydrite, goethite, and hematite. GEODERMA, 2021, 383. DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114799

 5.Li, Weijiao; Wang, Yunpeng; Yang, Jingxue. Cloudy Region Drought Index (CRDI) Based on Long-Time-Series Cloud Optical Thickness (COT) and Vegetation Conditions Index (VCI): A Case Study in Guangdong, South Eastern China. REMOTE SENSING, 2020, 12(21). DOI: 10.3390/rs12213641

 6.Shao, Tongbin; Zhou, Yun; Cai, Yongfeng; Liang, Xinquan; Song, Maoshuang. Detrital zircon U-Pb ages and Hf isotopes of Lower-Middle Devonian to Middle Jurassic sandstones in the Qinfang basin, southern South China block: Constraints on provenance and tectonic setting. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 204. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104578

 7.Lin, Xiao-Hui; Zhan, Zhao-Wen; Zou, Yan-Rong; Sun, Jia-Nan; Peng, Ping'an. Geochemically Distinct Oil Families in the Gudong Oilfield, Zhanhua Depression, Bohai Bay Basin, China. ACS OMEGA, 2020, 5(41): 26738-26747. DOI: 10.1021/acsomega.0c03701

 8.Jia, Wanglu; Huang, Yangen; Xiao, Zhongyao; Peng, Ping'an. Identification and Implications of Trimethyl-n-Alkylbenzenes in Marine Oils from the Deep Tarim Basin. GEOFLUIDS, 2020, 2020. DOI: 10.1155/2020/8842891

 9.Fu, Yuzhen; Lin, Qinhao; Zhang, Guohua; Yang, Yuxiang; Yang, Yiping; Lian, Xiufeng; Peng, Long; Jiang, Feng; Bi, Xinhui; Li, Lei; Wang, Yuanyuan; Chen, Duohong; Ou, Jie; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Zhu, Jianxi; Sheng, Guoying. Impact of in-cloud aqueous processes on the chemical compositions and morphology of individual atmospheric aerosols. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020, 20(22): 14063-14075. DOI: 10.5194/acp-20-14063-2020

 10.Chen, Meng; Li, Lin; Zhu, Runliang; Zhu, Jianxi; He, Hongping. Intrinsic water layering next to soft, solid, hydrophobic, and hydrophilic substrates. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2020, 153(22). DOI: 10.1063/5.0030021

 11.Mekic, Majda; Wang, Yiqun; Loisel, Gwendal; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Ionic Strength Effect Alters the Heterogeneous Ozone Oxidation of Methoxyphenols in Going from Cloud Droplets to Aerosol Deliquescent Particles. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(20): 12898-12907. DOI: 10.1021/acs.est.0c03648

 12.Mekic, Majda; Gligorovski, Sasho. Ionic strength effects on heterogeneous and multiphase chemistry: Clouds versus aerosol particles. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 244. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117911

 13.Liu, Lin; Zhen, Xiaomei; Wang, Xinming; Li, Yanfang; Sun, Xu; Tang, Jianhui. Legacy and novel halogenated flame retardants in seawater and atmosphere of the Bohai Sea: Spatial trends, seasonal variations, and influencing factors. WATER RESEARCH, 2020, 184. DOI: 10.1016/j.watres.2020.116117

 14.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan; Wei, Bo. Magma oxygen fugacity of mafic-ultramafic intrusions in convergent margin settings: Insights for the role of magma oxidation states on magmatic Ni-Cu sulfide mineralization. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(12): 1841-1856. DOI: 10.2138/am-2020-7351

 15.Qi, Yue; Wang, Qiang; Zhu, Ying-Tang; Shi, Lian-Chang; Yang, Ya-Nan. Miocene Olivine Leucitites in the Hoh Xil Basin, Northern Tibet: Implications for Intracontinental Lithosphere Melting and Surface Uplift of the Tibetan Plateau. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(1). DOI: 10.1093/petrology/egaa026

 16.Liang, Tian; Zhan, Zhao-Wen; Gao, Yuan; Wang, Yao-Ping; Zou, Yan-Rong; Peng, Ping'an. Molecular structure and origin of solid bitumen from northern Sichuan Basin. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 122. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104654

 17.Zhang, Xiaofeng; Liu, Tongxu; Li, Fangbai; Li, Xiaomin; Du, Yanhong; Yu, Huanyun; Wang, Xiangqin; Liu, Chuanpin; Feng, Mi; Liao, Bing. Multiple effects of nitrate amendment on the transport, transformation and bioavailability of antimony in a paddy soil-rice plant system. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2021, 100: 90-98. DOI: 10.1016/j.jes.2020.07.009

 18.Li, Jianfeng; Cai, Zhourong; Huang, Qiangtai; Shao, Tongbin; Song, Maoshuang; Xiao, Yang; Lu, Lijuan. Nanoparticles Observed in a Shear Fracture of Dolomite and a Probable Formation Mechanism. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2021, 21(1): 555-566. DOI: 10.1166/jnn.2021.18457

 19.Zhou, Yang; Shen, Baoyun; Yan, Yi; Liu, Hailing; Yan, Yan. Nanoparticles Study on the Indosinian Xiaomei Shear Zone in the Hainan Island, China: Implication to Developmental Stage and Formation Mechanism of Nanoparticles in a Fault Zone. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2020, 31(5): 957-967. DOI: 10.1007/s12583-020-1286-x

 20.Chen, Lanxiadi; Peng, Chao; Gu, Wenjun; Fu, Hanjing; Jian, Xing; Zhang, Huanhuan; Zhang, Guohua; Zhu, Jianxi; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. On mineral dust aerosol hygroscopicity. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020, 20(21): 13611-13626. DOI: 10.5194/acp-20-13611-2020

 21.He PengLi; Huang XiaoLong; Yang Fan; Wang Xue; Li WuXian. Petrogenesis and tectonic setting of the Xiaohalajunshan titanomagnetite-rich gabbro, Western Tianshan Orogen. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(7): 2001-2016. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.07.05

 22.Tang, Gong-Jian; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Dan, Wei; Ma, Lin; Zhang, Hai-Xiang; Zhao, Zhen-Hua. Petrogenesis of the Ulungur Intrusive Complex, NW China, and Implications for Crustal Generation and Reworking in Accretionary Orogens. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(2). DOI: 10.1093/petrology/egaa018

 23.Yang, Yuxiang; Lin, Qinhao; Fu, Yuzhen; Lian, Xiufeng; Jiang, Feng; Peng, Long; Zhang, Guohua; Li, Lei; Chen, Duohong; Li, Mei; Ou, Jie; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. Stage-resolved in-cloud scavenging of submicron and BC-containing particles: A case study. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 244. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117883

 24.Li, Pengfei; Sun, Min; Rosenbaum, Gideon; Cai, Keda; Yuan, Chao; Jourdan, Fred; Xia, Xiaoping; Jiang, Yingde; Zhang, Yunying. Tectonic evolution of the Chinese Tianshan Orogen from subduction to arc-continent collision: Insight from polyphase deformation along the Gangou section, Central Asia. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(11-12): 2529-2552. DOI: 10.1130/B35353.1

 25.Jin, Biao; Huang, Chen; Yu, Yang; Zhang, Gan; Arp, Hans Peter H.. The Need to Adopt an International PMT Strategy to Protect Drinking Water Resources. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(19): 11651-11653. DOI: 10.1021/acs.est.0c04281

 26.Peng, Chao; Wang, Yu; Wu, Zhijun; Chen, Lanxiadi; Huang, Ru-Jin; Wang, Weigang; Wang, Zhe; Hu, Weiwei; Zhang, Guohua; Ge, Maofa; Hu, Min; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Tropospheric aerosol hygroscopicity in China. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020, 20(22): 13877-13903. DOI: 10.5194/acp-20-13877-2020

 非第一完成单位论文28篇:

 1.Wang, Han-Zhi; Cai, Li-Mei; Wang, Qiu-Shuang; Hu, Guo-Cheng; Chen, Lai-Guo. A comprehensive exploration of risk assessment and source quantification of potentially toxic elements in road dust: A case study from a large Cu smelter in central China. CATENA, 2021, 196. DOI: 10.1016/j.catena.2020.104930

 2.Chen, Jiemin; Sun, Runxia; Pan, Changgui; Sun, Yue; Mai, Bixian; Li, Qing X.. Antibiotics and Food Safety in Aquaculture. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2020, 68(43): 11908-11919. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c03996

 3.Wang, Haichao; Tang, Mingjin; Tan, Zhaofeng; Peng, Chao; Lu, Keding. Atmospheric Chemistry of Nitryl Chloride. PROGRESS IN CHEMISTRY, 2020, 32(10): 1535-1546. DOI: 10.7536/PC200304

 4.Pan, Xiaohui; Zhen, Xiaomei; Tian, Chongguo; Tang, Jianhui. Distributions, transports and fates of short- and medium-chain chlorinated paraffins in a typical river-estuary system. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 751. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141769

 5.Xin, Yujia; Li, Jianhua; Ratschbacher, Lothar; Zhao, Guochun; Zhang, Yueqiao; Dong, Shuwen; Xia, Xiao-Ping; Yu, Yingqi. Early Devonian (415-400 Ma) A-type granitoids and diabases in the Wuyishan, eastern Cathaysia: A signal of crustal extension coeval with the separation of South China from Gondwana. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2020, 132(11-12): 2295-2317. DOI: 10.1130/B35412.1

 6.Li, Run-Wu; Zhang, Xin; Shi, Qiang; Chen, Wan-Feng; An, Yi; Huang, Yao-Shen; Liu, Yi-Xin; Wang, Jin-Rong. Early Permian to Late Triassic tectonics of the southern Central Asian Orogenic Belt: geochronological and geochemical constraints from gabbros and granites in the northern Alxa area, NW China. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2020, 157(12): 2089-2105. DOI: 10.1017/S0016756820000345

 7.Hu, Jun; Wang, He; Tan, Jing. Fe and C isotopes constrain the pathways of hematite and Fe-rich carbonates formation in the Late Neoproterozoic Dahongliutan BIF, NW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2020, 121. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103485

 8.Liang, Yue; Wu, Cheng; Jiang, Shutong; Li, Yong Jie; Wu, Dui; Li, Mei; Cheng, Peng; Yang, Wenda; Cheng, Chunlei; Li, Lei; Deng, Tao; Sun, Jia Yin; He, Guowen; Liu, Ben; Yao, Teng; Wu, Manman; Zhou, Zhen. Field comparison of electrochemical gas sensor data correction algorithms for ambient air measurements. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2021, 327. DOI: 10.1016/j.snb.2020.128897

 9.Wang, Sai; Luo, Bang-Ke; Qin, Ying-Jun; Zhao, Jian-Gang; Wang, Tuan-Tuan; Stewart, Simon D.; Yang, Yang; Chen, Zhong-Bing; Qiu, Hong-Xin. Fish isotopic niches associated with environmental indicators and human disturbance along a disturbed large subtropical river in China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 750. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141667

 10.Wu, Qihang; Li, Haiyan; Hu, Xiaodong; Shi, Yongfeng; Kong, Deguan; Zhang, Yucheng; Mai, Bixian; Zhao, Dongye; Fu, Jie. Full-scale evaluation of reversed A(2)/O process for removal of multiple pollutants in sewage. CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2020, 31(10): 2825-2830. DOI: 10.1016/j.cclet.2020.06.029

 11.Hou, Lianhua; Luo, Xia; Han, Wenxue; Lin, Senhu; Pang, Zhenglian; Liu, Jinzhong. Geochemical Evaluation of the Hydrocarbon Potential of Shale Oil and Its Correlation with Different Minerals-a Case Study of the TYP Shale in the Songliao Basin, China. ENERGY & FUELS, 2020, 34(10): 11998-12009. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c01285

 12.Wang, Zelong; Yuan, Bin; Ye, Chenshuo; Roberts, James; Wisthaler, Armin; Lin, Yi; Li, Tiange; Wu, Caihong; Peng, Yuwen; Wang, Chaomin; Wang, Sihang; Yang, Suxia; Wang, Baolin; Qi, Jipeng; Wang, Chen; Song, Wei; Hu, Weiwei; Wang, Xinming; Xu, Wanyun; Ma, Nan; Kuang, Ye; Tao, Jiangchuan; Zhang, Zhanyi; Su, Hang; Cheng, Yafang; Wang, Xuemei; Shao, Min. High Concentrations of Atmospheric Isocyanic Acid (HNCO) Produced from Secondary Sources in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(19): 11818-11826. DOI: 10.1021/acs.est.0c02843

 13.Zhang, Xiaoxiao; Ding, Xiang; Talifu, Dilinuer; Wang, Xinming; Abulizi, Abulikemu; Maihemuti, Mailikezhati; Rekefu, Suwubinuer. Humidity and PM2.5 composition determine atmospheric light extinction in the arid region of northwest China. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2021, 100: 279-286. DOI: 10.1016/j.jes.2020.07.007

 14.Jackson, Colin R. M.; Williams, Curtis D.; Du, Zhixue; Bennett, Neil R.; Mukhopadhyay, Sujoy; Fei, Yingwei. Incompatibility of argon during magma ocean crystallization. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2021, 553. DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116598

 15.Nault, Benjamin A.; Campuzano-Jost, Pedro; Day, Douglas A.; Guo, Hongyu; Jo, Duseong S.; Handschy, Anne, V; Pagonis, Demetrios; Schroder, Jason C.; Schueneman, Melinda K.; Cubison, Michael J.; Dibb, Jack E.; Hodzic, Alma; Hu, Weiwei; Palm, Brett B.; Jimenez, Jose L.. Interferences with aerosol acidity quantification due to gas-phase ammonia uptake onto acidic sulfate filter samples. ATMOSPHERIC MEASUREMENT TECHNIQUES, 2020, 13(11): 6193-6213. DOI: 10.5194/amt-13-6193-2020

 16.Zhang, Yu; Hollings, Pete; Shao, Yongjun; Li, Dengfeng; Chen, Huayong; Li, Hongbin. Magnetite texture and trace-element geochemistry fingerprint of pulsed mineralization in the Xinqiao Cu-Fe-Au deposit, Eastern China. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(11): 1712-1723. DOI: 10.2138/am-2020-7414

 17.Wang, Chaomin; Yuan, Bin; Wu, Caihong; Wang, Sihang; Qi, Jipeng; Wang, Baolin; Wang, Zelong; Hu, Weiwei; Chen, Wei; Ye, Chenshuo; Wang, Wenjie; Sun, Yele; Wang, Chen; Huang, Shan; Song, Wei; Wang, Xinming; Yang, Suxia; Zhang, Shenyang; Xu, Wanyun; Ma, Nan; Zhang, Zhanyi; Jiang, Bin; Su, Hang; Cheng, Yafang; Wang, Xuemei; Shao, Min. Measurements of higher alkanes using NO+ chemical ionization in PTR-ToF-MS: important contributions of higher alkanes to secondary organic aerosols in China. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020, 20(22): 14123-14138. DOI: 10.5194/acp-20-14123-2020

 18.Zhang, Ruiling; Kang, Yaru; Zhang, Ruijie; Han, Minwei; Zeng, Weibin; Wang, Yinghui; Yu, Kefu; Yang, Ying. Occurrence, source, and the fate of antibiotics in mariculture ponds near the Maowei Sea, South China: Storm caused the increase of antibiotics usage. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 752. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141882

 19.Aslam, Iqra; Mumtaz, Mehvish; Qadir, Abdul; Jamil, Nadia; Baqar, Mujtaba; Mahmood, Adeel; Ahmad, Sajid Rashid; Zhang, Gan. Organochlorine pesticides (OCPs) in air-conditioner filter dust of indoor urban setting: Implication for health risk in a developing country. INDOOR AIR. DOI: 10.1111/ina.12772

 20.Du, Long; Zhu, Hongli; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Huang, Zongying; Li, Xu-Ping; Long, Xiaoping. Paleozoic crustal evolution and tectonic switching in the Northeastern Tianshan: insights from zircon Hf isotopes of granitoids. JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY, , . DOI: 10.1144/jgs2020-035

 21.Liu, Xufei; Wang, Nan; Lyu, Xiaopu; Zeren, Yangzong; Jiang, Fei; Wang, Xinming; Zou, Shichun; Ling, Zhenhao; Guo, Hai. Photochemistry of ozone pollution in autumn in Pearl River Estuary, South China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 754. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141812

 22.Wei, Mingming; Zhang, Li; Xiong, Yongqiang; Peng, Ping'an; Ju, Yiwen. Pore Size Distribution and Fractal Characteristics of the Nanopore Structure in Organic-Rich Shales Using the Neimark-Kiselev Fractal Approach. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2021, 21(1): 646-658. DOI: 10.1166/jnn.2021.18475

 23.Lin JiYan; Tang GuoBin; Xu Tao; Cai HuiTeng; Lu QingTian; Bai ZhiMing; Deng YangFan; Huang MinFu; Jin Xing. P-wave velocity structure in upper crust and crystalline basement of the Qinhang and Wuyishan Metallogenic belts : constraint from the Wanzai-Hui'an deep seismic sounding profile. CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION, 2020, 63(12): 4396-4409. DOI: 10.6038/cjg2020O0158

 24.Cao, Xue; Lin, Li; Sood, Akshay; Ma, Qianli; Zhang, Xiangyun; Liu, Yuansheng; Liu, Hong; Li, Yanting; Wang, Tao; Tang, Jinglong; Jiang, Menghui; Zhang, Rong; Yu, Shanfa; Yu, Zhiqiang; Zheng, Yuxin; Han, Wei; Leng, Shuguang. Small Airway Wall Thickening Assessed by Computerized Tomography Is Associated With Low Lung Function in Chinese Carbon Black Packers. TOXICOLOGICAL SCIENCES, 2020, 178(1): 26-35. DOI: 10.1093/toxsci/kfaa134

 25.Zhang, Zengjie; Daly, J. Stephen; Li, Chang'an; Tyrrell, Shane; Badenszki, Eszter; Sun, Xilin; Tian, Yuntao; Yan, Yi. Southeastern Tibetan Plateau serves as the dominant sand contributor to the Yangtze River: Evidence from Pb isotopic compositions of detrital K-feldspar. TERRA NOVA, , . DOI: 10.1111/ter.12505

 26.Li, Huawei; Zhang, Zaiwang; Sun, Yuxin; Wang, Weiwei; Xie, Jinli; Xie, Chenmin; Hu, Yongxia; Gao, Yongli; Xu, Xiangrong; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Tetrabromobisphenol A and hexabromocyclododecanes in sediments and biota from two typical mangrove wetlands of South China: Distribution, bioaccumulation and biomagnification. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 750. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141695

 27.Yan, Wei; Zhang, Yanyao; Ma, Yunlu; He, Mingyue; Zhang, Lifei; Sun, Weidong; Wang, Christina Yan; Liu, Xi. Water in coesite: Incorporation mechanism and operation condition, solubility and P-T dependence, and contribution to water transport and coesite preservation. GEOSCIENCE FRONTIERS, 2021, 12(1): 313-326. DOI: 10.1016/j.gsf.2020.05.007

 28.Hu, Liqin; Luo, Dan; Wang, Limei; Yu, Meng; Zhao, Shizhen; Wang, Youjie; Mei, Surong; Zhang, Gan. Levels and profiles of persistent organic pollutants in breast milk in China and their potential health risks to breastfed infants: A review. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 753. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.142028

 公共支撑部

附件: