广州地化所SCI收录论文题录(2021.02.01-2021.02.28)

 

 第一完成单位论文21篇:

 1.Lin, Xiaoju; Wei, Gaoling; Liang, Xiaoliang; Liu, Jing; Ma, Lingya; Zhu, Jianxi. The Competitive Adsorption of Chromate and Sulfate on Ni-Substituted Magnetite Surfaces: An ATR-FTIR Study. MINERALS, 2021, 11(1): 88. DOI: 10.3390/min11010088

 2.Dong, Rui; Wang, He; Li, Wenqian; Yan, Qing-He; Zhang, Xiaoyu. The geology, magnetite geochemistry, and oxygen isotopic composition of the Akesayi skarn iron deposit, Western Kunlun Orogenic Belt, Xinjiang, northwest China: Implications for ore genesis. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 130: 103854. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103854

 3.Liu, Kai; Li, Fangbai; Zhao, Xiaolei; Wang, Guoying; Fang, Liping. The overlooked role of carbonaceous supports in enhancing arsenite oxidation and removal by nZVI: Surface area versus electrochemical property. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, 406: 126851. DOI: 10.1016/j.cej.2020.126851

 4.Zhang, Baifa; Yuan, Peng; Guo, Haozhe; Deng, Liangliang; Li, Yun; Li, Li; Wang, Qiang; Liu, Dong. Effect of curing conditions on the microstructure and mechanical performance of geopolymers derived from nanosized tubular halloysite. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2021, 268: 121186. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121186

 5.Zhong, Yuting; Wang, Yaqiong; Jia, Baoyan; Wang, Man; Hu, Liang; Pan, Yanhong. A potential terrestrial Albian-Cenomanian boundary in the Yanji Basin, Northeast China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 562: 110088. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.110088

 6.Zhang, Le; Qian, Sheng-Ping; Li, Nan; Hong, Lu-Bing; Zhang, Yan-Qiang; Ren, Zhong-Yuan. Simultaneous In Situ Determination of Pb Isotope Ratios and Trace Element Concentrations in Melt Inclusions by LASS-ICP-MS. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2021, 22(1): e2020GC009451. DOI: 10.1029/2020GC009451

 7.Jiang, Wenmin; Li, Yun; Yang, Chao; Xiong, Yongqiang. Organic geochemistry of source rocks in the Baiyun Sag of the Pearl River Mouth Basin, South China Sea. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 124: 104836. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104836

 8.Hu, Shujie; Xu, Decheng; Kong, Xianglan; Gong, Jian; Yang, Yu; Ran, Yong; Mao, Jingdong. Effect of the structure and micropore of activated and oxidized black carbon on the sorption and desorption of nonylphenol. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 761: 144191. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144191

 9.Wu, Yang; Gao, Shutao; Ji, Bingjing; Liu, Zhiyang; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence of short- and medium-chain chlorinated paraffins in soils and sediments from Dongguan City, South China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 265: 114181. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114181

 10.Zhen, Xiaomei; Li, Yanfang; Wang, Xinming; Liu, Lin; Li, Yanan; Tian, Chongguo; Pan, Xiaohui; Fang, Yin; Tang, Jianhui. Source, fate and budget of Dechlorane Plus (DP) in a typical semi-closed sea, China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 269: 116214. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.116214

 11.Zang, Tingting; Wu, Haizhen; Yan, Bo; Zhang, Yuxiu; Wei, Chaohai. Enhancement of PAHs biodegradation in biosurfactant/phenol system by increasing the bioavailability of PAHs. CHEMOSPHERE, 2021, 266: 128941. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128941

 12.Shi, Shuyong; Wang, Yunpeng; Guo, Huijuan; Chen, Chengsheng; Deng, Rui. Variations in pore structure of marine shale from the same horizon of the Longmaxi Formation with changing position in a small-scale anticline: Implications for the influence of structural deformation. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 124: 104837. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104837

 13.Tan, Zhaozhao; Jia, Wanglu; Li, Jie; Yin, Lu; Wang, Susu; Wu, Jinxiang; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. Geochemistry and molybdenum isotopes of the basal Datangpo Formation: Implications for ocean-redox conditions and organic matter accumulation during the Cryogenian interglaciation. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 563: 110169. DOI: 10.1016/j.palaeo.2020.110169

 14.Fu, Yuzhen; Peng, Xiaocong; Guo, Ziyong; Peng, Long; Lin, Qinhao; Li, Lei; Li, Mei; Chen, Duohong; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Sheng, Guoying. Filter-based absorption enhancement measurement for internally mixed black carbon particles over southern China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 762: 144194. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144194

 15.Li, Zong-Rui; Luo, Xiao-Jun; Lin, Lan; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Effect of laying sequence and selection of maternal tissues in assessment of maternal transfer of organohalogenated contaminants during chicken egg formation: A pilot study. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 270: 116157. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.116157

 16.Zheng, Yijun; Jiang, Chunqing; Liao, Yuhong. Relationship between Hydrocarbon Gas Generation and Kerogen Structural Evolution Revealed by Closed System Pyrolysis and Quantitative Py-GC Analysis of a Type II Kerogen. ENERGY & FUELS, 2021, 35(1): 251-263. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c02468

 17.Lian, Xiufeng; Zhang, Guohua; Yang, Yuxiang; Lin, Qinhao; Fu, Yuzhen; Jiang, Feng; Peng, Long; Hu, Xiaodong; Chen, Duohong; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Bi, Xinhui. Evidence for the Formation of Imidazole from Carbonyls and Reduced Nitrogen Species at the Individual Particle Level in the Ambient Atmosphere. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2021, 8(1): 9-15. DOI: 10.1021/acs.estlett.0c00722

 18.Zhang, Yanli; Zhang, Ruixiong; Yu, Jianzhen; Zhang, Zhou; Yang, Weiqiang; Zhang, Huina; Lyu, Sujun; Wang, Yuesi; Dai, Wei; Wang, Yuhang; Wang, Xinming. Isoprene Mixing Ratios Measured at Twenty Sites in China During 2012-2014: Comparison With Model Simulation. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2020, 125(24): e2020JD033523. DOI: 10.1029/2020JD033523

 19.Ren, Zihe; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Huang, Chenchen; Tian, Yankuan; Gao, Shutao; Mai, Bixian. Observable carbon isotope fractionation in the photodegradation of polybrominated diphenyl ethers by simulated sunlight. CHEMOSPHERE, 2021, 266: 128950. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128950

 20.Wan, Cong; Pan, Shangxia; Lin, Lifeng; Li, Jun; Dong, Guanghui; Jones, Kevin C.; Liu, Fei; Li, Daochuan; Liu, Jing; Yu, Zhiqiang; Zhang, Gan; Ma, Huimin. DNA Methylation Biomarkers of IQ Reduction are Associated with Long-term Lead Exposure in School Aged Children in Southern China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(1): 412-422. DOI: 10.1021/acs.est.0c01696

 21.Tang, Bin; Christia, Christina; Malarvannan, Govindan; Liu, Yin-E.; Luo, Xiao-Jun; Covaci, Adrian; Mai, Bi-Xian; Poma, Giulia. Legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor microenvironments from Guangzhou, South China. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2020, 143: 105972. DOI: 10.1016/j.envint.2020.105972

 非第一完成单位论文26篇:

 1.Lian, Jianjun; Wang, Heli; He, Hongping; Huang, Weilin; Yang, Mei; Zhong, Yin; Peng, Ping'an. The reaction of amorphous iron sulfide with Mo(VI) under different pH conditions. CHEMOSPHERE, 2021, 266: 128946. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128946

 2.Lian, J. J.; Yang, M.; Wang, H. L.; Zhong, Y.; Chen, B.; Huang, W. L.; Peng, P. A.. Enhanced molybdenum(VI) removal using sulfide-modified nanoscale zerovalent iron: kinetics and influencing factors. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 83(2): 297-308. DOI: 10.2166/wst.2020.570

 3.Sun, Yujiao; Yin, Meng; Zheng, Danyang; Wang, Tiandai; Zhao, Xiaohui; Luo, Chunling; Li, Jibing; Liu, Yueqiao; Xu, Shangwei; Deng, Songqiang; Wang, Xinzi; Zhang, Dayi. Different acetonitrile degraders and degrading genes between anaerobic ammoniumoxidation and sequencing batch reactor as revealed by stable isotope probing and magnetic-nanoparticle mediated isolation. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 758: 143588. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143588

 4.Ou, Quan; Wang, Qiang; Zeng, Ji-Peng; Yang, Jin-Hui; Zhang, Hai-Xiang; Xia, Xiao-Ping; Chen, Yi-Wei. Petrogenesis and tectonic implications of Middle Triassic basalts and rhyolites in the northern Qiangtang Block, central Tibet. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 206: 104573. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104573

 5.Wang, Yizhou; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping; Yu, Jingxing; Pang, Jianzhang; Hao, Yuqi. Channel Profile Response to Abrupt Increases in Mountain Uplift Rates: Implications for Late Miocene to Pliocene Acceleration of Intracontinental Extension in the Northern Qinling Range-Weihe Graben, Central China. LITHOSPHERE, 2020, 2020(1): 7866972. DOI: 10.2113/2020/7866972

 6.Zhu, Tao; Zhang, Xing; Yi, Nengjing; Liu, Haibing; Li, Zhenguo. NOx storage and reduction assisted by non-thermal plasma over Co/Pt/Ba/gamma-Al2O3 catalyst using CH4 as reductant. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 23(2): 25506. DOI: 10.1088/2058-6272/abd620

 7.Hu GuoHui; Zhou YanYan; Zhang ShuanHong; Wang Wei; Zhao TaiPing; Wang ShiYan. Petrogenesis and metamorphic age of Palaeoproterozoic granitic gneisses in Luliang area: Constraints from zircon and monazite U-Pb ages and Hf isotopes.. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2020, 36(12): 3631-3653. DOI: 10.18654/1000-0569/2020.12.05

 8.Huang, Juan; Wang, Xinming; Zheng, Mianhai; Mo, Jiangming. 13-year nitrogen addition increases nonstructural carbon pools in subtropical forest trees in southern China. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, 2021, 481: 118748. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118748

 9.Cui, Long; Li, Hai Wei; Huang, Yu; Zhang, Zhou; Lee, Shun Cheng; Blake, Donald Ray; Wang, Xin Ming; Ho, Kin Fai; Cao, Jun Ji. The characteristics and sources of roadside VOCs in Hong Kong: Effect of the LPG catalytic converter replacement programme. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 757: 143811. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143811

 10.Li, Dan; Zhong, Yin; Wang, Heli; Huang, Weilin; Peng, Ping'an. Remarkable promotion in particle dispersion and electron transfer capacity of sulfidated nano zerovalent iron by coating alginate polymer. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 759: 143481. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143481

 11.Li, Lirong; Wang, Zhengqi; Xu, Deru. Relationship between Uranium Minerals and Pyrite and Its Genetic Significance in the Mianhuakeng Deposit, Northern Guangdong Province. MINERALS, 2021, 11(1): 73. DOI: 10.3390/min11010073

 12.Wang, Qi; Hao, Dongmei; Wang, Fen; Wang, Hui; Huang, Xiaozhui; Li, Fangbai; Li, Cangbai; Yu, Huanyun. Development of a new framework to estimate the environmental risk of heavy metal(loid)s focusing on the spatial heterogeneity of the industrial layout. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2021, 147: 106315. DOI: 10.1016/j.envint.2020.106315

 13.Yan, Caiqing; Ma, Shexia; He, Quanfu; Ding, Xiang; Cheng, Yuan; Cui, Min; Wang, Xinming; Zheng, Mei. Identification of PM2.5 sources contributing to both Brown carbon and reactive oxygen species generation in winter in Beijing, China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 246: 118069. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.118069

 14.Luo, Qing; Ren, Yuxuan; Sun, Zehang; Li, Yu; Li, Bing; Yang, Sen; Zhang, Wanpeng; Hu, Yuanan; Cheng, Hefa. Atmospheric mercury pollution caused by fluorescent lamp manufacturing and the associated human health risk in a large industrial and commercial city. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 269: 116146. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.116146

 15.Rezvukhina, Olga, V; Korsakov, Andrey, V; Rezvukhin, Dmitriy, I; Mikhailenko, Denis S.; Zamyatin, Dmitry A.; Greshnyakov, Evgeny D.; Shur, Vladimir Ya. Zircon from diamondiferous kyanite gneisses of the Kokchetav massif: Revealing growth stages using an integrated cathodoluminescence, Raman spectroscopy and electron microprobe approach. MINERALOGICAL MAGAZINE, 2020, 84(6): 949-958. DOI: 10.1180/mgm.2020.95

 16.Zhu, Yujiao; Xue, Likun; Gao, Jian; Chen, Jianmin; Li, Hongyong; Zhao, Yong; Guo, Zhaoxin; Chen, Tianshu; Wen, Liang; Zheng, Penggang; Shan, Ye; Wang, Xinfeng; Wang, Tao; Yao, Xiaohong; Wang, Wenxing. Increased new particle yields with largely decreased probability of survival to CCN size at the summit of Mt. Tai under reduced SO2 emissions. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(2): 1305-1323. DOI: 10.5194/acp-21-1305-2021

 17.Zhang, Zhengdong; Chen, Songjia; Wan, Luwen; Cao, Jun; Zhang, Qian; Yang, Chuanxun. The effects of landscape pattern evolution on runoff and sediment based on SWAT model. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2021, 80(1): 2. DOI: 10.1007/s12665-020-09315-6

 18.Ouyang, Tingping; Li, Mingkun; Guo, Yu; Peng, Shasha; He, Chenjian; Zhu, Zhaoyu. Magnetic Difference Between Deep and Surface Soil Within an Agricultural Area in Southern China: Implications for Magnetic Mineral Transformation During Pedogenic Process Under Subtropical Climate. EARTH AND SPACE SCIENCE, 2020, 7(10): e2019EA001070. DOI: 10.1029/2019EA001070

 19.Zhao, Jian-Liang; Huang, Zheng; Zhang, Qian-Qian; Ying-He, Liang; Wang, Tuan-Tuan; Yang, Yuan-Yuan; Ying, Guang-Guo. Distribution and mass loads of xenoestrogens bisphenol a, 4-nonylphenol, and 4-tert-octylphenol in rainfall runoff from highly urbanized regions: A comparison with point sources of wastewater. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 401: 123747. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.123747

 20.Shi, Wen-Jun; Liang, Yan-Qiu; Zhao, Jian-Liang; Hu, Li-Xin; Huang, Guo-Yong; Ying, Guang-Guo. Dydrogesterone Affects the Transcription of Genes in Innate Immune and Coagulation Cascade in Zebrafish Embryos. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, , : . DOI: 10.1007/s00128-021-03127-5

 21.Lin, Jia; Xu, Xiang-Po; Yue, Bei-Ying; Li, Yan; Zhou, Qian-Zhi; Xu, Xiao-Ming; Liu, Jin-Zhong; Wang, Qin-Qing; Wang, Jiang-Hai. A novel thermoanalytical method for quantifying microplastics in marine sediments. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 760: 144316. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.144316

 22.Yang, Bo-Yi; Cao, Ke; Luo, Ya-Na; He, Zhi-Zhou; Guo, Peng-Yue; Ma, Hui-Min; Yang, Mo; Zhou, Yang; Hu, Li-Wen; Chen, Gong-Bo; Zeng, Xiao-Wen; Yu, Hong-Yao; Yu, Yunjiang; Dong, Guang-Hui. Associations of ambient particulate matter with homocysteine metabolism markers and effect modification by B vitamins and MTHFR C677T gene polymorphism. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 270: 116211. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.116211

 23.Liu, Jia-cheng; He, Hong-ping; Michalski, Joseph; Cuadros, Javier; Yao, Yu-zeng; Tan, Wei; Qin, Xiao-rong; Li, Shang-ying; Wei, Gang-jian. Reflectance spectroscopy applied to clay mineralogy and alteration intensity of a thick basaltic weathering sequence in Hainan Island, South China. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 201: 105923. DOI: 10.1016/j.clay.2020.105923

 24.Zhang, Yanyao; Fu, Suyu; Wang, Baoyun; Lin, Jung-Fu. Elasticity of a Pseudoproper Ferroelastic Transition from Stishovite to Post-Stishovite at High Pressure. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2021, 126(2): 25701. DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.025701

 25.Shervais, John W.; Reagan, Mark K.; Godard, Marguerite; Prytulak, Julie; Ryan, Jeffrey G.; Pearce, Julian A.; Almeev, Renat R.; Li, Hongyan; Haugen, Emily; Chapman, Timothy; Kurz, Walter; Nelson, Wendy R.; Heaton, Daniel E.; Kirchenbaur, Maria; Shimizu, Kenji; Sakuyama, Tetsuya; Vetter, Scott K.; Li, Yibing; Whattam, Scott. Magmatic Response to Subduction Initiation, Part II: Boninites and Related Rocks of the Izu-Bonin Arc From IOPD Expedition 352. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2021, 22(1): e2020GC009093. DOI: 10.1029/2020GC009093

 26.Jiang, Hui-Hao; Cai, Li-Mei; Wen, Han-Hui; Luo, Jie. Characterizing pollution and source identification of heavy metals in soils using geochemical baseline and PMF approach. SCIENTIFIC REPORTS, 2020, 10(1): 6460. DOI: 10.1038/s41598-020-63604-5

 公共支撑部

附件: