广州地化所SCI收录论文题录 (2021.04.01-2021.04.30)

 
 第一完成单位论文28篇:
 1.Loisel, Gwendal; Mekic, Majda; Liu, Shiyang; Song, Wei; Jiang, Bin; Wang, Yiqun; Deng, Huifan; Gligorovski, Sasho. Ionic strength effect on the formation of organonitrate compounds through photochemical degradation of vanillin in liquid water of aerosols. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 246: 118140. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.118140
 2.Guo, Haozhe; Zhang, Baifa; Deng, Liangliang; Yuan, Peng; Li, Mengyuan; Wang, Qiang. Preparation of high-performance silico-aluminophosphate geopolymers using fly ash and metakaolin as raw materials. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 204: 106019. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106019
 3.Peng, Shiyun; Kong, Deming; Li, Liting; Zou, Chunlin; Chen, Fajin; Li, Meiju; Cao, Tao; Yu, Chiling; Song, Jianzhong; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Distribution and sources of DDT and its metabolites in porewater and sediment from a typical tropical bay in the South China Sea. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 267: 115492. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115492
 4.Liang, Yaohui; Hu, Liwen; Li, Jun; Liu, Fei; Jones, Kevin C.; Li, Daochuan; Liu, Jing; Chen, Duohong; You, Jing; Yu, Zhiqiang; Zhang, Gan; Dong, Guanghui; Ma, Huimin. Short-term personal PM2.5 exposure and change in DNA methylation of imprinted genes: Panel study of healthy young adults in Guangzhou city, China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 275: 116601. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116601
 5.Zhang, Long; Wang, Qiang; Ding, Xing; Li, Wan-Cai. Diverse serpentinization and associated abiotic methanogenesis within multiple types of olivine-hosted fluid inclusions in orogenic peridotite from northern Tibet. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 296: 1-17. DOI: 10.1016/j.gca.2020.12.016
 6.Fan, Jing-Jing; Wang, Qiang; Li, Jie; Wei, Gang-Jian; Ma, Jin-Long; Ma, Lin; Li, Qi-Wei; Jiang, Zi-Qi; Zhang, Le; Wang, Zi-Long; Zhang, Long. Boron and molybdenum isotopic fractionation during crustal anatexis: Constraints from the Conadong leucogranites in the Himalayan Block, South Tibet. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 297: 120-142. DOI: 10.1016/j.gca.2021.01.005
 7.Jiang, Qi; Zhu, Runliang. Facile synthesis of highly efficient and cost-effective photo-Fenton catalyst by ball milling commercial TiO2 and natural magnetite. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2021, 862: 158670. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.158670
 8.Cai, Wenwen; Ye, Pu; Yang, Bin; Shi, Zhouqi; Xiong, Qian; Gao, Fangzhou; Liu, Yousheng; Zhao, Jianliang; Ying, Guangguo. Biodegradation of typical azole fungicides in activated sludge under aerobic conditions. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2021, 103: 288-297. DOI: 10.1016/j.jes.2020.11.007
 9.Yan, Qing-He; Wang, He; Wu, Yangming; Chi, Guoxiang. Simultaneous development of arc-like and OIB-like mafic dikes in eastern Guangdong, SE China: Implications for late Jurassic ? early Cretaceous tectonic setting and deep geodynamic processes of South China. LITHOS, 2021, 388: 106021. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106021
 10.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Sun, Min; He, Peng-Li; Yuan, Chao. High-Mg andesitic rocks formed through crustal magmatic differentiation. LITHOS, 2021, 388: 106069. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106069
 11.Ma, Peng-Fei; Xia, Xiao-Ping; Lai, Chun-Kit; Cai, Ke-Da; Cui, Ze-Xian; Xu, Jian; Zhang, Le; Yang, Qing. Evolution of the Tethyan Bangong-Nujiang Ocean and its SE Asian connection: Perspective from the Early Cretaceous high-Mg granitoids in SW China. LITHOS, 2021, 388: 106074. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106074
 12.Ma, Lin; Wang, Qiang; Kerr, Andrew C.; Tang, Gong-Jian. Nature of the pre-collisional lithospheric mantle in Central Tibet: Insights to Tibetan Plateau uplift. LITHOS, 2021, 388: 106076. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106076
 13.Li, Haiyan; Duan, Dandan; Beckingham, Barbara; Yang, Yu; Ran, Yong; Grathwohl, Peter. Impact of trophic levels on partitioning and bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate organic matter and plankton. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2020, 160: 111527. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2020.111527
 14.Zhao, Xu; Fu, Lebing; Wei, Junhao; Huizenga, Jan M.; Liu, Yan; Chen, Jiajie; Wang, Dianzhong. Generation and structural modification of the giant Kengdenongshe VMS-type Au-Ag-Pb-Zn polymetallic deposit in the East Kunlun Orogen, East Tethys: Constraints from geology, fluid inclusions, noble gas and stable isotopes. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104041. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104041
 15.Yan, Haibo; Sun, Weidong; Liu, Junfeng; Tu, Xianglin; Ding, Xing. Thermodynamic properties of ruthenium (IV) chloride complex and the transport of ruthenium in magmatic-hydrothermal fluids. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104043. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104043
 16.Wei, Bo; Wang, Christina Yan; Wang, Zaicong; Cheng, Huai; Xia, Xiaoping; Tan, Wei. Mantle-derived gold scavenged by bismuth-(tellurium)-rich melts: Evidence from the mesozoic wulong gold deposit in the north china craton. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104047. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104047
 17.Wang, Taoli; Wang, Qingtao; Lu, Hong; Peng, Ping'an; Zhan, Xin. Understanding pore evolution in a lacustrine calcareous shale reservoir in the oil window by pyrolyzing artificial samples in a semi-closed system. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 200: 108230. DOI: 10.1016/j.petrol.2020.108230
 18.Lin, Mang; Wang, Kun; Kang, Shichang; Li, Youping; Fan, Zhongyu; Thiemens, Mark H.. Isotopic signatures of stratospheric air at the Himalayas and beyond. SCIENCE BULLETIN, 2021, 66(4): 323-326. DOI: 10.1016/j.scib.2020.11.005
 19.Deng, Yangfan; Byrnes, Joseph S.; Bezada, Maximiliano. New Insights Into the Heterogeneity of the Lithosphere-Asthenosphere System Beneath South China From Teleseismic Body-Wave Attenuation. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(6): e2020GL091654. DOI: 10.1029/2020GL091654
 20.Xiao, Hangfang; Deng, Wenfeng; Liu, Xi; Chen, Xuefei; Guo, Yangrui; Zhao, Jian-xin; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. A Rapid Cooling Event Over the Western Pacific Region During the Middle Bronze Age. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 2021, 126(2): e2020JC016964. DOI: 10.1029/2020JC016964
 21.Liu, Xi; Deng, Wenfeng; Guo, Yangrui; Wei, Gangjian. Improved Apparatus for Phosphoric Acid Digestion of Carbonates to Determine the Carbon, Oxygen and Clumped Isotope Compositions. ANALYTICAL LETTERS. DOI: 10.1080/00032719.2021.1904252
 22.Xing, Chang-Ming; Wang, Christina Yan. Periodic Mixing of Magmas Recorded by Oscillatory Zoning of the Clinopyroxene Macrocrysts from an Ultrapotassic Lamprophyre Dyke. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(11-12): egaa103. DOI: 10.1093/petrology/egaa103
 23.He, Peng-Li; Huang, Xiao-Long; Yang, Fan; Wang, Xue. Mineralogy Constraints on Magmatic Processes Controlling Adakitic Features of Early Permian High-magnesium Diorites in the Western Tianshan Orogenic Belt. JOURNAL OF PETROLOGY, 2020, 61(11-12): egaa114. DOI: 10.1093/petrology/egaa114
 24.Chen, Jian; Xu, Jie; Wang, Susu; Sun, Zhenyu; Li, Zhong; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Dissolution of Different Reservoir Rocks by Organic Acids in Laboratory Simulations: Implications for the Effect of Alteration on Deep Reservoirs. GEOFLUIDS, 2021, 2021: 6689490. DOI: 10.1155/2021/6689490
 25.Zeng, Weizhu; Zhou, Guoyi; Cao, Taotao; Song, Zhiguang. Pore structure of the Cretaceous lacustrine shales and shale-oil potential assessment in the Songliao Basin, Northeast China. INTERPRETATION-A JOURNAL OF SUBSURFACE CHARACTERIZATION, 2021, 9(1): T21-T33. DOI: 10.1190/INT-2019-0230.1
 26.Zang, Tingting; Wu, Haizhen; Zhang, Yuxiu; Wei, Chaohai. The response of polycyclic aromatic hydrocarbon degradation in coking wastewater treatment after bioaugmentation with biosurfactant-producing bacteria Pseudomonas aeruginosa S5. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2021, 83(5): 1017-1027. DOI: 10.2166/wst.2021.046
 27.Zhang, Tao; Xiao, Shaoxuan; Wang, Xinming; Zhang, Yanli; Pei, Chenglei; Chen, Duohong; Jiang, Ming; Liao, Tong. Volatile Organic Compounds Monitored Online at Three Photochemical Assessment Monitoring Stations in the Pearl River Delta (PRD) Region during Summer 2016: Sources and Emission Areas. ATMOSPHERE, 2021, 12(3): 327. DOI: 10.3390/atmos12030327
 28.Peng, Long; Li, Lei; Zhang, Guohua; Du, Xubing; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Bi, Xinhui. Technical note: Measurement of chemically resolved volume equivalent diameter and effective density of particles by AAC-SPAMS. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(7): 5605-5613. DOI: 10.5194/acp-21-5605-2021
 
 非第一完成单位论文32篇:
 1.Zhang, Haixia; Fu, Congsheng; Liao, Aimin; Zhang, Can; Liu, Jiufu; Wang, Niu; He, Bin. Exploring the stemflow dynamics and driving factors at both inter- and intra-event scales in a typical subtropical deciduous forest. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2021, 35(3): e14091. DOI: 10.1002/hyp.14091
 2.Lei, Dongning; Dan, Wei; Yang, Gang. Coulomb stress change in the neighboring region and faults imparted by Anchorage Mw7.0 earthquake in Alaska. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s00531-021-02010-2
 3.Ou, Yucheng; Zhu, Runliang; Peng, Jianhong; Gao, Jianzhi; Zhang, Fuchun; Hojamberdiev, Mirabbos; Zhu, Gangqiang. Formation of FeVO4/ZnO n-n heterojunction with enhanced sensing properties for ethanol. APPLIED NANOSCIENCE. DOI: 10.1007/s13204-021-01794-8
 4.Fan, Xingjun; Cai, Feng; Xu, Cuncun; Yu, Xufang; Wang, Yan; Xiao, Xin; Ji, Wenchao; Cao, Tao; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. Molecular weight-dependent abundance, absorption, and fluorescence characteristics of water-soluble organic matter in atmospheric aerosols. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 247: 118159. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.118159
 5.Lin, Jia; Xu, Xiao-Ming; Yue, Bei-Ying; Xu, Xiang-Po; Liu, Jin-Zhong; Zhu, Qing; Wang, Jiang-Hai. Multidecadal records of microplastic accumulation in the coastal sediments of the East China Sea. CHEMOSPHERE, 2021, 270: 128658. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128658
 6.Liu, Rui; Bo, Benyu; Tao, Dongping; Chen, Genwen. Bastnasite nanoparticles in carbonatite-syenite-hosted REE deposit: implication for La and Ce migration and bastnasite growth. CHEMOSPHERE, 2021, 271: 129831. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.129831
 7.Tao, Liang; Wen, Xiaocui; Li, Hui; Huang, Chuanqin; Jiang, Yuji; Liu, Dong; Sun, Bo. Influence of manure fertilization on soil phosphorous retention and clay mineral transformation: Evidence from a 16-year long-term fertilization experiment. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 204: 106021. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106021
 8.Liu, Liang; Liu, Lijun; Xu, Yi-Gang. Mesozoic intraplate tectonism of East Asia due to flat subduction of a composite terrane slab. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2021, 214: 103505. DOI: 10.1016/j.earscirev.2021.103505
 9.Ding, Yang; Li, Li; Wania, Frank; Zhang, Yuan; Huang, Huanfang; Liao, Ting; Liu, Jinhong; Qi, Shihua. Formation of non-extractable residues as a potentially dominant process in the fate of PAHs in soil: Insights from a combined field and modeling study on the eastern Tibetan Plateau. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 267: 115383. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115383
 10.Zhao, Yan; Chen, Yi-ping; Macdonald, David W.; Li, Jun; Ma, Qing-yi. Organochlorine compounds pose health risks to the Qinling Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca qinlingensis). ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 273: 116427. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116427
 11.Yang, Qian; Xu, Weihao; Luan, Tiangang; Pan, Tianle; Yang, Lihua; Lin, Li. Comparative responses of cell growth and related extracellular polymeric substances in Tetraselmis sp. to nonylphenol, bisphenol A and 17 alpha-ethinylestradiol. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 274: 116605. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116605
 12.Li, Xiaoyong; Yi, Xiaohui; Liu, Zhenghui; Liu, Hongbin; Chen, Tao; Niu, Guoqiang; Yan, Bo; Chen, Chen; Huang, Mingzhi; Ying, Guangguo. Application of novel hybrid deep leaning model for cleaner production in a paper industrial wastewater treatment system. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, 294: 126343. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.126343
 13.Li, Mingkun; Zhu, Shanying; Ouyang, Tingping; Tang, Jianhui; Tang, Zhihua. Magnetic properties of the surface sediments in the Yellow River Estuary and Laizhou Bay, Bohai Sea, China: Implications for monitoring heavy metals. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 410: 124579. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124579
 14.Zhang, Jiecong; Wu, Xiaodan; Guo, Huiying; Zheng, Xiaobo; Mai, Bixian. Pollution of plastic debris and halogenated flame retardants (HFRs) in soil from an abandoned e-waste recycling site: Do plastics contribute to (HFRs) in soil?. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 410: 124649. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.124649
 15.Zhao, Yan; Li, Ningbo; Jiang, Yuhang; Niu, Hecai. Petrogenesis and tectonic implications of the ca. 2.5 Ga granitoid assemblage in the eastern Zhongtiao region, southern North China Craton. LITHOS, 2021, 386: 106007. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106007
 16.Kotler, Pavel; Khromykh, Sergey; Kruk, Nikolay; Sun, Min; Li, Pengfei; Khubanov, Valentin; Semenova, Dina; Vladimirov, Alexander. Granitoids of the Kalba batholith, Eastern Kazakhstan: U & ndash;Pb zircon age, petrogenesis and tectonic implications. LITHOS, 2021, 388: 106056. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106056
 17.Wang, Jing; Su, Ben-Xun; Robinson, Paul T.; Xiao, Yan; Bai, Yang; Liu, Xia; Sakyi, Patrick Asamoah; Jing, Jie-Jun; Chen, Chen; Liang, Zi; Bao, Zhi-An. Trace elements in olivine: Proxies for petrogenesis, mineralization and discrimination of mafic-ultramafic rocks. LITHOS, 2021, 388: 106085. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106085
 18.Xie, Jinli; Sun, Yuxin; Cheng, Yuanyue; Chen, Yongshan; Chen, Laiguo; Xie, Chenmin; Dai, Shouhui; Luo, Xiaojun; Zhang, Li; Mai, Bixian. Halogenated flame retardants in surface sediments from fourteen estuaries, South China. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2021, 164: 112099. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2021.112099
 19.Liang, Pei; Zhong, Richen; Zhao, Liandang; Wu, Chao; Xie, Yuling. Formation of Fe-Cu-Au deposit in basin inversion setting in NW China: A perspective from ore-fluid halogen and noble gas geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104011. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104011
 20.Zhang, Yonglei; Yan, Dan-Ping; Gao, Jian-Feng; Qiu, Liang; Ren, Minghua; Zhang, Yue; Zhang, Baifa; Xu, Dongcan. Fluid-rock interaction of the early Cambrian black shale in the South China Block: Implications for low-temperature mineralisation. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 131: 104030. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104030
 21.Wang, Licheng; Zhong, Yisi; Xi, Dangpeng; Hu, Jianfang; Shen, Lijian; Dong, Haowei; Liu, Chenglin; Ding, Lin. The Middle to Late Cretaceous marine incursion of the Proto-Paratethys Sea and Asian aridification: A case study from the Simao-Khorat salt giant, Southeast Asia. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 567: 110300. DOI: 10.1016/j.palaeo.2021.110300
 22.Zhang, Jin-Na; Chen, Jun; Yang, Lei; Zhang, Min; Yao, Li; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; Zhang, Bing; Ying, Guang-Guo. Occurrence and fate of androg ens, progestogens and glucocorticoids in two swine farms with integrated wastewater treatment systems. WATER RESEARCH, 2021, 192: 116836. DOI: 10.1016/j.watres.2021.116836
 23.Cheng, Yu-Xiao; Chen, Jun; Wu, Dan; Liu, You-Sheng; Yang, Yong-Qiang; He, Lu-Xi; Ye, Pu; Zhao, Jian-Liang; Liu, Shuang-Shuang; Yang, Bin; Ying, Guang-Guo. Highly enhanced biodegradation of pharmaceutical and personal care products in a novel tidal flow constructed wetland with baffle and plants. WATER RESEARCH, 2021, 193: 116870. DOI: 10.1016/j.watres.2021.116870
 24.He, Quanfu; Tomaz, Sophie; Li, Chunlin; Zhu, Ming; Meidan, Daphne; Riva, Matthieu; Laskin, Alexander; Brown, Steven S.; George, Christian; Wang, Xinming; Rudich, Yinon. Optical Properties of Secondary Organic Aerosol Produced by Nitrate Radical Oxidation of Biogenic Volatile Organic Compounds. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(5): 2878-2889. DOI: 10.1021/acs.est.0c06838
 25.Song, Mengke; Jiang, Longfei; Zhang, Dayi; Huang, Zilin; Wang, Shaorui; Mei, Weiping; Luo, Chunling; Zhang, Gan. Uptake, Acropetal Translocation, and Enantioselectivity of Perfluorooctane Sulfonate in Maize Coexisting with Copper. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2021, 69(7): 2062-2068. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c06525
 26.Zeng, Yun-Chuan; Xu, Ji-Feng; Chen, Jian-Lin; Wang, Bao-Di; Huang, Feng; Xia, Xiao-Ping; Li, Ming-Jian. Early Cretaceous (similar to 138-134 Ma) Forearc Ophiolite and Tectonomagmatic Patterns in Central Tibet: Subduction Termination and Re-initiation of Meso-Tethys Ocean Caused by Collision of an Oceanic Plateau at the Continental Margin?. TECTONICS, 2021, 40(3): e2020TC006423. DOI: 10.1029/2020TC006423
 27.Mehra, Archit; Canagaratna, Manjula; Bannan, Thomas J.; Worrall, Stephen D.; Bacak, Asan; Priestley, Michael; Liu, Dantong; Zhao, Jian; Xu, Weiqi; Sun, Yele; Hamilton, Jacqueline F.; Squires, Freya A.; Lee, James; Bryant, Daniel J.; Hopkins, James R.; Elzein, Atallah; Budisulistiorini, Sri Hapsari; Cheng, Xi; Chen, Qi; Wang, Yuwei; Wang, Lin; Stark, Harald; Krechmer, Jordan E.; Brean, James; Slater, Eloise; Whalley, Lisa; Heard, Dwayne; Ouyang, Bin; Acton, W. Joe F.; Hewitt, C. Nicholas; Wang, Xinming; Fu, Pingqing; Jayne, John; Worsnop, Douglas; Allan, James; Percival, Carl; Coe, Hugh. The persistence of a proxy for cooking emissions in megacities: a kinetic study of the ozonolysis of self-assembled films by simultaneous small and wide angle X-ray scattering (SAXS/WAXS) and Raman microscopy. FARADAY DISCUSSIONS, 2021, 226(0): 382-408. DOI: 10.1039/d0fd00080a
 28.He, Jun; Qi, Yue; Fan, Xin; Chen, Fukun. Petrogenesis of the Taishanmiao A-type Granite in the Eastern Qinling Orogenic Belt: Implications for Late Cretaceous Tectonic Transition and Mineralization. JOURNAL OF GEOLOGY. DOI: 10.1086/713726
 29.Tsuchiyama, Akira; Miyake, Akira; Okuzumi, Satoshi; Kitayama, Akira; Kawano, Jun; Uesugi, Kentaro; Takeuchi, Akihisa; Nakano, Tsukasa; Zolensky, Michael. Discovery of primitive CO2-bearing fluid in an aqueously altered carbonaceous chondrite. SCIENCE ADVANCES, 2021, 7(17): eabg9707. DOI: 10.1126/sciadv.abg9707
 30.Mikhailenko, D. S.; Korsakov, A. V.; Ohfuji, Hiroaki; Sobolev, N. V.. Silicate Inclusions in Metamorphic Diamonds from the Ultra-High Pressure Kokchetav Complex (Kazakhstan). DOKLADY EARTH SCIENCES, 2021, 496(2): 142-145. DOI: 10.1134/S1028334X21020112
 31.Zhang, Yan; Han, Runsheng; Ding, Xing; Wang, Yurong; Wei, Pingtang. Precipitation Reaction Mechanisms of Mineral Deposits Simulated with a Fluid Mixing Model. GEOFLUIDS, 2021, 2021: 8881677. DOI: 10.1155/2021/8881677
 32.Matsuno, Junya; Tsuchiyama, Akira; Watanabe, Takayuki; Tanaka, Manabu; Takigawa, Aki; Enju, Satomi; Koike, Chiyoe; Chihara, Hiroki; Miyake, Akira. Condensation of Glass with Multimetal Nanoparticles: Implications for the Formation Process of GEMS Grains. ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2021, 911(1): 47. DOI: 10.3847/1538-4357/abe5a0
  
   图书档案室              
附件: