广州地化所SCI收录论文题录(2021.06.01-2021.06.30)

 

 第一完成单位论文30篇:

 1.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Sun, Min; Ma, Jin-Long. B isotopic constraints on the role of H2O in mantle wedge melting. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 303: 92-109. DOI: 10.1016/j.gca.2021.03.032

 2.Meng, Juntong; Xia, Xiaoping; Ma, Lin; Jiang, Ziqi; Xu, Jian; Cui, Zexian; Yang, Qing; Zhang, Wanfeng; Zhang, Le. A H2O-in-zircon perspective on the heterogeneous water content of crust-derived magmas in southern Tibet. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9790-1

 3.Liu, Yi; Liu, Shiyang; Wang, Qiang; Gligorovski, Sasho; Zhang, Gan; Jin, Biao. Stable chlorine isotope analysis of triclosan using GC-qMS: Method development and applications. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2021, 129: 104961. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2021.104961

 4.Peng, Xianzhi; Chen, Guangshi; Fan, Yujuan; Zhu, Zewen; Guo, Shang; Zhou, Jing; Tan, Jianhua. Lifetime bioaccumulation, gender difference, tissue distribution, and parental transfer of organophosphorus plastic additives in freshwater fish. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 280: 116948. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116948

 5.Xu, Liang; Zhang, Biao; Hu, Qiongpu; Liu, Yi; Shang, Ting; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence and spatio-seasonal distribution of organophosphate tri- and di-esters in surface water from Dongting Lake and their potential biological risk. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 282: 117031. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117031

 6.Wang, Xiaoning; Wang, Baoyun; Tan, Dayong; Xiao, Wansheng; Song, Maoshuang. Phase transformations of zircon-type DyVO4 at high pressures up to 36.4 GPa: X-ray diffraction measurements. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2021, 875: 159926. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.159926

 7.Liu, Xi; Deng, Wenfeng; Cui, Hao; Chen, Xuefei; Cai, Guanqiang; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. Change of coral carbon isotopic response to anthropogenic Suess effect since around 2000s. MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2021, 168: 105328. DOI: 10.1016/j.marenvres.2021.105328

 8.Guo, Yangrui; Deng, Wenfeng; Liu, Xi; Kong, Kai; Yan, Wen; Wei, Gangjian. Clumped isotope geochemistry of island carbonates in the South China Sea: Implications for early diagenesis and dolomitization. MARINE GEOLOGY, 2021, 437: 106513. DOI: 10.1016/j.margeo.2021.106513

 9.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Li, Tengfei; Ji, Sui; Liu, Zeyang; Xiao, Xianming; Xie, Luhua. Enhanced terrestrial organic matter burial in the marine shales of Yangtze platform during the early Carboniferous interglacial interval. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 129: 105064. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105064

 10.Huang, Jian; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Ma, Lingya; Bao, Zhiwei; Zhu, Jianxi. REE fractionation controlled by REE speciation during formation of the Renju regolith-hosted REE deposits in Guangdong Province, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 134: 104172. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104172

 11.Li, Zhentao; Liu, Dameng; Wang, Yingjin; Si, Guangyao; Cai, Yidong; Wang, Yunpeng. Evaluation of multistage characteristics for coalbed methane desorption-diffusion and their geological controls: A case study of the northern Gujiao Block of Qinshui Basin, China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 204: 108704. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.108704

 12.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Li, Jie; Li, Tengfei; Ji, Sui. Reconstruction of oceanic redox structures during the Ediacaran-Cambrian transition in the Yangtze Block of South China: Implications from Mo isotopes and trace elements. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 359: 106181. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106181

 13.Wang, Xiao; Li, Jun; Sun, Rong; Jiang, Hongxing; Zong, Zheng; Tian, Chongguo; Xie, Luhua; Li, Qilu; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an; Zhang, Gan. Regional characteristics of atmospheric delta S-34-SO42- over three parts of Asia monitored by quartz wool-based passive samplers. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146107. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146107

 14.Peng, Long; Li, Zongrui; Zhang, Guohua; Bi, Xinhui; Hu, Weiwei; Tang, Mingjin; Wang, Xinming; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. A review of measurement techniques for aerosol effective density. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146248. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146248

 15.Guo, Jianan; Zhang, Xiaohang; Wang, Maolin; Wu, Shijun; Chen, Fanrong; Yang, Yongqiang. Ferric iron incorporation promotes brushite hydrolysis and enhances cadmium immobilization. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146266. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146266

 16.Mo, Yangzhi; Booker, Douglas; Zhao, Shizhen; Tang, Jiao; Jiang, Hongxing; Shen, Jin; Chen, Duohong; Li, Jun; Jones, Kevin C.; Zhang, Gan. The application of land use regression model to investigate spatiotemporal variations of PM2.5 in Guangzhou, China: Implications for the public health benefits of PM2.5 reduction. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146305. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146305

 17.Chen, Genwen; Liu, Rui; Deng, Teng; Wang, Lixing. Bimodal magmatism produced by delamination: geochemical evidence from late Palaeozoic volcanic rocks from the Yili Block, Western Tianshan, Northwestern China. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2021, 158(6): 1059-1073PII S0016756820001090. DOI: 10.1017/S0016756820001090

 18.Li, Kang; Lu, Hong; Zhao, Zhongfeng; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel. Hydroconversion for Hydrocarbon Generation of Highly Overmature Kerogens under Fischer-Tropsch Synthesis Conditions. ENERGY & FUELS, 2021, 35(9): 7808-7818. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c00284

 19.Zhen, Xiaomei; Li, Yanfang; Tang, Jianhui; Wang, Xinming; Liu, Lin; Zhong, Mingyu; Tian, Chongguo. Decabromodiphenyl Ether versus Decabromodiphenyl Ethane: Source, Fate, and Influencing Factors in a Coastal Sea Nearing Source Region. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(11): 7376-7385. DOI: 10.1021/acs.est.0c08528

 20.Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Cao, Ya; Zhu, Chuhong; Ren, Zihe; Liu, Yin-E; Gao, Shutao; Tian, Yankuan; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Mechanistic Aspects Regarding the Ultraviolet Degradation of Polychlorinated Biphenyls in Different Media: Insights from Carbon and Chlorine Isotope Fractionation. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(11): 7731-7740. DOI: 10.1021/acs.est.1c00726

 21.Wang, Yiqun; Mekic, Majda; Li, Pan; Deng, Huifan; Liu, Shiyang; Jiang, Bin; Jin, Biao; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Ionic Strength Effect Triggers Brown Carbon Formation through Heterogeneous Ozone Processing of Ortho-Vanillin. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(8): 4553-4564. DOI: 10.1021/acs.est.1c00874

 22.Zhang, Lei; Ren, Zhong-Yuan; Zhang, Le; Wu, Ya-Dong; Qian, Sheng-Ping; Xia, Xiao-Ping; Xu, Yi-Gang. Nature of the Mantle Plume Under the Emeishan Large Igneous Province: Constraints From Olivine-Hosted Melt Inclusions of the Lijiang Picrites. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(5): e2020JB021022. DOI: 10.1029/2020JB021022

 23.Li, Jianfeng; Shao, Tongbin; Song, Maoshuang; Wang, Hao. Low-Temperature Plasticity and Dislocation Creep of Fangshan Dolomite. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(5): e2020JB021439. DOI: 10.1029/2020JB021439

 24.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Sun, Rong; Liu, Guoqing; Tian, Chongguo; Tang, Jiao; Cheng, Zhineng; Zhu, Sanyuan; Zhong, Guangcai; Ding, Xiang; Zhang, Gan. Determining the Sources and Transport of Brown Carbon Using Radionuclide Tracers and Modeling. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(9): e2021JD034616. DOI: 10.1029/2021JD034616

 25.Wu, Chao; Chen, Huayong; Lu, Yongjun. Magmatic Water Content and Crustal Evolution Control on Porphyry Systems: Insights from the Central Asian Orogenic Belt. JOURNAL OF PETROLOGY, 2021, 62(2): egab021. DOI: 10.1093/petrology/egab021

 26.Li, Sheng; Liu, Tengyu; Song, Wei; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Zhang, Runqi; Zhang, Yanli; Wang, Xinming. Emission factors of ammonia for on-road vehicles in urban areas from a tunnel study in south China with laser-absorption based measurements. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 280: 116972. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.116972

 27.Ma PengFei; Xia XiaoPing; Xu Jian; Cui ZeXian; Meng JunTong; Zhou MeiLing. Early-Cretaceous highly fractionated granites from the Tengchong terrane: Petrogenesis and tectonic implication. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2021, 37(4): 1177-1195. DOI: 10.18654/1000-0569/2021.04.13

 28.Di, Jian; Yan, Haibo; Liu, Zhuoyu; Ding, Xing. Synthesis and Characterization of Anatase TiO2 Microspheres Self-Assembled by Ultrathin Nanosheets. MATERIALS, 2021, 14(11): 2870. DOI: 10.3390/ma14112870

 29.Zhou, Yang; Duan, Xinlian; Chen, Tao; Yan, Bo; Li, Lili. Mechanical Properties and Toxicity Risks of Lead-Zinc Sulfide Tailing-Based Construction Materials. MATERIALS, 2021, 14(11): 2940. DOI: 10.3390/ma14112940

 30.He, Yeyu; Kuang, Yaoqiu; Zhao, Yalan; Ruan, Zhu. Spatial Correlation between Ecosystem Services and Human Disturbances: A Case Study of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, China. REMOTE SENSING, 2021, 13(6): 1174. DOI: 10.3390/rs13061174

 非第一完成单位论文40篇:

 1.Lin, Longyong; Zhu, Runliang; Li, Zhaohui; Han, Cunliang; Li, Weiyu; Deng, Yirong. A Combined Remediation Strategy of Arsenic and Cadmium in the Paddy Soil of Polymetallic Mining Areas. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. DOI: 10.1007/s00128-021-03286-5

 2.Wang, Cheng; Wang, Qinxian; Chen, Guojun; Chen, Duofu. Influence of volcanism on the development of black shales in the Chang 7 Member of Yanchang Formation in the Ordos Basin. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s00531-021-02050-8

 3.Yan, Wei; Liu, Xi; Sun, Saijun; Sun, Weidong; Wu, Dan. Experimental constraints on trace element partitioning between coesite and hydrous silicate melt at 5 GPa and 1500-1750 degrees C. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9745-2

 4.Hong, Qiaofeng; Liu, Chao; Wang, Zhenbei; Li, Ruoyu; Liang, Xiaoliang; Wang, Yiping; Zhang, Yuting; Song, Zilong; Xiao, Zhihui; Cui, Tingyu; Heng, Beibei; Xu, Bingbing; Qi, Fei; Ikhlaq, Amir. Electron transfer enhancing Fe(II)/Fe(III) cycle by sulfur and biochar in magnetic FeS@biochar to active peroxymonosulfate for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid degradation. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, 417: 129238. DOI: 10.1016/j.cej.2021.129238

 5.Li, Rucao; Chen, Huayong; Wu, Nanping; Wang, Xiaolei; Xia, Xiaoping. Multiple sulfur isotopes in post-Archean deposits as a potential tracer for fluid mixing processes: An example from an iron oxide-copper-gold (IOCG) deposit in southern Peru. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 575: 120230. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120230

 6.Liebmann, Janne; Spencer, Christopher J.; Kirkland, Christopher L.; Xia, Xiao-Ping; Bourdet, Julien. Effect of water on delta O-18 in zircon. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 574: 120243. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120243

 7.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Tang, Caixing; Liu, Huachun; Zhang, Peilin; Liu, Deyun; Peng, Xianzhi. Chlorine isotope analysis of polychlorinated organic pollutants using gas chromatography-high resolution mass spectrometry and evaluation of isotope ratio calculation schemes by experiment and numerical simulation. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2021, 1651: 462311. DOI: 10.1016/j.chroma.2021.462311

 8.Qin, Zuohuan; Xi, Dangpeng; Wagreich, Michael; Sames, Benjamin; Tong, Xiaoning; Hu, Jianfang; Yu, Zhiqiang; Wan, Xiaoqiao. Living environment of the early Jehol Biota: A case study from the Lower Cretaceous Dabeigou Formation, Luanping Basin (North China). CRETACEOUS RESEARCH, 2021, 124: 104833. DOI: 10.1016/j.cretres.2021.104833

 9.Liu, Lijun; Peng, Diandian; Liu, Liang; Chen, Ling; Li, Sanzhong; Wang, Yaoyi; Cao, Zebin; Feng, Mingye. East Asian lithospheric evolution dictated by multistage Mesozoic flat-slab subduction. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2021, 217: 103621. DOI: 10.1016/j.earscirev.2021.103621

 10.Li, Jiabiao; Ding, Weiwei; Lin, Jian; Xu, Yigang; Kong, Fansheng; Li, Sanzhong; Huang, Xiaolong; Zhou, Zhiyuan. Dynamic processes of the curved subduction system in Southeast Asia: A review and future perspective. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2021, 217: 103647. DOI: 10.1016/j.earscirev.2021.103647

 11.Wang, Yipeng; Zhang, Rui; Song, Yuehua; Zhang, Fan; Hu, Junjie; Li, Tiegang; Russell, James; Yu, Xiaoxiao; Yang, Jialei; Liu, Zhiyong; Li, Yu; Guan, Minglei; Han, Qi; Li, Guihong. Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons and black carbon at the western coastal areas of the Yellow Sea based on isotopic signatures. ECOLOGICAL INDICATORS, 2021, 127: 107725. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107725

 12.Wang, Tao; Rovira, Joaquim; Sierra, Jordi; Blanco, Jordi; Chen, She-Jun; Mai, Bi- Xian; Schuhmacher, Marta; Domingo, Jose L.. Characterization of airborne particles and cytotoxicity to a human lung cancer cell line in Guangzhou, China. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2021, 196: 110953. DOI: 10.1016/j.envres.2021.110953

 13.Shi, Yi-Jing; Yang, Lei; Liao, Sheng-Fa; Zhang, Li-Guo; Liao, Zi-Cong; Lan, Min-Yi; Sun, Feng; Ying, Guang-Guo. Responses of aerobic granular sludge to fluoroquinolones: Microbial community variations, and antibiotic resistance genes. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 414: 125527. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.125527

 14.Chen, Guohui; Li, Chun; Lu, Shuangfang; Guo, Tonglou; Wang, Min; Xue, Qingzhong; Zhang, Tianyu; Li, Zhining; Sun, Yonghe; Liu, Jinzhong; Jiang, Shu. Critical factors controlling adsorption capacity of shale gas in Wufeng-Longmaxi formation, Sichuan Basin: Evidences from both experiments and molecular simulations. JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 88: 103774. DOI: 10.1016/j.jngse.2020.103774

 15.Tong, Laixi; Li, Chao; Liu, Zhao; Zhai, Mingguo; Li, Wuxian. First report of phengites in the Longyou paragneiss in the northern Early Paleozoic Wuyi-Yunkai orogen, South China: P-T conditions, zircon U-Pb ages and tectonic implications. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 214: 104754. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104754

 16.Huang, Xi-Guang; Dou, Jing-Zhao; Wu, Guang-Hui; He, Jun; Siebel, Wolfgang; Chen, Fukun. Source rocks control the geochemical diversity of granite: The Lincang pluton in the western Yunnan Tethyan belt, SW China. LITHOS, 2021, 382: 105950. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105950

 17.Jiang, Hai; Li, Wen-Qian; Zhao, Kui-Dong; Zhang, Di; Jiang, Shao-Yong. Middle Triassic diorites from the Loei Fold Belt, NE Thailand: Petrogenesis and tectonic implications in the context of Paleotethyan subduction. LITHOS, 2021, 382: 105955. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105955

 18.Gao, Ping; Li, Shuangjian; Lash, Gary G.; Yan, Detian; Zhou, Qin; Xiao, Xianming. Stratigraphic framework, redox history, and organic matter accumulation of an Early Cambrian intraplatfrom basin on the Yangtze Platform, South China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 130: 105095. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105095

 19.Zhang, Zengjie; Daly, J. Stephen; Yan, Yi; Lei, Chao; Badenszki, Eszter; Sun, Xilin; Tian, Yuntao. No connection between the Yangtze and Red rivers since the late Eocene. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 129: 105115. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105115

 20.Chen, Ji; Xu, Yaohui; Gai, Haifeng; Xiao, Qilin; Wen, Jizu; Zhou, Qin; Li, Tengfei. Understanding water accessibility and pore information of overmature marine shales using water vapor sorption. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 130: 105120. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105120

 21.Gao, Ping; He, Zhiliang; Lash, Gary G.; Zhou, Qin; Xiao, Xianming. Controls on silica enrichment of lower cambrian organic-rich shale deposits. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 130: 105126. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105126

 22.Li, Sumei; Ji, Hong; Wan, Zhonghua; Pang, Xionqi; Zhang, Hongan; Xu, Tianwu; Zhou, Yongshui. Geochemical characteristics and factors controlling the deep lithologic reservoirs in Puwei Sag, Dongpu Depression-A Case Study of Well PS20. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 203: 108669. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.108669

 23.Gao, Yilin; Long, Xiaoping; Luo, Jin; Dong, Yunpeng; Lan, Caiyun; Huang, Zongying; Zhao, Jing. Provenance and Hf isotopic variation of Precambrian detrital zircons from the Qilian Orogenic Belt, NW China: Evidence to the transition from breakup of Columbia to the assembly of Rodinia. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 357: 106153. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106153

 24.El Dien, Hamed Gamal; Li, Zheng-Xiang; Abu Anbar, Mohamed; Doucet, Luc S.; Murphy, J. Brendan; Evans, Noreen J.; Xia, Xiao-Ping; Li, Jiangyu. Two-stage crustal growth in the Arabian-Nubian shield: Initial arc accretion followed by plume-induced crustal reworking. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 359: 106211. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106211

 25.Xu, Yue; Tian, Chongguo; Nizzetto, Luca; Zhang, Gan. Role of low-latitude forests in modulating forest filter effect on a continental scale: Long-term simulation on PCB-153 in Chinese forests. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 778: 146285. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.146285

 26.Ndayishimiye, Jean Claude; Lin, Tian; Nyirabuhoro, Pascaline; Zhang, Gan; Zhang, Wenjing; Mazei, Yuri; Ganjidoust, Hossein; Yang, Jun. Decade-scale change in testate amoebae community primarily driven by anthropogenic disturbance than natural change in a large subtropical reservoir. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 784: 147026. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147026

 27.Ma, Weijiao; Hou, Lianhua; Luo, Xia; Liu, Jinzhong; Han, Wenxue. Thermal Transformation of Sulfur Species and Hydrogen Sulfide Formation in High-Pyrite-Containing Lacustrine Type-II Shale during Semiopen Pyrolysis. ENERGY & FUELS, 2021, 35(9): 7778-7786. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.0c04396

 28.Li, Qilu; Yuan, Meng; Shangguan, Jingfang; Guo, Mengran; Wu, Jiajia; Zhang, Ying; Pei, Mengyuan; Zhang, Ziyi; Zhang, Mengqiong; Sun, Yujing; Tian, Chongguo; Li, Jun; Zhang, Gan. Insights into Persistent Toxic Substances in Protective Cases of Mobile Phones: Occurrence, Health Risks, and Implications. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(9): 6076-6086. DOI: 10.1021/acs.est.0c07603

 29.Li, Wei; Chen, Yun; Liang, Xiaofeng; Xu, Yi-Gang. Lateral Seismic Anisotropy Variations Record Interaction Between Tibetan Mantle Flow and Plume-Strengthened Yangtze Craton. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(4): e2020JB020841. DOI: 10.1029/2020JB020841

 30.Wu, Lijuan; Liu, Xuewen; Lv, Guocheng; Zhu, Runliang; Tian, Lintao; Liu, Meng; Li, Yuxin; Rao, Wenxiu; Liu, Tianming; Liao, Libing. Study on the adsorption properties of methyl orange by natural one-dimensional nano-mineral materials with different structures. SCIENTIFIC REPORTS, 2021, 11(1): 10640. DOI: 10.1038/s41598-021-90235-1

 31.Zhang, Miaomiao; Kolton, Max; Li, Zhe; Lin, Hanzhi; Li, Fangbai; Lu, Guimei; Gao, Pin; Sun, Xiaoxu; Xu, Rui; Xu, Fuqing; Sun, Weimin. Bacteria responsible for antimonite oxidation in antimony-contaminated soil revealed by DNA-SIP coupled to metagenomics. FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY, 2021, 97(5): fiab057. DOI: 10.1093/femsec/fiab057

 32.Xu, Rui; Sun, Xiaoxu; Haggblom, Max M.; Dong, Yiran; Zhang, Miaomiao; Yang, Zhaohui; Xiao, Enzong; Xiao, Tangfu; Gao, Pin; Li, Baoqin; Sun, Weimin. Metabolic potentials of members of the class Acidobacteriia in metal-contaminated soils revealed by metagenomic analysis. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. DOI: 10.1111/1462-2920.15612

 33.Tan, Furong; Li, Yang; Du, Fangpeng; Liu, Shiming; Cui, Weixiong; Liu, Zhiwu; Geng, Qingming; Lu, Ping. Origin of the Gas Hydrate and Free Gas in the Qilian Permafrost, Northwest China: Evidence from Molecular Composition and Carbon Isotopes. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2021, 95(2): 602-616. DOI: 10.1111/1755-6724.14650

 34.Ono, Haruka; Takenouchi, Atsushi; Mikouchi, Takashi; Yamaguchi, Akira; Yasutake, Masahiro; Miyake, Akira; Tsuchiyama, Akira. Association of silica phases as geothermobarometer for eucrites: Implication for two-stage thermal metamorphism in the eucritic crust. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE. DOI: 10.1111/maps.13664

 35.Yan, Zhen; Xiao, Wenjiao; Aitchison, Jonathan C.; Yuan, Chao; Liu, Chuanzhou; Fu, Changlei. Age and origin of accreted ocean plate stratigraphy in the North Qilian belt, NE Tibet Plateau: evidence from microfossils and geochemistry of cherts and siltstones. JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETYjgs2020-231. DOI: 10.1144/jgs2020-231

 36.Zhao WenBin; Guo ZhengFu; Liu JiaQi; Zhang MaoLiang; Sun YuTao; Lei Ming; Ma Lin; Li JuJing. Fluxes and genesis of carbon dioxide emissions from Cenozoic volcanic fields in NE China. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2021, 37(4): 1255-1269. DOI: 10.18654/1000-0569/2021.04.17

 37.Li, Shengbin; Cao, Yonghua; Song, Zeyou; Xiao, Dan. Zircon U-Pb and Pyrite Re-Os Isotope Geochemistry of 'Skarn-Type' Fe-Cu Mineralization at the Shuikoushan Polymetallic Deposit, South China: Implications for an Early Cretaceous Mineralization Event in the Nanling Range. MINERALS, 2021, 11(5): 480. DOI: 10.3390/min11050480

 38.Wang, Kun; Hattori, Shohei; Lin, Mang; Ishino, Sakiko; Alexander, Becky; Kamezaki, Kazuki; Yoshida, Naohiro; Kang, Shichang. Isotopic constraints on atmospheric sulfate formation pathways in the Mt. Everest region, southern Tibetan Plateau. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(10): 8357-8376. DOI: 10.5194/acp-21-8357-2021

 39.Ye, Chenshuo; Yuan, Bin; Lin, Yi; Wang, Zelong; Hu, Weiwei; Li, Tiange; Chen, Wei; Wu, Caihong; Wang, Chaomin; Huang, Shan; Qi, Jipeng; Wang, Baolin; Wang, Chen; Song, Wei; Wang, Xinming; Zheng, E.; Krechmer, Jordan E.; Ye, Penglin; Zhang, Zhanyi; Wang, Xuemei; Worsnop, Douglas R.; Shao, Min. Chemical characterization of oxygenated organic compounds in the gas phase and particle phase using iodide CIMS with FIGAERO in urban air. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(11): 8455-8478. DOI: 10.5194/acp-21-8455-2021

 40.Mutzel, Anke; Zhang, Yanli; Boege, Olaf; Rodigast, Maria; Kolodziejczyk, Agata; Wang, Xinming; Herrmann, Hartmut. Importance of secondary organic aerosol formation of alpha-pinene, limonene, and m-cresol comparing day- and nighttime radical chemistry. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(11): 8479-8498. DOI: 10.5194/acp-21-8479-2021

 

 图书档案室

附件: