广州地化所SCI收录论文题录 (2021.07.01-2021.07.30)

 
 第一完成单位论文29篇:
 1.Yang, Zong-Yong; Wang, Qiang; Hao, Lu-Lu; Wyman, Derek A.; Ma, Lin; Wang, Jun; Qi, Yue; Sun, Peng; Hu, Wan-Long. Subduction erosion and crustal material recycling indicated by adakites in central Tibet. GEOLOGY, 2021, 49(6): 708-712. DOI: 10.1130/G48486.1
 2.Lv, Yin-Zhi; Luo, Xiao-Jun; Zhao, Jian-Liang; Wang, Shan-Quan; Mai, Bi-Xian. Occurrence and distribution of antibiotics in sediments from black-odor ditches in urban areas from China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 787: 147554. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.147554
 3.Liu, Hongchang; Yuan, Peng; Liu, Dong; Zhang, Weiwei; Tian, Qian; Bu, Hongling; Wei, Yanfu; Xia, Jinlan; Wang, Yinchu; Zhou, Junming. Insight into cyanobacterial preservation in shallow marine environments from experimental simulation of cyanobacteria-clay co-aggregation. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 577: 120285. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120285
 4.Huang, Jian; He, Hongping; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Wang, Yuanyuan; Qin, Xiaorong; Zhu, Jianxi. Groundwater controls REE mineralisation in the regolith of South China. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 577: 120295. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120295
 5.Liu, Lin; Zhen, Xiaomei; Wang, Xinming; Zhang, Daochang; Sun, Linting; Tang, Jianhui. Spatio-temporal variations and input patterns on the legacy and novel brominated flame retardants (BFRs) in coastal rivers of North China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 283: 117093. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117093
 6.Fang, Xinyan; Wu, Liangliang; Lin, Daisha; Zhang, Yanyan; Liu, Shufen. Thermal evolution of steroids during anhydrous pyrolysis of cholesterol with and without elemental sulfur. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2021, 157: 104250. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104250
 7.Jia, Xiaohong; Gu, Wenjun; Peng, Chao; Li, Rui; Chen, Lanxiadi; Wang, Hongli; Wang, Haichao; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Heterogeneous Reaction of CaCO3 With NO2 at Different Relative Humidities: Kinetics, Mechanisms, and Impacts on Aerosol Hygroscopicity. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(11): e2021JD034826. DOI: 10.1029/2021JD034826
 8.Liang, Tian; Zou, Yan-Rong; Zhan, Zhao-Wen; Peng, Ping''an. Chemical structure changes of solid bitumen during solvent swelling investigated by X-ray diffraction. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2021, 243: 103778. DOI: 10.1016/j.coal.2021.103778
 9.Deng, Huifan; Liu, Jiangping; Wang, Yiqun; Song, Wei; Wang, Xinming; Li, Xue; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Effect of Inorganic Salts on N-Containing Organic Compounds Formed by Heterogeneous Reaction of NO2 with Oleic Acid. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(12): 7831-7840. DOI: 10.1021/acs.est.1c01043
 10.Mo, Yangzhi; Li, Jun; Cheng, Zhineng; Zhong, Guangcai; Zhu, Sanyuan; Tian, Chongguo; Chen, Yingjun; Zhang, Gan. Dual Carbon Isotope-Based Source Apportionment and Light Absorption Properties of Water-Soluble Organic Carbon in PM2.5 Over China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(8): e2020JD033920. DOI: 10.1029/2020JD033920
 11.Shao, Tongbin; Zhou, Yongsheng; Song, Maoshuang; Ma, Xi; Zhang, Lei; Yao, Wenming; Dang, Jiaxiang; Li, Jianfeng. Deformation of Antigorite and Its Geological Implications. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(6): e2021JB021650. DOI: 10.1029/2021JB021650
 12.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Guan, Ke-Lan; Huang, Chen-Chen; Qi, Xue-Meng; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Tissue-Specific Distribution of Legacy and Emerging Organophosphorus Flame Retardants and Plasticizers in Frogs. TOXICS, 2021, 9(6): 124. DOI: 10.3390/toxics9060124
 13.Xu, Zheng; Li, Yuan. The sulfur concentration at anhydrite saturation in silicate melts: Implications for sulfur cycle and oxidation state in subduction zones. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 306: 98-123. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.027
 14.Zhou, Jin-Sheng; Wang, Qiang; Xing, Chang-Ming; Ma, Lin; Hao, Lu-Lu; Li, Qi-Wei; Wang, Zi-Long; Huang, Tong-Yu. Crystal growth of clinopyroxene in mafic alkaline magmas. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2021, 568: 117005. DOI: 10.1016/j.epsl.2021.117005
 15.Dan, Wei; Wang, Qiang; Murphy, J. Brendan; Zhang, Xiu-Zheng; Xu, Yi-Gang; White, William M.; Jiang, Zi-Qi; Ou, Quan; Hao, Lu-Lu; Qi, Yue. Short duration of Early Permian Qiangtang-Panjal large igneous province: Implications for origin of the Neo-Tethys Ocean. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2021, 568: 117054. DOI: 10.1016/j.epsl.2021.117054
 16.Liu, Jianguo; Zhan, Hao; Wang, Nan; Song, Yanpei; Wang, Chenguang; Wang, Xinming; Ma, Longlong; Chen, Lungang. Palladium Nanoparticles on Covalent Organic Framework Supports as Catalysts for Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions. ACS APPLIED NANO MATERIALS, 2021, 4(6): 6239-6249. DOI: 10.1021/acsanm.1c01038
 17.Liu, Xingcheng; Xu, Ting; Xiong, Xiaolin; Li, Li; Li, Jianwei. Gold solubility in silicate melts and fluids: Advances from high-pressure and high-temperature experiments. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, , : . DOI: 10.1007/s11430-020-9788-0
 18.Weng, Qiang; Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Li, Ning-Bo; Qu, Pan; Shan, Qiang; Fan, Guo-Qiang; Jiang, Zhao-Yong; Zhang, Ze-Yang; Li, Ao; Zhao, Xiao-Chen. B-Sr-Nd-Pb isotopic constraints on the origin of the Maoniuping alkaline syenite-carbonatite complex, SW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104193. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104193
 19.Qu, Pan; Li, Ning-Bo; Niu, He-Cai; Shan, Qiang; Weng, Qiang; Zhao, Xiao-Chen. Difference in the nature of ore-forming magma between the Mesozoic porphyry Cu-Mo and Mo deposits in NE China: Records from apatite and zircon geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104218. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104218
 20.Li, Ao; Yang, Wu-Bin; Niu, He-Cai; Shan, Qiang; Jia, Chun. Mineralogy and U-Pb geochronology of REE fluorocarbonates from the Gansha Obo REE deposit, northwest China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 136: 104266. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104266
 21.Wu, Zhenfeng; Zhang, Yanli; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Huang, Xiaoqing; Xiao, Shaoxuan; Luo, Shilu; Zeng, Jianqiang; Wang, Jun; Fang, Hua; Zhang, Runqi; Li, Sheng; Fu, Xuewei; Song, Wei; Wang, Xinming. Real-world emissions of carbonyls from vehicles in an urban tunnel in south ChinaU. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2021, 258: 118491. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2021.118491
 22.Fang, Hua; Huang, Xiaoqing; Zhang, Yanli; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Zeng, Jianqiang; Xiao, Shaoxuan; Luo, Shilu; Li, Sheng; Wang, Jun; Zhu, Ming; Fu, Xuewei; Wu, Zhenfeng; Zhang, Runqi; Song, Wei; Zhang, Guohua; Hu, Weiwei; Tang, Mingjin; Ding, Xiang; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(13): 10005-10013. DOI: 10.5194/acp-21-10005-2021
 23.Yuan, Liping; Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Combining catalytic hydropyrolysis and GC-IRMS to reconstruct the geochemical characteristics of source rocks in the Baiyun deep-water area of the Pearl River Mouth Basin, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 131: 105166. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105166
 24.Huang, Yufeng; He, Hongping; Liang, Xiaoliang; Bao, Zhiwei; Tan, Wei; Ma, Lingya; Zhu, Jianxi; Huang, Jian; Wang, Heng. Characteristics and genesis of ion adsorption type REE deposits in the weathering crusts of metamorphic rocks in Ningdu, Ganzhou, China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104173. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104173
 25.Xing, Jieqi; Jiang, Yuhang; Xian, Haiyang; Zhang, Zeyang; Yang, Yiping; Tan, Wei; Liang, Xiaoliang; Niu, Hecai; He, Hongping; Zhu, Jianxi. Hydrothermal activity during the formation of REY-rich phosphorites in the early Cambrian Gezhongwu Formation, Zhijin, South China: A micro- and nano-scale mineralogical study. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 136: 104224. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104224
 26.Wang, Peng; Shen, Juanyong; Xia, Men; Sun, Shida; Zhang, Yanli; Zhang, Hongliang; Wang, Xinming. Unexpected enhancement of ozone exposure and health risks during National Day in China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(13): 10347-10356. DOI: 10.5194/acp-21-10347-2021
 27.Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Kerr, Andrew C.; Yang, Jin-Hui; Ma, Lin; Qi, Yue; Wang, Jun; Ou, Quan. Post-collisional crustal thickening and plateau uplift of southern Tibet: Insights from Cenozoic magmatism in the Wuyu area of the eastern Lhasa block. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(7-8): 1634-1648. DOI: 10.1130/B35659.1
 28.Wang, Yu; Foley, Stephen F.; Buhres, Stephan; Soldner, Jeremie; Xu, Yigang. Origin of potassic postcollisional volcanic rocks in young, shallow, blueschist-rich lithosphere. SCIENCE ADVANCES, 2021, 7(29): eabc0291. DOI: 10.1126/sciadv.abc0291
 29.Zhu, Guanhong; Ma, Jinlong; Wei, Gangjian; Zhang, Le. Boron Mass Fractions and delta B-11 Values of Eighteen International Geological Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12397
 非第一完成单位论文35篇:
 1.Fan, Xingjun; Liu, Chao; Yu, Xufang; Wang, Yan; Song, Jianzhong; Xiao, Xin; Meng, Fande; Cai, Yongbing; Ji, Wenchao; Xie, Yue; Peng, Ping'an. Insight into binding characteristics of copper(II) with water-soluble organic matter emitted from biomass burning at various pH values using EEMePARAFAC and two-dimensional correlation spectroscopy analysis. CHEMOSPHERE, 2021, 278: 130439. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.130439
 2.Yuan, Dong-xun; Shen, Shu-zhong; Henderson, Charles M.; Lambert, Lance L.; Hearst, Jonena M.; Zhang, Yi-chun; Chen, Jun; Qie, Wen-kun; Zhang, Hua; Wang, Xiang-dong; Qi, Yu-ping; Wu, Qiong. Reinvestigation of the Wordian-base GSSP section, West Texas, USA. NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY, 2021, 54(3): 301-315ESP026005403003. DOI: 10.1127/nos/2020/0613
 3.Yin, Feng; Sharp, Thomas G.; Chen, Ming. Nanotextures and formation process of coesite in silica glass from the Xiuyan impact crater. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2021, 56(6): 1212-1223. DOI: 10.1111/maps.13702
 4.Yu, Jing; Zhang, Wei; Tan, Yang; Zong, Zheng; Hao, Qinqin; Tian, Chongguo; Zhang, Hua; Li, Jun; Fang, Yunting; Zhang, Gan. Dual-isotope-based source apportionment of nitrate in 30 rivers draining into the Bohai Sea, north China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 283: 117112. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117112
 5.Zhou, Yanyan; Sun, Qianying; Zhao, Taiping; Zhai, Mingguo. Petrogenesis of the early Paleoproterozoic low-delta O-18 potassic granites in the southern NCC and its possible implications for no confluence of glaciations and magmatic shutdown at ca. 2.3 Ga. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 361: 106258. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106258
 6.Lu, Mei; Ye, Rong; Zhang, Bimin. Source identification of the geochemical anomaly from the fine-grained soil survey in the Nuheting sandstone-type uranium deposit, Erlian Basin, north China. JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION, 2021, 227: 106797. DOI: 10.1016/j.gexplo.2021.106797
 7.Ren, Xuan; Wen, Yanping; He, Qiusheng; Cui, Yang; Gao, Xueying; Li, Fang; Wang, Yuhang; Guo, Lili; Li, Hongyan; Wang, Xinming. Higher contribution of coking sources to ozone formation potential from volatile organic compounds in summer in Taiyuan, China. ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2021, 12(6): 101083. DOI: 10.1016/j.apr.2021.101083
 8.Wan, Yibei; Huang, Xiangpeng; Ge, Xinlei; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Yan, Qian; Shuai, Qin; Fu, Qinglong; Xiao, Hang; Yu, Huan. Size-dependent Molecular Characteristics and Possible Sources of Organic Aerosols at a Coastal New Particle Formation Hotspot of East China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(11): e2021JD034610. DOI: 10.1029/2021JD034610
 9.Yang, Yi; Bendle, James A.; Pancost, Richard D.; Yan, Yan; Ruan, Xiaoyan; Warren, Bridget; Lu, Xiaoxia; Li, Xuejie; Yao, Yongjian; Huang, Xianyu; Yang, Huan; Xie, Shucheng. Leaf Wax and Sr-Nd Isotope Evidence for High-Latitude Dust Input to the Central South China Sea and Its Implication for Fertilization. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(11): e2020GL091853. DOI: 10.1029/2020GL091853
 10.Wang, Yizhou; Liu, Chunru; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping; Yu, Jingxing; Pang, Jianzhang; Li, Chaopeng; Hao, Yuqi. Multistage Exhumation in the Catchment of the Anninghe River in the SE Tibetan Plateau: Insights From Both Detrital Thermochronology and Topographic Analysis. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(11): e2021GL092587. DOI: 10.1029/2021GL092587
 11.Cao, Taotao; Deng, Mo; Cao, Qinggu; Huang, Yanran; Yu, Ye; Cao, Xinxing. Pore formation and evolution of organic-rich shale during the entire hydrocarbon generation process: Examination of artificially and naturally matured samples. JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 93: 104020. DOI: 10.1016/j.jngse.2021.104020
 12.Wu, Qiong; Ramezani, Jahandar; Zhang, Hua; Wang, Jun; Zeng, Fangui; Zhang, Yichun; Liu, Feng; Chen, Jun; Cai, Yaofeng; Hou, Zhangshuai; Liu, Chao; Yang, Wan; Henderson, Charles M.; Shen, Shu-zhong. High-precision U-Pb age constraints on the Permian floral turnovers, paleoclimate change, and tectonics of the North China block. GEOLOGY, 2021, 49(6): 677-681. DOI: 10.1130/G48051.1
 13.Li, Jun-Yong; Tang, Ming; Lee, Cin-Ty A.; Wang, Xiao-Lei; Gu, Zhi-Dong; Xia, Xiao-Ping; Wang, Di; Du, De-Hong; Li, Lin-Sen. Rapid endogenic rock recycling in magmatic arcs. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 3533. DOI: 10.1038/s41467-021-23797-3
 14.Yin, Meiling; Sun, Jing; He, Hongping; Liu, Juan; Zhong, Qiaohui; Zeng, Qingyi; Huang, Xianfeng; Wang, Jin; Wu, Yingjuan; Chen, Diyun. Uranium re-adsorption on uranium mill tailings and environmental implications. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2021, 416: 126153. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126153
 15.Ma, Yining; Xin, Jinyuan; Zhang, Wenyu; Gong, Chongshui; Wen, Tianxue; Wu, Xiaoyan; Wang, Yuesi; Wang, Lili; Wu, Fangkun; Ding, Xiang. Uncertainties of Simulated Aerosol Direct Radiative Effect Induced by Aerosol Chemical Components: A Measurement-Based Perspective From Urban-Forest Transition Region in East China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(8): e2020JD033688. DOI: 10.1029/2020JD033688
 16.Yamamoto, Masanobu; Wang, Fangxian; Irino, Tomohisa; Suzuki, Kenta; Yamada, Kazuyoshi; Haraguchi, Tsuyoshi; Gotanda, Katsuya; Yonenobu, Hitoshi; Chen, Xuan-Yu; Tarasov, Pavel. A Lacustrine Biomarker Record From Rebun Island Reveals a Warm Summer Climate in Northern Japan During the Early Middle Holocene Due to a Stronger North Pacific High. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2021, 9: 704332. DOI: 10.3389/feart.2021.704332
 17.Huang, Chao; Kong, Deming; Chen, Fajin; Hu, Jianfang; Wang, Peng; Lin, Junchuan. Multi-Proxy Reconstructions of Climate Change and Human Impacts Over the Past 7000 Years From an Archive of Continental Shelf Sediments off Eastern Hainan Island, China. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2021, 9: 663634. DOI: 10.3389/feart.2021.663634
 18.Kang, Jin-Ting; Qi, Yu-Han; Li, Kan; Bai, Jiang-Hao; Yu, Hui-Min; Zheng, Wang; Zhang, Zhao-Feng; Huang, Fang. Calcium isotope compositions of arc magmas: Implications for Ca and carbonate recycling in subduction zones. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 306: 1-19. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.014
 19.Zeng, Yuan; Chen, Shejun; Fan, Yun; Li, Qiqi; Guan, Yufeng; Mai, Bixian. Effects of carbonaceous materials and particle size on oral and inhalation bioaccessibility of PAHs and OPEs in airborne particles. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-021-14848-9
 20.Ma, Yan; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping; Pang, Jianzhang; Wang, Weitao; Wang, Yizhou; Wu, Ying; He, Huaiyu; Stuart, Finlay M.; Xu, Sheng. Plio-Pleistocene Establishment of Irtysh River in Junggar, Northwest China: Implications for Siberian-Arctic River System Evolution and Resulting Climate Impact. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(12): e2021GL093217. DOI: 10.1029/2021GL093217
 21.Xu, Hao; Xie, Qilai; Wang, Simin; Yu, Shuang. Organic geochemical characteristics and gas prospectivity of Permian source rocks in western margin of Songliao Basin, northeastern China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 205: 108863. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.108863
 22.Wang, Xiang; Xian, Haiyang; Teng, H. Henry; Ren, Minghua. Ultra-long magma residence time leading to a new model for the tungsten mineralization in the Nanling Range (South China). ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 135: 104217. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104217
 23.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Tang, Caixing; Liu, Deyun; Zhang, Peilin; Peng, Xianzhi. Characterization of Compound-Specific Chlorine Isotopologue Distributions of Polychlorinated Organic Compounds by GC-HRMS for Source Identification. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2021, 93(25): 8774-8782. DOI: 10.1021/acs.analchem.1c00059
 24.Li, Jie; Huang, Xiao-Long; Li, Xiao-Hu; Chu, Feng-You; Zhu, Ji-Hao; Zhu, Zhi-Min; Wang, Hao. Anomalously hot mantle source beneath the Dragon Flag Supersegment of the Southwest Indian Ridge: New evidence from crystallisation temperatures of mid-ocean ridge basalts. LITHOS, 2021, 396: 106221. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106221
 25.Zhang, Lipeng; Hu, Yongbin; Deng, Jianghong; Wang, Jinrong; Wang, Kun; Sui, Qinglin; Chen, Yuxiao; Wu, Kai; Sun, Weidong. Genesis and mineralization potential of the Late Cretaceous Chemen granodioritic intrusion in the southern Gangdese magmatic belt, Tibet. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 217: 104829. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104829
 26.Li, Mingkun; Chen, Wenshen; Ouyang, Tingping; He, Chenjian; Kuang, Yuxing; Peng, Shasha. The impact of energetic tropical cyclones (typhoons) on the modern sediment magnetism along the South China coast. CONTINENTAL SHELF RESEARCH, 2021, 224: 104447. DOI: 10.1016/j.csr.2021.104447
 27.Liu, Huafeng; Huang, Huanfang. Land Use and Climatic Conditions Control the Soil Organic Carbon's Distribution in Qufu and Laixi, North China Plain. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2021, 30(3): 2657-2669. DOI: 10.15244/pjoes/129684
 28.Kuang, Ye; Huang, Shan; Xue, Biao; Luo, Biao; Song, Qicong; Chen, Wei; Hu, Weiwei; Li, Wei; Zhao, Pusheng; Cai, Mingfu; Peng, Yuwen; Qi, Jipeng; Li, Tiange; Wang, Sihang; Chen, Duohong; Yue, Dingli; Yuan, Bin; Shao, Min. Contrasting effects of secondary organic aerosol formations on organic aerosol hygroscopicity. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(13): 10375-10391. DOI: 10.5194/acp-21-10375-2021
 29.Yin, Jiyuan; Xiao, Wenjiao; Spencer, Christopher J.; Sun, Min; Chen, Wen; Huang, Huiqing; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Huang, He; Xia, Xiaoping; Tao, Zaili. The role and significance of juvenile sediments in the formation of A-type granites, West Junggar oceanic arc (NW China): Zircon Hf-O isotopic perspectives. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(7-8): 1560-1574. DOI: 10.1130/B35790.1
 30.Han, Wenxue; Tao, Shizhen; Liu, Jinzhong; Ou, Guangxi; Ma, Weijiao. Geochemical characteristics comparison of primary gas with producing gas and its significance for depleted ethane carbon isotopic values in the Southeastern gas field of the Ordos Basin, China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2021, 206: 109002. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.109002
 31.Deng, Liming; Shahab, Asfandyar; Xiao, He; Li, Jieyue; Rad, Saeed; Jiang, Jinping; GuoYu; Jiang, Pingping; Huang, Hongwei; Li, Xiangkui; Ahmad, Bilal; Siddique, Jamil. Spatial and temporal variation of dissolved heavy metals in the Lijiang River, China: implication of rainstorm on drinking water quality. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-021-15383-3
 32.Zhang, Donglin; Tang, Youjun; Li, Hongbo; Xu, Tianwu; Zhang, Yunxian; Zhang, Chengfu; Huang, Yahao; Wang, Ting. Methyltrimethyltridecylchromans in Mature Oils from Saline Lacustrine Settings in the Dongpu Depression, Bohai Bay Basin, East China. ACS OMEGA, 2021, 6(27): 17400-17412. DOI: 10.1021/acsomega.1c01688
 33.Wu, Jia-Lin; Zhai, Ming Guo; Hu, Bo; Zhang, Hua-Feng; Chu, Xu; Zhou, Ning-Chao; Zhang, Le; Zhang, Hong. Garnet perspectives on the metamorphic history and tectonic significance of Paleoproterozoic high-pressure mafic granulites from the northern North China Craton. LITHOS, 2021, 394: 106139. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106139
 34.Lin, Jiyan; Xu, Tao; Cai, Huiteng; Lu, Qingtian; Bai, Zhiming; Deng, Yangfan; Zhang, Yongqian; Huang, Minfu; Badal, Jose; Jin, Xing. Crustal velocity structure of Cathaysia Block from an active-source seismic profile between Wanzai and Hui'an in SE China. TECTONOPHYSICS, 2021, 811. DOI: 10.1016/j.tecto.2021.228874
 35.Ai, Sanxi; Zheng, Yong; Wang, Sixue; He, Lipeng. Joint inversion of Rayleigh wave ellipticity and phase velocity for crustal structure in Taiwan. TECTONOPHYSICS, 2021, 814: 228946. DOI: 10.1016/j.tecto.2021.228946
 
 图书档案室              
附件: