广州地化所SCI收录论文题录(2018.11.01-2018.11.30)

  

第一完成单位论文21篇:

1.Gao, Feng; Wang, Yunpeng; Hu, Xinyi. Evaluation of the suitability of Landsat, MERIS, and MODIS for identifying spatial distribution patterns of total suspended matter from a self-organizing map (SOM) perspective. CATENA, 2019, 172: 699-710. DOI: 10.1016/j.catena.2018.09.031
2.Guo, Huiying; Zheng, Xiaobo; Ru, Shuling; Sun, Runxia; Mai, Bixian. Size-dependent concentrations and bioaccessibility of organophosphate esters (OPEs) in indoor dust: A comparative study from a megacity and an e-waste recycling site. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 650: 1954-1960. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.340
3.Liu, Peng; Wei, Gaoling; He, Hongping; Liang, Xiaoliang; Chen, Hanlin; Xi, Yunfei; Zhu, Jianxi. The catalytic oxidation of formaldehyde over palygorskite-supported copper and manganese oxides: Catalytic deactivation and regeneration. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2019, 464: 287-293. DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.09.070
4.Zhang, Min; He, Liang-Ying; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; Liu, Wang-Rong; Zhang, Jin-Na; Chen, Jun; He, Lun-Kai; Zhang, Qian-Qian; Ying, Guang-Guo. Fate of veterinary antibiotics during animal manure composting. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 650: 1363-1370. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.147
5.Li, Huiru; La Guardia, Mark J.; Liu, Hehuan; Hale, Robert C.; Mainor, T. Matteson; Harvey, Ellen; Sheng, Guoying; Fu, Jiamo; Peng, Ping'an. Brominated and organophosphate flame retardants along a sediment transect encompassing the Guiyu, China e-waste recycling zone. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 646: 58-67. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.276
6.Li, Jie; Huang, Xiao-Long; Wei, Gang-Jian; Liu, Ying; Ma, Jin-Long; Han, Li; He, Peng-Li. Lithium isotope fractionation during magmatic differentiation and hydrothermal processes in rare-metal granites. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2018, 240: 64-79. DOI: 10.1016/j.gca.2018.08.021
7.Liao, Weisen; Hu, Jianfang; Peng, Ping'an. Burial of Organic Carbon in the Taiwan Strait. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 2018, 123(9): 6639-6652. DOI: 10.1029/2018JC014285
8.Ye, Feng; Guo, Wei; Wei, Gangjian; Jia, Guodong. The Sources and Transformations of Dissolved Organic Matter in the Pearl River Estuary, China, as Revealed by Stable Isotopes. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS, 2018, 123(9): 6893-6908. DOI: 10.1029/2018JC014004
9.Tang, Mingjin; Chen, Jie; Wu, Zhijun. Ice nucleating particles in the troposphere: Progresses, challenges and opportunities. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2018, 192: 206-208. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.09.004
10.Han, Jinsheng; Chu, Gaobin; Chen, Huayong; Hollings, Pete; Sun, Siquan; Chen, Mi. Hydrothermal alteration and short wavelength infrared (SWIR) characteristics of the Tongshankou porphyry-skarn Cu-Mo deposit, Yangtze craton, Eastern China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 101: 143-164. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.07.018
11.Li, Rucao; Chen, Huayong; Xia, Xiaoping; Yan, Qing; Danyushevsky, Leonid, V; Lai, Chunkit. Using integrated in-situ sulfide trace element geochemistry and sulfur isotopes to trace ore-forming fluids: Example from the Mina Justa IOCG deposit (southern Peru). ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 101: 165-179. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.06.010
12.Zhao, Yan; Li, Ningbo; Jiang, Yuhang; Niu, Hecai; Yang, Wubin. Multi-stage Cu remobilization of the Huping metamorphic-hydrothermal deposit in the southern North China Craton. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 101: 870-884. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.08.030
13.Lu, Hong; Zhang, Yujiao; Peng, Qiao; Ji, Liming; Zhang, Mingzhen; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Liu, Dehan. Geochemical and petrographic evidence for the co-occurrence of races B and L of Botryococcus braunii in the Maoming oil shales, China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2018, 125: 14-23. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2018.08.006
14.Liao, Jing; Lu, Hong; Feng, Qiao; Zhou, Youping; Shi, Quan; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying. Two novel decamethylhenicosanes (C31H64) identified in a Maoming Basin shale, China. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2018, 125: 212-219. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2018.09.012
15.Wang, Shun; Du, Peixin; Yuan, Peng; Zhong, Xuemin; Liu, Yaqi; Liu, Dong; Deng, Liangliang. Changes in the structure and porosity of hollow spherical allophane under alkaline conditions. APPLIED CLAY SCIENCE, 2018, 166: 242-249. DOI: 10.1016/j.clay.2018.09.028
16.Jiang, Xiao-Yan; Ling, Ming-Xing; Wu, Kai; Zhang, Zhe-Kun; Sun, Wei-Dong; Sui, Qing-Lin; Xia, Xiao-Ping. Insights into the origin of coexisting A(1)- and A(2)-type granites: Implications from zircon Hf-O isotopes of the Huayuangong intrusion in the Lower Yangtze River Belt, eastern China. LITHOS, 2018, 318: 230-243. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.08.008
17.Zhang, Jingyi; Peng, Touping; Fan, Weiming; Zhao, Guochun; Dong, Xiaohan; Gao, Jianfeng; Peng, Bingxia; Wei, Chao; Xia, Xiaoping; Chen, Linli; Liang, Xirong. Petrogenesis of the Early Cretaceous granitoids and its mafic enclaves in the Northern Tengchong Terrane, southern margin of the Tibetan Plateau and its tectonic implications. LITHOS, 2018, 318: 283-298. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.08.017
18.Mekic, Majda; Loisel, Gwendal; Zhou, Wentao; Jiang, Bin; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Ionic-Strength Effects on the Reactive Uptake of Ozone on Aqueous Pyruvic Acid: Implications for Air-Sea Ozone Deposition. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(21): 12306-12315. DOI: 10.1021/acs.est.8b03196
19.Jiang, Haoyu; Zhong, Guangcai; Wang, Jiaqi; Jiang, Hongxing; Tian, Chongguo; Li, Jun; Zhao, Shizhen; Yu, Zhiqiang; Morawska, Lidia; Zhang, Gan. Using Polyurethane Foam-Based Passive Air Sampling Technique to Monitor Monosaccharides at a Regional Scale. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(21): 12546-12555. DOI: 10.1021/acs.est.8b02254
20.Liao, Weisen; Hu, Jianfang; Zhou, Haoda; Hu, Jianhua; Peng, Ping'an; Deng, Wenfeng. Sources and distribution of sedimentary organic matter in the Beibu Gulf, China: Application of multiple proxies. MARINE CHEMISTRY, 2018, 206: 74-83. DOI: 10.1016/j.marchem.2018.09.006
21.Zheng, Yijun; Liao, Yuhong; Wang, Yunpeng; Xiong, Yongqiang; Peng, Ping'an. Organic geochemical characteristics, mineralogy, petrophysical properties, and shale gas prospects of the Wufeng-Longmaxi shales in Sanquan Town of the Nanchuan District, Chongqing. AAPG BULLETIN, 2018, 102(11): 2239-2265. DOI: 10.1306/04241817065

非第一完成单位论文30篇:
1.Feng, Weiying; Liu, Shasha; Li, Cuicui; Li, Xiaofeng; Song, Fanhao; Wang, Beibei; Chen, Haiyan; Wu, Fengchang. Algal uptake of hydrophilic and hydrophobic dissolved organic nitrogen in the eutrophic lakes. CHEMOSPHERE, 2019, 214: 295-302. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.070
2.Poma, Giulia; Liu, Yu; Cuykx, Matthias; Tang, Bin; Luo, Xiao-Jun; Covaci, Adrian. Occurrence of organophosphorus flame retardants and plasticizers in wild insects from a former e-waste recycling site in the Guangdong province, South China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 650: 709-712. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.067
3.Cai, Li-Mei; Wang, Qiu-Shuang; Luo, Jie; Chen, Lai-Guo; Zhu, Run-Liang; Wang, Shuo; Tang, Cui-Hua. Heavy metal contamination and health risk assessment for children near a large Cu-smelter in central China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 650: 725-733. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.081
4.Chakraborty, Paromita; Zhang, Gan; Li, Jun; Sampathkumar, Pitchai; Balasubramanian, Thangavel; Kathiresan, Kandasamy; Takahashi, Shin; Subramanian, Annamalai; Tanabe, Shinsuke; Jones, Kevin C.. Seasonal variation of atmospheric organochlorine pesticides and polybrominated diphenyl ethers in Parangipettai, Tamil Nadu, India: Implication for atmospheric transport. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 649: 1653-1660. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.414
5.Zhuang, Xiuzheng; Zhan, Hao; Song, Yanpei; He, Chao; Huang, Yanqin; Yin, Xiuli; Wu, Chuangzhi. Insights into the evolution of chemical structures in lignocellulose and non-lignocellulose biowastes during hydrothermal carbonization (HTC). FUEL, 2019, 236: 960-974. DOI: 10.1016/j.fuel.2018.09.019
6.Wu, Jiang-Ping; Chen, Xiao-Yun; Wu, Si-Kang; Tao, Lin; She, Ya-Zhe; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian. Polychlorinated biphenyls in apple snails from an abandoned e-waste recycling site, 2010-2016: A temporal snapshot after the regulatory efforts and the bioaccumulation characteristics. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 650: 779-785. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.074
7.Guo, Wei; Jia, Guodong; Ye, Feng; Xiao, Huayun; Zhang, Zhongyi. Lipid biomarkers in suspended particulate matter and surface sediments in the Pearl River Estuary, a subtropical estuary in southern China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 646: 416-426. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.159
8.Fang, Xiangguang; Wang, Qi; Zhao, Zhen; Tang, Jianhui; Tian, Chongguo; Yao, Yiming; Yu, Junchao; Sun, Hongwen. Distribution and dry deposition of alternative and legacy perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the air above the Bohai and Yellow Seas, China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2018, 192: 128-135. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.08.052
9.Vinnik, Lev; Deng, Yangfan; Kosarev, Grigoriy; Oreshin, Sergey; Makeyeva, Larissa. Permian plume beneath Tarim from receiver functions. SOLID EARTH, 2018, 9(5): 1179-1185. DOI: 10.5194/se-9-1179-2018
10.Nie, Zhenyuan; Zhang, Weiwei; Liu, Hongchang; Xia, Jinlan; Zhu, Wei; Zhang, Duorui; Zheng, Lei; Ma, Chenyan; Zhao, Yidong; Wen, Wen. Synchrotron Radiation Based Study of the Catalytic Mechanism of Ag+ to Chalcopyrite Bioleaching by Mesophilic and Thermophilic Cultures. MINERALS, 2018, 8(9): -. DOI: 10.3390/min8090382
11.Cao, Yonghua; Linnen, Robert; Good, David; Samson, Iain. Applications of the combined portable XRF-benchtop SEM methodology to PGE exploration. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 101: 32-53. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.07.006
12.Zondaka, Zane; Harjo, Madis; Khorram, Mandi Safaei; Rasti, Pejman; Tamm, Tarmo; Kiefer, Rudolf. Polypyrrole/carbide-derived carbon composite in organic electrolyte: Characterization as a linear actuator. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 2018, 131: 414-419. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2018.08.020
13.Qian, Sheng-Ping; Ren, Zhong-Yuan; Zhang, Le; Zhang, Lei; Wu, Ya-Dong; Mei, Sheng-Wang; Xu, Xiao-Bo; Luo, Qing-Chen. Petrological and Geochemical Constraints on the Origin of Early Cretaceous Volcanic Rocks in the Central-East Asia: Implications for Crustal Growth and Evolution. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2018, 19(9): 3004-3018. DOI: 10.1029/2017GC007327
14.Li, Chuanliang; Shao, Ligang; Meng, Huiyan; Wei, Jilin; Qiu, Xuanbing; He, Qiusheng; Ma, Weiguang; Deng, Lunhua; Chen, Yangqin. High-speed multi-pass tunable diode laser absorption spectrometer based on frequency-modulation spectroscopy. OPTICS EXPRESS, 2018, 26(22): 29330-29339. DOI: 10.1364/OE.26.029330
15.Fan, Xingjun; Li, Meiju; Cao, Tao; Cheng, Chongchong; Li, Feiyue; Xie, Yue; Wei, Siye; Song, Jianzhong; Peng, Ping'an. Optical properties and oxidative potential of water-and alkaline-soluble brown carbon in smoke particles emitted from laboratory simulated biomass burning. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2018, 194: 48-57. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.09.025
16.Du, Long; Long, Xiaoping; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Huang, Zongying; Sun, Min; Xiao, Wenjiao. Petrogenesis of Late Paleozoic diorites and A-type granites in the central Eastern Tianshan, NW China: Response to post-collisional extension triggered by slab breakoff. LITHOS, 2018, 318: 47-59. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.08.006
17.Xiang, Lei; Xiao, Tao; Yu, Peng-Fei; Zhao, Hai-Ming; Mo, Ce-Hui; Li, Yan-Wen; Li, Hui; Cai, Quan-Ying; Zhou, Dong-Mei; Wong, Ming-Hung. Mechanism and Implication of the Sorption of Perfluorooctanoic Acid by Varying Soil Size Fractions. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018, 66(44): 11569-11579. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b03492
18.Pan, Xiaohui; Tang, Jianhui; Tian, Chongguo; Li, Jun; Zhang, Gan. Short- and medium-chain chlorinated paraffins in sediments from the Laizhou Bay area, North China: Implications for transportation from rivers to marine environment. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2018, 243: 1460-1468. DOI: 10.1016/j.envpol.2018.09.123
19.Yu, Ling; Lu, Qihong; Qiu, Lan; Xu, Guofang; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Wang, Shanquan; Mai, Bixian. Enantioselective Dechlorination of Polychlorinated Biphenyls in Dehalococcoides mccartyi CG1. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 2018, 84(21): -. DOI: 10.1128/AEM.01300-18
20.Rekefu, Suwubinuer; Talifu, Dilinuer; Gao, Bo; Turap, Yusan; Maihemuti, Mailikezhati; Wang, Xinming; Abulizi, Abulikemu. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in PM2.5 and PM2.5-10 in Urumqi, China: Temporal Variations, Health Risk, and Sources. ATMOSPHERE, 2018, 9(10): -. DOI: 10.3390/atmos9100412
21.Liu, Huichuan; Xia, Xiaoping; Lai, Chun-Kit; Gan, Chengshi; Zhou, Yongzhi; Huangfu, Pengpeng. Break-away of South China from Gondwana: Insights from the Silurian high-Nb basalts and associated magmatic rocks in the Diancangshan-Ailaoshan fold belt (SW China). LITHOS, 2018, 318: 194-208. DOI: 10.1016/j.lithos.2018.08.014
22.He, Chang; Wang, Xianyu; Tang, Shaoyu; Phong Thai; Li, Zongrui; Baduel, Christine; Mueller, Jochen F.. Concentrations of Organophosphate Esters and Their Specific Metabolites in Food in Southeast Queensland, Australia: Is Dietary Exposure an Important Pathway of Organophosphate Esters and Their Metabolites?. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2018, 52(21): 12765-12773. DOI: 10.1021/acs.est.8b03043
23.Wang, Lin-Jun; Mi, Mei; Zhou, Jia-Xi; Luo, Kai. New constraints on the origin of the Maozu carbonate-hosted epigenetic Zn-Pb deposit in NE Yunnan Province, SW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2018, 101: 578-594. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.08.012
24.Chen, Jie; Pei, Xiangyu; Wang, Hong; Chen, Jingchuan; Zhu, Yishu; Tang, Mingjin; Wu, Zhijun. Development, Characterization, and Validation of a Cold Stage-Based Ice Nucleation Array (PKU-INA). ATMOSPHERE, 2018, 9(9): -. DOI: 10.3390/atmos9090357
25.Li, Shun-Da; Wang, Zhi-Gao; Wang, Ke-Yong; Cai, Wen-Yan; Peng, Da-Wei; Xiao, Li; Li, Jie. Re-Os Pyrite Geochronological Evidence of Three Mineralization Styles within the Jinchang Gold Deposit, Yanji-Dongning Metallogenic Belt, Northeast China. MINERALS, 2018, 8(10): -. DOI: 10.3390/min8100448
26.Zhou, Yaoyu; Wu, Shikang; Zhou, Hao; Huang, Hongli; Zhao, Jia; Deng, Yaocheng; Wang, Hua; Yang, Yuan; Yang, Jian; Luo, Lin. Chiral pharmaceuticals: Environment sources, potential human health impacts, remediation technologies and future perspective. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2018, 121: 523-537. DOI: 10.1016/j.envint.2018.09.041
27.Guo, Yunpeng; Zeng, Qingdong; Yang, Jinhui; Guo, Feng; Guo, Weikang; Liu, Jianming. Zircon U-Pb geochronology and geochemistry of Early-Middle Jurassic intrusions in the Daheishan ore district, NE China: Petrogenesis and implications for Mo mineralization. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2018, 165: 59-78. DOI: 10.1016/j.jseaes.2018.04.033
28.Wu, Tao; Wang, Xuan-Ce; Li, Wu-Xian; Wilde, Simon A.; Tian, Liyan; Pang, Chong-Jin; Li, Jie. The 825 Ma Yiyang high-MgO basalts of central South China: Insights from Os-Hf-Nd data. CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 502: 107-121. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2018.10.027
29.Zheng, Fang; Hsu, Chang Samuel; Zhang, Yahe; Sun, Yongge; Wu, Yangyang; Lu, Hong; Sun, Xun; Shi, Quan. Simultaneous Detection of Vanadyl, Nickel, Iron, and Gallium Porphyrins in Marine Shales from the Eagle Ford Formation, South Texas. ENERGY & FUELS, 2018, 32(10): 10382-10390. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.8b01728
30.Zhi, Hui; Wu, Jiang-Ping; Lu, Lin-Ming; Li, Yan; Chen, Xiao-Yun; Tao, Jun; Mai, Bi-Xian. Decabromodiphenyl ether (BDE-209) enhances foam cell formation in human macrophages via augmenting Toll-like receptor 4-dependent lipid uptake. FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018, 121: 367-373. DOI: 10.1016/j.fct.2018.09.024

 

公共支撑部

附件: