广州地化所SCI收录论文题录(2019.08.29-2019.09.27)

 

 第一完成单位论文24篇:

 1.Chen, Jiangyao; He, Zhigui; Ji, Yuemeng; Li, Guiying; An, Taicheng; Choi, Wonyong. (OH)-O-center dot radicals determined photocatalytic degradation mechanisms of gaseous styrene in TiO2 system under 254 nm versus 185 nm irradiation: Combined experimental and theoretical studies. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2019, 257. DOI: 10.1016/j.apcatb.2019.117912

 2.Liu, Jiangping; Li, Sheng; Zeng, Jiafa; Mekic, Majda; Yu, Zhujun; Zhou, Wentao; Loisel, Gwendal; Gandolfo, Adrien; Song, Wei; Wang, Xinming; Zhou, Zhen; Herrmann, Hartmut; Li, Xue; Gligorovski, Sasho. Assessing indoor gas phase oxidation capacity through real-time measurements of HONO and NOx in Guangzhou, China. ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS, 2019, 21(8): 1393-1402. DOI: 10.1039/c9em00194h

 3.Wang, Zhibing; Li, Jie; Wei, Gangjian; Deng, Wenfeng; Chen, Xuefei; Zeng, Ti; Wang, Xijie; Ma, Jinlong; Zhang, Le; Tu, Xianglin; Wang, Qiang; McCulloch, Malcolm. Biologically controlled Mo isotope fractionation in coral reef systems. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 262: 128-142. DOI: 10.1016/j.gca.2019.07.037

 4.Wang, Tao; Rovira, Joaquim; Sierra, Jordi; Chen, She-Jun; Mai, Bi-Xian; Schuhmacher, Marta; Domingo, Jose L.. Characterization and risk assessment of total suspended particles (TSP) and fine particles (PM2.5) in a rural transformational e-waste recycling region of Southern China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 692: 432-440. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.271

 5.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Shi, Zhiqiang; Fan, Yujuan; Yu, Zhiqiang; Peng, Xianzhi. Chlorine and bromine isotope fractionations of halogenated organic compounds in fragmentation by gas chromatography-electron ionization high resolution mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2019, 1603: 278-287. DOI: 10.1016/j.chroma.2019.06.017

 6.Tan, Zhaozhao; Lu, Shuangfang; Li, Wenhao; Zhang, Yuying; He, Taohua; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Climate-Driven Variations in the Depositional Environment and Organic Matter Accumulation of Lacustrine Mudstones: Evidence from Organic and Inorganic Geochemistry in the Biyang Depression, Nanxiang Basin, China. ENERGY & FUELS, 2019, 33(8): 6946-6960. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.9b00595

 7.Tang, Gong-Jian; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Dan, Wei. Crustal maturation through chemical weathering and crustal recycling revealed by Hf-O-B isotopes. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 524. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.115709

 8.Zhang, Xinchang; Wang, Yuejun; Harris, Ron; Yan, Yi; Zheng, Yi. Discovery of Middle-Late Devonian and Early Permian magmatic events in East Asia and their implication for the Indosinian orogeny in South China: Insights from the sedimentary record. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2019, 131(9-10): 1519-1536. DOI: 10.1130/B35032.1

 9.Fei, Leilei; Lin, Qinhao; Bi, Xinhui; Ghan, L. Y.; Chen, Shaodong; Yan, Xu; Liu, Yonglin; Wang, Xinming; Zhang, Yiqiang; Cen, Chaoping. Effect of lightning activities on surface atmospheric NO, O-3 and submicron particles based on artificially triggered lightning technology: A case study. ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2019, 10(5): 1435-1442. DOI: 10.1016/j.apr.2019.03.015

 10.Lin, Qinhao; Yang, Yuxiang; Fu, Yuzhen; Zhang, Guohua; Jiang, Feng; Peng, Long; Lian, Xiufeng; Liu, Fengxian; Bi, Xinhui; Li, Lei; Chen, Duohong; Li, Mei; Ou, Jie; Tang, Mingjin; Wang, Xinming; Peng, Pingan; Sheng, Guoying. Enrichment of submicron sea-salt-containing particles in small cloud droplets based on single-particle mass spectrometry. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(16): 10469-10479. DOI: 10.5194/acp-19-10469-2019

 11.Zhen, Xiaomei; Liu, Lin; Wang, Xinming; Zhong, Guangcai; Tang, Jianhui. Fates and ecological effects of current-use pesticides (CUPs) in a typical river-estuarine system of Laizhou Bay, North China. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 252: 573-579. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.05.141

 12.Zhan, Hao; Zhuang, Xiuzheng; Song, Yanpei; Chang, Guozhang; Wang, Zhikang; Yin, Xiuli; Wang, Xinming; Wu, Chuangzhi. Formation and regulatory mechanisms of N-containing gaseous pollutants during stage-pyrolysis of agricultural biowastes. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, 236. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.117706

 13.Takahashi, Eiichi. Hydrous LABZ beneath a subduction zone was reconstructed for the first time. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(9): 1219-1220. DOI: 10.2138/am-2019-7113

 14.Yuan, Peng; Liu, Dong; Zhou, Junming; Tian, Qian; Song, Yaran; Wei, Huihuang; Wang, Shun; Zhou, Jieyu; Deng, Liangliang; Du, Peixin. Identification of the occurrence of minor elements in the structure of diatomaceous opal using FIB and TEM-EDS. AMERICAN MINERALOGIST, 2019, 104(9): 1323-1335. DOI: 10.2138/am-2019-6917

 15.Hu, Wan-Long; Wang, Qiang; Yang, Jin-Hui; Zhang, Chunfu; Tang, Gong-Jian; Ma, Lin; Qi, Yue; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng. Late early Cretaceous peraluminous biotite granites along the Bangong-Nujiang suture zone, Central Tibet: Products derived by partial melting of metasedimentary rocks?. LITHOS, 2019, 344: 147-158. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.005

 16.Ren, Long; Bao, Zhiwei; Zhang, Jian; Li, Kaixuan; Huang, Wenting; Luo, Zebin; Liang, Huaying. Magmatic response to slab tearing and resultant crustal evolution during scissor-like oblique continental collision: Insights from Triassic mafic and felsic intrusions in the Qinling orogen, China. LITHOS, 2019, 344: 68-85. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.015

 17.Ma, Lin; Kerr, Andrew C.; Wang, Qiang; Jiang, Zi-Qi; Tang, Gong-Jian; Yang, Jin-Hui; Xia, Xiao-Ping; Hu, Wan-Long; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng. Nature and Evolution of Crust in Southern Lhasa, Tibet: Transformation From Microcontinent to Juvenile Terrane. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(7): 6452-6474. DOI: 10.1029/2018JB017106

 18.Chen, Wenwen; Chen, Yingjie; Huang, Huanfang; Lu, Yijin; Khorram, Mandi Safaei; Zhao, Wenyu; Wang, Dunqiu; Qi, Shihua; Jin, Biao; Zhang, Gan. Occurrence of N-Nitrosamines in the Pearl River delta of China: Characterization and evaluation of different sources. WATER RESEARCH, 2019, 164. DOI: 10.1016/j.watres.2019.114896

 19.Juksu, Kanokthip; Zhao, Jian-Liang; Liu, You-Sheng; Yao, Li; Sarin, Charoon; Sreesai, Siranee; Klomjek, Pantip; Jiang, Yu-Xia; Ying, Guang-Guo. Occurrence, fate and risk assessment of biocides in wastewater treatment plants and aquatic environments in Thailand. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 690: 1110-1119. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.07.097

 20.Sun, Yu; Li, Yiliang; Li, Long; He, Hongping. Preservation of Cyanobacterial UVR-Shielding Pigment Scytonemin in Carbonate Ooids Formed in Pleistocene Salt Lakes in the Qaidam Basin, Tibetan Plateau. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS . DOI: 10.1029/2019GL083321

 21.Yang, Alexandra Yang; Wang, Chunguang; Liang, Yan; Lissenberg, C. Johan. Reaction Between Mid-Ocean Ridge Basalt and Lower Oceanic Crust: An Experimental Study. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS. DOI: 10.1029/2019GC008368

 22.Chen, Chengsheng; Wang, Yunpeng; Beagle, Jamie R.; Liao, Lingling; Shi, Shuyong; Deng, Rui. Reconstruction of the evolution of deep fluids in light oil reservoirs in the Central Tarim Basin by using PVT simulation and basin modeling. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2019, 107: 116-126. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2019.05.009

 23.Guo, Huiying; Zheng, Xiaobo; Ru, Shuling; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. The leaching of additive-derived flame retardants (FRs) from plastics in avian digestive fluids: The significant risk of highly lipophilic FRs. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2019, 85: 200-207. DOI: 10.1016/j.jes.2019.06.013

 24.Zhang, Le; Ren, Zhong-Yuan; Handler, Monica R.; Wu, Ya-Dong; Zhang, Lei; Qian, Sheng-Ping; Xia, Xiao-Ping; Yang, Qing; Xu, Yi-Gang. The origins of high-Ti and low-Ti magmas in large igneous provinces, insights from melt inclusion trace elements and Sr-Pb isotopes in the Emeishan large Igneous Province. LITHOS, 2019, 344: 122-133. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.014

 非第一完成单位论文21篇:

 1.Ma, Chi; Tschauner, Oliver; Bindi, Luca; Beckett, John R.; Xie, Xiande. A vacancy-rich, partially inverted spinelloid silicate, (Mg,Fe,Si)(2)(Si,)O-4, as a major matrix phase in shock melt veins of the Tenham and Suizhou L6 chondrites. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2019, 54(9): 1907-1918. DOI: 10.1111/maps.13349

 2.Huang, Kan; Geng, Yangye; Zhang, Xibin; Chen, Dihu; Cai, Zhigang; Wang, Min; Zhu, Zhen; Wang, Zixin. A Wide-Band Digital Lock-In Amplifier and Its Application in Microfluidic Impedance Measurement. SENSORS, 2019, 19(16). DOI: 10.3390/s19163519

 3.Sepidbar, Fatemeh; Moghadam, Hadi Shafaii; Zhang, Le; Li, Jian-Wei; Ma, Jinlong; Stern, Robert J.; Lin, Chuan. Across-arc geochemical variations in the Paleogene magmatic belt of Iran. LITHOS, 2019, 344: 280-296. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.022

 4.Lye, Ying Ling; Bong, Chui Wei; Lee, Choon Weng; Zhang, Rui Jie; Zhang, Gan; Suzuki, Satoru; Chai, Lay Ching. Anthropogenic impacts on sulfonamide residues and sulfonamide resistant bacteria and genes in Larut and Sangga Besar River, Perak. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 688: 1335-1347. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.304

 5.Pang, Jianzhang; Yu, Jingxing; Zheng, Dewen; Wang, Yizhou; Zhang, Huiping; Li, Chaopeng; Wang, Weitao; Hao, Yuqi. Constraints of new apatite fission-track ages on the tectonic pattern and geomorphic development of the northern margin of the Tibetan Plateau. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 181. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.103909

 6.He, Qiuxiang; Yu, Linpeng; Li, Jibing; He, Dan; Cai, Xixi; Zhou, Shungui. Electron shuttles enhance anaerobic oxidation of methane coupled to iron(III) reduction. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 688: 664-672. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.299

 7.Wang, Kun; Dong, Huan; Liu, Rui. Genesis of giant Fe-Ti oxide deposits in the Panxi region, SW China: A review. GEOLOGICAL JOURNAL, , . DOI: 10.1002/gj.3632

 8.Driscoll, Peter E.; Du, Zhixue. Geodynamo Conductivity Limits. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2019, 46(14): 7982-7989. DOI: 10.1029/2019GL082915

 9.Tang, Guo-Qiang; Su, Ben-Xun; Li, Qiu-Li; Xia, Xiao-Ping; Jing, Jie-Jun; Feng, Lian-Jun; Martin, Laure; Yang, Qing; Li, Xian-Hua. High-Mg# Olivine, Clinopyroxene and Orthopyroxene Reference Materials for In Situ Oxygen Isotope Determination. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, , . DOI: 10.1111/ggr.12288

 10.Yuan, Guang-Hui; Cao, Ying-Chang; Gluyas, Jon; Wang, Yan-Zhong; Liu, Ke-Yu; Xi, Ke-Lai; Yang, Tian; Wang, Jian. How important is carbonate dissolution in buried sandstones: evidences from petrography, porosity, experiments, and geochemical calculations. PETROLEUM SCIENCE, 2019, 16(4): 729-751. DOI: 10.1007/s12182-019-0344-4

 11.Xia, Dehua; Hu, Lingling; Wang, Yunchen; Xu, Bohong; Liao, Yuhong; He, Chun; Ye, Liqun; Liang, Xiaoliang; Ye, Yinghao; Shu, Dong. Immobilization of facet-engineered Ag3PO4 on mesoporous Al2O3 for efficient industrial waste gas purification with indoor LED illumination. APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, 2019, 256. DOI: 10.1016/j.apcatb.2019.117811

 12.Wei, Mingming; Zhang, Li; Xiong, Yongqiang; Peng, Ping'an. Main factors influencing the development of nanopores in over-mature, organic-rich shales. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2019, 212. DOI: 10.1016/j.coal.2019.103233

 13.Chang, Ching-Chih; Burr, George S.; Jull, A. J. Timothy; Russell, Joellen; Priyadarshi, Antra; Lin, Mang; Thiemens, Mark; Biddulph, Dana. Measurements of I-129 in the Pacific Ocean at Scripps Pier and Pacific Northwest sites: A search for effects from the 2011 Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident and Hanford. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 689: 1023-1029. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.372

 14.Xu, Yue; Xu, Leiluo; Bi, Xianwu; Hu, Ruizhong; Chen, Xilian; Ma, Rui; Zhu, Jingjing; Yu, Hongjun; Liu, Baohua; Li, Juan. Petrogenesis and metallogenic implications of volcanic rocks from the Lawu basin, eastern Tibet: Insights into the intracontinental Eocene-Oligocene porphyry copper systems. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 111. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103001

 15.Wu, Jianping; Su, Yongxian; Chen, Xiuzhi; Liu, Liyang; Sun, Caihong; Zhang, Hongou; Li, Yong; Ye, Yuyao; Zhou, Xia; Yang, Ji; Wang, Chongyang; Zhou, Guoyi; Huang, Ningsheng. Redistribution characteristics of atmospheric precipitation in different spatial levels of Guangzhou urban typical forests in southern China. ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2019, 10(5): 1404-1411. DOI: 10.1016/j.apr.2019.03.012

 16.Zhuang, Xiuzheng; Zhan, Hao; Song, Yanpei; Huang, Yanqin; Yin, Xiuli; Wu, Chuangzhi. Reutilization potential of antibiotic wastes via hydrothermal liquefaction (HTL): Bio-oil and aqueous phase characteristics. JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, 2019, 92(5): 1537-1547. DOI: 10.1016/j.joei.2018.07.020

 17.Shao, Ligang; Fang, Bo; Zheng, Fei; Qiu, Xuanbing; He, Qiusheng; Wei, Jilin; Li, Chuanliang; Zhao, Weixiong. Simultaneous detection of atmospheric CO and CH4 based on TDLAS using a single 2.3 mu m DFB laser. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2019, 222. DOI: 10.1016/j.saa.2019.05.023

 18.Zhao, Liandang; Chen, Huayong; Hollings, Pete; Han, Jinsheng. Tectonic transition in the Aqishan-Yamansu belt, Eastern Tianshan: Constraints from the geochronology and geochemistry of Carboniferous and Triassic igneous rocks. LITHOS, 2019, 344: 247-264. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.06.023

 19.Dai, Fu-Qiang; Zhao, Zi-Fu; Zheng, Yong-Fei; Sun, Guo-Chao. The geochemical nature of mantle sources for two types of Cretaceous basaltic rocks from Luxi and Jiaodong in east-central China. LITHOS, 2019, 344: 409-424. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.07.007

 20.Zhu, Rixiang; Xu, Yigang. The subduction of the west Pacific plate and the destruction of the North China Craton. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2019, 62(9): 1340-1350. DOI: 10.1007/s11430-018-9356-y

 21.Lei, Ming; Chen, Jianlin; Tan, Rongyu; Huang, Sihua. Two Types of mafic rocks in southern Tibet: A mark of tectonic setting change from Neo-Tethyan oceanic crust subduction to Indian continental crust subduction. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 181. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.103883 

 公共支撑部

附件: