广州地化所SCI收录论文题录(2019.10.30-2019.11.28)

 

 第一完成单位论文9篇:

 1.Liu, Dong; Yuan, Peng; Tian, Qian; Liu, Hongchang; Deng, Liangliang; Song, Yaran; Zhou, Junming; Losic, Dusan; Zhou, Jieyu; Song, Hongzhe; Guo, Haozhe; Fan, Wenxiao. Lake sedimentary biogenic silica from diatoms constitutes a significant global sink for aluminium. NATURE COMMUNICATIONS, 2019, 10. DOI: 10.1038/s41467-019-12828-9

 2.Liu, Ranran; Chen, Jiangyao; Li, Guiying; Wang, Xinming; An, Taicheng. Cutting down on the ozone and SOA formation as well as health risks of VOCs emitted from e-waste dismantlement by integration technique. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2019, 249. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.07.034

 3.Liu, Jing; Zhu, Runliang; Chen, Qingze; Zhou, Huijun; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Parker, Steve C.. The significant effect of photo-catalyzed redox reactions on the immobilization of chromium by hematite. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 524: 228-236. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.06.005

 4.Kang, Jin-Ting; Ionov, Dmitri A.; Zhu, Hong-Li; Liu, Fang; Zhang, Zhao-Feng; Liu, Zhe; Huang, Fang. Calcium isotope sources and fractionation during melt-rock interaction in the lithospheric mantle: Evidence from pyroxenites, wehrlites, and eclogites. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 524: 272-282. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.06.010

 5.Yang, Fan; Huang, Xiaolong; Xu, Yi-Gang; He, Pengli. Magmatic Processes Associated with Oceanic Crustal Accretion at Slow-spreading Ridges: Evidence from Plagioclase in Mid-ocean Ridge Basalts from the South China Sea. JOURNAL OF PETROLOGY, 2019, 60(6): 1135-1161. DOI: 10.1093/petrology/egz027

 6.Shan, Yehua; Zheng, Jian; Liang, Xinquan. Inversion of polyphase calcite twin data for deviatoric stress tensors: 1. A novel numerical approach. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2019, 128. DOI: 10.1016/j.jsg.2019.103873

 7.Li, Yuan; Feng, Lu; Kiseeva, Ekaterina S.; Gao, Zenghao; Guo, Haihao; Du, Zhixue; Wang, Fangyue; Shi, Lanlan. An essential role for sulfur in sulfide-silicate melt partitioning of gold and magmatic gold transport at subduction settings. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2019, 528. DOI: 10.1016/j.epsl.2019.115850

 8.Chen, Jun; Xu, Yi-gang. Establishing the link between Permian volcanism and biodiversity changes: Insights from geochemical proxies. GONDWANA RESEARCH, 2019, 75: 68-96. DOI: 10.1016/j.gr.2019.04.008

 9.Xiao, Ming; Yao, Yong-Jian; Cai, Yue; Qiu, Hua-Ning; Xu, Yi-Gang; Xu, Xing; Jiang, Ying-De; Li, Yi-Bing; Xia, Xiao-Ping; Yu, Yan-Jiang. Evidence of Early Cretaceous lower arc crust delamination and its role in the opening of the South China Sea. GONDWANA RESEARCH, 2019, 76: 123-145. DOI: 10.1016/j.gr.2019.05.011

 非第一完成单位论文18篇:

 1.Yu, Jingxing; Zheng, Dewen; Pang, Jianzhang; Wang, Yizhou; Fox, Matthew; Vermeesch, Pieter; Li, Chaopeng; Xiao, Lin; Hao, Yuqi; Wang, Ying. Miocene Range Growth Along the Altyn Tagh Fault: Insights From Apatite Fission Track and (U-Th)/He Thermochronometry in the Western Danghenan Shan, China. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2019, 124(8): 9433-9453. DOI: 10.1029/2019JB017570

 2.Yin, Jiyuan; Chen, Wen; Thomson, Stuart N.; Sun, Min; Wang, Yannan; Xiao, Wenjiao; Yuan, Chao; Sun, Jinbo; Long, Xiaoping. Fission track thermochronology of the Tuwu-Yandong porphyry Cu deposits, NW China: Constraints on preservation and exhumation. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 113. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103104

 3.Xue, Zhuqing; Xiao, Long; Neal, Clive R.; Xu, Yigang. Oldest high-Ti basalt and magnesian crustal materials in feldspathic lunar meteorite Dhofar 1428. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2019, 266: 74-108. DOI: 10.1016/j.gca.2019.06.022

 4.Wang, Sai-nan; Wu, Run-run; Wang, Li-ming. Role of Hydrogen Migrations in Carbonyl Peroxy Radicals in the Atmosphere. CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 2019, 32(4): 457-466. DOI: 10.1063/1674-0068/cjcp1811265

 5.Lan, Caiyun; Long, Xiaoping; Zhao, Taiping; Zhai, Mingguo. In-site mineral geochemistry and whole-rock Fe isotopes of the quartz-magnetite-pyroxene rocks in the Wuyang area, North China Craton: Constraints on the genesis of the pyroxene-rich BIF. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 333. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105445

 6.Chen, Shen; Li, Daochuan; Zhang, Haiyan; Yu, Dianke; Chen, Rui; Zhang, Bin; Tan, Yafei; Niu, Yong; Duan, Huawei; Mai, Bixian; Chen, Shejun; Yu, Jianzhen; Luan, Tiangang; Chen, Liping; Xing, Xiumei; Li, Qiong; Xiao, Yongmei; Dong, Guanghui; Niu, Yujie; Aschner, Michael; Zhang, Rong; Zheng, Yuxin; Chen, Wen. The development of a cell-based model for the assessment of carcinogenic potential upon long-term PM2.5 exposure. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 131. DOI: 10.1016/j.envint.2019.104943

 7.Su, Yongxian; Liu, Liyang; Wu, Jianping; Chen, Xiuzhi; Shang, Jiali; Ciais, Philippe; Zhou, Guoyi; Lafortezza, Raffaele; Wang, Yingping; Yuan, Wenping; Wang, Yilong; Zhang, Hongou; Huang, Guangqing; Huang, Ningsheng. Quantifying the biophysical effects of forests on local air temperature using a novel three-layered land surface energy balance model. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 132. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105080

 8.Li, Dengfeng; Chen, Huayong; Sun, Xiaoming; Fu, Yu; Liu, Qiaofen; Xia, Xiaoping; Yang, Qing. Coupled trace element and SIMS sulfur isotope geochemistry of sedimentary pyrite: Implications on pyrite growth of Caixiashan Pb-Zn deposit. GEOSCIENCE FRONTIERS, 2019, 10(6): 2177-2188. DOI: 10.1016/j.gsf.2019.05.001

 9.Zhang, Shitao; Zhang, Rongqing; Lu, Jianjun; Ma, Dongsheng; Ding, Teng; Gao, Shouye; Zhang, Qiang. Neoproterozoic tin mineralization in South China: geology and cassiterite U-Pb age of the Baotan tin deposit in northern Guangxi. MINERALIUM DEPOSITA, 2019, 54(8): 1125-1142. DOI: 10.1007/s00126-019-00862-y

 10.Tao, Ni; Li, Zheng-Xiang; Danisik, Martin; Evans, Noreen J.; Li, Rong-Xi; Pang, Chong-Jin; Li, Wu-Xian; Jourdan, Fred; Yu, Qiang; Liu, Li-Ping; Batt, Geoffrey E.; Xu, Yi-Gang. Post-250 Ma thermal evolution of the central Cathaysia Block (SE China) in response to flat-slab subduction at the proto-Western Pacific margin. GONDWANA RESEARCH, 2019, 75: 1-15. DOI: 10.1016/j.gr.2019.03.019

 11.Zou, Shaohao; Xu, Deru; Deng, Teng; Huang, Qinyi; Yu, Deshui; Zhao, Zhaoxia; Ye, Tingwei. Geochemical variations of the Late Mesozoic granitoids in the southern margin of North China Craton: A possible link to the tectonic transformation from compression to extension. GONDWANA RESEARCH, 2019, 75: 118-133. DOI: 10.1016/j.gr.2019.04.012

 12.Zhong, Yun; Liu, Wei-Liang; Tang, Gong-Jian; Liu, Ni-Na; Liu, Hong-Fei; Zeng, Qing-Gao; Xia, Bin. Origin of Mesozoic ophiolitic melanges in the western Yarlung Zangbo suture zone, SW Tibet. GONDWANA RESEARCH, 2019, 76: 204-223. DOI: 10.1016/j.gr.2019.06.008

 13.Xu, Yang; Polat, Ali; Meng, Xiang-Jun; Meng, Yuan-Ku; Deng, Xin; Liu, Yu; Yang, Kun-Guang. The late Neoarchean transition from low- to high-K granitoids in western Liaoning Province, NE China: Clues from geochemistry and zircon U-Pb-Hf-O isotopes. GONDWANA RESEARCH, 2019, 76: 224-245. DOI: 10.1016/j.gr.2019.06.013

 14.Wei, Xun; Xu, Yi-Gang; He, Bin; Zhang, Le; Xia, Xiao-Ping; Shi, Xue-Fa. Zircon U-Pb age and Hf-O isotope insights into genesis of Permian Tarim felsic rocks, NW China: Implications for crustal melting in response to a mantle plume. GONDWANA RESEARCH, 2019, 76: 290-302. DOI: 10.1016/j.gr.2019.06.015

 15.Christia, Christina; Tang, Bin; Yin, Shan-Shan; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian; Poma, Giulia; Covaci, Adrian. Simultaneous determination of legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in indoor dust using liquid and gas chromatography-tandem mass spectrometry: method development, validation, and application. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2019, 411(26): 7015-7025. DOI: 10.1007/s00216-019-02078-5

 16.Zhuang, Xiuzheng; Zhan, Hao; Song, Yanpei; Yin, Xiuli; Wu, Chuangzhi. Structure-reactivity relationships of biowaste-derived hydrochar on subsequent pyrolysis and gasification performance. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 2019, 199. DOI: 10.1016/j.enconman.2019.112014

 17.Fang, Bo; Yang, Nana; Zhao, Weixiong; Wang, Chunhui; Zhang, Weijun; Song, Wei; Venables, Dean S.; Chen, Weidong. Improved spherical mirror multipass-cell-based interband cascade laser spectrometer for detecting ambient formaldehyde at parts per trillion by volume levels. APPLIED OPTICS, 2019, 58(32): 8743-8750. DOI: 10.1364/AO.58.008743

 18.Long, Xiaoping; Xu, Bei; Yuan, Chao; Zhang, Chuanlin; Zhang, Lei. Precambrian crustal evolution of the southwestern Tarim Craton, NW China: Constraints from new detrital zircon ages and Hf isotopic data of the Neoproterozoic metasedimentary rocks. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2019, 334. DOI: 10.1016/j.precamres.2019.105473

 公共支撑部

附件: