广州地化所SCI收录论文题录(2019.11.29-2019.12.28)

 

 第一完成单位论文16篇:

 1.Zhang, YuQing; Chen, DuoHong; Ding, Xiang; Li, Jun; Zhang, Tao; Wang, JunQi; Cheng, Qian; Jiang, Hao; Song, Wei; Ou, YuBo; Ye, PengLin; Zhang, Gan; Wang, XinMing. Impact of anthropogenic emissions on biogenic secondary organic aerosol: observation in the Pearl River Delta, southern China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(22): 14403-14415. DOI: 10.5194/acp-19-14403-2019

 2.Yang, Meijun; Liang, Xiaoliang; Ma, Lingya; Huang, Jian; He, Hongping; Zhu, Jianxi. Adsorption of REEs on kaolinite and halloysite: A link to the REE distribution on clays in the weathering crust of granite. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 525: 210-217. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.07.024

 3.Guo, Feng; Huang, Miwei; Zhao, Liang. Nd-Hf-O isotopic evidence for subduction-induced crustal replacement in NE China. CHEMICAL GEOLOGY, 2019, 525: 125-142. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2019.07.013

 4.Li, Pengfei; Sun, Min; Shu, Chutian; Yuan, Chao; Jiang, Yingde; Zhang, Le; Cai, Keda. Evolution of the Central Asian Orogenic Belt along the Siberian margin from Neoproterozoic-Early Paleozoic accretion to Devonian trench retreat and a comparison with Phanerozoic eastern Australia. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2019, 198. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.102951

 5.Liu, YinE; Tang, Bin; Liu, Yu; Luo, XiaoJun; Mai, BiXian; Covaci, Adrian; Poma, Giulia. Occurrence, biomagnification and maternal transfer of legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in water snake from an e-waste site. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 133. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105240

 6.Zhan, Xuan; Chen, Jun; Yang, YongQiang; Wu, ShiJun; Chen, FanRong; Ying, GuangGuo; Zhang, ChunJin; Zhang, LingLing; Zhang, Quan; Sun, XiaoWen. Removal of Antibiotics and Antibiotic Resistance Genes from Domestic Sewage by a Subsurface Wastewater Infiltration System with Long-Term Operations. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, 2019, 36(8): 863-872. DOI: 10.1089/ees.2018.0292

 7.Zhu, Xifen; Zhong, Yin; Wang, Heli; Li, Dan; Deng, Yirong; Peng, Ping'an. New insights into the anaerobic microbial degradation of decabrominated diphenyl ether (BDE-209) in coastal marine sediments. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 225. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113151

 8.Liu, YinE; Luo, XiaoJun; Corella, Pablo Zapata; Zeng, YanHong; Mai, BiXian. Organophosphorus flame retardants in a typical freshwater food web: Bioaccumulation factors, tissue distribution, and trophic transfer. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 225. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113286

 9.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Fan, Yujuan; Zheng, Ke; Yu, Zhiqiang; Peng, Xianzhi. Quantitative and semiquantitative analyses of hexa-mix-chlorinated/brominated benzenes in fly ash, soil and air using gas chromatography-high resolution mass spectrometry assisted with isotopologue distribution computation. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2019, 225. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.113162

 10.Song, Jianzhong; Li, Meiju; Fan, Xingjun; Zou, Chunlin; Zhu, Mengbo; Jiang, Bin; Yu, Zhiqiang; Jia, Wanglu; Liao, Yuhong; Peng, Ping'an. Molecular Characterization of Water- and Methanol-Soluble Organic Compounds Emitted from Residential Coal Combustion Using Ultrahigh-Resolution Electrospray Ionization Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(23): 13607-13617. DOI: 10.1021/acs.est.9b04331

 11.Ma, Ping; Li, Huizhen; You, Jing. Full-Life Cycle Toxicity Assessment of Sediment-Bound DDT and Its Degradation Products on Chironomus dilutus. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2019, 38(12): 2698-2707. DOI: 10.1002/etc.4593

 12.Lin, Zhengfan; Yuan, Chao; Zhang, Yunying; Sun, Min; Long, Xiaoping; Wang, Xinyu; Huang, Zongying. Triassic depleted lithospheric mantle underneath the Paleozoic Chinese Altai orogen: Evidence from MORB-like basalts. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2019, 185. DOI: 10.1016/j.jseaes.2019.104021

 13.Bao, Zhiwei; Xiong, Mingfu; Li, Qun. Petrogenesis of late Mesozoic high-Ba-Sr granites in the Qiushuwan Cu-Mo orefield: Implications for the distribution of porphyry Mo mineralization in the East Qinling area of Central China. LITHOS, 2019, 348. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105172

 14.Qu, Pan; Li, NingBo; Niu, HeCai; Yang, WuBin; Shan, Qiang; Zhang, ZeYang. Zircon and apatite as tools to monitor the evolution of fractionated I-type granites from the central Great Xing'an Range, NE China. LITHOS, 2019, 348. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105207

 15.Zhu, Chunyou; Li, Daning; Sun, Yuxin; Zheng, Xiaobo; Peng, Xianzhi; Zheng, Ke; Hu, Beibei; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Plastic debris in marine birds from an island located in the South China Sea. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2019, 149. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.110566

 16.Chen, Xilian; Liang, Huaying; Zhang, Jian; Sotiriou, Paul; Huang, Wenting; Ren, Long; Zhang, Le; Zou, Yinqiao. Geochemical characteristics and magma fertility for the Jurassic arc rocks in the Gangdese belt, Tibet. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 115. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103169

 非第一完成单位论文22篇:

 1.Lin, Meiqing; Tang, Jian; Ma, Shengtao; Yu, Yingxin; Li, Guiying; Mai, Bixian; Fan, Ruifang; An, Taicheng. Simultaneous determination of polybrominated diphenyl ethers, polycyclic aromatic hydrocarbons and their hydroxylated metabolites in human hair: a potential methodology to distinguish external from internal exposure. ANALYST, 2019, 144(24): 7227-7235. DOI: 10.1039/c9an01359h

 2.Zhang, Xiaoxiao; Ding, Xiang; Wang, Xinming; Talifu, Dilinuer; Wang, Guo; Zhang, Yanli; Abulizi, Abulikemu. Volatile Organic Compounds in a Petrochemical Region in Arid of NW China: Chemical Reactivity and Source Apportionment. ATMOSPHERE, 2019, 10(11). DOI: 10.3390/atmos10110641

 3.Cui, Min; Li, Cheng; Chen, Yingjun; Zhang, Fan; Li, Jun; Jiang, Bin; Mo, Yangzhi; Li, Jia; Yan, Caiqing; Zheng, Mei; Xie, Zhiyong; Zhang, Gan; Zheng, Junyu. Molecular characterization of polar organic aerosol constituents in off-road engine emissions using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (FT-ICR MS): implications for source apportionment. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2019, 19(22): 13945-13956. DOI: 10.5194/acp-19-13945-2019

 4.Lei, Qin; Long, Xinxin; Chen, Huanyu; Tan, Jihua; Wang, Xinming; Chen, Rongzhi. Facilitating charge transfer via a giant magnetoresistance effect for high-efficiency photocatalytic hydrogen production. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 55(96): 14478-14481. DOI: 10.1039/c9cc07812f

 5.Liang, Zhishu; Li, Guiying; Xiong, Jukun; Mai, Bixian; An, Taicheng. Purification, molecular characterization and metabolic mechanism of an aerobic tetrabromobisphenol A dehalogenase, a key enzyme of halorespiration in Ochrobactrum sp. T. CHEMOSPHERE, 2019, 237. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124461

 6.Mo, Ling; Zheng, Xiaobo; Zhu, Chunyou; Sun, Yuxin; Yu, Lehuan; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Persistent organic pollutants (POPs) in oriental magpie-robins from e-waste, urban, and rural sites: Site-specific biomagnification of POPs. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2019, 186. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.109758

 7.Li, Danyi; Yang, Xiaofang; Zhou, Zhongbo; Jiang, Bin; Tawfik, Ahmed; Zhao, Shanshan; Meng, Fangang. Molecular traits of phenolic moieties in dissolved organic matter: Linkages with membrane fouling development. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2019, 133. DOI: 10.1016/j.envint.2019.105202

 8.Song, Fanhao; Li, Tingting; Zhang, Jin; Wang, Xiaojie; Bai, Yingchen; Giesy, John P.; Xing, Baoshan; Wu, Fengchang. Novel Insights into the Kinetics, Evolved Gases, and Mechanisms for Biomass (Sugar Cane Residue) Pyrolysis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2019, 53(22): 13495-13505. DOI: 10.1021/acs.est.9b04595

 9.Zhan, Lingxi; Lin, Tian; Cheng, Hairong; Wang, Zuwu; Cheng, Zhineng; Zhou, Deng; Qin, Zhengxin; Zhang, Gan. Atmospheric deposition and air-soil exchange of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in a background site in Central China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2019, 26(31): 31934-31944. DOI: 10.1007/s11356-019-06312-6

 10.Liao, Fen; Chen, Lingying; Liu, Yuanfeng; Zhao, Dongting; Peng, Wenyi; Wang, Wuxiang; Feng, Shaolong. The size-dependent genotoxic potentials of titanium dioxide nanoparticles to endothelial cells. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2019, 34(11): 1199-1207. DOI: 10.1002/tox.22821

 11.Tang, GuoQiang; Su, BenXun; Li, QiuLi; Xia, XiaoPing; Jing, JieJun; Feng, LianJun; Martin, Laure; Yang, Qing; Li, XianHua. High-Mg# Olivine, Clinopyroxene and Orthopyroxene Reference Materials for In Situ Oxygen Isotope Determination. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2019, 43(4): 585-593. DOI: 10.1111/ggr.12288

 12.Liu, Yuke; Xiong, Yongqiang; Liu, Kouqi; Yang, Chao; Peng, Pingan. Indentation size and loading rate sensitivities on mechanical properties and creep behavior of solid bitumen. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2019, 216. DOI: 10.1016/j.coal.2019.103295

 13.Li, JinXiang; Fan, WeiMing; Zhang, LiYun; Ding, Lin; Sun, YaLi; Peng, TouPing; Cai, FuLong; Guan, QiuYun; Sein, Kyaing. Subduction of Indian continental lithosphere constrained by Eocene-Oligocene magmatism in northern Myanmar. LITHOS, 2019, 348. DOI: 10.1016/j.lithos.2019.105211

 14.Sun, RunXia; Yang, Xiao; Li, Qing X.; Wu, YouTing; Shao, HaiYang; Wu, MingHong; Mai, BiXian. Polycyclic aromatic hydrocarbons in marine organisms from Mischief Reef in the South China sea: Implications for sources and human exposure. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2019, 149. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.110623

 15.Zhang, Junhao; Liu, Weiliang; Yakymchuk, Chris; Sa, Rina; Zeng, Zhen; Ding, Ruxin; Tang, Gongjian; Liu, Hanqi; Xu, Qingyan; Wang, Yong. Partial Melting and Crustal Deformation during the Early Paleozoic Wuyi-Yunkai Orogeny: Insights from Zircon U-Pb Geochronology and Structural Analysis of the Fuhuling Migmatites in the Yunkai Region, South China. MINERALS, 2019, 9(10). DOI: 10.3390/min9100621

 16.Huang, Ruifang; Sun, Weidong; Song, Maoshuang; Ding, Xing. Influence of pH on Molecular Hydrogen (H-2) Generation and Reaction Rates during Serpentinization of Peridotite and Olivine. MINERALS, 2019, 9(11). DOI: 10.3390/min9110661

 17.Zhang, Yan; Han, RunSheng; Ding, Xing; Wang, YuRong; Wei, PingTang. Experimental study on fluid migration mechanism related to Pb-Zn super-enrichment: Implications for mineralisation mechanisms of the Pb-Zn deposits in the Sichuan-Yunnan-Guizhou, SW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, 114. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103110

 18.Su, Hua; Ji, Bowen; Wang, Yunpeng. Sea Ice Extent Detection in the Bohai Sea Using Sentinel-3 OLCI Data. REMOTE SENSING, 2019, 11(20). DOI: 10.3390/rs11202436

 19.Matsumoto, Megumi; Tsuchiyama, Akira; Nakato, Aiko; Matsuno, Junya; Miyake, Akira; Kataoka, Akimasa; Ito, Motoo; Tomioka, Naotaka; Kodama, Yu; Uesugi, Kentaro; Takeuchi, Akihisa; Nakano, Tsukasa; Vaccaro, Epifanio. Discovery of fossil asteroidal ice in primitive meteorite Acfer 094. SCIENCE ADVANCES, 2019, 5(11). DOI: 10.1126/sciadv.aax5078

 20.Liang, Zhishu; Li, Guiying; Mai, Bixian; An, Taicheng. Biodegradation of typical BFRs 2,4,6-tribromophenol by an indigenous strain Bacillus sp. GZT isolated from e-waste dismantling area through functional heterologous expression. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134159

 21.Wang, Ping; Sun, Zehang; Hu, Yuanan; Cheng, Hefa. Leaching of heavy metals from abandoned mine tailings brought by precipitation and the associated environmental impact. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2019, 695. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.133893

 22.Brown, Reece; Stevanovic, Svetlana; Brown, Zachary; Cai, Mingfu; Zhou, Shengzhen; Song, Wei; Wang, Xinming; Miljevic, Branka; Zhao, Jun; Bottle, Steven; Ristovski, Zoran. Application of a Fluorescent Probe for the Online Measurement of PM-Bound Reactive Oxygen Species in Chamber and Ambient Studies. SENSORS, 2019, 19(20). DOI: 10.3390/s19204564

 

 公共支撑部

附件: