广州地化所SCI收录论文题录(2020.9.29-2020.10.30)

 

 第一完成单位论文24篇:

 1.Zeng, Lifei; Huang, Wenkui; Pan, Changchun; Jin, Jun; Ma, Wanyun; Yu, Shuang; Xu, Hao; Liu, Dayong; Liao, Yuhong; Liu, Jinzhong. Assessment of oil potentials for humic coals on the basis of flash Py-GC, Rock-Eval and confined pyrolysis experiments. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2020, 148. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2020.104097

 2.Gai, Haifeng; Tian, Hui; Cheng, Peng; He, Chunmin; Wu, Zijin; Ji, Sui; Xiao, Xianming. Characteristics of molecular nitrogen generation from overmature black shales in South China: Preliminary implications from pyrolysis experiments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104527

 3.Wu, Pinghao; Zhong, Kaiwen; Hu, Hongda; Xu, Jianhui; Wang, Yunpeng; Zhao, Yi. Classification of High-Resolution Remote Sensing Images in the Feilaixia Reservoir Based on a Fully Convolutional Network. IEEE ACCESS, 2020, 8: 161752-161764. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3021071

 4.Jiang, Longfei; Song, Mengke; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Sun, Yingtao; Li, Jun; Ostle, Nicholas J.; Zhang, Gan. Decoupled Spatial Distribution of PAHs Degraders Determined by Taxonomic 16S rRNA and Degrading Genes Across Chinese Forest Soils. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES, 2020, 125(9). DOI: 10.1029/2020JG005659

 5.Luo, Chunling; Hu, Beibei; Wang, Shaorui; Wang, Yan; Zhao, Zhen; Wang, Yujie; Li, Jun; Zhang, Gan. Distribution and Chiral Signatures of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Soils and Vegetables around an e-Waste Recycling Site. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2020, 68(39): 10542-10549. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c00479

 6.Zhang, Xiaohang; Guo, Jianan; Wu, Shijun; Chen, Fanrong; Yang, Yongqiang. Divalent heavy metals and uranyl cations incorporated in calcite change its dissolution process. SCIENTIFIC REPORTS, 2020, 10(1). DOI: 10.1038/s41598-020-73555-6

 7.Wang, Jintuan; Xiong, Xiaolin; Zhang, Le; Takahashi, Eiichi. Element loss to platinum capsules in high-temperature-pressure experiments. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(10): 1593-1597. DOI: 10.2138/am-2020-7580

 8.Juksu, Kanokthip; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; Yao, Li; Sarin, Charoon; Sreesai, Siranee; Klomjek, Pantip; Traitangwong, Atsadang; Ying, Guang-Guo. Emerging contaminants in aquatic environments and coastal waters affected by urban wastewater discharge in Thailand: An ecological risk perspective. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2020, 204. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2020.110952

 9.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Zhang, Peilin; Fan, Yujuan; Yu, Zhiqiang; Peng, Xianzhi. Energy-dependent normal and unusually large inverse chlorine kinetic isotope effects of simple chlorohydrocarbons in collision-induced dissociation by gas chromatography-electron ionization-tandem mass spectrometry. JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 2020, 55(9). DOI: 10.1002/jms.4521

 10.Yu, Xu; Li, Dejun; Li, Dan; Zhang, Guohua; Zhou, Huaishan; Li, Sheng; Song, Wei; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Yu, Jianzhen; Wang, Xinming. Enhanced Wet Deposition of Water-Soluble Organic Nitrogen During the Harvest Season: Influence of Biomass Burning and In-Cloud Scavenging. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2020, 125(18). DOI: 10.1029/2020JD032699

 11.Zhou, Jin-Sheng; Yang, Zhu-Sen; Wang, Qiang; Zheng, Yuan-Chuan; Hou, Zeng-Qian; Wyman, Derek A.. Extraction of high-silica granites from an upper crustal magma reservoir: Insights from the Narusongduo magmatic system, Gangdese arc. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(10): 1572-1584. DOI: 10.2138/am-2020-7369

 12.Han, Jinsheng; Hollings, Pete; Jourdan, Fred; Zeng, Yunchuan; Chen, Huayong. Inherited Eocene magmatic tourmaline captured by the Miocene Himalayan leucogranites. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(9): 1436-1440. DOI: 10.2138/am-2020-7608

 13.Feng, Yuzhou; Chen, Huayong; Xiao, Bing; Li, Rucao; Deng, Changzhou; Han, Jinsheng; Li, Guanghui; Shi, Huilin; Lai, Chunkit. Late Mesozoic magmatism at Xiaokelehe Cu-Mo deposit in Great Xing'an Range, NE China: Geodynamic and metallogenic implications. LITHOS, 2020, 374. DOI: 10.1016/j.lithos.2020.105713

 14.Liu, Yin-E; Luo, Xiao-Jun; Guan, Ke-Lan; Huang, Chen-Chen; Zhu, Chun-You; Qi, Xue-Meng; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Legacy and emerging organophosphorus flame retardants and plasticizers in frogs: Sex difference and parental transfer. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, 266. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115336

 15.Liu, Jiangping; Deng, Huifan; Li, Sheng; Jiang, Haoyu; Mekic, Majda; Zhou, Wentao; Wang, Yiqun; Loisel, Gwendal; Wang, Xinming; Gligorovski, Sasho. Light-Enhanced Heterogeneous Conversion of NO2 to HONO on Solid Films Consisting of Fluorene and Fluorene/Na2SO4: An Impact on Urban and Indoor Atmosphere. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(18): 11079-11086. DOI: 10.1021/acs.est.0c02627

 16.Yang, Chao; Xiong, Yongqiang; Wang, Jianfeng; Li, Yun; Jiang, Wenmin. Mechanical characterization of shale matrix minerals using phase-positioned nanoindentation and nano-dynamic mechanical analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2020, 229. DOI: 10.1016/j.coal.2020.103571

 17.Gai, Haifeng; Li, Tengfei; Wang, Xing; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Zhou, Qin. Methane adsorption characteristics of overmature Lower Cambrian shales of deepwater shelf facies in Southwest China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 120. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104565

 18.Cheng, Bin; Xu, Jianbing; Deng, Qian; Liao, Zewen; Wang, Yunpeng; Faboya, Oluwabamise Lekan; Li, Shida; Liu, Jinzhong; Peng, Ping'an. Methane cracking within shale rocks: A new explanation for carbon isotope reversal of shale gas. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2020, 121. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104591

 19.Wang, Ting; Huang, Ru-Jin; Li, Yongjie; Chen, Qi; Chen, Yang; Yang, Lu; Guo, Jie; Ni, Haiyan; Hoffmann, Thorsten; Wang, Xinming; Mai, Bixian. One-year characterization of organic aerosol markers in urban Beijing: Seasonal variation and spatiotemporal comparison. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 743. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140689

 20.Li, Rucao; Chen, Huayong; Large, Ross R.; Zhao, Liandang; Liu, Yunhua; Jiao, Jiangang; Xia, Xiao-Ping; Yang, Qing. Ore-forming fluid source of the orogenic gold deposit: Implications from a combined pyrite texture and geochemistry study. CHEMICAL GEOLOGY, 2020, 552. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2020.119781

 21.Wang, Baoyun; Wang, Xiaoning; Wang, Simeng; Tan, Dayong; Xiao, Wansheng; Liang, Wen; Song, Maoshuang. Pressure-induced structural transition and metallization in MnSe2. PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS, 2020, 47(9). DOI: 10.1007/s00269-020-01111-9

 22.Wang, Jintuan; Xiong, Xiaolin; Chen, Yixiang; Huang, Fangfang. Redox processes in subduction zones: Progress and prospect. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-019-9662-2

 23.Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Ren, Zihe; Lu, Qihong; Tian, Yankuan; Gao, Shutao; Wang, Shanquan; Harrad, Stuart; Mai, Bixian. Tracing the sources and microbial degradation of PCBs in field sediments by a multiple-line-of-evidence approach including compound-specific stable isotope analysis. WATER RESEARCH, 2020, 182. DOI: 10.1016/j.watres.2020.115977

 24.Liu, Yu; Luo, Xiaojun; Zeng, Yanghong; Wang, Qiyu; Tu, Wenqing; Yang, Chunyan; Mai, Bixian. Trophic Magnification of Short- and Medium-Chain Chlorinated Paraffins in Terrestrial Food Webs and Their Bioamplification in Insects and Amphibians during Metamorphosis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 54(18): 11282-11291. DOI: 10.1021/acs.est.0c03096

 非第一完成单位论文20篇:

 1.Li, Wenjun; Shao, Longyi; Wang, Wenhua; Li, Hong; Wang, Xinming; Li, Yaowei; Li, Weijun; Jones, Tim; Zhang, Daizhou. Air quality improvement in response to intensified control strategies in Beijing during 2013-2019. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 744. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140776

 2.Wang, Qingtao; Wang, Taoli. Detection of Dissolution Pores in the Marginally Mature Calcareous Lucaogou Shale: New Insights in Nanopore Development in Terrestrial Shale Oil Reservoirs. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2020, 94(4): 1321-1322. DOI: 10.1111/1755-6724.14417

 3.Guan, Qiuyun; Sun, Yali; Zhang, Zhaofeng; Liu, Xiaoming; An, Yajun; Liu, Fang; Zhao, Shouqian. Determination of delta Ca-44/40 and delta Fe-56/54 in Geological Materials Combined with a Simplified Method for their Separation Using a Single TODGA Resin Column. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12350

 4.Li, Rongjie; Cheng, Mingchao; Cui, Yang; He, Qiusheng; Guo, Xiaofang; Chen, Laiguo; Wang, Xinming. Distribution of the Soil PAHs and Health Risk Influenced by Coal Usage Processes in Taiyuan City, Northern China. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2020, 17(17). DOI: 10.3390/ijerph17176319

 5.Qi, Lin; Qiao, Yansong; Yao, Haitao; Wang, Yan; Peng, Shasha; Yang, Shuaibin. Geochemical characteristics of the eolian deposits in the Zoige basin and their implications for provenance and weathering intensity. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2020, 552: 155-163. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.03.018

 6.Zhou, Kun; Chen, Yi-Xiang; Ma, He-Zhi; Zheng, Yong-Fei; Xia, Xiao-Ping. Geochemistry of high-pressure to ultrahigh-pressure granitic melts produced by decompressional melting of deeply subducted continental crust in the Sulu orogen, east-central China. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2020, 288: 214-247. DOI: 10.1016/j.gca.2020.08.005

 7.Liu, Junwen; Andersson, August; Zhong, Guangcai; Geng, Xiaofei; Ding, Ping; Zhu, Sanyuan; Cheng, Zhineng; Zakaria, Mohamad Pauzi; Bong, Chui Wei; Li, Jun; Zheng, Junyu; Zhang, Gan; Gustafsson, Orjan. Isotope constraints of the strong influence of biomass burning to climate-forcing Black Carbon aerosols over Southeast Asia. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 744. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140359

 8.Cai, Wen-Wen; Peng, Tao; Yang, Bin; Xu, Chao; Liu, You-Sheng; Zhao, Jian-Liang; Gu, Feng-Long; Ying, Guang-Guo. Kinetics and mechanism of reactive radical mediated fluconazole degradation by the UV/chlorine process: Experimental and theoretical studies. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2020, 402. DOI: 10.1016/j.cej.2020.126224

 9.Syed, Jabir Hussain; Iqbal, Mehreen; Breivik, Knut; Chaudhry, Muhammad Jamshed Iqbal; Shahnawaz, Muhammad; Abbas, Zaigham; Nasir, Jawad; Rizvi, Syed Hussain Haider; Taqi, Malik Mumtaz; Li, Jun; Zhang, Gan. Legacy and emerging flame retardants (FRs) in the urban atmosphere of Pakistan: Diurnal variations, gas-particle partitioning and human health exposure. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020, 743. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140874

 10.Tian, Chengjing; Ouyang, Tingping; Li, Mingkun; Zhang, Jinlan; Peng, Shasha; Zhu, Zhaoyu; Peng, Xuechao; Hu, Qiao; Qiu, Yan; Chen, Hongjun. Magnetic investigation of surface sediments of the northwestern South China Sea: Implication for sediment provenance and transportation. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2020, 202. DOI: 10.1016/j.jseaes.2020.104530

 11.Tang, Wenting; Hui, Hejiu; Ionov, Dmitri A.; Chen, Wei; Zhang, Lisha; Xu, Yongjiang. Metasomatism-controlled hydrogen distribution in the Spitsbergen upper mantle. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(9): 1326-1341. DOI: 10.2138/am-2020-7290

 12.Wang, Yang; Guo, Fei; Ma, Long; Yan, Yan; Liu, Xingxing; Sun, Youbin. Millennial-scale summer monsoon oscillations over the last 260 ka revealed by high-resolution elemental results of the Mangshan loess-palaeosol sequence from the southeastern Chinese Loess Plateau. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2020, 552: 164-174. DOI: 10.1016/j.quaint.2020.05.039

 13.Whattam, Scott A.; Shervais, John W.; Reagan, Mark K.; Coulthard, Daniel A., Jr.; Pearce, Julian A.; Jones, Peter; Seo, Jieun; Putirka, Keith; Chapman, Timothy; Heaton, Daniel; Li, Hongyan; Nelson, Wendy R.; Shimizu, Kenji; Stern, Robert J.. Mineral compositions and thermobarometry of basalts and boninites recovered during IODP Expedition 352 to the Bonin forearc. AMERICAN MINERALOGIST, 2020, 105(10): 1490-1507. DOI: 10.2138/am-2020-6640

 14.Cobban, Alec; Zhang, Yujiao; Zhou, Alice; Weber, Yuki; Elling, Felix J.; Pearson, Ann; Leavitt, William D.. Multiple environmental parameters impact lipid cyclization inSulfolobus acidocaldarius. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, 2020, 22(9): 4046-4056. DOI: 10.1111/1462-2920.15194

 15.Tang, Guo-Qiang; Liu, Yu; Li, Qiu-Li; Feng, Lian-Jun; Wei, Gang-Jian; Su, Wen; Li, Yang; Ren, Guo-Hao; Li, Xian-Hua. New Natural and Fused Quartz Reference Materials for Oxygen Isotope Microanalysis. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2020, 41(5): 188-193. DOI: 10.46770/AS.2020.05.002

 16.Zhang, L. Y.; Fan, W. M.; Ding, L.; Ducea, M. N.; Pullen, A.; Li, J. X.; Sun, Y. L.; Yue, Y. H.; Cai, F. L.; Wang, C.; Peng, T. P.; Sein, Kyaing. Quaternary Volcanism in Myanmar: A Record of Indian Slab Tearing in a Transition Zone From Oceanic to Continental Subduction. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2020, 21(8). DOI: 10.1029/2020GC009091

 17.Zhang, Yanzhen; Sun, Yongge; Liu, Ben; Wang, Yuntao; Xie, Wei; Wang, Peng; Zhang, Chuanlun; He, Ding. Spatiotemporal distribution and source variations of hydrocarbons in surface sediments from the Pearl River Estuary, Southern China. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS. DOI: 10.1007/s11368-020-02783-0

 18.Yan, Fenghua; Chen, Weihua; Jia, Shiguo; Zhong, Buqing; Yang, Liming; Mao, Jingying; Chang, Ming; Shao, Min; Yuan, Bin; Situ, Shuping; Wang, Xinming; Chen, Duohong; Wang, Xuemei. Stabilization for the secondary species contribution to PM2.5 in the Pearl River Delta (PRD) over the past decade, China: A meta-analysis. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2020, 242. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117817

 19.Wang, Ying; He, Huaiyu; Leya, Ingo; Ranjith, P. M.; Su, Fei; Stephenson, P. C.; Zhang, Chuantong; Zheng, Dewen. The noble gases in five ordinary chondrites from Grove Mountains in Antarctica. PLANETARY AND SPACE SCIENCE, 2020, 192. DOI: 10.1016/j.pss.2020.105045

 20.Zhu, Xiyan; Wang, Shiyan; Su, Wenbo; Zhao, Taiping; Pang, Lanyin; Zhai, Mingguo. Zircon U-Pb geochronology of tuffite beds in the Baishugou Formation: Constraints on the revision of Ectasian System at the southern margin of the North China Craton. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-020-9657-0

 

 公共支撑部

附件: