广州地化所SCI收录论文题录(2021.08.01-2021.08.30)

 

 1.Yang, A. Y.; Langmuir, C. H.; Cai, Y.; Michael, P.; Goldstein, S. L.; Chen, Z.. A subduction influence on ocean ridge basalts outside the Pacific subduction shield. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 4757. DOI: 10.1038/s41467-021-25027-2

 2.Liu, Jing; Inoue, Sayako; Zhu, Runliang; He, Hongping; Hochella, Michael F., Jr.. Facet-specific oxidation of Mn(II) and heterogeneous growth of manganese (oxyhydr)oxides on hematite nanoparticles. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 307: 151-167. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.043
 3.Chen, Chen; Su, Ben-Xun; Wang, Christina Yan; Uysal, Ibrahim; Yao, Zhuo-Sen. Mantle melting models of the Kizildag ophiolite in SE Turkey: Two types of partial melting processes in the oceanic upper mantle of southern Neo-Tethys. LITHOS, 2021, 398: 106348. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106348
 4.Cheng, Peng; Liu, Botong; Tian, Hui; Xiao, Xianming; Gai, Haifeng; Zhou, Qin; Li, Tengfei; Liu, Dehan; Curiale, Joseph. Fluorescence lifetime evolution of crude oils during thermal cracking: Implications from pyrolysis experiments in a closed system. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2021, 159: 104273. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104273
 5.Tian, Yankuan; Zhan, Zhao-Wen; Yu, Shuang. Simultaneous determination of compound-specific isotopic compositions of acyclic isoprenoids and n-alkanes in light crude oil. JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. DOI: 10.1002/jssc.202100100
 6.Wang, Christina Yan; Wei, Bo; Tan, Wei; Wang, Zaicong; Zeng, Qingdong. The distribution, characteristics and fluid sources of lode gold deposits: An overview. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-021-9823-2
 7.Hu, Beibei; Jiang, Longfei; Zheng, Qian; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Wang, Shaorui; Xie, Yucheng; Zhang, Gan. Uptake and translocation of organophosphate esters by plants: Impacts of chemical structure, plant cultivar and copper. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2021, 155: 106591. DOI: 10.1016/j.envint.2021.106591
 8.Liu, Zeyang; Percival, Lawrence M. E.; Vandeputte, Delphine; Selby, David; Claeys, Philippe; Over, D. Jeffrey; Gao, Yue. Upper Devonian mercury record from North America and its implications for the Frasnian-Famennian mass extinction. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2021, 576: 110502. DOI: 10.1016/j.palaeo.2021.110502
 9.Huang, Zongying; Yuan, Chao; Long, Xiaoping; Zhang, Yunying; Ma, Xiaolong; Soldner, Jeremie; Du, Long; Shu, Chutian. The cause for Nuna breakup in the Early to Middle Mesoproterozoic. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 362: 106287. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106287
 10.Zhao, Bingyan; Huang, Xianyu; Hu, Jianfang; Shu, Junwu; Wang, Weiming; Peng, Ping'an. Hydroclimate variation during the Mystery Interval in the East Asian Summer Monsoon area. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2021, 266: 107075. DOI: 10.1016/j.quascirev.2021.107075
 11.Zhang, Runqi; Li, Sheng; Fu, Xuewei; Pei, Chenglei; Huang, Zuzhao; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Yan, Jianhong; Wang, Jun; Yu, Qingqing; Luo, Shilu; Zhu, Ming; Wu, Zhenfeng; Fang, Hua; Xiao, Shaoxuan; Huang, Xiaoqing; Zeng, Jianqiang; Zhang, Huina; Song, Wei; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Emissions and light absorption of carbonaceous aerosols from on-road vehicles in an urban tunnel in south China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 790: 148220. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148220
 12.Zhao, Zhongfeng; Feng, Qiao; Lu, Hong; Peng, Pingan; Zhang, Tongwei; Hsu, Chang Samuel. Stable Carbon Isotopic Fractionation and Hydrocarbon Generation Mechanism of CO2 Fischer-Tropsch-Type Synthesis under Hydrothermal Conditions. ENERGY & FUELS, 2021, 35(15): 11909-11919. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c01323
 13.Zhao, Shizhen; Tian, Lele; Zou, Zehao; Liu, Xin; Zhong, Guangcai; Mo, Yangzhi; Wang, Yan; Tian, Yankuan; Li, Jun; Guo, Hai; Zhang, Gan. Probing Legacy and Alternative Flame Retardants in the Air of Chinese Cities. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(14): 9450-9459. DOI: 10.1021/acs.est.0c07367
 14.Tian, Lele; Li, Jing; Zhao, Shizhen; Tang, Jiao; Li, Jun; Guo, Hai; Liu, Xin; Zhong, Guangcai; Xu, Yue; Lin, Tian; Lyv, Xiaopu; Chen, Duohong; Li, Kechang; Shen, Jin; Zhang, Gan. DDT, Chlordane, and Hexachlorobenzene in the Air of the Pearl River Delta Revisited: A Tale of Source, History, and Monsoon. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(14): 9740-9749. DOI: 10.1021/acs.est.1c01045
 15.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Sun, Rong; Tian, Chongguo; Tang, Jiao; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Chen, Chang-Er; Zhang, Gan. Molecular Dynamics and Light Absorption Properties of Atmospheric Dissolved Organic Matter. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(15): 10268-10279. DOI: 10.1021/acs.est.1c01770
 16.Wang, Jun; Dan, Wei; Wang, Qiang; Tang, Gong-Jian. High-Mg# Adakitic Rocks Formed by Lower-crustal Magma Differentiation: Mineralogical and Geochemical Evidence from Garnet-bearing Diorite Porphyries in Central Tibet. JOURNAL OF PETROLOGY, 2021, 62(4): egaa099. DOI: 10.1093/petrology/egaa099
 17.Chen, Ming; Koeberl, Christian; Tan, Dayong; Ding, Ping; Xiao, Wansheng; Wang, Ning; Chen, Yiwei; Xie, Xiande. Yilan crater, China: Evidence for an origin by meteorite impact. METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2021, 56(7): 1274-1292. DOI: 10.1111/maps.13711
 18.Zhang, Chaoqun; He, Hongping; Petit, Sabine; Baron, Fabien; Tao, Qi; Gregoire, Brian; Zhu, Jianxi; Yang, Yiping; Ji, Shichao; Li, Shangying. The evolution of saponite: An experimental study based on crystal chemistry and crystal growth. AMERICAN MINERALOGIST, 2021, 106(6): 909-921. DOI: 10.2138/am-2021-7625
 19.Tang, Jiao; Wang, Jiaqi; Zhong, Guangcai; Jiang, Hongxing; Mo, Yangzhi; Zhang, Bolong; Geng, Xiaofei; Chen, Yingjun; Tang, Jianhui; Tian, Congguo; Bualert, Surat; Li, Jun; Zhang, Gan. Measurement report: Long-emission-wavelength chromophores dominate the light absorption of brown carbon in aerosols over Bangkok: impact from biomass burning. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(14): 11337-11352. DOI: 10.5194/acp-21-11337-2021
 非第一完成单位论文22篇:
 1.Zhao, Jing; Wang, Yujing; Gao, Yilin; Zhao, Bingshuang; Peng, Xiuhong; Li, Jie; Long, Xiaoping. Mineral chemistry and geochemistry of serpentinites from the Bianmagou ophiolite in the North Qilian Belt, NW China: Implications for protoliths, melt extractions, and melt/fluid metasomatism. GEOLOGICAL JOURNAL. DOI: 10.1002/gj.4230
 2.Xu, Rui; Tao, Wan; Lin, Hanzhi; Huang, Duanyi; Su, Pingzhou; Gao, Pin; Sun, Xiaoxu; Yang, Zhaohui; Sun, Weimin. Effects of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctane Sulfonic Acid (PFOS) on Soil Microbial Community. MICROBIAL ECOLOGY. DOI: 10.1007/s00248-021-01808-6
 3.Yu, Hao-Cheng; Qiu, Kun-Feng; Hetherington, Callum J.; Chew, David; Huang, Ya-Qi; He, Deng-Yang; Geng, Jian-Zhen; Xian, Hai-Yang. Apatite as an alternative petrochronometer to trace the evolution of magmatic systems containing metamict zircon. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2021, 176(9): 68. DOI: 10.1007/s00410-021-01827-z
 4.Liu, Huibin; Talifu, Dilinuer; Ding, Xiang; Wang, Xinming; Abulizi, Abulikemu; Tursun, Yalkunjan; An, Juqin; Wang, Wei; Zhang, Xiaoxiao; Zhang, Yuanyu. Particles liquid water and acidity determine formation of secondary inorganic ions in Urumqi, NW China. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2021, 260: 105622. DOI: 10.1016/j.atmosres.2021.105622
 5.Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Tang, Caixing; Liu, Deyun; Zhang, Peilin; Peng, Xianzhi. Are chlorine isotopologues of polychlorinated organic pollutants binomially distributed? Theoretical evaluation, numerical simulation, experimental evidences and implications for chlorine isotope analysis and source identification. CHEMOSPHERE, 2021, 282: 131099. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.131099
 6.Mei, Weiping; Sun, Hao; Song, Mengke; Jiang, Longfei; Li, Yongtao; Lu, Weisheng; Ying, Guang-Guo; Luo, Chunling; Zhang, Gan. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the soil-plant system: Sorption, root uptake, and translocation. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2021, 156: 106642. DOI: 10.1016/j.envint.2021.106642
 7.Zeng, Yuan; Chen, She-Jun; Liang, Yao-Hui; Zhu, Chun-You; Liu, Zheng; Guan, Yu-Feng; Ma, Hui-Min; Mai, Bi-Xian. Traditional and novel organophosphate esters (OPEs) in PM2.5 of a megacity, southern China: Spatioseasonal variations, sources, and influencing factors. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 284: 117208. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117208
 8.Lin, Zhiyong; Sun, Xiaoming; Strauss, Harald; Eroglu, Suemeyya; Boettcher, Michael E.; Lu, Yang; Liang, Jinqiang; Li, Jie; Peckmann, Joern. Molybdenum isotope composition of seep carbonates - Constraints on sediment biogeochemistry in seepage environments. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 307: 56-71. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.038
 9.Liebmann, Janne; Spencer, Christopher J.; Kirkland, Christopher L.; Bucholz, Claire E.; Xia, Xiao-Ping; Martin, Laure; Kitchen, Nami; Shumlyanskyy, Leonid. Coupling sulfur and oxygen isotope ratios in sediment melts across the Archean-Proterozoic transition. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 307: 242-257. DOI: 10.1016/j.gca.2021.05.045
 10.Zhang, Shitao; Ma, Qiang; Chen, Huayong; Long, Xiaoping; Chu, Gaobin; Zhang, Weifeng; Cheng, Jiamin; Tian, Jing. Petrogenesis of Early Cretaceous granitoids and mafic microgranular enclaves from the giant Tonglushan Cu-Au-Fe skarn orefield, Eastern China. LITHOS, 2021, 392: 106103. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106103
 11.Yu, Song-Yue; Xu, Yi-Gang; Huang, Kang-Jun; Lan, Jiang-Bo; Chen, Lie-Meng; Zhou, Sheng-Hua. Magnesium isotope constraints on contributions of recycled oceanic crust and lithospheric mantle to generation of intraplate basalts in a big mantle wedge. LITHOS, 2021, 398: 106327. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106327
 12.Zhou, Yun; Sun, Shiyu; Feng, Zuohai; Xu, Cheng; Cai, Yongfeng; Liang, Xinquan; Liu, Xijun; Du, Yujing. A new insight into the eastern extension of the Proto-Tethyan margin of Gondwana by Early Paleozoic volcanic rocks in South China. LITHOS, 2021, 398: 106328. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106328
 13.Zhao, Dapeng; Hua, Yuanyuan. Anisotropic tomography of the Cascadia subduction zone. PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS, 2021, 318: 106767. DOI: 10.1016/j.pepi.2021.106767
 14.Lu, Qihong; Liang, Yongyi; Fang, Wenwen; Guan, Ke-Lan; Huang, Chenchen; Qi, Xuemeng; Liang, Zhiwei; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; He, Zhili; Mai, Bixian; Wang, Shanquan. Spatial Distribution, Bioconversion and Ecological Risk of PCBs and PBDEs in the Surface Sediment of Contaminated Urban Rivers: A Nationwide Study in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(14): 9579-9590. DOI: 10.1021/acs.est.1c01095
 15.Zheng, Jing; Li, Min; Tang, Bin; Luo, Weikeng; Ma, Yan; Ren, Mingzhong; Yu, Yunjiang; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Levels, Spatial Distribution, and Impact Factors of Heavy Metals in the Hair of Metropolitan Residents in China and Human Health Implications. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(15): 10578-10588. DOI: 10.1021/acs.est.1c02001
 16.Li, Qi-Wei; Nebel-Jacobsen, Yona; Zhao, Jun-Hong; Nebel, Oliver; Richter, Marianne; Cawood, Peter A.; Wang, Qiang. An Early Garnet Redox-Filter as an Additive Oxidizer in Lower Continental Arc Crust Traced Through Fe Isotopes. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(7): e2020JB021217. DOI: 10.1029/2020JB021217
 17.Wang, Yanju; Zhang, Lingkong; Ma, Shuailing; Zhao, Yongsheng; Tan, Dayong; Chen, Bin. Octahedral tilting dominated phase transition in compressed double perovskite Ba2SmBiO6. APPLIED PHYSICS LETTERS, 2021, 118(23): 231903. DOI: 10.1063/5.0054742
 18.Lu, Yang; Yang, Xin; Lin, Zhiyong; Sun, Xiaoming; Yang, Yiping; Peckmann, Joern. Reducing microenvironments promote incorporation of magnesium ions into authigenic carbonate forming at methane seeps: Constraints for dolomite formation. SEDIMENTOLOGY. DOI: 10.1111/sed.12919
 19.Tsikouras, Basilios; Lai, Chun-Kit; Ifandi, Elena; Norazme, Nur'Aqidah; Teo, Chee-Hui; Xia, Xiao-Ping. New zircon radiometric U-Pb ages and Lu-Hf isotopic data from the ultramafic-mafic sequences of Ranau and Telupid (Sabah, eastern Malaysia): Time to reconsider the geological evolution of Southeast Asia?. GEOLOGY, 2021, 49(7): 789-793. DOI: 10.1130/G48126.1
 20.Liang, Xiao; Liu, Shu-gen; Wu, Liang-liang; Deng, Bin; Li, Jing; Zhang, Meng-lin; Tan, Xu-hang. Early Paleozoic Extension-Compression Transition and Formation of a Paleo-Oil Reservoir System in the NW Sichuan Basin: Implications for Deeply Buried Hydrocarbon Accumulation. GEOFLUIDS, 2021, 2021: 5538174. DOI: 10.1155/2021/5538174
 21.Zhu, Tao; Han, Yiwei; Liu, Shuai; Yuan, Bo; Liu, Yatao; Ma, Hongli. Porous Materials Confining Single Atoms for Catalysis. FRONTIERS IN CHEMISTRY, 2021, 9: 717201. DOI: 10.3389/fchem.2021.717201
 22.Nault, Benjamin A.; Jo, Duseong S.; McDonald, Brian C.; Campuzano-Jost, Pedro; Day, Douglas A.; Hu, Weiwei; Schroder, Jason C.; Allan, James; Blake, Donald R.; Canagaratna, Manjula R.; Coe, Hugh; Coggon, Matthew M.; DeCarlo, Peter F.; Diskin, Glenn S.; Dunmore, Rachel; Flocke, Frank; Fried, Alan; Gilman, Jessica B.; Gkatzelis, Georgios; Hamilton, Jacqui F.; Hanisco, Thomas F.; Hayes, Patrick L.; Henze, Daven K.; Hodzic, Alma; Hopkins, James; Hu, Min; Huey, L. Greggory; Jobson, B. Thomas; Kuster, William C.; Lewis, Alastair; Li, Meng; Liao, Jin; Nawaz, M. Omar; Pollack, Ilana B.; Peischl, Jeffrey; Rappengluck, Bernhard; Reeves, Claire E.; Richter, Dirk; Roberts, James M.; Ryerson, Thomas B.; Shao, Min; Sommers, Jacob M.; Walega, James; Warneke, Carsten; Weibring, Petter; Wolfe, Glenn M.; Young, Dominique E.; Yuan, Bin; Zhang, Qiang; de Gouw, Joost A.; Jimenez, Jose L.. Secondary organic aerosols from anthropogenic volatile organic compounds contribute substantially to air pollution mortality. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(14): 11201-11224. DOI: 10.5194/acp-21-11201-2021
 
 图书档案室          
附件: