广州地化所SCI收录论文题录(2021.10.08-2021.11.02)

 
 第一完成单位论文28篇:
 1.Sun, Peng; Wang, Qiang; Hao, Lu-Lu; Dan, Wei; Ou, Quan; Jiang, Zi-Qi; Tang, Gong-Jian. A melange contribution to arc magmas recorded by Nd-Hf isotopic decoupling: An example from the southern Qiangtang Block, central Tibet. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2021, 221: 104931. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104931
 2.Zhang, Guohua; Fu, Yuzhen; Peng, Xiaocong; Sun, Wei; Shi, Zongbo; Song, Wei; Hu, Weiwei; Chen, Duohong; Lian, Xiufeng; Li, Lei; Tang, Mingjin; Wang, Xinming; Bi, Xinhui. Black Carbon Involved Photochemistry Enhances the Formation of Sulfate in the Ambient Atmosphere: Evidence From In Situ Individual Particle Investigation. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(19): e2021JD035226. DOI: 10.1029/2021JD035226
 3.Zhang, Mingdong; Li, Yuan. Breaking of Henry's law for sulfide liquid-basaltic melt partitioning of Pt and Pd. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 5994. DOI: 10.1038/s41467-021-26311-x
 4.Song, Hongzhe; Liu, Hongmei; Bu, Hongling; Liu, Dong; Li, Yun; Du, Peixin. Effects of montmorillonite charge reduction on the high-temperature/ high-pressure pyrolysis of organic matter. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 213: 106243. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106243
 5.Liu, Yi-Xin; Wang, Jin-Rong; Liu, Yi-Wei; Miao, Xiu-Quan; Chen, Jian-Lin. Evolution of the Columbia supercontinent: Insights from the North Qilian Block, NW China. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2021, 366: 106424. DOI: 10.1016/j.precamres.2021.106424
 6.Deng, Yangfan; Xu, Yi-Gang; Chen, Yun. Formation mechanism of the North-South Gravity Lineament in eastern China. TECTONOPHYSICS, 2021, 818: 229074. DOI: 10.1016/j.tecto.2021.229074
 7.Pan, Shubiao; Jiang, Zaixing; Zhang, Yuanfu; Yuan, Xiaodong; Liao, Yuhong. Geochemical characteristics of the lower cretaceous Xiguayuan Formation mudrocks in the Luanping Basin, northern China: Implications for the hydrocarbon generation potential and sedimentary environments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 133: 105256. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105256
 8.Zhou, Jin-Sheng; Wang, Qiang; Xu, Yi-Gang; Cempirek, Jan; Wang, He; Ma, Jin-Long; Wei, Gang-Jian; Huang, Tong-Yu; Zhu, Guan-Hong; Zhang, Le. Geochronology, petrology, and lithium isotope geochemistry of the Bailongshan granite-pegmatite system, northern Tibet: Implications for the ore-forming potential of pegmatites. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 584: 120484. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120484
 9.Zhou, Mindan; Kuang, Yaoqiu; Ruan, Zhu; Xie, Mengyi. Geospatial modeling of the tropical cyclone risk in the Guangdong Province, China. GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, 2021, 12(1): 2931-2955. DOI: 10.1080/19475705.2021.1972046
 10.Zhong, Yuting; Huyskens, Magdalena H.; Yin, Qing-Zhu; Wang, Yaqiong; Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang. High-precision geochronological constraints on the duration of 'Dinosaur Pompeii' and the Yixian Formation. NATIONAL SCIENCE REVIEW, 2021, 8(6): nwab063. DOI: 10.1093/nsr/nwab063
 11.Liang, Tian; Zhan, Zhao-Wen; Mejia, Jennifer; Zou, Yan-Rong; Peng, Ping'an. Hydrocarbon generation characteristics of solid bitumen and molecular simulation based on the density functional theory. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 134: 105369. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105369
 12.Xiao, Bing; Pan, Yuanming; Song, Hao; Song, Wenlei; Zhang, Yu; Chen, Huayong. Hydrothermal alteration processes of fluorapatite and implications for REE remobilization and mineralization. CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 2021, 176(10): 87. DOI: 10.1007/s00410-021-01849-7
 13.Li, Hong-Yan; Zhao, Rui-Peng; Li, Jie; Tamura, Yoshihiko; Spencer, Christopher; Stern, Robert J.; Ryan, Jeffrey G.; Xu, Yi-Gang. Molybdenum isotopes unmask slab dehydration and melting beneath the Mariana arc. NATURE COMMUNICATIONS, 2021, 12(1): 6015. DOI: 10.1038/s41467-021-26322-8
 14.Tian, Boyang; Gao, Shutao; Huo, Shouliang; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence, spatial distribution, and fate of polycyclic musks in sediments from the catchment of Chaohu Lake, China. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2021, 193(11): 727. DOI: 10.1007/s10661-021-09532-x
 15.Ling, Jiaqi; Li, Pengfei; Yuan, Chao; Sun, Min; Zhang, Yunying; Narantsetseg, Tserendash; Wang, Xiangsong; Jiang, Yingde; Hu, Wanwan. Ordovician to Devonian granitic plutons in the Hangay Range, Central Mongolia: Petrogenesis and insights into the Paleozoic tectonic evolution of the westernmost Mongol-Okhotsk Orogen. LITHOS, 2021, 404-405: 106463. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106463
 16.Chen, Chen; Wang, Christina Yan; Tan, Wei; Yao, Zhuo-Sen. Origin of chromite nodules in podiform chromitite from the Kizildag ophiolite, southern Turkey. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104443. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104443
 17.Zhou, Junming; Li, Mengyuan; Yuan, Peng; Li, Yun; Liu, Hongmei; Fan, Wenxiao; Liu, Dong; Zhang, Huan. Partial rehydration of tubular halloysite (7 angstrom) immersed in La(NO3)(3) solution for 3 years and its implication for understanding REE occurrence in weathered crust elution-deposited rare earth ores. APPLIED CLAY SCIENCE, 2021, 213: 106244. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106244
 18.Chen, Chengsheng; Zhang, Haizu; Wang, Yunpeng; Liao, Lingling; Shi, Shuyong; Deng, Rui. Porosity Modeling of Huge Thick Carbonates: A Case Study of Lower Paleozoic Carbonates in the Tazhong Uplift, Tarim Basin, China. JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING, 2021, 147(6): 4021045. DOI: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000798
 19.Xiao, Ming; Qiu, Hua-Ning; Cai, Yue; Jiang, Ying-De; Zhang, Wan-Feng; Fang, Yuan. Progressively released gases from fluid inclusions reveal new insights on W-Sn mineralization of the Yaogangxian tungsten deposit, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 138: 104353. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104353
 20.Zhao, Qi; Yan, Yi; Zhu, Zuofei; Carter, Andrew; Clift, Peter D.; Hassan, Meor H. Amir; Yao, Deng; Aziz, Jasmi Hafiz A.. Provenance study of the Lubok Antu Melange from the Lupar valley, West Sarawak, Borneo: Implications for the closure of eastern Meso-Tethys?. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 581: 120415. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120415
 21.Zhao, Xu; Li, Ning-Bo; Huizenga, Jan Marten; Yan, Shuang; Yang, Yu-Yuan; Niu, He-Cai. Rare earth element enrichment in the ion-adsorption deposits associated granites at Mesozoic extensional tectonic setting in South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 137: 104317. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104317
 22.Zhang, Zhuoying; Ma, Jinlong; Wang, Zhibing; Zhang, Le; He, Xinyue; Zhu, Guanhong; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. Rubidium isotope fractionation during chemical weathering of granite. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 313: 99-115. DOI: 10.1016/j.gca.2021.08.010
 23.Xiao, Bing; Chu, Gaobin; Feng, Yuzhou. Short-wave infrared (SWIR) spectral and geochemical characteristics of hydrothermal alteration minerals in the Laowangou Au deposit: Implications for ore genesis and vectoring. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104463. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104463
 24.Chen, Wen-Huang; Yan, Yi; Carter, Andrew; Huang, Chi-Yue; Yumul Jr, Graciano P.; Dimalanta, Carla B.; Gabo-Ratio, Jillian Aira S.; Wang, Ming-Huei; Chen, Duofu; Shan, Yehua; Zhang, Xin-Chang; Liu, Weiliang. Stratigraphy and Provenance of the Paleogene Syn-Rift Sediments in Central-Southern Palawan: Paleogeographic Significance for the South China Margin. TECTONICS, 2021, 40(9): e2021TC006753. DOI: 10.1029/2021TC006753
 25.Li, Jibing; Luo, Chunling; Zhang, Dayi; Zhao, Xuan; Dai, Yeliang; Cai, Xixi; Zhang, Gan. The catabolic pathways of in situ rhizosphere PAH degraders and the main factors driving PAH rhizoremediation in oil-contaminated soil. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. DOI: 10.1111/1462-2920.15790
 26.Yan, Yan; Zhao, Bingyan; Xie, Luhua; Zhu, Zhaoyu. Trend reversal of soil n-alkane Carbon Preference Index (CPI) along the precipitation gradient and its paleoclimatic implication. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 581: 120402. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120402
 27.Geng, Xiaofei; Zhong, Guangcai; Liu, Junwen; Sun, Yue; Yi, Xin; Bong, Chui Wei; Zakaria, Mohamad Pauzi; Gustafsson, Orjan; Ouyang, Yan; Zhang, Gan. Year-Round Measurements of Dissolved Black Carbon in Coastal Southeast Asia Aerosols: Rethinking Its Atmospheric Deposition in the Ocean. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(18): e2021JD034590. DOI: 10.1029/2021JD034590
 28.Chen, Wei; Xiong, Xiaolin; Takahashi, Eiichi. Zircon Solubility in Solute-Rich Supercritical Fluids and Zr Transfer From Slab to Wedge in the Deep Subduction Process. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(9): e2021JB021970. DOI: 10.1029/2021JB021970
 
 非第一完成单位论文32篇:
 1.Wei Guo; Ran Jiang; Zhang Xinfeng; Jun Li. A simple new method for the determination of ammonium isotopes by gas chromatography-mass spectrometry. ANALYTICAL METHODS, 2021, 13(40): 4814-4820. DOI: 10.1039/d1ay00456e
 2.Li, Xiaohui; Yan, Quanshu; Zeng, Zhigang; Fan, Jingjing; Li, Sanzhong; Li, Jie; Yang, Huixin; Wang, Xiaoyuan. Across-arc variations in Mo isotopes and implications for subducted oceanic crust in the source of back-arc basin volcanic rocks. GEOLOGY, 2021, 49(10): 1165-1170. DOI: 10.1130/G48754.1
 3.Feng, Yuzhou; Deng, Changzhou; Xiao, Bing; Gong, Lin; Yin, Runsheng; Sun, Deyou. Biotite geochemistry and its implication on the temporal and spatial difference of Cu and Mo mineralization at the Xiaokele porphyry Cu-Mo deposit, NE China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104508. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104508
 4.Zhu, Hongli; Ionov, Dmitri A.; Du, Long; Zhang, Zhaofeng; Sun, Weidong. Ca-Sr isotope and chemical evidence for distinct sources of carbonatite and silicate mantle metasomatism. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 312: 158-179. DOI: 10.1016/j.gca.2021.08.004
 5.Alani, Rose; Zhao, Shizhen; Liu, Xin; Akinrinade, Olumide; Agunbiade, Foluso; Ayejuyo, Olusegun; Zhang, Gan. Concentrations, profiles and exposure risks of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in passive air samples from Lagos, Nigeria. ATMOSPHERIC POLLUTION RESEARCH, 2021, 12(9): 101162. DOI: 10.1016/j.apr.2021.101162
 6.Du, Xiaojing; Russell, James M.; Liu, Zhengyu; Otto-Bliesner, Bette L.; Gao, Yu; Zhu, Chenyu; Oppo, Delia W.; Mohtadi, Mahyar; Yan, Yan; Galy, Valier V.; He, Chengfei. Deglacial trends in Indo-Pacific warm pool hydroclimate in an isotope-enabled Earth system model and implications for isotope-based paleoclimate reconstructions. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2021, 270: 107188. DOI: 10.1016/j.quascirev.2021.107188
 7.Zhang, Yingnan; Xue, Likun; Carter, William P. L.; Pei, Chenglei; Chen, Tianshu; Mu, Jiangshan; Wang, Yujun; Zhang, Qingzhu; Wang, Wenxing. Development of ozone reactivity scales for volatile organic compounds in a Chinese megacity. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2021, 21(14): 11053-11068. DOI: 10.5194/acp-21-11053-2021
 8.Zhang, Tingting; Zhao, Yunliang; Kang, Shichang; Bai, Haoyu; Song, Guangsen; Zhang, Qiwu. Enhanced arsenic removal from water by mechanochemical synthesis of Ca-Al-Fe ternary composites. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, 321: 128959. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.128959
 9.Hong, Qianqian; Liu, Cheng; Hu, Qihou; Zhang, Yanli; Xing, Chengzhi; Su, Wenjing; Ji, Xiangguang; Xiao, Shaoxuan. Evaluating the feasibility of formaldehyde derived from hyperspectral remote sensing as a proxy for volatile organic compounds. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2021, 264: 105777. DOI: 10.1016/j.atmosres.2021.105777
 10.Zhao, Hui; Zhang, Yuxin; Qi, Qi; Zhang, Hongliang. Evaluating the Impacts of Ground-Level O-3 on Crops in China. CURRENT POLLUTION REPORTS. DOI: 10.1007/s40726-021-00201-8
 11.Yi, Fan; Yi, Haisheng; Xia, Guoqing; Wu, Chihua; Li, Gaojie; Cai, Zhanhu; Li, Na. Factors controlling the organic matter accumulation across the Pliensbachian-Toarcian transition in the Qiangtang Basin, Tibetan Plateau. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 133: 105304. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105304
 12.Xiong, Jia-Wei; Chen, Yi-Xiang; Zhou, Kun; Schertl, Hans-Peter; Zheng, Yong-Fei; Huang, Fang; Xia, Xiao-Ping; Chen, Zhen-Wu. Fe and O isotopes in coesite-bearing jadeite quartzite from the Western Alps record multistage fluid-rock interactions in a continental subduction zone. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 312: 1-24. DOI: 10.1016/j.gca.2021.08.006
 13.Melymuk, Lisa; Nizzetto, Pernilla Bohlin; Harner, Tom; White, Kevin B.; Wang, Xianyu; Tominaga, Maria Yumiko; He, Jun; Li, Jun; Ma, Jianmin; Ma, Wan-Li; Aristizabal, Beatriz H.; Dreyer, Annekatrin; Jimenez, Begona; Munoz-Arnanz, Juan; Odabasi, Mustafa; Dumanoglu, Yetkin; Yaman, Baris; Graf, Carola; Sweetman, Andrew; Klanova, Jana. Global intercomparison of polyurethane foam passive air samplers evaluating sources of variability in SVOC measurements. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, 2021, 125: 1-9. DOI: 10.1016/j.envsci.2021.08.003
 14.Sun, Youbin; Clemens, Steven C.; Guo, Fei; Liu, Xingxing; Wang, Yang; Yan, Yan; Liang, Lianji. High-sedimentation-rate loess records: A new window into understanding orbital- and millennial-scale monsoon variability. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2021, 220: 103731. DOI: 10.1016/j.earscirev.2021.103731
 15.Liu, W. L.; Qi, H. W.; Zhang, J. F.; Wu, X.; Li, J. F.; Zhao, R.; Wang, Y. F.; Jin, Z. M.. Hydrostatic Dehydration Fabrics of Antigorite at High Pressure and High Temperature: Implications for Trench Parallel Seismic Anisotropy at Convergent Plate Boundaries. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(9): e2021JB021671. DOI: 10.1029/2021JB021671
 16.Gao, Xiaoyan; Zhong, Cheng; Tang, Mingjin; Ma, Qingxin; Liu, Chang. Key Factors Determining Heterogeneous Uptake Kinetics of NO2 Onto Alumina: Implication for the Linkage Between Laboratory Work and Modeling Study. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(19): e2021JD034694. DOI: 10.1029/2021JD034694
 17.Jiang, Hai; Zhao, Kui-Dong; Jiang, Shao-Yong; Li, Wen-Qian; Zaw, Khin; Zhang, Di. Late Triassic post-collisional high-K two-mica granites in Peninsular Thailand, SE Asia: Petrogenesis and Sn mineralization potential. LITHOS, 2021, 398: 106290. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106290
 18.Wang, Nian; Wang, Guiqin; Zhang, Ting; Gu, Lixin; Zhang, Chi; Hu, Sen; Miao, Bingkui; Lin, Yangting. Metallographic Cooling Rate and Petrogenesis of the Recently Found Huoyanshan Iron Meteorite Shower. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 2021, 126(9): e2021JE006847. DOI: 10.1029/2021JE006847
 19.Fang, Yun; Chen, Xingjuan; Zhong, Yin; Yang, Yonggang; Liu, Fei; Guo, Jun; Xu, Meiying. Molecular mechanism of zero valent iron-enhanced microbial azo reduction. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2021, 290: 118046. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118046
 20.Cao, Huairen; Lei, Yan; Wang, Xiaoyu; Zou, Yan-Rong; Peng, Ping'an. Molecular structure evolution of Type I kerogen during pyrolysis: Case study from the Songliao Basin, NE China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2021, 134: 105338. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105338
 21.Lu, Yang; Wang, Dunfan; Jiang, Xiaodong; Lin, Zhiyong; Yang, Yiping; Liu, Qingsong. Paleoenvironmental Significance of Magnetofossils in Pelagic Sediments in the Equatorial Pacific Ocean Before and After the Eocene/Oligocene Boundary. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(9): e2021JB022221. DOI: 10.1029/2021JB022221
 22.Yang, Xue; Wu, Puqiu; Chu, Wei; Wei, Gaoling. Peroxymonosulfate/LaCoO3 system for tetracycline degradation: Performance and effects of co-existing inorganic anions and natural organic matter. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2021, 43: 102231. DOI: 10.1016/j.jwpe.2021.102231
 23.Elumalai, Punniyakotti; Yi, Xiaohui; Cai, Tingting; Xiang, Wei; Huang, Chaoguang; Huang, Mingzhi; Ying, Guang-Guo. Photo-biodegradation of imidacloprid under blue light-emitting diodes with bacteria and co-metabolic regulation. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2021, 201: 111541. DOI: 10.1016/j.envres.2021.111541
 24.Yang, Haotian; Yang, Debin; Xu, Wenliang; Wang, Anqi; Mu, Maosong. Recycling of continental crust in the southern North China Craton: Constraints from the Sr-Nd-Pb-Hf-O isotopic compositions of Early Cretaceous Funiushan granites. GONDWANA RESEARCH, 2021, 99: 1-20. DOI: 10.1016/j.gr.2021.06.014
 25.Yang, Shengyu; Horsfield, Brian; Karger, Cornelia; Perssen, Ferdinand; Wu, Liangliang; Mangelsdorf, Kai. Release of Bound Biomarkers Using Microscale Sealed Vessel Catalytic Hydrogenation. ENERGY & FUELS, 2021, 35(18): 14499-14509. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c01244
 26.Fang, Zheng; Li, Chunlin; He, Quanfu; Czech, Hendryk; Groeger, Thomas; Zeng, Jianqiang; Fang, Hua; Xiao, Shaoxuan; Pardo, Michal; Hartner, Elena; Meidan, Daphne; Wang, Xinming; Zimmermann, Ralf; Laskin, Alexander; Rudich, Yinon. Secondary organic aerosols produced from photochemical oxidation of secondarily evaporated biomass burning organic gases: Chemical composition, toxicity, optical properties, and climate effect. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2021, 157: 106801. DOI: 10.1016/j.envint.2021.106801
 27.Iwamori, Hikaru; Ueki, Kenta; Hoshide, Takashi; Sakuma, Hiroshi; Ichiki, Masahiro; Watanabe, Tohru; Nakamura, Michihiko; Nakamura, Hitomi; Nishizawa, Tatsuji; Nakao, Atsushi; Ogawa, Yasuo; Kuwatani, Tatsu; Nagata, Kenji; Okada, Tomomi; Takahashi, Eiichi. Simultaneous Analysis of Seismic Velocity and Electrical Conductivity in the Crust and the Uppermost Mantle: A Forward Model and Inversion Test Based on Grid Search. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2021, 126(9): e2021JB022307. DOI: 10.1029/2021JB022307
 28.Cao, Zhimian; Rao, Xinting; Yu, Yang; Siebert, Christopher; Hathorne, Ed C.; Liu, Bo; Wang, Guizhi; Lian, Ergang; Wang, Zhibing; Zhang, Ruifeng; Gao, Lei; Wei, Gangjian; Yang, Shouye; Dai, Minhan; Frank, Martin. Stable Barium Isotope Dynamics During Estuarine Mixing. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(19): e2021GL095680. DOI: 10.1029/2021GL095680
 29.Cai, Xixi; Luo, Xiaoshan; Yuan, Yong; Li, Jibing; Yu, Zhen; Zhou, Shungui. Stimulation of phenanthrene and biphenyl degradation by biochar-conducted long distance electron transfer in soil bioelectrochemical systems. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, 797: 149124. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149124
 30.Zhong, Songxiong; Li, Xiaomin; Li, Fangbai; Liu, Tongxu; Huang, Fang; Yin, Haoming; Chen, Guojun; Cui, Jianghu. Water Management Alters Cadmium Isotope Fractionation between Shoots and Nodes/Leaves in a Soil-Rice System. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(19): 12902-12913. DOI: 10.1021/acs.est.0c04713
 31.Liu, Hanyu; Han, Xinyue; Li, Huamei; Tao, Qi; Hu, Jie; Liu, Shuo; Liu, Huaixin; Zhou, Jun; Li, Wei; Yang, Fan; Ping, Qineng; Wei, Shijie; Liu, Hongmei; Lin, Huaqing; Hou, Dongzhi. Wettability and contact angle affect precorneal retention and pharmacodynamic behavior of microspheres. DRUG DELIVERY, 2021, 28(1): 2011-2023. DOI: 10.1080/10717544.2021.1981493
 32.Yang, Chun; Liu, Sheng-Ao; Zhang, Long; Wang, Ze-Zhou; Liu, Ping-Ping; Li, Shu-Guang. Zinc isotope fractionation between Cr-spinel and olivine and its implications for chromite crystallization during magma differentiation. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2021, 313: 277-294. DOI: 10.1016/j.gca.2021.08.005
 图书档案室              
 
附件: