广州地化所SCI收录论文题录(2021.12.01-2021.12.31)

 

 第一完成单位论文15篇:

 1.Tang, Gong-Jian; Cawood, Peter A.; Wyman, Derek A.; Dan, Wei; Wang, Qiang; Yang, Ya-Nan. The Missing Magmatic Arc in a Long-Lived Ocean From the Western Kunlun- Pamir Paleo-Tethys Realm. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2021, 48(22): e2021GL095192. DOI: 10.1029/2021GL095192

 2.Song, Jianzhong; Li, Meiju; Zou, Chunlin; Cao, Tao; Fan, Xingjun; Jiang, Bin; Yu, Zhiqiang; Jia, Wanglu; Peng, Ping'an. Molecular Characterization of Nitrogen-Containing Compounds in Humic-like Substances Emitted from Biomass Burning and Coal Combustion. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY . DOI: 10.1021/acs.est.1c04451

 3.Hu, Xinyi; Wang, Yunpeng. Monitoring coastline variations in the Pearl River Estuary from 1978 to 2018 by integrating Canny edge detection and Otsu methods using long time series Landsat dataset. CATENA, 2022, 209: : 105840. DOI: 10.1016/j.catena.2021.105840

 4.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Jia, Wanglu; Li, Jie; Li, Tengfei; Zhou, Qin; Xie, Luhua; Peng, Ping''an. Nitrogen isotope evidence for stratified ocean redox structure during late Ediacaran to Cambrian Age 3 in the Yangtze Block of South China. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 589: 120679. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120679

 5.Yan, Qing-He; Wang, He; Chi, Guoxiang; Wang, Qiang; Hu, Huan; Zhou, Kailin; Zhang, Xiao-Yu. RECOGNITION OF A 600-KM-LONG LATE TRIASSIC RARE METAL (Li-Rb-Be-Nb-Ta) PEGMATITE BELT IN THE WESTERN KUNLUN OROGENIC BELT, WESTERN CHINA. ECONOMIC GEOLOGY, 2022, 117(1): 213-236. DOI: 10.5382/econgeo.4858

 6.Liu, Jing; Zhu, Runliang; Ma, Lingya; Fu, Haoyang; Lin, Xiaoju; Parker, Stephen C.; Molinari, Marco. Adsorption of phosphate and cadmium on iron (oxyhydr)oxides: A comparative study on ferrihydrite, goethite, and hematite. GEODERMA, 2021, 383: 114799. DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114799

 7.Miao, Xiu-Quan; Liu, Yi-Xin; Liu, Yi-Wei; Wang, Jin-Rong; Chen, Jian-Lin. Petrogenesis of (meta-) basalts from the North Qilian Orogenic Belt, NW China: implications for the Palaeoproterozoic-Mesoproterozoic tectonic evolution of the North Qilian Block. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2021, 158(10): 1795-1810PII S0016756821000340. DOI: 10.1017/S0016756821000340

 8.Sun, Haijing; Sun, Zhixin; Zhao, Fangchen. Exceptionally preserved hyolithids from the middle Cambrian of North China. GEOLOGICAL MAGAZINE, 2021, 158(11): 1951-1959PII S0016756821000510. DOI: 10.1017/S0016756821000510

 9.Cui, Zexian; Yang, Qing; Xia, Xiao-Ping; Wang, Rui; Bonifacie, Magali; Lai, Chun-Kit; Zhang, Wan-Feng; Zhang, Yan-Qiang; Xu, Jian. High-precision apatite delta Cl-37 measurement by SIMS with a 10(12) omega amplifier Faraday cup. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. DOI: 10.1039/d1ja00347j

 10.Jiang, Haoyu; Carena, Luca; He, Yingyao; Wang, Yiqun; Zhou, Wentao; Yang, Lihua; Luan, Tiangang; Li, Xue; Brigante, Marcello; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Photosensitized Degradation of DMSO Initiated by PAHs at the Air-Water Interface, as an Alternative Source of Organic Sulfur Compounds to the Atmosphere. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2021, 126(22): e2021JD035346. DOI: 10.1029/2021JD035346

 11.Jiang, Yingde; Stipska, Pavla; Schulmann, Karel; Aguilar, Carmen; Wang, Sheng; Anczkiewicz, Robert; Zhang, Jian; Li, Pengfei; Chopin, Francis. Barrovian and Buchan metamorphic series in the Chinese Altai: P-T-t-D evolution and tectonic implications. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY. DOI: 10.1111/jmg.12647

 12.Yan, Shuang; Shan, Qiang; Niu, He-Cai; Yu, Xueyuan; Zhao, Xu; Zhao, Xiao-Chen; Zhang, Hai-Jun; Xiong, Yilin. Timing and genesis of the Tudiling trachyte Nb-Ta-Zr-REE deposit in the South Qinling (Central China): Implications for rare metal enrichment in extrusive peralkaline magmatic systems. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104535. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104535

 13.Zhou, Yang; Li, Lili. Effect of a Passivator Synthesized by Wastes of Iron Tailings and Biomass on the Leachability of Cd/Pb and Safety of Pak Choi (Brassica chinensis L.) in Contaminated Soil. PROCESSES, 2021, 9(11): 1866. DOI: 10.3390/pr9111866

 14.Jiang, Yishan; Zhang, Dayi; Ostle, Nicholas J.; Luo, Chunling; Wang, Yan; Ding, Ping; Cheng, Zhineng; Shen, Chengde; Zhang, Gan. FLEXIBLE SOIL MICROBIAL CARBON METABOLISM ACROSS AN ASIAN ELEVATION GRADIENT. RADIOCARBON, 2021, 63(5): 1397-1413. DOI: 10.1017/RDC.2021.57

 15.Zhou, Junming; Liu, Hongmei; Liu, Dong; Yuan, Peng; Bu, Hongling; Du, Peixin; Fan, Wenxiao; Li, Mengyuan. Sorption/desorption of Eu(III) on halloysite and kaolinite. APPLIED CLAY SCIENCE, 2022, 216: 106356. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106356

 非第一完成单位论文30篇:

 1.Cui, Xiaoyu; Tang, Mingjin; Wang, Mingjin; Zhu, Tong. Water as a probe for pH measurement in individual particles using micro-Raman spectroscopy. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2021, 1186: : 339089. DOI: 10.1016/j.aca.2021.339089

 2.Kim, T. H.; Takigawa, A.; Tsuchiyama, A.; Matsuno, J.; Enju, S.; Kawano, H.; Komaki, H.. Condensation of cometary silicate dust using an induction thermal plasma system I. Enstatite and CI chondritic composition. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2021, 656: A42. DOI: 10.1051/0004-6361/202141216

 3.Tu, Hongwei; Hu, Keqi; Zhang, Meng; Zhuang, Yali; Song, Tie. Effectiveness of 14 day quarantine strategy: Chinese experience of prevention and control. BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL, 2021, 375: e066121. DOI: 10.1136/bmj-2021-066121

 4.Hong, Qianqian; Zhang, Xufan; Zhu, Runliang; Wang, Chang; Mei, Jian; Yang, Shijian. Resource utilization of natural pyrite (FeS2) as the tailings after flotation of natural sphalerite (ZnS) for reclaiming high concentrations of gaseous Hg0 from Zn smelting flue gas. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2022, 427: 131644. DOI: 10.1016/j.cej.2021.131644

 5.Gao, Wenyan; Razanajatovo, Mamitiana Roger; Song, Yaran; Zhao, Xuan; Zhao, Ziyi; Peng, Qiuming; Jiao, Tifeng; Liu, Xiaojing; Zhang, Qingrui. Efficient heavy metal sequestration from water by Mussel-inspired polystyrene conjugated with polyethyleneimine (PEI). CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2022, 429: 132599. DOI: 10.1016/j.cej.2021.132599

 6.Cai, Yue; Yang, Alexandra Yang; Goldstein, Steven L.; Langmuir, Charles H.; Michael, Peter J.; Cochran, James R.; Zhang, Wenfang; Wang, Di; Bolge, Louise. Multi-stage melting of enriched mantle components along the eastern Gakkel Ridge. CHEMICAL GEOLOGY, 2021, 586: 120594. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120594

 7.Wei, Xun; Shi, Xue-Fa; Xu, Yi-Gang; Castillo, Paterno R.; Zhang, Yan; Zhang, Le; Zhang, Hui. Mid-Cretaceous Wake seamounts in NW Pacific originate from secondary mantle plumes with Arago hotspot composition. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 587: 120632. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120632

 8.Yin, Shuo; Wirth, Richard; He, Hongping; Ma, Changqian; Pan, Jiayong; Xing, Jieqi; Xu, Jiannan; Fu, Jiali; Zhang, Xia-Nan. Replacement of magnetite by hematite in hydrothermal systems: A refined redox-independent model. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 577: 117282. DOI: 10.1016/j.epsl.2021.117282

 9.Lin, Li-Zi; Xu, Shu-Li; Wu, Qi-Zhen; Zhou, Yang; Ma, Hui-Min; Chen, Duo-Hong; Dong, Peng-Xin; Xiong, Shi-Min; Shen, Xu-Bo; Zhou, Pei-En; Liu, Ru-Qing; Chen, Gongbo; Yu, Hong-Yao; Yang, Bo-Yi; Zeng, Xiao-Wen; Hu, Li-Wen; Zhou, Yuan-Zhong; Dong, Guang-Hui. Exposure to second-hand smoke during early life and subsequent sleep problems in children: a population-based cross-sectional study. ENVIRONMENTAL HEALTH, 2021, 20(1): 127. DOI: 10.1186/s12940-021-00793-0

 10.Liu, Pengfei; Ye, Can; Zhang, Chenglong; He, Guangzhi; Xue, Chaoyang; Liu, Junfeng; Liu, Chengtang; Zhang, Yuanyuan; Song, Yifei; Li, Xuran; Wang, Xinming; Chen, Jianmin; He, Hong; Herrmann, Hartmut; Mu, Yujing. Photochemical Aging of Atmospheric Fine Particles as a Potential Source for Gas-Phase Hydrogen Peroxide. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(22): 15063-15071. DOI: 10.1021/acs.est.1c04453

 11.Liu, Junwen; Chang, Ming; Cheng, Zhineng; Zhu, Sanyuan; Ding, Ping; Liu, Fobang; Li, Jun; Zhang, Gan. High Contribution of South Asian Biomass Burning to Southeastern Tibetan Plateau Air: New Evidence from Radiocarbon Measurement. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2021, 8(12): 1026-1031. DOI: 10.1021/acs.estlett.1c00860

 12.Zhang, Jiandong; Liu, Lei; Yu, Zhiqiang; Yang, Xiaoyong; Liu, Zhongfa; Li, Huan. Petrogenesis and metallogeny of the Dongguashan Cu-Au deposit in the Tongling ore-cluster region, the Lower Yangtze River Metallogenic Belt: Constraints from geochemistry and geochronology. GEOCHEMISTRY, 2021, 81(4): 125822. DOI: 10.1016/j.chemer.2021.125822

 13.Xiong, Juan; Liu, Zhaohui; Yan, Yupeng; Xu, Jinling; Liu, Dong; Tan, Wenfeng; Feng, Xionghan. Role of clay minerals in controlling phosphorus availability in a subtropical Alfisol. GEODERMA, 2022, 409: 115592. DOI: 10.1016/j.geoderma.2021.115592

 14.Niu, Si-Da; Guo, Jian; Xing, Guang-Fu; Huang, Zhao-Qiang; Wu, Hua-Ying; Fan, Fei-Peng; Xiao, Bing. In situ mineral chemistry of chlorite in Donghua area, Dehua-Youxi-Yongtai ore district, Fujian Province, south-east China: Elemental characteristics and their implications for exploration. GEOLOGICAL JOURNAL. DOI: 10.1002/gj.4349

 15.Tsikouras, Basilios; Lai, Chun-Kit; Ifandi, Elena; Norazme, Nur'Aqidah; Teo, Chee-Hui; Xia, Xiao-Ping. New zircon radiometric U/Pb ages and Lu-Hf isotopic data from the ultramafic-mafic sequences of Ranau and Telupid (Sabah, east Malaysia): Time to reconsider the geological evolution of Southeast Asia?. GEOLOGY, 2021, 49(11): E542-E542. DOI: 10.1130/G49687Y.1

 16.Wu, Shitou; Yang, Yueheng; Jochum, Klaus Peter; Romer, Rolf L.; Glodny, Johannes; Savov, Ivan P.; Agostini, Samuele; De Hoog, Jan C. M.; Peters, Stefan T. M.; Kronz, Andreas; Zhang, Chao; Bao, Zhian; Wang, Xiaojun; Li, Youlian; Tang, Guoqiang; Feng, Lianjun; Yu, Huimin; Li, Zhenxin; Zhang, Le; Lin, Jie; Zeng, Yuan; Xu, Chunxue; Wang, Yaping; Cui, Zhu; Deng, Li; Xiao, Jun; Liu, Yanhong; Xue, Dingshuai; Zhang, Di; Jia, Lihui; Wang, Hao; Xu, Lei; Huang, Chao; Xie, Liewen; Pack, Andreas; Worner, Gerhard; He, Maoyong; Li, Chaofeng; Yuan, Honglin; Huang, Fang; Li, Qiuli; Yang, Jinhui; Li, Xianhua; Wu, Fuyuan. Isotopic Compositions (Li-B-Si-O-Mg-Sr-Nd-Hf-Pb) and Fe2+/sigma Fe Ratios of Three Synthetic Andesite Glass Reference Materials (ARM-1, ARM-2, ARM-3). GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2021, 45(4): 719-745. DOI: 10.1111/ggr.12399

 17.Shao, Longyi; Li, Jie; Zhang, Mengyuan; Wang, Xinming; Li, Yaowei; Jones, Tim; Feng, Xiaolei; Silva, Luis F. O.; Li, Wenjun. Morphology, composition and mixing state of individual airborne particles: Effects of the 2017 Action Plan in Beijing, China. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, 329: 129748. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.129748

 18.Han, Wenxue; Luo, Xia; Tao, Shizhen; Liu, Jinzhong. Combination of inorganic and organic geochemical characteristics to study the causes of carbon isotopic anomaly of natural gas: A case study from the central gas field of the Ordos Basin, China. JOURNAL OF NATURAL GAS SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 97: 104310. DOI: 10.1016/j.jngse.2021.104310

 19.Liang, Qianyong; Xiao, Xi; Zhao, Jing; Zhang, Wei; Li, Yun; Wu, Xuemin; Ye, Jianliang; Qin, Xuwen; Qiu, Haijun; Liang, Jinqiang; Lu, Jing'an; Dong, Yifei; Zhang, Tingting; Xiong, Yongqiang; Jiang, Wenmin; Guo, Binbin. Geochemistry and sources of hydrate-bound gas in the Shenhu area, northern south China sea: Insights from drilling and gas hydrate production tests. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 208: 109459. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.109459

 20.Ma, Bo; Ji, Liming; Jin, Peihong; Zhang, Mingzhen; Yuan, Bochao; Long, Liwen. Geochemical characteristics and depositional paleoenvironment of source rocks from the Lower Cretaceous Chijinbao Formation in Jiuxi Basin, China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 210: 109968. DOI: 10.1016/j.petrol.2021.109968

 21.Wang, Yanju; Zhao, Yongsheng; Ma, Shuailing; Li, Xin; Tan, Dayong; Feng, Jiajia; Liu, Junxiu; Chen, Bin. Pressure Dependence of Structural Behavior and Electronic Properties in Double Perovskite Ba2SmSbO6. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2021, 125(45): 25253-25260. DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c07153

 22.Sepidbar, Fatemeh; Ghorbani, Ghasem; Zoheir, Basem; Palin, Richard M.; Homam, Seyed Masoud; Zafar, Tehseen; Ma, Jinlong; He, Li. Coeval calc-alkaline and alkaline Cadomian magmatism in the Bafq, central Iran: Insights into their petrogenesis. LITHOS, 2021, 406-407: 106535. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106535

 23.Liu, Zhao; Tong, Laixi; Bartoli, Omar. Prolonged metamorphism of garnet-orthoamphibole gneisses from the Fuyun area: New insights into metamorphic evolution of the southern Chinese Altai orogen. LITHOS, 2021, 406-407: 106534. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106534

 24.Zhang, Yi; Hu, Shouzhi; Shen, Chuanbo; Liao, Zewen; Xu, Jianbin; Zhang, Xin. Factors influencing the evolution of shale pores in enclosed and semi-enclosed thermal simulation experiments, Permian Lucaogou Formation, Santanghu Basin, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 135: 105421. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2021.105421

 25.Ou, Quan; Nichols, Alexander R. L.; Carvalho, Bruna B.; Zi, Feng; Wang, Kun; Li, Jie; Zhang, Le; Liu, Jing-Yi. The role of axial discontinuities in oceanic crustal evolution: Evidence from elemental and Mo-Sr-Nd-Pb-Hf isotopic compositions of rock suites from the Southwest Indian Ridge (42 degrees-53 degrees E). MARINE GEOLOGY, 2021, 442: 106626. DOI: 10.1016/j.margeo.2021.106626

 26.Wu, Chu; Li, Jibing; Lin, Xiaoping; Mo, Yangzhi; Zhang, Hui; Liao, Zhihui; Wang, Yu; Chen, Duohong. Characteristics of typical air pollutants in a valley-basin city in South China. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, 2022, 134(1): 14. DOI: 10.1007/s00703-021-00850-w

 27.Li, Yan; Zhou, Qian-Zhi; Xu, Xiang-Po; Fang, Yun-Xin; Liu, Jin-Zhong; Wang, Jiang-Hai. Source Indication and Geochemical Significance of Sedimentary Organic Matters from the Xisha Area, the South China Sea. MOLECULES, 2021, 26(22): 6808. DOI: 10.3390/molecules26226808

 28.Zhang, Jian; Huang, Wenting; Wu, Jing; Liang, Huaying; Lin, Shuping. Geological implications of apatite within the granite-related Jiepai W-(Cu) deposit, Guangxi, South China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104548. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104548

 29.Chen, Xilian; Huang, Wenting; Chen, Long; Zou, Shaohao; Zhang, Jian; Li, Kaixuan; Liang, Huaying. Controlling factors of different Late Cretaceous granitoid-related mineralization between western margin of the Yangtze Block and the neighbor Yidun arc. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, 139: 104554. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104554

 30.Zhu, Jiayi; Liu, Tingjiao; Huang, Wenjie; Ge, Fei; Zhu, Runliang; Sun, Luyi; Xu, Yin. High N-2 uptake by MgFeOx-C nano-hybrid for under high temperature and ambient pressure. SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES, 2022, 31: e00361. DOI: 10.1016/j.susmat.2021.e00361

 

 图书档案室

附件: