广州地化所SCI收录论文题录(2022.03.01-2022.04.28)

  
第一完成单位论文53篇:
1.Tan, Wei; Reddy, Steven M.; Fougerouse, Denis; Wang, Christina Yan; Wei, Bo; Xian, Haiyang; Yang, Yiping; He, Hongping. Superimposed microstructures of pyrite in auriferous quartz veins as fingerprints of episodic fluid infiltration in the Wulong Lode gold deposit, NE China. MINERALIUM DEPOSITA. DOI: 10.1007/s00126-022-01104-4
2.Zhang, Qibin; Song, Mingchun; Ding, Zhengjiang; Guo, Meili; Zhou, Mingling; Dai, Changguo; Huo, Guang; Zhang, Peng. Exhumation history and preservation of the Jiaojia giant gold deposit, Jiaodong Peninsula. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-021-9887-1
3.Deng, Yangfan; Chen, Yun; Li, Pengfei; Zhang, Zhou; Badal, Jose. A Synthesis of Geophysical Data in Southeastern North China Craton: Implications for the Formation of the Arcuate Xuhuai Thrust Belt. JOURNAL OF EARTH SCIENCE. DOI: 10.1007/s12583-021-1584-y
4.Bai, Jianghao; Ling, Mingxing; Yang, Xiaoyong; Liu, Fang; Gu, Huangling; Luo, Zebin; Jiang, Xiaoyan; Zhang, Zhaofeng. Yangshan A-Type Granites in the Lower Yangtze River Belt Formed by Ridge Subduction: Radiogenic Ca and Nd Isotopic Constraints. JOURNAL OF EARTH SCIENCE. DOI: 10.1007/s12583-021-1588-7
5.Xu, Zheng; Yong-Fei Zheng; Zi-Fu Zhao. Barium isotope fractionation during dehydration melting of the subducting oceanic crust: Geochemical evidence from OIB-like continental basalts. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 594: 120751. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.120751
6.Chen, Haodong; Li, Yun; Jiang, Wenmin; Xiong, Yongqiang. Determination of carbon isotopic composition of crocetane in sediments by heart-cutting two-dimensional gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2022, 1666: 462878. DOI: 10.1016/j.chroma.2022.462878
7.Song, Aimin; Li, Huiru; Liu, Mingyang; Peng, Ping'an; Hu, JianFang; Sheng, Guoying; Ying, Guangguo. Polybrominated dibenzo-p-dioxins/furans (PBDD/Fs) in soil around municipal solid waste incinerator: A comparison with polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans (PCDD/Fs). ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 293: 118563. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118563
8.Li, Kang; Zhao, Zhongfeng; Lu, Hong; Liu, Xinran; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel. Effects of inherent pyrite on hydrocarbon generation by thermal pyrolysis: An example of low maturity type-II kerogen from Alum shale formation, Sweden. FUEL, 2022, 312: 122865. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.122865
9.Zhou, Yueqiang; Xu, Deru; Dong, Guojun; Chi, Guoxiang; Deng, Teng; Cai, Jianxin; Ning, Juntao; Wang, Zhilin. The role of structural reactivation for gold mineralization in northeastern Hunan Province, South China. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2021, 145: 104306. DOI: 10.1016/j.jsg.2021.104306
10.Wang, Zi-Long; Fan, Jing-Jing; Wang, Qiang; Hu, Wan-Long; Wang, Jun; Ma, Yi-Ming. Campanian transformation from post-collisional to intraplate tectonic regime: Evidence from ferroan granites in the Southern Qiangtang, central Tibet. LITHOS, 2022, 408: 106565. DOI: 10.1016/j.lithos.2021.106565
11.Zhuang, Guanzheng; Li, Li; Li, Mengyuan; Yuan, Peng. Influences of micropores and water molecules in the palygorskite structure on the color and stability of Maya blue pigment. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 2022, 330: 111615. DOI: 10.1016/j.micromeso.2021.111615
12.Xiao, Ming; Jiang, Ying-De; Qiu, Hua-Ning; Cai, Yue; Zhang, Wan-Feng. An improved gas extraction model during stepwise crushing: New perspectives on fluid geochronology and geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 140: 104588. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104588
13.Qu, Pan; Niu, He-Cai; Weng, Qiang; Li, Ning-Bo; Zhao, Yan; Zhang, Hai-Jun. Apatite and zircon geochemistry for discriminating ore-forming intrusions in the Luming giant porphyry Mo deposit, Northeastern China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 143: 104771. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104771
14.Kong, Xianglan; Huang, Ning; Hu, Shujie; Zhang, Xiangyun; Ran, Yong. Structural characterization and confined pyrolysis of resistant aliphatic biopolymer derived from cyanobacteria. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2022, 165: 104352. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104352
15.Li, Rui; Zhang, Huanhuan; Wang, Fu; Ren, Yan; Jia, Shiguo; Jiang, Bin; Jia, Xiaohong; Tang, Yujing; Tang, Mingjin. Abundance and fractional solubility of phosphorus and trace metals in combustion ash and desert dust: Implications for bioavailability and reactivity. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 816: 151495. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.151495
16.Wang, Yuanyuan; Wang, Gaofeng; Sun, Mingqi; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Zhu, Jianxi; Takahashi, Yoshio. Environmental risk assessment of the potential Chemical Time Bomb of ion-adsorption type rare earth elements in urban areas. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 822: 153305. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153305
17.Pei, Chenglei; Yang, Weiqiang; Zhang, Yanli; Song, Wei; Xiao, Shaoxuan; Wang, Jun; Zhang, Jinpu; Zhang, Tao; Chen, Duohong; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Wang, Xinming. Decrease in ambient volatile organic compounds during the COVID-19 lockdown period in the Pearl River Delta region, south China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 823: 153720. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153720
18.Cao, Ya; Gao, Yanpeng; Hu, Xinyi; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Li, Guiying; An, Taicheng; Mai, Bixian. Insight into phototransformation mechanism and toxicity evolution of novel and legacy brominated flame retardants in water: A comparative analysis. WATER RESEARCH, 2022, 211: 118041. DOI: 10.1016/j.watres.2022.118041
19.Li, Sheng; Song, Wei; Zhan, Hao; Zhang, Yanli; Zhang, Xinran; Li, Weiran; Tong, Shengrui; Pei, Chenglei; Wang, Yujun; Chen, Yanning; Huang, Zuzhao; Zhang, Runqi; Zhu, Ming; Fang, Hua; Wu, Zhenfeng; Wang, Jun; Luo, Shilu; Fu, Xuewei; Xiao, Shaoxuan; Huang, Xiaoqing; Zeng, Jianqiang; Zhang, Huina; Chen, Duohong; Gligorovski, Sasho; Ge, Maofa; George, Chritian; Wang, Xinming. Contribution of Vehicle Emission and NO2 Surface Conversion to Nitrous Acid (HONO) in Urban Environments: Implications from Tests in a Tunnel. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(23): 15616-15624. DOI: 10.1021/acs.est.1c00405
20.Liu, Shiyang; Jin, Biao; Arp, Hans Peter H.; Chen, Wenwen; Liu, Yi; Zhang, Gan. The Fate and Transport of Chlorinated Polyfluorinated Ether Sulfonates and Other PFAS through Industrial Wastewater Treatment Facilities in China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(5): 3002-3010. DOI: 10.1021/acs.est.1c04276
21.Sun, Yue; Tang, Jiao; Mo, Yangzhi; Geng, Xiaofei; Zhong, Guangcai; Yi, Xin; Yan, Caiqing; Li, Jun; Zhang, Gan. Polycyclic Aromatic Carbon: A Key Fraction Determining the Light Absorption Properties of Methanol-Soluble Brown Carbon of Open Biomass Burning Aerosols. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(23): 15724-15733. DOI: 10.1021/acs.est.1c06460
22.Zhu, Xifen; Deng, Shaofu; Fang, Yun; Yang, Sen; Zhong, Yin; Li, Dan; Wang, Heli; Wu, Junhong; Peng, Ping'an. Dehalococcoides-Containing Enrichment Cultures Transform Two Chlorinated Organophosphate Esters. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. DOI: 10.1021/acs.est.1c06686
23.Ding, Yang; Zheng, Xiaobo; Yu, Lehuan; Lu, Ruifeng; Wu, Xiaodan; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Occurrence and Distribution of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Amphibian Species: Implications from Biomagnification Factors Based on Quantitative Fatty Acid Signature Analysis. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(5): 3117-3126. DOI: 10.1021/acs.est.1c07416
24.Peng, Tao; Xu, Chao; Yang, Lei; Yang, Bin; Cai, Wen-Wen; Gu, Fenglong; Ying, Guang-Guo. Kinetics and Mechanism of Degradation of Reactive Radical-Mediated Probe Compounds by the UV/Chlorine Process: Theoretical Calculation and Experimental Verification. ACS OMEGA, 2022, 7(6): . DOI: 10.1021/acsomega.1c06001
25.Guo, Yangrui; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian. Experimental Constraints on Clumped Isotope Fractionation During BaCO3 Precipitation. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2022, 23(3): e2021GC010249. DOI: 10.1029/2021GC010249
26.Tang, Gong-Jian; Wyman, Derek A.; Wang, Qiang; Yin, Ji-Yuan; Dan, Wei. Long-Distance Lateral Magma Propagation and Pamir Plateau Uplift. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2022, 49(4): e2021GL096467. DOI: 10.1029/2021GL096467
27.Yang, Chuan-Mao; Xu, Yi-Gang; Xia, Xiao-Ping; Yang, Jin-Hui; Sun, Jin-Feng; Zhang, Wan-Feng; Yang, Qing; Yang, Ya-Nan. High Water Contents in Zircons Suggest Water-Fluxed Crustal Melting During Cratonic Destruction. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2022, 49(7): e2021GL097126. DOI: 10.1029/2021GL097126
28.Liang, Xuran; Zhao, Dapeng; Xu, Yi-Gang; Hua, Yuanyuan. Anisotropic Tomography and Dynamics of the Big Mantle Wedge. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2022, 49(5): e2021GL097550. DOI: 10.1029/2021GL097550
29.Hua, Yuanyuan; Zhao, Dapeng; Xu, Yi-Gang. Azimuthal Anisotropy Tomography of the Southeast Asia Subduction System. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(2): e2021JB022854. DOI: 10.1029/2021JB022854
30.Chen, Xuan-Yu; Blockley, Simon P. E.; Fletcher, Rebecca; Zhang, Shuang; Kim, Ji-Hoon; Park, Myong-Ho; Chen, Cong; Yin, Jian; Xu, Yi-Gang. Holocene Tephrostratigraphy in the East Sea/Japan Sea: Implications for Eruptive History of Ulleungdo Volcano and Potential for Hemispheric Synchronization of Sedimentary Archives. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(2): e2021JB023243. DOI: 10.1029/2021JB023243
31.Sun, Zhongxing; Xiong, Xiaolin. A New Oxybarometer for Basalts Based on Olivine-Melt Mn-Fe2+ Exchange Coefficient and Fe-T/Mn Ratios in Olivine and Melt. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(2): e2021JB023312. DOI: 10.1029/2021JB023312
32.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Tang, Jiao; Zhao, Shizhen; Chen, Yinjun; Tian, Chongguo; Zhang, Xiangyun; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Zhang, Gan. Factors Influencing the Molecular Compositions and Distributions of Atmospheric Nitrogen-Containing Compounds. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(7): e2021JD036284. DOI: 10.1029/2021JD036284
33.Li, Hong-Yan; Li, Xiang; Ryan, Jeffrey G.; Zhang, Chao; Xu, Yi-Gang. Boron isotopes in boninites document rapid changes in slab inputs during subduction initiation. NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 13(1): 993. DOI: 10.1038/s41467-022-28637-6
34.Li, Jie; Zhong, Qiao-Hui; Zhang, Le; Yu, Hong-Xia; Wang, Zhao-Yang; Bao, Hou-Yin. A two-stage column protocol for the separation of Cu from geological materials and high-precision Cu isotopic analysis on a MC-ICP-MS. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY, 2022, 37(4): 849-860. DOI: 10.1039/d1ja00314c
35.Chen, Hanlin; Liu, Peng; Wei, Gaoling; Huang, Yu; Lin, Xiaoju; Liang, Xiaoliang; Zhu, Jianxi. Effect of electron structure on the catalytic activity of LaCoO3 perovskite towards toluene oxidation. CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2022, 58(30): 4731-4734. DOI: 10.1039/d2cc00404f
36.Jin, Biao; Han, Min; Huang, Chen; Arp, Hans Peter H.; Zhang, Gan. Towards improved characterization of the fate and impact of hydraulic fracturing chemicals to better secure regional water quality. ENVIRONMENTAL SCIENCE-PROCESSES & IMPACTS, 2022, 24(4): 497-503. DOI: 10.1039/d2em00034b
37.Chen, Chen; Yao, Zhuo-Sen; Wang, Christina Yan. Partitioning Behaviors of Cobalt and Manganese along Diverse Melting Paths of Peridotitic and MORB-Like Pyroxenitic Mantle. JOURNAL OF PETROLOGY, 2022, 63(4). DOI: 10.1093/petrology/egac021
38.Zhao, Si-Yu; Yang, Alexandra Yang; Langmuir, Charles H.; Zhao, Tai-Ping. Oxidized primary arc magmas: Constraints from Cu/Zr systematics in global arc volcanics. SCIENCE ADVANCES, 2022, 8(12): eabk0718. DOI: 10.1126/sciadv.abk0718
39.Xu, Jian; Xiao-Ping Xia; Wang, Qiang; Spencer, Christopher J.; Chun-Kit Lai; Jin-Long Ma; Zhang, Le; Ze-Xian Cui; Wan-Feng Zhang; Yan-Qiang Zhang. Pure sediment-derived granites in a subduction zone. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2022, 134(3-4): 599-615. DOI: 10.1130/B36016.1
40.Wang, Jianfeng; Liu, Yuke; Yang, Chao; Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Modeling the Viscoelastic Behavior of Quartz and Clay Minerals in Shale by Nanoindentation Creep Tests. GEOFLUIDS, 2022, 2022: 2860077. DOI: 10.1155/2022/2860077
41.Tan, Wei; Wang, Christina Yan; Reddy, Steven M.; He, Hongping; Xian, Haiyang; Xing, Changming. Magnetite-rutile symplectite in ilmenite records magma hydration in layered intrusions. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(3): 395-404. DOI: 10.2138/am-2021-7777
42.Meng, Lei; Zhu, Sanyuan; Li, Xiaochun; Chen, Wei Terry; Xian, Haiyang; Gao, Xinyu; Zhao, Taiping. Incorporation mechanism of structurally bound gold in pyrite: Insights from an integrated chemical and atomic-scale microstructural study. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(4): 603-613. DOI: 10.2138/am-2021-7812
43.He, Miaohong; Zhang, Shudi; Zhang, Le; Yang, Fan; Zhang, Yanqiang; Huang, Xiaolong; Wei, Gangjian. Element mobility and oxygen isotope systematics during submarine alteration of basaltic glass. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(3): 432-442. DOI: 10.2138/am-2021-7831
44.Peng, Bo; Peng, Qingyun; She, Jianglian; Yang, Bin; Zhou, Xuefeng. Secondary Metabolites from the Coral-Derived Fungus Aspergillus terreus SCSIO41404 with Pancreatic Lipase Inhibitory Activities. RECORDS OF NATURAL PRODUCTS. DOI: 10.25135/rnp.312.22.01.2314
45.Wang, Qiang; Guo, Haozhe; Yu, Ting; Yuan, Peng; Deng, Liangliang; Zhang, Baifa. Utilization of Calcium Carbide Residue as Solid Alkali for Preparing Fly Ash-Based Geopolymers: Dependence of Compressive Strength and Microstructure on Calcium Carbide Residue, Water Content and Curing Temperature. MATERIALS, 2022, 15(3): 973. DOI: 10.3390/ma15030973
46.Liao, Zisheng; Wu, Shijun; Zhang, Hanxiao; Chen, Fanrong. Removal of Aqueous Cu2+ by Amorphous Calcium Carbonate: Efficiency and Mechanism. MINERALS, 2022, 12(3): 362. DOI: 10.3390/min12030362
47.Li, Weijiao; Wang, Yunpeng; Yang, Jingxue; Deng, Yujiao. Time-Lag Effect of Vegetation Response to Volumetric Soil Water Content: A Case Study of Guangdong Province, Southern China. REMOTE SENSING, 2022, 14(6): 1301. DOI: 10.3390/rs14061301
48.Gong Ge-lian; You Li-bing; Li Cong-ying; Fang Xiao-dong; Sun Wei-dong. Advances in Equipment for Deep Ultra-Violet Excimer Laser Ablation Coupled Plasma Mass and Optical Emission Spectrometry. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2022, 42(2): 555-560. DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)02-0555-06
49.Cui, Zexian; Xia, Xiao-Ping; Yang, Qing; Gong, Bing; Zhang, Wan-Feng; Zhang, Yan-Qiang; Lai, Chun-Kit. SIMS Zircon Hydrogen Isotope and H2O Content Analyses and Reference Material Development. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2022, 43(1): 70-76. DOI: 10.46770/AS.2022.006
50.Xi, Jiaxin; Ma, Lingya; Xian, Haiyang; Wang, Gaofeng; Xing, Jieqi; Wei, Jingming; Zhu, Jianxi; He, Hongping. In Situ Micro-XRD Methods for Identifying Glass and Minerals in Extraterrestrial Samples. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2022, 43(1): 19-27. DOI: 10.46770/AS.2022.016
51.Jiang, Haoyu; He, Yingyao; Wang, Yiqun; Li, Sheng; Jiang, Bin; Carena, Luca; Li, Xue; Yang, Lihua; Luan, Tiangang; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Formation of organic sulfur compounds through SO2-initiated photochemistry of PAHs and dimethylsulfoxide at the air-water interface. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(6): 4237-4252. DOI: 10.5194/acp-22-4237-2022
52.Guo, Ziyong; Yang, Yuxiang; Hu, Xiaodong; Peng, Xiaocong; Fu, Yuzhen; Sun, Wei; Zhang, Guohua; Chen, Duohong; Bi, Xinhui; Wang, Xinming; Peng, Ping'an. The optical properties and in-situ observational evidence for the formation of brown carbon in clouds. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(7): 4827-4839. DOI: 10.5194/acp-22-4827-2022
53.Tian, Qian; Liu, Dong; Yuan, Peng; Li, Mengyuan; Yang, Weifeng; Zhou, Jieyu; Wei, Huihuang; Zhou, Junming; Guo, Haozhe. Occurrence of structural aluminium (Al) in marine diatom biological silica: visible evidence from microscopic analysis. OCEAN SCIENCE, 2022, 18(2): 321-329. DOI: 10.5194/os-18-321-2022
非第一完成单位论文53篇:
1.Jiang, Hai; Jiang, Shao-Yong; Li, Wen-Qian; Zhao, Kui-Dong; Zhang, Wei; Zhang, Qiang. Genesis of the Hermyingyi W-Sn deposit, Southern Myanmar, SE Asia: Constraints from fluid inclusion and multiple isotope (C, H, O, S, and Pb) studies. MINERALIUM DEPOSITA. DOI: 10.1007/s00126-022-01099-y
2.Dong, ZhiGuo; Peng, ZiDong; Wang, ChangLe; Zhang, BangLu; Zhang, LianChang; Li, Jie; Zhang, Xin; Li, WenJun; Zhang, Le. Insight into the genesis of the Zhaosu Carboniferous Mn carbonate deposit (NW China): constraints from petrography, geochemistry, and C-Mo isotopes. MINERALIUM DEPOSITA. DOI: 10.1007/s00126-022-01105-3
3.Shahab, Asfandyar; Hui, Zhang; Rad, Saeed; Xiao, He; Siddique, Jamil; Huang, Liang Liang; Ullah, Habib; Rashid, Audil; Taha, Mohd Raihan; Zada, Noor. A comprehensive review on pollution status and associated health risk assessment of human exposure to selected heavy metals in road dust across different cities of the world. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH. DOI: 10.1007/s10653-022-01255-3
4.Huang, Chang-Chen; Cai, Li-Mei; Xu, Yao-Hui; Jie, Luo; Chen, Lai-Guo; Hu, Guo-Cheng; Jiang, Hui-Hao; Xu, Xu-Bang; Mei, Jing-Xian. A comprehensive exploration on the health risk quantification assessment of soil potentially toxic elements from different sources around large-scale smelting area. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2022, 194(3): 206. DOI: 10.1007/s10661-022-09804-0
5.Yu, Chunmu; Chen, Xiaojuan; Li, Ning; Zhang, Yue; Li, Sailin; Chen, Jieming; Yao, Liang; Lin, Kaichun; Lai, Yiqi; Deng, Xinru. Ag3PO4-based photocatalysts and their application in organic-polluted wastewater treatment. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2022, 29(13): 18423-18439. DOI: 10.1007/s11356-022-18591-7
6.Dong, Gang; Qiu, Peng; Chen, Qingze; Huang, Cong; Chen, Feiyang; Liu, Xueqin; Li, Zhen; Wang, Yang; Zhao, Yanli. K+-Intercalated carbon nitride with electron storage property for high-efficiency visible light driven nitrogen fixation. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2022, 433: 133573. DOI: 10.1016/j.cej.2021.133573
7.Wang, Yuanyu; Xu, Liheng; Wei, Fang; Ding, Tao; Zhang, Ming; Zhu, Runliang. Insights into the adsorption mechanism of tetracycline on hierarchically porous carbon and the effect of nanoporous geometry. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2022, 437: 135454. DOI: 10.1016/j.cej.2022.135454
8.Ma, Yan; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping; Pang, Jianzhang; Wang, Yizhou; Wu, Ying; Wang, Ying; He, Huaiyu. Neon isotopic signature applied to detrital provenance assignment in foreland basins. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 590: 120701. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2021.120701
9.Zhang, Zengjie; Daly, J. Stephen; Yan, Yi; Badenszki, Eszter; Sun, Xilin; Tian, Yuntao. Cenozoic reorganization of fluvial systems in eastern China: Sedimentary provenance of detrital K-feldspar in Taiwan. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 592: 120740. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.120740
10.Arulmani, Samuel Raj Babu; Dai, Junxi; Li, Han; Chen, Zhenxin; Sun, Weimin; Zhang, Hongguo; Yan, Jia; Kandasamy, Sabariswaran; Xiao, Tangfu. Antimony reduction by a non-conventional sulfate reducer with simultaneous bioenergy production in microbial fuel cells. CHEMOSPHERE, 2022, 291: 132754. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.132754
11.Tang, Aiping; Zhang, Xinghui; Li, Rongfu; Tu, Wenqing; Guo, Huiqin; Zhang, Yanping; Li, Zongrui; Liu, Yu; Mai, Bixian. Spatiotemporal distribution, partitioning behavior and flux of per- and polyfluoroalkyl substances in surface water and sediment from Poyang Lake, China. CHEMOSPHERE, 2022, 295: 133855. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.133855
12.Shao, Deyong; Zhang, Tongwei; Zhang, Liuliu; Li, Yanfang; Meng, Kang. Effects of pressure on gas generation and pore evolution in thermally matured calcareous mudrock: Insights from gold-tube pyrolysis of the Eagle Ford Shale using miniature core plugs. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2022, 252: 103936. DOI: 10.1016/j.coal.2022.103936
13.Liu, Pengfei; Du, Mingyong; Clode, Peta; Yuan, Peng; Liu, Jishan; Leong, Yee-Kwong. Yield stress and microstructure of composite halloysite-LAPONITE (R) gels: Effects of mixing ratio, surface chemistry, and ageing time. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 2022, 640: 128472. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2022.128472
14.Jiang, Fan; Liu, Junwen; Cheng, Zhineng; Ding, Ping; Xu, Yuanqian; Zong, Zheng; Zhu, Sanyuan; Zhou, Shengzhen; Yan, Caiqing; Zhang, Zhisheng; Zheng, Junyu; Tian, Chongguo; Li, Jun; Zhang, Gan. Dual-carbon isotope constraints on source apportionment of black carbon in the megacity Guangzhou of the Pearl River Delta region, China for 2018 autumn season. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 294: 118638. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118638
15.Wu, Jiang-Ping; Li, Xiao; Tao, Lin; Nie, You-Tian; Feng, Wen-Lu; Xu, Ya-Chun; Zeng, Yan-Hong; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian. Sex- and size-dependent accumulation of Dechlorane Plus flame retardant in a wild frog-eating snake Amphiesma stolata. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 297: 118793. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.118793
16.Cheng, Rui-Lin; He, Hongping; Michalski, Joseph R.; Li, Yi-Liang; Li, Long. Slope streaks in the Yingxiong Range, the western Qaidam Basin and implications for Mars. GEOMORPHOLOGY, 2022, 398: 108062. DOI: 10.1016/j.geomorph.2021.108062
17.Xie, Jinli; Pei, Nancai; Sun, Yuxin; Chen, Zhongyang; Cheng, Yuanyue; Chen, Laiguo; Xie, Chenmin; Dai, Shouhui; Zhu, Chunyou; Luo, Xiaojun; Zhang, Li; Mai, Bixian. Bioaccumulation and translocation of organophosphate esters in a Mangrove Nature Reserve from the Pearl River Estuary, South China. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 427: 127909. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.127909
18.Sepidbar, Fatemeh; Ghorbani, Ghasem; Simon, Adam C.; Ma, Jinlong; Palin, Richard M.; Homam, Seyed Masoud. Formation of the Chah-Gaz iron oxide-apatite ore (IOA) deposit, Bafq District, Iran: Constraints from halogens, trace element concentrations, and Sr-Nd isotopes of fluorapatite. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 140: 104599. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104599
19.Meng, Lei; Lan, Caiyun; Zhan, Qiang; Wu, Qiang; Zhao, Taiping. Origin of the Shanggong gold deposit, the southern margin of the North China Craton: Constraints from Rb-Sr ages of sericite, and trace elements and sulfur isotope of pyrite. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 142: 104728. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104728
20.Yao, Yuan; Huang, Yongsong; Zhao, Jiaju; Wang, Li; Cheng, Hai. Lipid biomarkers in Lake Wudalianchi record abrupt environmental changes from the volcanic eruption in 1776. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2022, 164: 104349. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2021.104349
21.Zhang, Pengfei; Lu, Shuangfang; Li, Junqian; Chang, Xiangchun; Lin, Zizhi; Chen, Guo; Li, Jijun; Liu, Jinzhong; Tian, Shansi. Evaluating microdistribution of adsorbed and free oil in a lacustrine shale using nuclear magnetic resonance: A theoretical and experimental study. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 212: 110208. DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110208
22.Cai, Wenwen; Navarro, Divina A.; Du, Jun; Ying, Guangguo; Yang, Bin; McLaughlin, Mike J.; Kookana, Rai S.. Increasing ionic strength and valency of cations enhance sorption through hydrophobic interactions of PFAS with soil surfaces. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 817: 152975. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.152975
23.Wang, Yipeng; Pei, Wenlong; Yang, Jialei; Fan, Yujin; Zhang, Rui; Li, Tiegang; Russell, James; Zhang, Fan; Yu, Xiaoxiao; Hu, Junjie; Song, Yuehuo; Liu, Zhiyong; Guan, Minglei; Han, Qi. The relationship between volcanism and global climate changes in the Tropical Western Pacific over the mid-Pleistocene transition: Evidence from mercury concentration and isotopic composition. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 823: 153482. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.153482
24.Zhao, Xuan; Song, Yaran; Zhao, Ziyi; Gao, Wenyan; Peng, Qiuming; Zhang, Qingrui. <p>Efficient fluoride removal from water by amino Acid-enriched Artemia Cyst motivated Sub-10 nm La(OH)(3) confined inside superporous skeleton</p>. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 2022, 283: 120205. DOI: 10.1016/j.seppur.2021.120205
25.Naumann, Tanja; Bento, Celia P. M.; Wittmann, Andreas; Gandrass, Juergen; Tang, Jianhui; Zhen, Xiaomei; Liu, Lin; Ebinghaus, Ralf. Occurrence and ecological risk assessment of neonicotinoids and related insecticides in the Bohai Sea and its surrounding rivers, China. WATER RESEARCH, 2022, 209: 117912. DOI: 10.1016/j.watres.2021.117912
26.Wang, Song; Xu, Mingyi; Jin, Biao; Wunsch, Urban J.; Su, Yanyan; Zhang, Yifeng. Electrochemical and microbiological response of exoelectrogenic biofilm to polyethylene microplastics in water. WATER RESEARCH, 2022, 211: 118046. DOI: 10.1016/j.watres.2022.118046
27.Han, Yong; Chen, Yingjun; Feng, Yanli; Shang, Yu; Li, Jun; Li, Qing; Chen, Jianmin. Existence and Formation Pathways of High- and Low-Maturity Elemental Carbon from Solid Fuel Combustion by a Time-Resolved Study. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(4): 2551-2561. DOI: 10.1021/acs.est.1c05216
28.Liu, Xiaolei; Dong, Hailiang; Hansel, Colleen M.. Coupled Mn(II) and Cr(III) Oxidation Mediated by Ascomycete Fungi. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2021, 55(23): 16236-16245. DOI: 10.1021/acs.est.1c05341
29.Han, Wenxue; Luo, Xia; Lin, Senhu; Zhao, Zhongying; Liu, Jinzhong. Characterization of Products from Chloroform-Extracted Triassic Chang 7 Oil Shale Generated by Semiopen Pyrolysis. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2022, 6(3): 694-703. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.1c00359
30.Chen, Jinyue; Chen, Shuisen; Fu, Rao; Li, Dan; Jiang, Hao; Wang, Chongyang; Peng, Yongshi; Jia, Kai; Hicks, Brendan J.. Remote Sensing Big Data for Water Environment Monitoring: Current Status, Challenges, and Future Prospects. EARTHS FUTURE, 2022, 10(2): e2021EF002289. DOI: 10.1029/2021EF002289
31.Ishizuka, Osamu; Tani, Kenichiro; Taylor, Rex N.; Umino, Susumu; Sakamoto, Izumi; Yokoyama, Yuka; Shimoda, Gen; Harigane, Yumiko; Ohara, Yasuhiko; Conway, Chris E.; Perez, Americus; Sekimoto, Shun. Origin and Age of Magmatism in the Northern Philippine Sea Basins. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2022, 23(4): e2021GC010242. DOI: 10.1029/2021GC010242
32.Wang, Yizhou; Li, Chaopeng; Hao, Yuqi; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping; Yu, Jingxing; Pang, Jianzhang. Multi-Stage Growth in the North Margin of the Qinling Orogen, Central China, Revealed by Both Low-Temperature Thermochronology and River Profile Inversion. TECTONICS, 2022, 41(4): e2021TC007029. DOI: 10.1029/2021TC007029
33.Nie, Wei; Yan, Chao; Huang, Dan Dan; Wang, Zhe; Liu, Yuliang; Qiao, Xiaohui; Guo, Yishuo; Tian, Linhui; Zheng, Penggang; Xu, Zhengning; Li, Yuanyuan; Xu, Zheng; Qi, Ximeng; Sun, Peng; Wang, Jiaping; Zheng, Feixue; Li, Xiaoxiao; Yin, Rujing; Dallenbach, Kaspar R.; Bianchi, Federico; Petaja, Tuukka; Zhang, Yanjun; Wang, Mingyi; Schervish, Meredith; Wang, Sainan; Qiao, Liping; Wang, Qian; Zhou, Min; Wang, Hongli; Yu, Chuan; Yao, Dawen; Guo, Hai; Ye, Penglin; Lee, Shuncheng; Li, Yong Jie; Liu, Yongchun; Chi, Xuguang; Kerminen, Veli-Matti; Ehn, Mikael; Donahue, Neil M.; Wang, Tao; Huang, Cheng; Kulmala, Markku; Worsnop, Douglas; Jiang, Jingkun; Ding, Aijun. Secondary organic aerosol formed by condensing anthropogenic vapours over China's megacities. NATURE GEOSCIENCE, 2022, 15(4): 255-+. DOI: 10.1038/s41561-022-00922-5
34.Zhu, Sheng-cai; Huang, Zhen-bo; Hu, Qingyang; Xu, Liang. Pressure tuned incommensurability and guest structure transition in compressed scandium from machine learning atomic simulation. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, 2022, 24(11): 7007-7013. DOI: 10.1039/d1cp05803g
35.Cui, Jianghu; Jin, Qian; Li, Fangbai; Chen, Lei. Silicon reduces the uptake of cadmium in hydroponically grown rice seedlings: why nanoscale silica is more effective than silicate. ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO. DOI: 10.1039/d1en00973g
36.Wang, Weitao; Zhang, Peizhen; Garzione, Carmala N.; Liu, Caicai; Zhang, Zhuqi; Pang, Jianzhang; Wang, Yizhou; Zheng, Dewen; Zheng, Wenjun; Zhang, Huiping. Pulsed rise and growth of the Tibetan Plateau to its northern margin since ca. 30 Ma. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2022, 119(8): e2120364119. DOI: 10.1073/pnas.2120364119
37.Wu, Bin; Long, Xiaoping; Zhang, Shitao; Zhang, Yunying; Huang, Zongying; Du, Long. Carboniferous variation of crustal thickness and subduction angles in Eastern Tianshan, NW China: evidence from the petrogenesis of the magmatic rocks in the Aqishan-Yamansu Belt. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW. DOI: 10.1080/00206814.2022.2059710
38.Meng, Qing-Ren; Zhou, Zhong-He; Zhu, Ri-Xiang; Xu, Yi-Gang; Guo, Zheng-Tang. Cretaceous basin evolution in northeast Asia: tectonic responses to the paleo-Pacific plate subduction. NATIONAL SCIENCE REVIEW, 2022, 9(1): nwab088. DOI: 10.1093/nsr/nwab088
39.Wang, Xiaolei; Tang, Ming; Moyen, Jeff; Wang, Di; Kroner, Alfred; Hawkesworth, Chris; Xia, Xiaoping; Xie, Hangqiang; Anhaeusser, Carl; Hofmann, Axel; Li, Junyong; Li, Linsen. The onset of deep recycling of supracrustal materials at the Paleo-Mesoarchean boundary. NATIONAL SCIENCE REVIEW, 2022, 9(3): nwab136. DOI: 10.1093/nsr/nwab136
40.Liu, Fang; Li, Xin; Zhang, Zhaofeng; Bai, Jianghao; An, Yajun. Calcium Isotope Ratios (delta Ca-44/40) of Thirty-Four Geological Chinese Reference Materials Measured by Thermal Ionisation Mass Spectrometry. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12418
41.Xiao, Yi; Xu, Shiguang; Guo, Tingting; Wang, Qian; Wang, Pengfan. Molybdenum Isotopes Behavior in the Dolomite-Terra Rossa Weathering System. GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL. DOI: 10.1134/S0016702922060106
42.Leng, Yaxing; Wang, Jianping; Zheng, Dewen. Apatite Fission Track Thermochronology of Granite from Duobaoshan Porphyry Cu (Mo) Deposit, Northeast China: Implications for Cooling History and Ore Preservation. GEOFLUIDS, 2022, 2022: 2948701. DOI: 10.1155/2022/2948701
43.Yin Feng; Chen Ming. Petrography and shock-metamorphic features of impact breccias from the Xiuyan impact crater. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(3): 901-912. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.03.17
44.Qiao, Xueyuan; Li, Wenbo; Zhang, Lejun; Zhang, Fanghua; Zhu, Xuefeng; Xia, Xiaoping. Textural, fluid inclusion, and in-situ oxygen isotope studies of quartz: Constraints on vein formation, disequilibrium fractionation, and gold precipitation at the Bilihe gold deposit, Inner Mongolia, China. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(3): 517-531. DOI: 10.2138/am-2021-7823
45.Shi, Lanlan; Sano, Yuji; Takahata, Naoto; Koike, Mizuho; Morita, Takuya; Koyama, Yuta; Kagoshima, Takanori; Li, Yuan; Xu, Sheng; Liu, Congqiang. NanoSIMS Analysis of Rare Earth Elements in Silicate Glass and Zircon: Implications for Partition Coefficients. FRONTIERS IN CHEMISTRY, 2022, 10: 844953. DOI: 10.3389/fchem.2022.844953
46.Shaogong, Zhu; Yingjie, Liang; Yuquan, Zhang; Zian, Li. Zircon U-Pb Dating for Paragneiss in the Xinxian Area in the Dabie-Sulu Orogenic Belt and Its Geochemical Characteristics. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 9: 778377. DOI: 10.3389/feart.2021.778377
47.Lim, Dhongil; Kim, Jihun; Kim, Wonnyon; Kim, Jonguk; Kim, Dongsung; Zhang, Le; Kwack, Kyungun; Xu, Zhaokai. Characterization of Geochemistry in Hydrothermal Sediments From the Newly Discovered Onnuri Vent Field in the Middle Region of the Central Indian Ridge. FRONTIERS IN MARINE SCIENCE, 2022, 9: 810949. DOI: 10.3389/fmars.2022.810949
48.Pan, Lei; Chen, Ling; Cheng, Peng; Gai, Haifeng. Methane Storage Capacity of Permian Shales with Type III Kerogen in the Lower Yangtze Area, Eastern China. ENERGIES, 2022, 15(5): 1875. DOI: 10.3390/en15051875
49.Li, Rui-Ying; Hao, Jialong; Hu, Sen; Zhang, Wan-Feng; Xia, Xiao-Ping; Lin, Yangting; Yang, Wei. High-Spatial-Resolution Measurement of Water Content in Olivine Using NanoSIMS 50L. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2022, 43(1): 77-83. DOI: 10.46770/AS.2022.005
50.Wang, Haichao; Peng, Chao; Wang, Xuan; Lou, Shengrong; Lu, Keding; Gan, Guicheng; Jia, Xiaohong; Chen, Xiaorui; Chen, Jun; Wang, Hongli; Fan, Shaojia; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. N2O5 uptake onto saline mineral dust: a potential missing source of tropospheric ClNO2 in inland China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(3): 1845-1859. DOI: 10.5194/acp-22-1845-2022
51.Yang, Xiajie; Wang, Qiaoqiao; Ma, Nan; Hu, Weiwei; Gao, Yang; Huang, Zhijiong; Zheng, Junyu; Yuan, Bin; Yang, Ning; Tao, Jiangchuan; Hong, Juan; Cheng, Yafang; Su, Hang. The impact of chlorine chemistry combined with heterogeneous N2O5 reactions on air quality in China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(6): 3743-3762. DOI: 10.5194/acp-22-3743-2022
52.Wang, Wenjie; Yuan, Bin; Peng, Yuwen; Su, Hang; Cheng, Yafang; Yang, Suxia; Wu, Caihong; Qi, Jipeng; Bao, Fengxia; Huangfu, Yibo; Wang, Chaomin; Ye, Chenshuo; Wang, Zelong; Wang, Baolin; Wang, Xinming; Song, Wei; Hu, Weiwei; Cheng, Peng; Zhu, Manni; Zheng, Junyu; Shao, Min. Direct observations indicate photodearadable oxygenated volatile organic compounds (OVOCs) as larger contributors to radicals and ozone production in the atmosphere. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(6): 4117-4128. DOI: 10.5194/acp-22-4117-2022
53.Xue, Yuan; Sun, Ningyue; He, Hongping; Chen, Aiqing; Yang, Yiping. Liguowuite, WO3, a new member of the A-site vacant perovskite type minerals from the Panzhihua-Xichang region, China. EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY, 2022, 34(1): 95-108. DOI: 10.5194/ejm-34-95-2022


图书档案室
 
附件: