广州地化所SCI收录论文题录(2022.06.01-2022.06.30)

  
第一完成单位论文44篇:
1.Liao, Jing; Feng, Qiao; Lu, Hong; Sheng, Guoying; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel. n-C-27 Predominance and C-13 enrichment by bicarbonate assimilation of race A of Botryococcus braunii in Chinese Maoming oilshales. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 602: 120905. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.120905
2.Wang, Jun; Zhang, Yanli; Wu, Zhenfeng; Luo, Shilu; Song, Wei; Wang, Xinming. Ozone episodes during and after the 2018 Chinese National Day holidays in Guangzhou: Implications for the control of precursor VOCs. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2022, 114: 322-333. DOI: 10.1016/j.jes.2021.09.009
3.Zhang, Ke; Yang, Yang; Chi, Wenting; Chen, Guojun; Du, Yanhong; Hu, Shiwen; Li, Fangbai; Liu, Tongxu. Chromium transformation driven by iron redox cycling in basalt-derived paddy soil with high geological background values. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2023, 125: 470-479. DOI: 10.1016/j.jes.2021.12.013
4.Hu, Wanwan; Li, Pengfei; Sun, Min; Safonova, Inna; Jiang, Yingde; Yuan, Chao; Kotler, Pavel. Provenance of late Paleozoic sedimentary rocks in eastern Kazakhstan: Implications for the collision of the Siberian margin with the Kazakhstan collage. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 232: 104978. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.104978
5.Liu, Jin-Heng; Gou, Guo-Ning; Wang, Qiang; Zhang, Xiu-Zheng; Guo, Hai-Feng. Petrogenesis of Eocene high-silica granites in the Maliaoshan area, northern Tibet: Implications for the Eocene magmatic flare-up in the Northern Qiangtang Block. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 234: 105268. DOI: 10.1016/j.jseaes.2022.105268
6.Liu, Xiao; Liang, He; Wang, Qiang; Ma, Lin; Yang, Jin-Hui; Ou, Quan; Guo, Hai-Feng; Xiong, Xiao-Lin; Zeng, Ji-Peng; Gou, Guo-Ning; Hao, Lu-Lu. Early Cretaceous Sn-bearing granite porphyries, A-type granites, and rhyolites in the Mikengshan-Qingxixiang-Yanbei area, South China: Petrogenesis and implications for ore mineralization. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 235: 105274. DOI: 10.1016/j.jseaes.2022.105274
7.Hu, Wan-Long; Wang, Qiang; Tang, Gong-Jian; Zhang, Xiu-Zheng; Qi, Yue; Wang, Jun; Ma, Yi-Ming; Yang, Zong-Yong; Sun, Peng; Hao, Lu-Lu. Late Early Cretaceous magmatic constraints on the timing of closure of the Bangong-Nujiang Tethyan Ocean, Central Tibet. LITHOS, 2022, 416: 106648. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106648
8.Zhao, Zhen-Hua; Wang, Qiang; Xiong, Xiao-Lin; Wyman, D. A.; Bai, Zhenghua; Tang, Gong-Jian; Niu, He-Cai; Luo, Yong; Liu, Hai-Quan; Qiao, Yu-Lou. Stagnated eclogitic slab-related shoshonitic series volcanic rocks in West Tianshan, Xinjiang, China: Insights from Li-B-Sr-Nd-Hf-Pb isotope and trace element compositions. LITHOS, 2022, 422: 106724. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106724
9.Zhang, Zhongda; Gu, Yuanlong; Jin, Jun; Li, Erting; Yu, Shuang; Pan, Changchun. Assessing source and maturity of oils in the Mahu sag, Junggar Basin: Molecular concentrations, compositions and carbon isotopes. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 141: 105724. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105724
10.Zhang, Xinchang; Li, Hongyan; Lai, Chun-Kit; Tan, Qingli. New sedimentary constraints for the Late Devonian north-dipping Paleo-Tethys subduction and its eastern continuation on Hainan Island, South China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 142: 105743. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105743
11.Ji, Bingjing; Liu, Yi; Wu, Yang; Liang, Yi; Gao, Shutao; Zeng, Xiangying; Yao, Peng; Yu, Zhiqiang. Organophosphate esters and synthetic musks in the sediments of the Yangtze River Estuary and adjacent East China Sea: Occurrence, distribution, and potential ecological risks. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2022, 179: 113661. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2022.113661
12.Duan, Gan; Wu, Chao; Baker, Michael J.; Qi, Jinping; Xu, Chao; Zhang, Lejun. Evolution and genesis of hydrothermal fluids for the Cretaceous Dongnan Cu deposit, Zijinshan ore district (SE China). ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 144: 104844. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104844
13.Sun, Weipin; Feng, Yuzhou; Lai, Chunkit; Zhu, Zhaoxian. A high-efficiency gold precipitation model associated with Fe carbonates: Example from the Jiudian deposit of the world-class Jiaodong gold province. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 145: 104894. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104894
14.Weng, Qiang; Niu, He-Cai; Qu, Pan; Shan, Qiang; Li, Ning-Bo; Yang, Wu-Bin. Mica compositional constraints on the petrogenesis and mineralization of the syenite-carbonatite complex in the Maoniuping REE deposit, SW China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 145: 104917. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104917
15.Liu, Jin-Heng; Wang, Qiang; Xu, Chuan-Bing; Zhou, Jin-Sheng; Wang, Bing-Zhang; Li, Wu -Fu; Li, Shan-Ping; Huang, Tong -Yu; Yan, Qing -He; Song, Tai-Zhong; Wang, Chun-Tao; Zheng, Ying; Wang, Jin-Shou. Geochronology of the Chakabeishan Li-(Be) rare-element pegmatite, Zongwulong orogenic belt, northwest China: Constraints from columbite-tantalite U-Pb and muscovite-lepidolite Ar-40/Ar-39 dating. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 146: 104930. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104930
16.Zhao, Xu; Li, Ning-Bo; Huizenga, Jan Marten; Zhang, Qi-Bing; Yang, Yu-Yuan; Yan, Shuang; Yang, Wu-bin; Niu, He-Cai. Granitic magma evolution to magmatic-hydrothermal processes vital to the generation of HREEs ion-adsorption deposits: Constraints from zircon texture, U-Pb geochronology, and geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 146: 104931. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104931
17.Zhao, Taiping; Chen, Cheng; He, Xiaohu; Meng, Lei; Xu, Jing; Liu, Wenyuan. A synthesis of the geology, spatial-temporal distribution and enrichment mechanism of granite-related indium deposits in China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 146: 104932. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104932
18.Yan, Shuang; Niu, He-Cai; Zhao, Xu; Zhang, Qi-Bin; Zhang, Hai-Jun; Zhao, Xiao-Chen. Rare metal enrichment of the Tianbao trachytic complex, North Daba Mountains (South Qinling): Insights from textures and geochemistry of trachytes and Nb-REE minerals. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 146: 104948. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104948
19.Zhang, Lin; Li, Yun; Jiang, Wenmin; Xiong, Yongqiang. Position-specific carbon isotopic composition of thermogenic propane: Insights from pyrolysis experiments. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2022, 166: 104379. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2022.104379
20.Huang, Yueyi; Liao, Yuhong; Pan, Yinhua; Hsu, Chang Samuel; Wang, Yunpeng; Peng, Ping 'an. Improved light hydrocarbons collection method for the pyrolysis of crude oil in gold tube closed system experiments. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2022, 168: 104432. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2022.104432
21.Wang, Liwei; Ye, Feng; Wei, Gangjian; Huang, Chao; Chen, Fajin; Li, Zhiyang; Zhang, Yancheng; Shi, Xuesong. East Asian summer monsoon and human activity imprint on 8(15)N(org )records at the northern coast of the South China Sea over the last 7500 years. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2022, 595: 110976. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.110976
22.Huang, Long; Chen, Yiwei; Wu, Yang; Zeng, Ti; Wei, Gangjian. Lake level changes of Nam Co since 25 ka as revealed by OSL dating of paleo-shorelines. QUATERNARY GEOCHRONOLOGY, 2022, 70: 101274. DOI: 10.1016/j.quageo.2022.101274
23.Peng, Chao; Malek, Kotiba A.; Rastogi, Dewansh; Zhang, Yuqing; Wang, Weigang; Ding, Xiang; Asa-Awuku, Akua A.; Wang, Xinming; Tang, Mingjin. Hygroscopicity and cloud condensation nucleation activities of hydroxyalkylsulfonates. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 830: 154767. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154767
24.Fang, Zheng; Deng, Wei; Wang, Xinming; He, Quanfu; Zhang, Yanli; Hu, Weiwei; Song, Wei; Zhu, Ming; Lowther, Scott; Wang, Zhaoyi; Fu, Xuewei; Hu, Qihou; Bi, Xinhui; George, Christian; Rudich, Yinon. Evolution of light absorption properties during photochemical aging of straw open burning aerosols. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 838: 156431. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156431
25.Jiang, Longfei; Zhang, Dayi; Song, Mengke; Guan, Guoqing; Sun, Yingtao; Li, Jibing; Cheng, Xianghui; Luo, Chunling; Zhang, Gan. The positive role of root decomposition on the bioremediation of organic pollutants contaminated soil: A case study using PCB-9 as a model compound. SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2022, 171: 108726. DOI: 10.1016/j.soilbio.2022.108726
26.Shan, Yehua; Horng, Chorng-Shern; Yeh, En-Chao; Yang, Tao. Deformation of the colliding Luzon volcanic arc: Strain analysis using magnetic fabrics of syn-orogenic mudstones in the Coastal Range, eastern Taiwan. TECTONOPHYSICS, 2022, 833: 229337. DOI: 10.1016/j.tecto.2022.229337
27.Liang, Tian; Zhan, Zhao-Wen; Zou, Yan-Rong; Lin, Xiao-Hui; Peng, Ping'an. Interaction between Organic Solvents and Three Types of Kerogen Investigated via X-ray Diffraction. ENERGY & FUELS, 2022, 36(3): 1350-1357. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c03589
28.Zhao, Zhongfeng; Feng, Qiao; Liu, Xinran; Lu, Hong; Peng, Ping'an; Liu, Jizhong; Hsu, Chang Samuel. Petroleum Maturation Processes Simulated by High-Pressure Pyrolysis and Kinetic Modeling of Low-Maturity Type I Kerogen. ENERGY & FUELS, 2022, 36(4): 1882-1893. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.1c03993
29.Zhang, Yu-Qing; Ding, Xiang; He, Quan-Fu; Wen, Tian-Xue; Wang, Jun-Qi; Yang, Kong; Jiang, Hao; Cheng, Qian; Liu, Ping; Wang, Zi-Rui; He, Yun-Feng; Hu, Wei-Wei; Wang, Qiao-Yun; Xin, Jin-Yuan; Wang, Yue-Si; Wang, Xin-Ming. Observational Insights into Isoprene Secondary Organic AerosolFormation through the Epoxide Pathway at Three Urban Sites fromNorthern to Southern China br. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(8): 4795-4805. DOI: 10.1021/acs.est.1c06974
30.Li, Pan; Pang, Hongwei; Wang, Yiqun; Deng, Huifan; Liu, Jiangping; Loisel, Gwendal; Jin, Biao; Li, Xue; Vione, Davide; Gligorovski, Sasho. Inorganic Ions Enhance the Number of Product Compounds through Heterogeneous Processing of Gaseous NO2 on an Aqueous Layer of Acetosyringone. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(9): 5398-5408. DOI: 10.1021/acs.est.1c08283
31.Deng, Rui; Wang, Yunpeng; Chen, Chengsheng. Fluid Phase Modeling and Evolution of Complex Reservoirs in the Halahatang Depression of the Tabei Uplift, Tarim Basin. ACS OMEGA, 2022, 7(17): 14933-14943. DOI: 10.1021/acsomega.2c00584
32.Wang, Jianfeng; Yang, Chao; Liu, Yuke; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Using Nanoindentation to Characterize the Mechanical and Creep Properties of Shale: Load and Loading Strain Rate Effects. ACS OMEGA, 2022, 7(16): 14317-14331. DOI: 10.1021/acsomega.2c01190
33.Mo, Yangzhi; Zhong, Guangcai; Li, Jun; Liu, Xin; Jiang, Hongxing; Tang, Jiao; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Cheng, Zhineng; Zhang, Gan. The Sources, Molecular Compositions, and Light Absorption Properties of Water-Soluble Organic Carbon in Marine Aerosols From South China Sea to the Eastern Indian Ocean. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(10): e2021JD036168. DOI: 10.1029/2021JD036168
34.Guo, Huijuan; Liu, Min; Wang, Yunpeng; Wang, Qiang; Liu, Jinzhong; Peng, Ping'an. Characterization of chemical and carbon isotopic compositions of gases during thermochemical sulfate reduction and implications for gas origin and content. SCIENTIFIC REPORTS, 2022, 12(1): 9118. DOI: 10.1038/s41598-022-13017-3
35.Zhang, Jiyun; Shi, Zhe; Zhu, Di; Wang, Qiang; Zhang, Gan; Jin, Biao. Compound specific stable carbon isotope analysis of aromatic organic contaminants in water using gas chromatography coupled to mid-infrared laser spectroscopy. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY, 2022, 37(6): 1186-1192. DOI: 10.1039/d1ja00458a
36.Wang, Jun; Wang, Qiang; Zeng, Ji-Peng; Ou, Quan; Dan, Wei; Yang, Alexandra Yang; Chen, Yi-Wei; Wei, Gangjian. Generation of Continental Alkalic Mafic Melts by Tholeiitic Melt-Mush Reactions: a New Perspective from Contrasting Mafic Cumulates and Dikes in Central Tibet. JOURNAL OF PETROLOGY, 2022, 63(5): egac039. DOI: 10.1093/petrology/egac039
37.Li, Xurui; Liang, Xiaoliang; He, Hongping; Li, Jintian; Ma, Lingya; Tan, Wei; Zhong, Yin; Zhu, Jianxi; Zhou, Mei-Fu; Dong, Hailiang. Microorganisms Accelerate REE Mineralization in Supergene Environments. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. DOI: 10.1128/aem.00632-22
38.Yang, Yiping; He, Hongping; Xian, Haiyang; Xi, Jiaxin; Wu, Xiao; Chen, Aiqing; Zhu, Jianxi; Xu, Huifang. Periodic and non-periodic stacking in molybdenite (MoS2) revealed by STEM. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(6): 997-1006. DOI: 10.2138/am-2022-8019
39.Mu, Zhaobin; Llusia, Joan; Zeng, Jianqiang; Zhang, Yanli; Asensio, Dolores; Yang, Kaijun; Yi, Zhigang; Wang, Xinming; Penuelas, Josep. An Overview of the Isoprenoid Emissions From Tropical Plant Species. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 2022, 13: 833030. DOI: 10.3389/fpls.2022.833030
40.Gao, Haitao; Cheng, Peng; Wu, Wei; Liu, Shenyang; Luo, Chao; Li, Tengfei; Zhong, Kesu; Tian, Hui. Pore Water and Its Influences on the Nanopore Structures of Deep Longmaxi Shales in the Luzhou Block of the Southern Sichuan Basin, China. ENERGIES, 2022, 15(11): 4053. DOI: 10.3390/en15114053
41.Zheng, Yangcheng; Wang, Yunpeng. How Seasonality and Control Measures Jointly Determine the Multistage Waves of the COVID-19 Epidemic: A Modelling Study and Implications. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(11): 6404. DOI: 10.3390/ijerph19116404
42.Zheng, Yijun; Liao, Yuhong; Wang, Yunpeng; Xiong, Yongqiang; Peng, Ping'an. Effects of Regional Differences in Shale Floor Interval on the Petrophysical Properties and Shale Gas Prospects of the Overmature Niutitang Shale, Middle-Upper Yangtz Block. MINERALS, 2022, 12(5): 539. DOI: 10.3390/min12050539
43.Chen, Caixia; Jiang, Hao; Liu, Xulong; Huang, Guangqing; Lai, Yong; Jing, Wenlong. Spatial Differentiation of Pond Landscapes across an Urban-Rural Gradient in the Pearl River Delta Region. WATER, 2022, 14(10): 1637. DOI: 10.3390/w14101637
44.Jiang, Hongxing; Li, Jun; Tang, Jiao; Cui, Min; Zhao, Shizhen; Mo, Yangzhi; Tian, Chongguo; Zhang, Xiangyun; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Chen, Yingjun; Zhang, Gan. Molecular characteristics, sources, and formation pathways of organosulfur compounds in ambient aerosol in Guangzhou, South China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(10): 6919-6935. DOI: 10.5194/acp-22-6919-2022

非第一完成单位论文57篇:
1.Huang, Xianyu; Zhang, Hongbin; Griffiths, Michael L.; Zhao, Bingyan; Pausata, Francesco S. R.; Tabor, Clay; Shu, Junwu; Xie, Shucheng. Holocene forcing of East Asian hydroclimate recorded in a subtropical peatland from southeastern China. CLIMATE DYNAMICS, DOI: 10.1007/s00382-022-06333-x
2.Zhao, Zhen; Li, Jie; Zhang, Xianming; Wang, Leien; Wang, Jamin; Lin, Tian. Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in groundwater: current understandings and challenges to overcome. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-022-20755-4
3.Wang, Yumeng; Wang, Zedong; Wang, Jingzhi; Wang, Runyu; Ding, Xinxin; Donahue, Neil McPherson; Dong, Zhibao; Ma, Ge; Han, Yongming; Cao, Junji. Assessment of the inhalation exposure and incremental lifetime cancer risk of PM2.5 bounded polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by different toxic equivalent factors and occupancy probability, in the case of Xi'an. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-022-21061-9
4.Zhang, Hongping; Zhang, Run; Ni, Yuxiang; Chen, Meng; Sun, Chenghua; Dong, Faqin. SO2 adsorption and conversion on pristine and defected calcite {104} surface: A density functional theory study. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2022, 596: 153575. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.153575
5.An, Juqin; Liu, Huibin; Wang, Xinming; Talifu, Dilinuer; Abulizi, Abulikemu; Maihemuti, Mailikezhati; Li, Kejun; Bai, Haifeng; Luo, Ping; Xie, Xiaoxia. Oxidative potential of size-segregated particulate matter in the dust-storm impacted Hotan, northwest China. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2022, 280: 119142. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.119142
6.He, Kun; Shen, Zhenxing; Zhang, Bin; Sun, Jian; Zou, Haijiang; Zhou, Min; Zhang, Zhou; Xu, Hongmei; Ho, Steven Sai Hang; Cao, Junji. Emission profiles of volatile organic compounds from various geological maturity coal and its clean coal briquetting in China. ATMOSPHERIC RESEARCH, 2022, 274: 106200. DOI: 10.1016/j.atmosres.2022.106200
7.Ma, Ben; Zhang, Haihan; Huang, Tinglin; Chen, Shengnan; Sun, Weimin; Yang, Wanqiu; Liu, Hanyan; Liu, Xiang; Niu, Limin; Yang, Fan; Yu, Jimeng. Cooperation triggers nitrogen removal and algal inhibition by actinomycetes during landscape water treatment: Performance and metabolic activity. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2022, 356: 127313. DOI: 10.1016/j.biortech.2022.127313
8.Zhang, Baifa; Feng, Yuan; Xie, Jianhe; He, Jianhua; Zhang, Yonglei; Cai, Chaojun; Huang, Dongchao; Li, Lijuan. Effects of fibres on ultra-lightweight high strength concrete: Dynamic behaviour and microstructures. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2022, 128: 104417. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104417
9.Chen, Shun; Peng, Xiao-Tong; Li, Jie; Lin, Zhiyong; Li, Hong-Yan; Wei, Gang-Jian; Li, Xiang; Ta, Kai-Wen; Dasgupta, Shamik; Xu, Heng-Chao; Du, Meng-Ran; Li, Ji-wei; Liu, Yang; Zhou, Jun-Lie; Liu, Shuang-Quan; Zhang, Jian. Extremely light molybdenum isotope signature of sediments in the Mariana Trench. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 605: 120959. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.120959
10.Zhan, Lingxi; Huang, Huanfang; Zhao, Shizhen; Wang, Zuwu; Zhang, Gan; Cheng, Hairong. Comparison of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) over six years at a CAWNET background site in central China: Changes of seasonal variations and potential sources. CHEMOSPHERE, 2022, 299: 134298. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.134298
11.Li, Yan; Lin, Jia; Xu, Xiang-Po; Liu, Jin-Zhong; Zhou, Qian-Zhi; Wang, Jiang-Hai. Multiple biomarkers for indicating changes of the organic matter source over the last decades in the Min-Zhe sediment zone, the East China Sea. ECOLOGICAL INDICATORS, 2022, 139: 108917. DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.108917
12.Wu, Xiaodan; Chen, Laiguo; Li, Xiaoyun; Cao, Xingpei; Zheng, Xiaobo; Li, Ronghua; Zhang, Jia ' en; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Trophic transfer of methylmercury and brominated flame retardants in adjacent riparian and aquatic food webs: C-13 indicates biotransport of contaminants through food webs. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 306: 119433. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.119433
13.Wang, Zedong; Wang, Runyu; Wang, Jingzhi; Wang, Yumeng; Donahue, Neil McPherson; Tang, Rongzhi; Dong, Zhibao; Li, Xiaoping; Wang, Lijun; Han, Yongming; Cao, Junji. The seasonal variation, characteristics and secondary generation of PM2.5 in Xi'an, China, especially during pollution events. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 212: 113388. DOI: 10.1016/j.envres.2022.113388
14.Zou, Zongqi; Wang, Zaicong; Foley, Stephen; Xu, Rong; Geng, Xianlei; Liu, Yi-Nuo; Liu, Yongsheng; Hu, Zhaochu. Origin of low-MgO primitive intraplate alkaline basalts from partial melting of carbonate-bearing eclogite sources. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 324: 240-261. DOI: 10.1016/j.gca.2022.02.022
15.Li, Yuan; Li, Yan-Xiang; Xu, Zheng. The partitioning of Cu and Ag between minerals and silicate melts during partial melting of planetary silicate mantles. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 324: 280-311. DOI: 10.1016/j.gca.2022.02.027
16.Dong, Jibao; Yan, Hong; Zong, Xiulan; Wang, Guozhen; Liu, Chengcheng; Xing, Meng; Lan, Jianghu; Wei, Gangjian; Dodson, John; An, Zhisheng. Ultra-high resolution d(18)O of land snail shell: A potential tool to reconstruct frequency and intensity of paleoprecipitation events. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 327: 21-33. DOI: 10.1016/j.gca.2022.04.015
17.Li, Ying; Zhang, Chaoqun; Yang, Meijun; He, Hongping; Arai, Yuji. Carbonate accelerated transformation of ferrihydrite in the presence of phosphate. GEODERMA, 2022, 417: 115811. DOI: 10.1016/j.geoderma.2022.115811
18.Fang, Qiang; Wu, Huaichun; Shen, Shu-zhong; Fan, Junxuan; Hinnov, Linda A.; Yuan, Dongxun; Zhang, Shihong; Yang, Tianshui; Chen, Jun; Wu, Qiong. Astronomically paced climate evolution during the Late Paleozoic icehouse-to-greenhouse transition. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2022, 213: 103822. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2022.103822
19.Wu, Lei; Huang, Wenting; Liang, Huaying; Murphy, J. Brendan; Kirscher, Uwe; Mitchell, Ross N.; Hawkins, Louise M. A.; Halverson, Galen P.; Gu, Yu J.; Zhang, Jian; Liu, Xijun. Paleomagnetism of the Guanyang Devonian sedimentary successions in Guangxi province, South China. GONDWANA RESEARCH, 2022, 105: 143-159. DOI: 10.1016/j.gr.2021.09.004
20.Wang, Xiangsong; Sun, Min; Li, Pengfei; Cai, Keda; Zhao, Guochun; Xia, Xiaoping; Liu, Xijun; Li, Zhenglin; Luo, Yan; Pearson, Graham. Magmatic response to arc-arc amalgamation: Insights from latest Paleozoic igneous rocks from the Gangou section of the Eastern Tianshan. GONDWANA RESEARCH, 2022, 109: 134-149. DOI: 10.1016/j.gr.2022.04.018
21.Hong, Qianqian; Liu, Cheng; Hu, Qihou; Zhang, Yanli; Xing, Chengzhi; Ou, Jinping; Tan, Wei; Liu, Haoran; Huang, Xiaoqing; Wu, Zhenfeng. Vertical distribution and temporal evolution of formaldehyde and glyoxal derived from MAX-DOAS observations: The indicative role of VOC sources. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2022, 122: 92-104. DOI: 10.1016/j.jes.2021.09.025
22.Yang, Xue; Wei, Gaoling; Wu, Puqiu; Liu, Peng; Liang, Xiaoliang; Chu, Wei. Controlling oxygen vacancies of CoMn2O4 by loading on planar and tubular clay minerals and its application for boosted PMS activation. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 436: 129060. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129060
23.Tao, Zaili; Yin, Jiyuan; Sun, Min; Wang, Tao; Yuan, Chao; Chen, Wen; Huang, He; Seltmann, Reimar; Thomson, Stuart N.; Chen, Yuelong. Spatial and temporal variations of geochemical and isotopic compositions of Paleozoic magmatic rocks in the Western Tianshan, NW China: A magmatic response of the Advancing and Retreating Subduction. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 232: 105112. DOI: 10.1016/j.jseaes.2022.105112
24.Zhang, Aimei; Bin Asis, Junaidi; Fang, Xudong; Li, Haidong; Omang, Shariff A. K.; Chen, Min; Fang, Qi; Li, Dongyi; Peng, Touping. Late Cretaceous fore-arc spreading in the northern Kuching Zone of West Borneo, SE Asia: Constraints from the Pakong Mafic Complex. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 230: 105189. DOI: 10.1016/j.jseaes.2022.105189
25.Wang, Hairuo; Cai, Keda; Sun, Min; Xia, Xiao-Ping; Lai, Chun-Kit; Li, Pengfei; Wan, Bo; Zhang, Zhiyong. Apatite as a magma redox indicator and its application in metallogenic research. LITHOS, 2022, 422: 106749. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106749
26.He, Fugui; Gao, Xianzhi; Yang, Dexiang; Fan, Bingda; Ren, Changqing; Guo, Huiping; Wang, Huilai; Huang, Yuanxin. Controls on and geological models of hydrocarbon accumulation in gentle slopes caused by exceptionally weak tectonic activities: A case study of the Lixian Slope, Raoyang Sag, Eastern China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 140: 105661. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105661
27.Xiao, He; Shahab, Asfandyar; Ye, Feng; Wei, Gangjian; Li, Jieyue; Deng, Liming. Source-specific ecological risk assessment and quantitative source apportionment of heavy metals in surface sediments of Pearl River Estuary, China. MARINE POLLUTION BULLETIN, 2022, 179: 113726. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2022.113726
28.Fazli, Negin; Ghaderi, Majid; Movahednia, Mehdi; Li, Jian-Wei; Lentz, David R.; Yan, Shuang. Geology and genesis of the North Narbaghi Cu-Ag deposit in the Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Iran: Fluid inclusion and stable isotope constraints. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 144: 104801. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104801
29.Yan, Qing-He; He, Xiaohu; Tan, Shucheng; Wang, He. Genesis of the Tashan porphyry host tin deposit, eastern Guangdong, Southeast China: Constrains from geology, geochronology, and geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 145: 104897. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104897
30.Zheng, Yi; Long, Lijie; Yu, Pengpeng; Zhang, Xinchang; Hu, Zhaobin; Wu, Yihan. Metal endowment and geodynamic evolution of the Late Paleozoic SEDEX deposits in South China: The Yunfu giant iron-sulfide deposit, Yunkai Domain. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 145: 104918. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104918
31.Huang, Xiao-Wen; Beaudoin, Georges; Yang, Yiping. A HR-TEM study on two generations of magnetite from the Alemao IOCG deposit, Caraj?as, Brazil: Implication for Fe-Cu mineralization. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 146: 104934. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.104934
32.Yamamoto, Masanobu; Wang, Fangxian; Irino, Tomohisa; Yamada, Kazuyoshi; Haraguchi, Tsuyoshi; Nakamura, Hideto; Gotanda, Katsuya; Yonenobu, Hitoshi; Leipe, Christian; Chen, Xuan-Yu; Tarasov, Pavel E.. Environmental evolution and fire history of Rebun Island (Northern Japan) during the past 17,000 years based on biomarkers and pyrogenic compound records from Lake Kushu. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2022, 623: 8-18. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.09.015
33.Zhuang, Yukai; Gan, Bo; Cui, Zhongxun; Tang, Ruilian; Tao, Renbiao; Hou, Mingqiang; Jiang, Gang; Popescu, Catalin; Garbarino, Gaston; Zhang, Youjun; Hu, Qingyang. Mid-mantle water transportation implied by the electrical and seismic properties of epsilon-FeOOH. SCIENCE BULLETIN, 2022, 67(7): 748-754. DOI: 10.1016/j.scib.2021.12.002
34.Li, Dan; Sun, Jieyi; Zhong, Yin; Zhang, Huanheng; Wang, Heli; Deng, Yirong; Peng, Ping'an. A comprehensive evaluation of factors affecting the reactivity of FeS towards hexabromocyclododecane diastereoisomers. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 816: 151595. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.151595
35.Feng, Wen-Lu; Wu, Jiang-Ping; Li, Xiao; Nie, You-Tian; Xu, Ya-Chun; Tao, Lin; Zeng, Yan-Hong; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian. Bioaccumulation and maternal transfer of two understudied DDT metabolites in wild fish species. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 818: 151814. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.151814
36.Lin, Li-Zi; Su, Fan; Fang, Qiu-Ling; Ho, Hung Chak; Zhou, Yang; Ma, Hui-Min; Chen, Duo-Hong; Hu, Li-Wen; Chen, Gongbo; Yu, Hong-Yao; Yang, Bo-Yi; Zeng, Xiao-Wen; Xiang, Ming-Deng; Feng, Wen-Ru; Dong, Guang-Hui. The association between anthropogenic heat and adult hypertension in Northeast China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 815: 152926. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.152926
37.Liu, Junyi; Zhang, Tianle; Ding, Xiang; Li, Xiaoying; Liu, Yue; Yan, Caiqing; Shen, Yanjie; Yao, Xiaohong; Zheng, Mei. A clear north-to-south spatial gradience of chloride in marine aerosol in Chinese seas under the influence of East Asian Winter Monsoon. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 832: 154929. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154929
38.Tu, Zhihong; Wu, Qi; He, Hongping; Zhou, Shu; Liu, Jie; He, Huijun; Liu, Chongmin; Dang, Zhi; Reinfelder, John R.. Reduction of acid mine drainage by passivation of pyrite surfaces: A review. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 832: 155116. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155116
39.Cui, Min; Xu, Yuanyuan; Yu, Binbin; Liu, Lin; Li, Jun; Chen, Yingjun. Characterization of carbonaceous substances emitted from residential solid fuel combustion using real-world data from the Beijing-Tianjin-Hebei region. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 837: 155529. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155529
40.Hu, Jun; Zhao, Tianliang; Liu, Jane; Cao, Le; Wang, Chenggang; Li, Yueqing; Shi, Chengchun; Tan, Chenghao; Sun, Xiaoyun; Shu, Zhuozhi; Li, Juan. Exploring the ozone pollution over the western Sichuan Basin, Southwest China: The impact of diurnal change in mountain-plains solenoid. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 839: 156264. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156264
41.Guo, Jian-Fang; Ma, Qiang; Xu, Yi-Gang; Zheng, Jian-Ping; Zou, Zu-Yang; Ma, Liang; Bai, Xiu-Juan. Migration of Middle-Late Jurassic volcanism across the northern North China Craton in response to subduction of Paleo-Pacific Plate. TECTONOPHYSICS, 2022, 833: 229338. DOI: 10.1016/j.tecto.2022.229338
42.Li, Xin; Bai, Denghai; Chen, Yun; Deng, Yangfan; Zhang, Suqin; Xue, Shuai. Magnetotelluric signatures of Neoproterozoic subduction, and subsequent lithospheric reactivation and thinning beneath central South China. TECTONOPHYSICS, 2022, 833: 229365. DOI: 10.1016/j.tecto.2022.229365
43.Wang, Yiqun; Deng, Huifan; Li, Pan; Xu, Jinli; Loisel, Gwendal; Pang, Hongwei; Xu, Xin; Li, Xue; Gligorovski, Sasho. Interfacial Ozone Oxidation Chemistry at a Riverine Surface Microlayer as a Source of Nitrogen Organic Compounds. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2022, 9(6): 493-500. DOI: 10.1021/acs.estlett.2c00130
44.Li, Yun; Chen, Meng; Tang, Hui; Han, Songbai; Song, Hongzhe; Wang, Pengfei; Zhao, Yusheng; Zhu, Jinlong. Insights into Carbon Dioxide Hydrate Nucleation on the External Basal Surface of Clay Minerals from Molecular Dynamics Simulations. ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2022, 10(19): 6358-6369. DOI: 10.1021/acssuschemeng.2c01046
45.Zhu, Sheng-Cai; Chen, Gu-Wen; Zhang, Dongzhou; Xu, Liang; Liu, Zhi-Pan; Mao, Ho-Kwang; Hu, Qingyang. Topological Ordering of Memory Glass on Extended Length Scales. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2022, 144(16): 7414-7421. DOI: 10.1021/jacs.2c01717
46.Wang, Kai; Cai, Keda; Sun, Min; Wang, Xiangsong; Xia, Xiao-Ping; Zhang, Bo; Wan, Bo. Diapir Melting of Subducted Melange Generating Alkaline Arc Magmatism and Its Implications for Material Recycling at Subduction Zone Settings. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2022, 49(10): e2021GL097693. DOI: 10.1029/2021GL097693
47.Zhong, Yiyuan; Ren, Zhengyong; Tang, Jingtian; Lin, Yufeng; Chen, Bo; Deng, Yangfan; Jiang, Yingde. Constrained Gravity Inversion With Adaptive Inversion Grid Refinement in Spherical Coordinates and Its Application to Mantle Structure Beneath Tibetan Plateau. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(5): e2021JB022916. DOI: 10.1029/2021JB022916
48.Lu, Hongbin; Lei, Jianshe; Zhao, Dapeng; Xu, Yi-Gang; Sun, Changqing; Hu, Xiaohui. Pn Anisotropic Tomography of Hainan Island and Surrounding Areas: New Insights Into the Hainan Mantle Plume. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(6): e2021JB023609. DOI: 10.1029/2021JB023609
49.Zong, Zheng; Tian, Chongguo; Sun, Zeyu; Tan, Yang; Shi, Yajun; Liu, Xiaohuan; Li, Jun; Fang, Yunting; Chen, Yingjun; Ma, Yuhao; Gao, Huiwang; Zhang, Gan; Wang, Tao. Long-Term Evolution of Particulate Nitrate Pollution in North China: Isotopic Evidence From 10 Offshore Cruises in the Bohai Sea From 2014 to 2019. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(11): e2022JD036567. DOI: 10.1029/2022JD036567
50.Gao, Lei; Liu, Shuwen; Cawood, Peter A.; Hu, Fangyang; Wang, Jintuan; Sun, Guozheng; Hu, Yalu. Oxidation of Archean upper mantle caused by crustal recycling. NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 13(1): 3283. DOI: 10.1038/s41467-022-30886-4
51.Enju, S.; Kawano, H.; Tsuchiyama, A.; Kim, T. H.; Takigawa, A.; Matsuno, J.; Komaki, H.. Condensation of cometary silicate dust using an induction thermal plasma system II. Mg-Fe-Si-O-S system and the effects of sulfur and redox conditions. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 2022, 661: A121. DOI: 10.1051/0004-6361/202142620
52.Tao, Zaili; Yin, Jiyuan; Xia, Wenjiao; Seltmann, Reimar; Chen, Wen; Sun, Min; Wang, Tao; Yuan, Chao; Thomson, Stuart N.; Chen, Yuelong; Xia, Xiaoping. CONTRASTING STYLES OF PERALUMINOUS S-TYPE AND I-TYPE GRANITIC MAGMATISM: IDENTIFICATION AND IMPLICATIONS FOR THE ACCRETIONARY HISTORY OF THE CHINESE SOUTH TIANSHAN. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE, 2022, 322(2): 280-312. DOI: 10.2475/02.2022.06
53.Wei, Yang; Kuang, Zenggui; Ren, Jinfeng; Liang, Jinqiang; Hong, Lu; Ning, Zijie; Xu, Chenlu; Lai, Hongfei; Rui, Chen; Bin, Zhao; Jing, Chen; Xi, Zhang; Lei, Liu. The Controlling Factors of the Natural Gas Hydrate Accumulation in the Songnan Low Uplift, Qiongdongnan Basin, China. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10: 882080. DOI: 10.3389/feart.2022.882080
54.Sun, Yu; Li, Yiliang; Zhang, Chaoqun; Qin, Xiaorong; Shen, Jianxun; He, Hongping; Pan, Yongxin. Weathering of Chlorite Illite Deposits in the Hyperarid Qaidam Basin: Implications to Post-Depositional Alteration on Martian Clay Minerals. FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES, 2022, 9: 875547. DOI: 10.3389/fspas.2022.875547
55.Ren, Shaofang; Song, Yiqing; Long, Hao; Wu, Chao; Wang, Zhigang; Yi, Chengxin; Wang, Hui; Zhou, Limin; Zheng, Xiangmin. Records of Organic Carbon Isotopic Composition and Its Paleoenvironmental Implications in Shengshan Island Loess Deposition in the East China Sea during the Last Glacial Period. APPLIED SCIENCES-BASEL, 2022, 12(11): 5724. DOI: 10.3390/app12115724
56.Li, Kejun; Talifu, Dilinuer; Gao, Bo; Zhang, Xiaoxiao; Wang, Wei; Abulizi, Abulikemu; Wang, Xinming; Ding, Xiang; Liu, Huibin; Zhang, Yuanyu. Temporal Distribution and Source Apportionment of Composition of Ambient PM2.5 in Urumqi, North-West China. ATMOSPHERE, 2022, 13(5): 781. DOI: 10.3390/atmos13050781
57.Wang, Ying; Zhang, Ziming; He, Kehong; Qin, Zhangcai; Xie, Luhua; Liu, Yihan; Lin, Yaobei; Wei, Jing; Wang, Fan. Differed Adaptive Strategies to Nutrient Status between Native and Exotic Mangrove Species. FORESTS, 2022, 13(5): 804. DOI: 10.3390/f13050804
附件: