广州地化所SCI收录论文题录(2022.07.01-2022.07.29)

  
第一完成单位论文26篇:
1.Yan, Yan; Mu, Rong; Qiao, Xuejiao; Yu, Ke; Xie, Luhua; Wang, Fan; Zhao, Bingyan; Zhu, Zhaoyu. Competing drivers of soil microbial community assembly in a cold arid zone and their implications on constraints of n-alkane proxies. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 606: 120985. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.120985
2.Bai, Jiang-Hao; Ma, Jin-Long; Wei, Gang-Jian; Zhang, Le; Zhong, Song-Xiong. Ce and Nd stable isotope purification and determination of geological samples by MC-ICP-MS. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. DOI: 10.1039/d2ja00082b
3.Li, Shangying; He, Hongping; Tao, Qi; Du, Peixin; Chen, Aiqing; He, Yilin; Zhu, Jianxi. Multiple Growth Mechanisms of 2:1 Type Layered Aluminosilicates during Mineral Transformation. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.2c00137
4.Cui, Hao; Deng, Wenfeng; Liu, Xi; Kang, Huiling; Chen, Xuefei; Zeng, Ti; Cai, Guanqiang; Zhao, Jian-xin; Wei, Gangjian. Possible link between decadal variability in precipitation in the South China Sea and the North Atlantic Oscillation during the 20th century: A perspective from coral geochemical records. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2022, 601: 111118. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111118
5.Ye, Feng; Jia, Guodong; Wei, Gangjian; Guo, Wei. A multi-stable isotopic constraint on water column oxygen sinks in the Pearl River Estuary, South China. MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 178: 105643. DOI: 10.1016/j.marenvres.2022.105643
6.Zhong, Xuemin; Wei, Yanfu; Sadjadi, Samahe; Liu, Dong; Li, Mengyuan; Yu, Ting; Zhuang, Guanzheng; Yuan, Peng. Base-free oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2, 5-furandicarboxylic acid over palygorskite-supported bimetallic Pt-Pd catalyst. APPLIED CLAY SCIENCE, 2022, 226: 106574. DOI: 10.1016/j.clay.2022.106574
7.Li, Li; Zhuang, Guanzheng; Li, Mengyuan; Yuan, Peng; Deng, Liangliang; Guo, Haozhe. Influence of indigo-hydroxyl interactions on the properties of sepiolite-based Maya blue pigment. DYES AND PIGMENTS, 2022, 200: 110138. DOI: 10.1016/j.dyepig.2022.110138
8.Qin, Juanjuan; Zhang, Leiming; Qin, Yuanyuan; Shi, Shaoxuan; Li, Jingnan; Gao, Yuwei; Tan, Jihua; Wang, Xinming. pH-Dependent Chemical Transformations of Humic-Like Substances and Further Cognitions Revealed by Optical Methods. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(12): 7578-7587. DOI: 10.1021/acs.est.1c07729
9.Cheng, Kuan; Li, Han; Yuan, Xiu; Yin, Yunlu; Chen, Dandan; Wang, Ying; Li, Xiaomin; Chen, Guojun; Li, Fangbai; Peng, Chao; Wu, Yundang; Liu, Tongxu. Hematite-promoted nitrate-reducing Fe(II) oxidation by Acidovorax sp. strain BoFeN1: Roles of mineral catalysis and cell encrustation. GEOBIOLOGY. DOI: 10.1111/gbi.12510
10.Qi, Yue; Wang, Qiang; Wei, Gang-jian; Zhang, Xiu-Zheng; Dan, Wei; Hao, Lu-Lu; Yang, Ya-Nan. Late Eocene post-collisional magmatic rocks from the southern Qiangtang terrane record the melting of pre-collisional enriched lithospheric mantle. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2021, 133(11-12): 2612-2624. DOI: 10.1130/B35864.1
11.Tang Wanli; Chen Jianlin; Tan Rongyu. Chronological and Geochemical Study of the Cenozoic Potassic Felsic Igneous Rocks in Western Yunnan, SE Tibet: Implications for their Tectonic Mechanisms. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2022, 96(3): 904-918. DOI: 10.1111/1755-6724.14789
12.Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Kerr, Andrew C.; Wei, Gang-Jian; Huang, Fang; Zhang, Miao-Yan; Qi, Yue; Ma, Lin; Chen, Xue-Fei; Yang, Ya-Nan. Contribution of continental subduction to very light B isotope signatures in post-collisional magmas: Evidence from southern Tibetan ultrapotassic rocks. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 584: 117508. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117508
13.Ding, Xing; Su, Koulin; Yan, Haibo; Liang, Jinlong; Sun, Weidong. Effect of F-Rich Fluids on the A-Type Magmatism and Related Metal Mobilization: New Insights from the Fogang-Nankunshan-Yajishan Igneous Rocks in Southeast China. JOURNAL OF EARTH SCIENCE, 2022, 33(3): 591-608. DOI: 10.1007/s12583-022-1611-7
14.Li, Pengfei; Sun, Min; Narantsetseg, Tserendash; Jourdan, Fred; Hu, Wanwan; Yuan, Chao. First structural observation around the hinge of the Mongolian Orocline (Central Asia): Implications for the geodynamics of oroclinal bending and the evolution of the Mongol-Okhotsk Ocean. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2022, 134(7-8): 1994-2006. DOI: 10.1130/B36200.1
15.Liu, Junjie; Zhou, Honggang; Pujol, Magali; Selby, David; Li, Jie; Tian, Hui. The bitumen formation and Re-Os characteristics of a CO2-rich pre-salt gas reservoir of the Kwanza Basin, offshore Angola. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 143: 105786. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105786
16.Wang, Zhao-Yang; Luo, Zhen-Yu; Zhang, Le; Liu, Jun-Jie; Li, Jie. Sn Isotopic Values in Ten Geological Reference Materials by Double-Spike MC-ICP-MS. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12443
17.Yang, Ya-Nan; He, Miaohong; Zhang, Yan-Qiang; Xu, Yi-Gang. Pb/Pb and U/Pb Dating by NanoSIMS with the Radio-frequency Ion Source Using O-16(2)- as the Primary Species. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2022, 43(3): 223-229. DOI: 10.46770/AS.2022.019
18.Zhou JinSheng; Wang Qiang. Magma dynamics in the crust and its resource and environmental effects. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(5): 1399-1418. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.05.09
19.Ma, Shengtao; Ren, Guofa; Zheng, Kewen; Cui, Juntao; Li, Pei; Huang, Xiaomei; Lin, Meiqing; Liu, Ranran; Yuan, Jing; Yin, Wenjun; Peng, Ping'an; Sheng, Guoying; Yu, Zhiqiang. New Insights into Human Biotransformation of BDE-209: Unique Occurrence of Metabolites of Ortho-Substituted Hydroxylated Higher Brominated Diphenyl Ethers in the Serum of e-Waste Dismantlers. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(14): 10239-10248. DOI: 10.1021/acs.est.2c02074
20.Ma, Shengtao; Ren, Guofa; Cui, Juntao; Lin, Meiqing; Wang, Jingzhi; Yuan, Jing; Yin, Wenjun; Peng, Ping 'an; Yu, Zhiqiang. Chiral signatures of polychlorinated biphenyls in serum from e-waste workers and their correlation with hydroxylated metabolites. CHEMOSPHERE, 2022, 304: 135212. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.135212
21.Liang, Yi; Song, Han; Wu, Yang; Gao, Shutao; Zeng, Xiangying; Yu, Zhiqiang. Occurrence and distribution of triclosan and its transformation products in Taihu Lake, China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-022-21568-1
22.Cheng, Peng; Xiao, Xianming; Fan, Qizhang; Gao, Ping. Oil Retention and Its Main Controlling Factors in Lacustrine Shales from the Dongying Sag, Bohai Bay Basin, Eastern China. ENERGIES, 2022, 15(12): -4270. DOI: 10.3390/en15124270
23.Pang, Hongwei; Wang, Yiqun; Wu, Yang; He, Jiazhuo; Deng, Huifan; Li, Pan; Xu, Jinli; Yu, Zhiqiang; Gligorovski, Sasho. Unveiling the pH-Dependent Yields of H2O2 and OH by Aqueous-Phase Ozonolysis of m-Cresol in the Atmosphere. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(12): 7618-7628. DOI: 10.1021/acs.est.1c08962
24.Wang, Xiao; Li, Jun; Tian, Chongguo; Zong, Zheng; Liu, Qilu; Jiang, Hongxing; Li, Tingting; Li, Jing; Jiang, Haoyu; Zhao, Shizhen; Zhang, Gan. Sources and Formation of Atmospheric Nitrate Over China-Indochina Peninsula in Spring: A Perspective From Oxygen and Nitrogen Isotopic Compositions Based on Passive Air Samplers. FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2022, 10: 897555. DOI: 10.3389/fenvs.2022.897555
25.Yang, Zhen; Wang, Guiqin; Xu, Yuming; Zeng, Yuling; Zhang, Zhaofeng. A Review of the Lunar Hf-182-W-182 Isotope System Research. MINERALS, 2022, 12(6): -759. DOI: 10.3390/min12060759
26.Lin, Xiaomin; Yu, Xiaoxiao; Lin, Mang. Analysis of Atmospheric Radiosulfur at Natural Abundance by a New-Type Liquid Scintillation Counter Equipped with Guard Compensation Technology. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY. DOI: 10.1021/acsearthspacechem.2c00104

非第一完成单位论文27篇:
1.Liu, Junfeng; Zuo, Xugang; Liu, Haotian. The Effect of Different Outer Cations on the Stability of Fluorotitanium Complex. MINERALS, 2022, 12(6): 735. DOI: 10.3390/min12060735
2.Yu, Jingxing; Zheng, Dewen; Pang, Jianzhang; Li, Chaopeng; Wang, Ying; Wang, Yizhou; Hao, Yuqi; Zhang, Peizhen. Cenozoic mountain building in eastern China and its correlation with reorganization of the Asian climate regime. GEOLOGY, 2022, 50(7): 859-863. DOI: 10.1130/G49917.1
3.Gao, Ping; Xiao, Xianming; Hu, Dongfeng; Liu, Ruobing; Li, Fei; Zhou, Qin; Cai, Yidong; Yuan, Tao; Meng, Guangming. Gas in place and its controlling factors of deep shale of the Wufeng-Longmaxi Formations in the Dingshan area, Sichuan Basin. FRONTIERS OF EARTH SCIENCE. DOI: 10.1007/s11707-021-0966-5
4.Qin, Zheng; Xu, Dongtao; Kendall, Brian; Zhang, Xingliang; Ou, Qiang; Wang, Xinqiang; Li, Jie; Liu, Jingao. Molybdenum isotope-based redox deviation driven by continental margin euxinia during the early Cambrian. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 325: 152-169. DOI: 10.1016/j.gca.2022.03.007
5.Wu, Mengxiao; Huang, Jian; Spicer, Robert A.; Li, Shufeng; Zhao, Jiagang; Deng, Weiyudong; Ding, Wenna; Tang, He; Xing, Yaowu; Tian, Yimin; Zhou, Zhekun; Su, Tao. The early Oligocene establishment of modern topography and plant diversity on the southeastern margin of the Tibetan Plateau. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2022, 214: 103856. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2022.103856
6.Mao, Wei; Zhong, Hong; Yang, Jiehua; Liu, Liang; Fu, Yazhou; Zhang, Xingchun; Tang, Yanwen; Li, Jie; Zhang, Le; Sein, Kyaing; Aung, Soe Myint; Paw, Saw Mu Tha Lay; Doh, Saw Hpa. GEOCHRONOLOGY OF Sn MINERALIZATION IN MYANMAR: METALLOGENIC IMPLICATIONS. ECONOMIC GEOLOGY, 2022, 117(6): 1387-1404. DOI: 10.5382/econgeo.4927
7.Huang, Minfu; Xu, Tao; Lu, Qingtian; Lin, Jiyan; Bai, Zhiming; Deng, Yangfan; Zhang, Yongqian; Badal, Jose. Crustal structure along the Wanzai-Yongchun profile in the Cathaysia Block, Southeast China, constrained by a joint active- and passive-source seismic experiment. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 2022, 231(1): 384-393. DOI: 10.1093/gji/ggac198
8.Zhang, Jiuyuan; Fan, Weiming; Peng, Touping; Ratschbacher, Lothar. An Early Cretaceous arc-back-arc system in western Yunnan, SW China: Constraints from U-Pb zircon ages and geochemistry of volcanic rocks in the western Baoshan block. LITHOS, 2022, 422: 106753. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106753
9.Wang, Yaqiong; Zhong, Yuting. Temporal constraints on the terrestrial biota from the Yingzuilazi Formation (Baishan Basin), northeast China. CRETACEOUS RESEARCH, 2022, 138: 105275. DOI: 10.1016/j.cretres.2022.105275
10.Zhan, Xin; Zhan, Zhao-Wen; Wang, Yao-Ping; Zhao, Hongyan; Zhang, Yujiao; Wan, Mingli. C-30 and C-31 steranes in Permian fossil conifers Protophyllocladoxylon. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2022, 143: 105328. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2022.105328
11.Lu, Sheng; Deng, Changzhou; Wang, Keyong; Feng, Yuzhou; Li, Chenglu; Chen, Jiayu; Liu, Yang. Crustal contribution for the formation of the Walali Au deposit and implications on the Early Cretaceous Au mineralization in the northern Great Xing'an Range. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 147: 105000. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105000
12.Liao, Lingling; Wang, Yunpeng; Chen, Chengsheng; Pan, Yinhua. Application of the Grain-Based Rock-Eval Pyrolysis Method to Evaluate Hydrocarbon Generation, Expulsion, and Retention of Lacustrine Shale. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10: 921806. DOI: 10.3389/feart.2022.921806
13.Liu, Fang; Wei, Chaoshuai; Zhang, Ruijie; Zeng, Weibin; Han, Minwei; Kang, Yaru; Zhang, Zheng'en; Wang, Ruixuan; Yu, Kefu; Wang, Yinghui. Occurrence, distribution, source identification, and risk assessment of organophosphate esters in the coastal waters of Beibu Gulf, South China Sea: Impacts of riverine discharge and fishery. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 436: 129214. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129214
14.Weng, Bo-Yin; Hong, Lu-Bing; Zhang, Yin-Hui; Zhang, Le; Xu, Yi-Gang; Yuan, Chao; He, Peng-Li. Petrological evidence of an anhydrous carbonatitic peridotite source for the Xiaogulihe ultrapotassic volcanic rocks, northeastern China. LITHOS, 2022, 426-427: 106776. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106776
15.Lin, Junfeng; Huang, Junping; Zhang, Lihong; Zhan, Zhaowen; Zhang, Xiaodong. Hydrocarbon potential, organisms, and depositional environments of the Lower Cambrian shales along the southern margin of the Ordos basin, Northern China. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 214: 110413. DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110413
16.Tang, Hongmei; Wu, Xiao; Yang, Yiping; Xian, Haiyang; Zhu, Jianxi; Fan, Min; Xi, Xiping; Wei, Jingming; Du, Runxiang; Liu, Hongmei; Zhu, Runliang. Site-specific interactions enhanced dissolution of natural aragonite (110) surfaces in succinic acid (SUC) solutions: Implications for the oceanic aragonite dissolution fluxes. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 319: 135-150. DOI: 10.1016/j.gca.2021.11.016
17.Yu, Yihang; Cheng, Peng; Li, Huirong; Yang, Wenda; Han, Baobin; Song, Wei; Hu, Weiwei; Wang, Xinming; Bin Yuan; Shao, Min; Huang, Zhijiong; Li, Zhen; Zheng, Junyu; Wang, Haichao; Yu, Xiaofang. Budget of nitrous acid (HONO) at an urban site in the fall season of Guangzhou, China. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(13): 8951-8971. DOI: 10.5194/acp-22-8951-2022
18.Shao, Deyong; Zhang, Tongwei; Li, Yanfang; Milliken, Kitty L.; Zhang, Yu; Song, Hui. Effects of confining pressure and microscale heterogeneity on hydrocarbon retention and pore evolution from artificial maturation of Eagle Ford Shale. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2022, 260: 104057. DOI: 10.1016/j.coal.2022.104057
19.He, Rui; Luo, Huan; He, Ning; Chen, Wenlong; Yang, Fang; Huang, Weijie; Li, Ning; Sun, Lingling; Peng, Songyao. Phytoplankton Communities and Their Relationship with Environmental Factors in the Waters around Macau. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(13): -7788. DOI: 10.3390/ijerph19137788
20.Liu, Peng; Kong, Yilian; Liang, Xiaoliang; Liao, Yuxi; Li, Tan; Tan, Daoyong; Zhu, Runliang; Fu, Mingli; Suib, Steven L.; Ye, Daiqi. Effect of iron substitution in cryptomelane on the heterogeneous reaction with isoprene. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 437: 129293. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129293
21.Wu, Yi; Fu, Shuqing; Xiong, Haixian; Zong, Yongqiang; Ouyang, Tingping; Peng, Shasha; Cai, Jianxin; Han, Yulin; Zhu, Zhaoyu. Sedimentary Rock Magnetic Response to Holocene Environmental Instability in the Pearl River Delta. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10: 882201. DOI: 10.3389/feart.2022.882201
22.Zhang, Hongping; Chen, Meng; Sun, Chenghua; Tang, Youhong; Ni, Yuxiang; Dong, Faqin. Interactions between typical functional groups of soil organic matter and mica (001) surface: A DFT study. APPLIED CLAY SCIENCE, 2022, 216: 106374. DOI: 10.1016/j.clay.2021.106374
23.Shen, Rui; Zhang, Shangwei; Liang, Zhiwei; Mai, Bixian; Wang, Shanquan. Mechanistic insight into co-metabolic dechlorination of hexachloro-1,3-butadiene in Dehalococcoides. WATER RESEARCH, 2022, 220: 118725. DOI: 10.1016/j.watres.2022.118725
24.Zhang, Zhengbao; Li, Xiang; Jiang, Shuyun; Qiu, Chunfang; Guo, Ping; Wang, Ziwei; Xu, Chi; Zhang, Liying; Ma, Xingyu; Chen, Shen; Xing, Xiumei; Chen, Liping; Wang, Qing; Ma, Huimin; Zeng, Xiaowen; Chen, Wen; Li, Daochuan. Assessing the neurotoxicity of airborne nano-scale particulate matter in human iPSC-derived neurons using a transcriptomics benchmark dose model. TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY, 2022, 449: 116109. DOI: 10.1016/j.taap.2022.116109
25.Qian, Shengping; Salters, Vincent; McCoy-West, Alex J.; Wu, Jonny; Rose-Koga, Estelle F.; Nichols, Alexander R. L.; Zhang, Le; Zhou, Huaiyang. Highly heterogeneous mantle caused by recycling of oceanic lithosphere from the mantle transition zone. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 593: 117679. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117679
26.Li, Adela J.; Zhou, Guang-Jie; Lai, Racliffe W. S.; Leung, Priscilla T. Y.; Wu, Chen C.; Zeng, Eddy Y.; Lui, Gilbert C. S.; Leung, Kenneth M. Y.. Extreme cold or warm events can potentially exacerbate chemical toxicity to the marine medaka fish Oryzias melastigma. AQUATIC TOXICOLOGY, 2022, 249: 106226. DOI: 10.1016/j.aquatox.2022.106226
27.Wang, Shaohong; Zhu, Jiayi; Li, Ting; Ge, Fei; Zhang, Zhihao; Zhu, Runliang; Xie, Haijiao; Xu, Yin. Oxygen Vacancy-Mediated CuCoFe/Tartrate-LDH Catalyst Directly Activates Oxygen to Produce Superoxide Radicals: Transformation of Active Species and Implication for Nitrobenzene Degradation. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(12): 7924-7934. DOI: 10.1021/acs.est.2c00522

图书档案室 
 
附件: