广州地化所SCI收录论文题录(2022.07.30-2022.08.30)

  
 第一完成单位论文26篇:
1.Wang, Jun; Wang, Qiang; Xu, Chuan-Bing; Dan, Wei; Xiao, Zhuo; Shu, Chutian; Wei, Gangjian. Cenozoic delamination of the southwestern Yangtze craton owing to densification during subduction and collision. GEOLOGY, 2022, 50(8): 912-917. DOI: 10.1130/G49732.1
2.Xiao, Ming; Jiang, Yingde; Zhao, Guochun; Qiu, Huaning; Cai, Yue; Bai, Xiujuan; Yuan, Chao; Zhang, Wanfeng; Kong, Lingzhu; Wang, Sheng. Fluid inclusion Ar-40/Ar-39 geochronology of andalusite from syntectonic quartz veins: New perspectives on dating deformation and metamorphism in low-pressure metamorphic belts. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 323: 141-163. DOI: 10.1016/j.gca.2022.01.025
3.Xu, Ting; Liu, Xingcheng; Xiong, Xiaolin; Wang, Jintuan. Sulfur dissolution capacity of highly hydrated and fluid-saturated dacitic magmas at the lower crust and implications for porphyry deposit formation. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 333: 107-123. DOI: 10.1016/j.gca.2022.07.004
4.Zhang, Guohua; Hu, Xiaodong; Sun, Wei; Yang, Yuxiang; Guo, Ziyong; Fu, Yuzhen; Wang, Haichao; Zhou, Shengzhen; Li, Lei; Tang, Mingjin; Shi, Zongbo; Chen, Duohong; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(14): 9571-9582. DOI: 10.5194/acp-22-9571-2022
5.Yang Zhen; Wang GuiQin; Xu YuMing; Zeng YuLing. A review of the W isotope research for the Earth's core-mantle interaction. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1655-1666. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.07
6.Sun ShengLing; Li Jie; Xu JiFeng; Wang GuiQin. Advances in the analytical methods of metal sulfide Re-Os isotope dating. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1605-1620. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.04
7.Qu, Pan; Yang, Wubin; Niu, Hecai; Li, Ningbo; Wu, Dan. Apatite fingerprints on the magmatic-hydrothermal evolution of the Daheishan giant porphyry Mo deposit, NE China. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2022, 134(7-8): 1863-1876. DOI: 10.1130/B36093.1
8.Luo, Xiao-Jun; Huang, Li-Qian; Guan, Ke-Lan; Qi, Xue-Meng; Zeng, Yan-Hong; Mai, Bi-Xian. Bioamplification and Biomagnification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Halogenated Organic Pollutants in Moths from an Electronic Waste Recycling Site. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY. DOI: 10.1002/etc.5432
9.Liu, Jing; Chen, Qingze; Yang, Yixuan; Wei, Hongyan; Laipan, Minwang; Zhu, Runliang; He, Hongping; Hochella, Michael F., Jr.. Coupled redox cycling of Fe and Mn in the environment: The complex interplay of solution species with Fe- and Mn-(oxyhydr)oxide crystallization and transformation. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2022, 232: 104105. DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104105
10.Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Ma, Lin; Qi, Yue; Yang, Ya-Nan. Differentiation of continent crust by cumulate remelting during continental slab tearing: Evidence from Miocene high-silica potassic rocks in southern Tibet. LITHOS, 2022, 426: 106780. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106780
11.Wang, Xiaojie; Yu, Zhiqiang; Shen, Guofeng; Cheng, Hefa; Tao, Shu. Distribution of microbial communities in seasonally frozen soil layers on the Tibetan Plateau and the driving environmental factors. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-022-22283-7
12.Chen, Lanxiadi; Peng, Chao; Chen, Jingchuan; Chen, Jie; Gu, Wenjun; Jia, Xiaohong; Wu, Zhijun; Wang, Qiyuan; Tang, Mingjin. Effects of heterogeneousreaction with NO(2 )on ice nucleation activities of feldspar and Arizona Test Dust br. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2023, 127: 210-221. DOI: 10.1016/j.jes.2022.04.034
13.Sun, Weipin; Feng, Yuzhou; Zhu, Zhaoxian; Zhang, Shuanliang; Jiang, Hongjun; Wu, Chao. Episodic ore-forming fluid evolution processes in the Jiudian gold deposit, Jiaodong Peninsula: Constrains from texture, trace element and S isotope composition of pyrite. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 148: 105023. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105023
14.He YuTing; Zhu XiYan; Qiu YiFan; Li Jie; Zhao TaiPing. Geochemical evidence of shales in the Tieling Formation, North China Craton: Implications for Mesoproterozoic episodic oxygenation events. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1741-1755. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.13
15.Zhang, Le; Yang, Fan; Hong, Lu-Bing; Zhang, Yan; Soldner, Jeremie; Zhang, Yan-Qiang; Ren, Zhong-Yuan. In situ measurement of Sm-Nd isotopic ratios in geological materials with Nd < 100 mu g g(-1) by LA-MC-ICP-MS. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. DOI: 10.1039/d2ja00181k
16.Li, Rui; Zhang, Huanhuan; Wang, Fu; He, Yuting; Huang, Chengpeng; Luo, Lan; Dong, Shuwei; Jia, Xiaohong; Tang, Mingjin. Mass fractions, solubility, speciation and isotopic compositions of iron in coal and municipal waste fly ash. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 838: 155974. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155974
17.Feng, Yuzhou; Chi, Guoxiang; Deng, Changzhou; Xiao, Bing. Ore-forming fluid evolution of a porphyry Cu-Mo deposit coexisting with porphyry Mo systems in a post-collisional setting, Xiaokelehe, NE China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 149: 105061. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105061
18.Liu, Zeyang; Tian, Hui; Selby, David; Hu, Jianfang; Over, D. Jeffrey. Organic geochemistry evidence for wildfire and elevated pO(2) at the Frasnian-Famennian boundary. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2022, 216: 103904. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2022.103904
19.Wu, Yang; Chen, Yiwei; Huang, Long; Ding, Ping; Cui, Hao; Wei, Gangjian. OSL Dating of Paleo-Shorelines at Dagze Co, Central Tibetan Plateau. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10: 940013. DOI: 10.3389/feart.2022.940013
20.Liu, Mingyang; Li, Huiru; Chen, Pei; Song, Aimin; Peng, Ping'an; Hu, Jianfang; Sheng, Guoying; Ying, Guangguo. PCDD/Fs and PBDD/Fs in sediments from the river encompassing Guiyu, a typical e-waste recycling zone of China. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2022, 241: 113730. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2022.113730
21.Liu, Jiangping; Deng, Huifan; Zhang, Runqi; Song, Wei; Li, Xue; Luo, Yongming; Wang, Xinming; Gligorovski, Sasho. Physical and chemical characterization of urban grime: An impact on the NO2 uptake coefficients and N-containing product compounds. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 838: 155973. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155973
22.Pang, Lanyin; Zhu, Xiyan; Qiu, Yifan; Sun, Qianying; Mitchell, Ross N.; Zhao, Taiping. Provenance and tectonic setting of the Statherian Hangaoshan Group: Implications for evolution of the North China Craton during late Paleoproterozoic. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2022, 376: 106682. DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106682
23.Liu JunJie; Li Jie; Tian Hui; Xu JiFeng. Research progress and prospects for the Re-Os dating of petroleum systems. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1621-1629. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.05
24.Zhang, Yongli; Kong, Xianglan; Yang, Yu; Ran, Yong. Role of the sedimentary organic matter structure and microporosity on the degradation of nonylphenol by potassium ferrate. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 309: 119740. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.119740
25.Ribeiro, Julia M.; Ishizuka, Osamu; von Strandmann, Philip A. E. Pogge; Tamura, Yoshihiko; Xu, Yi-Gang. Temporal Evolution of Island Arc Magmatism and Its Influence on Long-Term Climate: Insights From the Izu Intra-Oceanic Arc. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10: 810597. DOI: 10.3389/feart.2022.810597
26.Wang, Shuang; Li, Jibing; Jiang, Longfei; Wang, Shanquan; Zhao, Xuan; Dai, Yeliang; Luo, Chunling; Zhang, Gan. The influence of anaerobic dechlorination on the aerobic degradation of PCBs in e-waste-contaminated soils in an anaerobic-aerobic two-stage treatment. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 844: 157195. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157195

非一完成单位论文33篇:
1.Li, Jieyue; Deng, Liming; You, Shaohong; Xiao, He; Li, Kemeng; Shahab, Asfandyar. A comprehensive study of potentially toxic element contamination and source quantitative assessment by positive matrix factorization model: risk from the fine road dust of Chehe mining area, China. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. DOI: 10.1007/s11356-022-22175-w
2.Ito, Motoo; Tomioka, Naotaka; Uesugi, Masayuki; Yamaguchi, Akira; Shirai, Naoki; Ohigashi, Takuji; Liu, Ming-Chang; Greenwood, Richard C.; Kimura, Makoto; Imae, Naoya; Uesugi, Kentaro; Nakato, Aiko; Yogata, Kasumi; Yuzawa, Hayato; Kodama, Yu; Tsuchiyama, Akira; Yasutake, Masahiro; Findlay, Ross; Franchi, Ian A.; Malley, James A.; McCain, Kaitlyn A.; Matsuda, Nozomi; McKeegan, Kevin D.; Hirahara, Kaori; Takeuchi, Akihisa; Sekimoto, Shun; Sakurai, Ikuya; Okada, Ikuo; Karouji, Yuzuru; Arakawa, Masahiko; Fujii, Atsushi; Fujimoto, Masaki; Hayakawa, Masahiko; Hirata, Naoyuki; Hirata, Naru; Honda, Rie; Honda, Chikatoshi; Hosoda, Satoshi; Iijima, Yu-ichi; Ikeda, Hitoshi; Ishiguro, Masateru; Ishihara, Yoshiaki; Iwata, Takahiro; Kawahara, Kosuke; Kikuchi, Shota; Kitazato, Kohei; Matsumoto, Koji; Matsuoka, Moe; Michikami, Tatsuhiro; Mimasu, Yuya; Miura, Akira; Mori, Osamu; Morota, Tomokatsu; Nakazawa, Satoru; Namiki, Noriyuki; Noda, Hirotomo; Noguchi, Rina; Ogawa, Naoko; Ogawa, Kazunori; Okada, Tatsuaki; Okamoto, Chisato; Ono, Go; Ozaki, Masanobu; Saiki, Takanao; Sakatani, Naoya; Sawada, Hirotaka; Senshu, Hiroki; Shimaki, Yuri; Shirai, Kei; Sugita, Seiji; Takei, Yuto; Takeuchi, Hiroshi; Tanaka, Satoshi; Tatsumi, Eri; Terui, Fuyuto; Tsukizaki, Ryudo; Wada, Koji; Yamada, Manabu; Yamada, Tetsuya; Yamamoto, Yukio; Yano, Hajime; Yokota, Yasuhiro; Yoshihara, Keisuke; Yoshikawa, Makoto; Yoshikawa, Kent; Fukai, Ryota; Furuya, Shizuho; Hatakeda, Kentaro; Hayashi, Tasuku; Hitomi, Yuya; Kumagai, Kazuya; Miyazaki, Akiko; Nishimura, Masahiro; Soejima, Hiromichi; Iwamae, Ayako; Yamamoto, Daiki; Yoshitake, Miwa; Yada, Toru; Abe, Masanao; Usui, Tomohiro; Watanabe, Sei-ichiro; Tsuda, Yuichi. A pristine record of outer Solar System materials from asteroid Ryugu's returned sample. NATURE ASTRONOMY. DOI: 10.1038/s41550-022-01745-5
3.Wei Si-ye; Fan Xing-cheng; Mao Han; Cao Tao; Cheng Ao; Fan Xing-jun; Xie Yue. Abundance and Spectral Characteristics of Molecular Weight Separated Dissolved Organic Matter Released From Biochar at Different Pyrolysis Temperatures. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2022, 42(6): 1809-1815. DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2022)06-1809-07
4.Zhong, Jiali; Wang, Weigang; Peng, Chao; Ma, Nan; Wu, Zhijun; Ge, Maofa. Atmospheric Aerosol Hygroscopicity and Their Influence on Environment. PROGRESS IN CHEMISTRY, 2022, 34(4): 801-814. DOI: 10.7536/PC210130
5.Ling, Lu; Luo, Yu; Jiang, Bin; Lv, Jitao; Meng, Chunmei; Liao, Yuhong; Reid, Brian J.; Ding, Fan; Lu, Zhijiang; Kuzyakov, Yakov; Xu, Jianming. Biochar induces mineralization of soil recalcitrant components by activation of biochar responsive bacteria groups. SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2022, 172: 108778. DOI: 10.1016/j.soilbio.2022.108778
6.Liu ShuQi; Zhu XiYan; Su WenBo; Zhao TaiPing; Qiu YiFan; He YuTing; Zhang HuaFeng. Black shales of the Chuanlinggou Formation in the northern North China Craton and its constraints on redox state of seawater during the Early Mesoproterozoic. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1667-1684. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.08
7.Xie, Qilai; Xu, Hao; Yu, Shuang. Characterization of the Lower Cretaceous Shale in Lishu Fault Depression, Southeastern Songliao Basin: Implications for Shale Gas Resources Potential. ENERGIES, 2022, 15(14): 5156. DOI: 10.3390/en15145156
8.Ding, Jishuang; Deng, Changzhou; Feng, Yuzhou; Yang, Yunbao; Zhao, Ruijun. Contrasting tectonic regimes between late Jurassic and Early Cretaceous porphyry-epithermal Cu-Mo-Au mineralization in NE China: A perspective from the petrogenesis of the adakitic rocks in the Sishanlinchang porphyry Cu-Mo deposit. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 148: 105035. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105035
9.Zhang, Limin; Dong, Hailiang; Li, Runjie; Liu, Dong; Bian, Liang; Chen, Yu; Pan, Zezhen; Boyanov, Maxim I.; Kemner, Kenneth M.; Wen, Jianguo; Xia, Qingyin; Chen, Hongyu; O'Loughlin, Edward J.; Wang, Guanyu; Huang, Ying. Effect of Siderophore DFOB on U(VI) Adsorption to Clay Mineral and Its Subsequent Reduction by an Iron-Reducing Bacterium. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. DOI: 10.1021/acs.est.2c02047
10.Huang, Zilin; Jiang, Longfei; Lu, Weisheng; Luo, Chunling; Song, Mengke. Elsholtzia splendens promotes phenanthrene and polychlorinated biphenyl degradation under Cu stress through enrichment of microbial degraders. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 438: 129492. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129492
11.Wang, Shuang; Yan, Yucheng; Gao, Xueying; Zhang, Hefeng; Cui, Yang; He, Qiusheng; Wang, Yuhang; Wang, Xinming. Emission Characteristics and Health Risks of Volatile Organic Compounds (VOCs) Measured in a Typical Recycled Rubber Plant in China. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(14): 8753. DOI: 10.3390/ijerph19148753
12.Gamaleldien, Hamed; Li, Zheng-Xiang; Abu Anbar, Mohamed; Murphy, J. Brendan; Evans, Noreen J.; Xia, Xia-Ping. Formation of juvenile continental crust in northern Nubian Shield: New evidence from granitic zircon U-Pb-Hf-O isotopes. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2022, 379: 106791. DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106791
13.Yomeun, Bovari Syprien; Wang, Wei; Kamani, Michele Sandra Kamguia; Tchouankoue, Jean Pierre; Jiang, Ying-De; Huang, Si-Fang; Ndonfack, Kevin Igor Azeuda; Xue, Er-Kun; Lu, Gui-Mei; Basua, Emmanuel Archelaus Afanga. Geochronology, geochemistry and Sr-Nd, Hf-O isotope systematics of the Linte massif, Adamawa - Yade domain, Cameroon: Implications on the evolution of the Central African Fold Belt. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2022, 375: 106675. DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106675
14.Cheung, Hing Cho; Nie, Chengyu; Huang, Mintao; Yang, Tingting; Wang, Hao; Lee, Celine Siu Lan; Pei, Chenglei; Zhao, Jun; Liang, Baoling. Influence of Regional Pollution Outflow on Particle Number Concentration and Particle Size in Airshed of Guangzhou, South China. AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH, 2022, 22(9): 220097. DOI: 10.4209/aaqr.220097
15.Wang, Song; Wang, Xueting; Fessler, Mathias; Jin, Biao; Su, Yanyan; Zhang, Yifeng. Insights into the impact of polyethylene microplastics on methane recovery from wastewater via bioelectrochemical anaerobic digestion. WATER RESEARCH, 2022, 221: 118844. DOI: 10.1016/j.watres.2022.118844
16.Ma, Weijiao; Cao, Yingchang; Xi, Kelai; Liu, Keyu; Lin, Miruo; Liu, Jinzhong. Interactions between mineral evolution and organic acids dissolved in bitumen in hybrid shale system. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2022, 260: 104071. DOI: 10.1016/j.coal.2022.104071
17.Bao, Jiangqiao; Li, Jibing; Jiang, Longfei; Mei, Weiping; Song, Mengke; Huang, Deyin; Luo, Chunling; Zhang, Gan. New insight into the mechanism underlying the effect of biochar on phenanthrene degradation in contaminated soil revealed through DNA-SIP. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2022, 438: 129466. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129466
18.Peng, Bo; Cai, Bingna; Pan, Jianyu. Octopus-derived antioxidant peptide protects against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in IEC-6 cells. FOOD SCIENCE & NUTRITION. DOI: 10.1002/fsn3.3000
19.Xu, Chongwen; Zhao, Xu; Huizenga, Jan Marten; Wei, Junhao; Zhou, Hongzhi; Wang, Fenglin; Zhang, Xinming. Petrogenesis of Permian to Triassic granitoids from the East Kunlun orogenic belt: implications for crustal evolution during oceanic subduction and continental collision. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW. DOI: 10.1080/00206814.2022.2106587
20.Barosch, Jens; Nittler, Larry R.; Wang, Jianhua; Alexander, Conel M. O'D; De Gregorio, Bradley T.; Engrand, Cecile; Kebukawa, Yoko; Nagashima, Kazuhide; Stroud, Rhonda M.; Yabuta, Hikaru; Abe, Yoshinari; Aleon, Jerome; Amari, Sachiko; Amelin, Yuri; Bajo, Ken-ichi; Bejach, Laure; Bizzarro, Martin; Bonal, Lydie; Bouvier, Audrey; Carlson, Richard W.; Chaussidon, Marc; Choi, Byeon-Gak; Cody, George D.; Dartois, Emmanuel; Dauphas, Nicolas; Davis, Andrew M.; Dazzi, Alexandre; Deniset-Besseau, Ariane; Di Rocco, Tommaso; Duprat, Jean; Fujiya, Wataru; Fukai, Ryota; Gautam, Ikshu; Haba, Makiko K.; Hashiguchi, Minako; Hibiya, Yuki; Hidaka, Hiroshi; Homma, Hisashi; Hoppe, Peter; Huss, Gary R.; Ichida, Kiyohiro; Iizuka, Tsuyoshi; Ireland, Trevor R.; Ishikawa, Akira; Ito, Motoo; Itoh, Shoichi; Kamide, Kanami; Kawasaki, Noriyuki; Kilcoyne, A. L. David; Kita, Noriko T.; Kitajima, Kouki; Kleine, Thorsten; Komatani, Shintaro; Komatsu, Mutsumi; Krot, Alexander N.; Liu, Ming-Chang; Martins, Zita; Masuda, Yuki; Mathurin, Jeremie; McKeegan, Kevin D.; Montagnac, Gilles; Morita, Mayu; Mostefaoui, Smail; Motomura, Kazuko; Moynier, Frederic; Nakai, Izumi; Nguyen, Ann N.; Ohigashi, Takuji; Okumura, Taiga; Onose, Morihiko; Pack, Andreas; Park, Changkun; Piani, Laurette; Qin, Liping; Quirico, Eric; Remusat, Laurent; Russell, Sara S.; Sakamoto, Naoya; Sandford, Scott A.; Schonbachler, Maria; Shigenaka, Miho; Suga, Hiroki; Tafla, Lauren; Takahashi, Yoshio; Takeichi, Yasuo; Tamenori, Yusuke; Tang, Haolan; Terada, Kentaro; Terada, Yasuko; Usui, Tomohiro; Verdier-Paoletti, Maximilien; Wada, Sohei; Wadhwa, Meenakshi; Wakabayashi, Daisuke; Walker, Richard J.; Yamashita, Katsuyuki; Yamashita, Shohei; Yin, Qing-Zhu; Yokoyama, Tetsuya; Yoneda, Shigekazu; Young, Edward D.; Yui, Hiroharu; Zhang, Ai-Cheng; Abe, Masanao; Miyazaki, Akiko; Nakato, Aiko; Nakazawa, Satoru; Nishimura, Masahiro; Okada, Tatsuaki; Saiki, Takanao; Tanaka, Satoshi; Terui, Fuyuto; Tsuda, Yuichi; Watanabe, Sei-ichiro; Yada, Toru; Yogata, Kasumi; Yoshikawa, Makoto; Nakamura, Tomoki; Naraoka, Hiroshi; Noguchi, Takaaki; Okazaki, Ryuji; Sakamoto, Kanako; Tachibana, Shogo; Yurimoto, Hisayoshi. Presolar Stardust in Asteroid Ryugu. ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2022, 935(1): L3. DOI: 10.3847/2041-8213/ac83bd
21.Xu JiFeng; Chu ZhuYin; Li Jie; Wang GuiQin; Li Chao; JunJie, Liu; Wang QingFei; Wang ChangMing; Gong XiaoHan. Progress, open questions and application prospects of analytical techniques for refractory elements and representative radioisotope systems. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1565-1576. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.01
22.Shen Anhang; Li Jie; Long XiaoPing; Hu AnPing; Liu JunJie; Yin QiChun; Gong Zan. Re-Os dating and oil-source correlation of the pyrobitumen in the Member 4, Dengying Formation of the Kangjiadong paleo-reservoir, northern margin of the Sichuan Basin. ACTA PETROLOGICA SINICA, 2022, 38(6): 1702-1712. DOI: 10.18654/1000-0569/2022.06.10
23.Lian, Xiufeng; Tang, Guigang; Dao, Xu; Hu, Xiaodong; Xiong, Xin; Zhang, Guohua; Wang, Zaihua; Cheng, Chunlei; Wang, Xiaofei; Bi, Xinhui; Li, Lei; Li, Mei; Zhou, Zhen. Seasonal variations of imidazoles in urban areas of Beijing and Guangzhou, China by single particle mass spectrometry. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 844: 156995. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156995
24.Wang, Yizhou; Goren, Liran; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping. Short communication: Forward and inverse analytic models relating river long profile to tectonic uplift history, assuming a nonlinear slope-erosion dependency. EARTH SURFACE DYNAMICS, 2022, 10(4): 833-849. DOI: 10.5194/esurf-10-833-2022
25.Ruan, Xueyin; Zhao, Chun; Zaveri, Rahul A.; He, Pengzhen; Wang, Xinming; Shao, Jingyuan; Geng, Lei. Simulations of aerosol pH in China using WRF-Chem (v4.0): sensitivities of aerosol pH and its temporal variations during haze episodes. GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT, 2022, 15(15): 6143-6164. DOI: 10.5194/gmd-15-6143-2022
26.Jiang, Rui; Xu, Hongyun; Gong, Gelian; Kuang, Yong; Liu, Zhikang. Spatial-Temporal Attentive LSTM for Vehicle-Trajectory Prediction. ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 2022, 11(7): 354. DOI: 10.3390/ijgi11070354
27.Zhang, Haihan; Liu, Xiang; Huang, Tinglin; Ma, Ben; Sun, Weimin; Zhao, Kexin; Sekar, Raju; Xing, Yan. Stagnation trigger changes to tap water quality in winter season: Novel insights into bacterial community activity and composition. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 844: 157240. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157240
28.Du, Peixin; Wang, Shun; Yuan, Peng; Liu, Jiacheng; Liu, Dong; Guo, Haozhe; Xiang, Xinyi; Guo, Xiaolong. Structure of allophanes with varied Si/Al molar ratios and implications to their differentiation on Mars. ICARUS, 2022, 382: 115057. DOI: 10.1016/j.icarus.2022.115057
29.Huang, Qinyi; Li, Zenghua; Xu, Deru; Guo, Fusheng; Deng, Teng; Wu, Zhichun; Zhou, Wanpeng; Liu, Zhifeng; Luo, Wenshu. The effects of red beds on fluid flow and implications for the formation of volcanic-type uranium deposits in the Xiangshan basin, China. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 148: 105031. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105031
30.Wang, Yizhou; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping. The methods and program implementation for river longitudinal profile analysis-RiverProAnalysis, a set of open-source functions based on the Matlab platform. SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES. DOI: 10.1007/s11430-021-9938-x
31.Matsumoto, Megumi; Tsuchiyama, Akira; Miyake, Akira; Ito, Motoo; Matsuno, Junya; Uesugi, Kentaro; Takeuchi, Akihisa; Kodama, Yu; Yasutake, Masahiro; Vaccaro, Epifanio. Three-dimensional microstructure and mineralogy of a cosmic symplectite in the Acfer 094 carbonaceous chondrite: Implication for its origin. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 323: 220-241. DOI: 10.1016/j.gca.2022.02.024
32.Yang, Chao; Liu, Lihua; Wu, Daidai; Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang. Unscrambling the source kitchen and hydrocarbon prospect information of the ultra-deepwater area in southern Pearl River Mouth basin, South China Sea: Insights from the first ultra-deepwater exploration well W21. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 216: 110827. DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110827
33.Li, Xiao-Bing; Yuan, Bin; Wang, Sihang; Wang, Chunlin; Lan, Jing; Liu, Zhijie; Song, Yongxin; He, Xianjun; Huangfu, Yibo; Pei, Chenglei; Cheng, Peng; Yang, Suxia; Qi, Jipeng; Wu, Caihong; Huang, Shan; You, Yingchang; Chang, Ming; Zheng, Huadan; Yang, Wenda; Wang, Xuemei; Shao, Min. Variations and sources of volatile organic compounds (VOCs) in urban region: insights from measurements on a tall tower. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(16): 10567-10587. DOI: 10.5194/acp-22-10567-2022
图书档案室
 
附件: