广州地化所SCI收录论文题录(2022.08.31-2022.09.30)

  
第一完成单位论文19篇:
1.Shi, Lanlan; Lu, Wenhua; Kagoshima, Takanori; Sano, Yuji; Gao, Zenghao; Du, Zhixue; Liu, Yun; Fei, Yingwei; Li, Yuan. Nitrogen isotope evidence for Earth's heterogeneous accretion of volatiles. NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 13(1): 4769. DOI: 10.1038/s41467-022-32516-5
2.Zhang, Long; Wang, Qiang; Mikhailenko, Denis S.; Ding, Xing; Li, Wan-Cai; Xian, Haiyang. Hydroxychloride-Bearing Fluid Inclusions in Ultramafic Rocks From New Caledonia: Implications for Serpentinization in Saline Environments on Earth and Beyond. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(8): e2022JB024508. DOI: 10.1029/2022JB024508
3.Zhou, Jin-Sheng; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Zhao, Zhen-Hua; Zhang, Le; He, Peng-Li. The efficiency of copper extraction from magma bodies: Implications for mineralization potential and fluid-silicate melt partitioning of copper. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(9): 1681-1696. DOI: 10.2138/am-2021-7951
4.Zhao Zhongfeng; Liu Xinran; Lu Hong; Peng Ping'an. Abiotic Hydrocarbons Generation Simulated by Fischer-Tropsch Synthesis under Hydrothermal Conditions in Ultra-deep Basins. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2022, 96(4): 1331-1341. DOI: 10.1111/1755-6724.14977
5.Kong, Lingzhu; Jiang, Yingde; Schulmann, Karel; Zhang, Jian; Weinberg, Roberto F.; Sun, Min; Wang, Sheng; Shu, Tan; Ning, Jun. Petrostructural and Geochronological Constraints on Devonian Extension-Shortening Cycle in the Chinese Altai: Implications for Retreating-Advancing Subduction. TECTONICS, 2022, 41(9): e2021TC007195. DOI: 10.1029/2021TC007195
6.Zhang, Miao-Yan; Hao, Lu-Lu; Wang, Qiang; Qi, Yue; Ma, Lin. B-Sr-Nd isotopes of Miocene trachyandesites in Lhasa block of southern Tibet: Insights into petrogenesis and crustal reworking. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 2022, 10: 953364. DOI: 10.3389/feart.2022.953364
7.Xu, Buqing; Zhang, Gan; Gustafsson, Orjan; Kawamura, Kimitaka; Li, Jun; Andersson, August; Bikkina, Srinivas; Kunwar, Bhagawati; Pokhrel, Ambarish; Zhong, Guangcai; Zhao, Shizhen; Li, Jing; Huang, Chen; Cheng, Zhineng; Zhu, Sanyuan; Peng, Pingan; Sheng, Guoying. Large contribution of fossil-derived components to aqueous secondary organic aerosols in China. NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 13(1): 5115. DOI: 10.1038/s41467-022-32863-3
8.Soldner, Jeremie; Stipska, Pavla; Schulmann, Karel; Yuan, Chao; Anczkiewicz, Robert; Jiang, Yingde; Koziarska, Marta; Zhang, Le; Zhang, Yunying; Wang, Xinyu. P-T-t-D records of Early Palaeozoic Andean-type shortening of a hot active margin: The Dunhuang block in NW China. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY. DOI: 10.1111/jmg.12688
9.Yang, Chuanxun; Liu, Yangxiaoyue; Yang, Ji; Li, Yong; Chen, Shuisen. Reconstructing the Historical Terrestrial Water Storage Variations in the Huang-Huai-Hai River Basin With Consideration of Water Withdrawals. FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE, 2022, 10: 840540. DOI: 10.3389/fenvs.2022.840540
10.Yuan, Liping; Jiang, Wenmin; Li, Yun; Lei, Rui; Cheng, Bin; Wu, Liangliang; Xiong, Yongqiang. Reconstruction of geochemical characteristics of original organic matter in drilling cuttings contaminated by oil-based mud. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 143: 105817. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105817
11.Guo, Hao; Yu, Xiaoxiao; Lin, Mang. Kinetic isotope effects in H2O2 self-decomposition: Implications for triple oxygen isotope systematics of secondary minerals in the solar system. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 594: 117722. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117722
12.Xing, Chang-Ming; Wang, Christina Yan; Charlier, Bernard; Namur, Olivier. Ubiquitous dendritic olivine constructs initial crystal framework of mafic magma chamber. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 594: 117710. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117710
13.Qi, Yue; Wang, Qiang; Wei, Gang-Jian; Li, Jie; Wyman, Derek A.. Magnesium and Calcium Isotopic Geochemistry of Silica-Undersaturated Alkaline Basalts: Applications for Tracing Recycled Carbon. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2022, 23(9): e2022GC010463. DOI: 10.1029/2022GC010463
14.Zhang, Yanli; Han, Zhiyu; Li, Xinyi; Zhang, Hongliang; Yuan, Xiangyang; Feng, Zhaozhong; Wang, Peng; Mu, Zhaobin; Song, Wei; Blake, Donald R.; Ying, Qi; George, Christian; Sheng, Guoying; Peng, Ping'an; Wang, Xinming. Plants and related carbon cycling under elevated ground-level ozone: A mini review. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2022, 144: 105400. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2022.105400
15.Zhang, Zhou; Deng, Yangfan; Qiu, Hongrui; Peng, Zhigang; LiuaZeng, Jing. High-Resolution Imaging of Fault Zone Structure Along the Creeping Section of the Haiyuan Fault, NE Tibet, From Data Recorded by Dense Seismic Arrays. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(9): e2022JB024468. DOI: 10.1029/2022JB024468
16.Xian, Haiyang; Yang, Yiping; Li, Shan; Zhu, Jianxi; Li, Rui; Xing, Jieqi; Xi, Jiaxin; Yang, Hongmei; Lin, Xiaoju; Wu, Xiao; He, Hongping. Three-dimensional Analyses of Geological Materials on Nanoscale by Electron Tomography. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2022, 43(4): 272-283. DOI: 10.46770/AS.2022.012
17.Wang, Xing; Tian, Hui; Gai, Haifeng; Wu, Zijin; Zhou, Qin; Ji, Sui; Li, Tengfei; Xiao, Xianming. Generation and geochemical signatures of natural gas from solid bitumen: Implications from closed and stepwise semi-open pyrolysis experiments. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 145: 105889. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105889
18.Zhang, Runqi; Li, Sheng; Fu, Xuewei; Pei, Chenglei; Wang, Jun; Wu, Zhenfeng; Xiao, Shaoxuan; Huang, Xiaoqing; Zeng, Jianqiang; Song, Wei; Zhang, Yanli; Bi, Xinhui; Wang, Xinming. Emissions and light absorption of PM2.5-bound nitrated aromatic compounds from on-road vehicle fleets. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 312: 120070. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.120070
19.Lei, Ming; Chen, Jianlin; Xu, Jifeng; Yang, Tiannan; Yang, Zhiming. New geochronological and geochemical data for the Eocene shoshonitic trachyandesites in NW Iran: Constraints on their petrogenesis and tectonic setting. LITHOS, 2022, 426: 106805. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106805

非第一完成单位论文14篇:
1.Hou, Yingan; Su, Junguang; Liang, Jun; Chen, Xiwen; Liu, Qin; Deng, Liang; Liao, Jiyuan. A stroke image recognition model based on 3D residual network and attention mechanism. JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2022, 43(4): 5205-5214. DOI: 10.3233/JIFS-212511
2.Meng, Fangyuan; Bu, Hongling; Fei, Yingheng; Chen, Manjia; Lei, Qinkai; Liu, Dong; Hua, Jian; Wu, Fei; Liu, Chengshuai. Effects of clay minerals on Fe2+-induced phase transformation of ferrihydrite. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2022, 144: 105401. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2022.105401
3.Sukhbaatar, T.; Lexa, O.; Schulmann, K.; Aguilar, C.; Stipska, P.; Wong, J.; Jiang, Y.; Mikova, J.; Zhao, D.. Paleozoic Geodynamics and Architecture of the Southern Part of the Mongolian Altai Zone. TECTONICS, 2022, 41(8): e2022TC007498. DOI: 10.1029/2022TC007498
4.Okumura, Shota H.; Mujin, Mayumi; Tsuchiyama, Akira; Miyake, Akira. 3D crystal size distributions of pyroxene nanolites from nano X-ray computed tomography: Improved correction of crystal size distributions from CSDCorrections for magma ascent dynamics in conduits. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(9): 1766-1778. DOI: 10.2138/am-2022-8039
5.Wang, Tao; Chen, Shejun; Ding, Nan; Gu, Haifeng; Zeng, Yuan; Guan, Yufeng; Mai, Bixian. Polycyclic aromatic hydrocarbons in PM2.5 from an e-waste source site and a receptor site in Southern China: Atmospheric transport and process implications. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2022, 289: 119335. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.119335
6.Yu, Yihang; Cheng, Peng; Li, Yongjie; Gu, Jianwei; Gong, Yucheng; Han, Baobin; Yang, Wenda; Sun, Jiayin; Wu, Cheng; Song, Wei; Li, Mei. The association of chemical composition particularly the heavy metals with the oxidative potential of ambient PM2.5 in a megacity (Guangzhou) of southern China. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 213: 113489. DOI: 10.1016/j.envres.2022.113489
7.Li, Chao; Tong, Laixi; Liu, Zhao; Peng, Touping; Zhao, Yan. P-T paths and U-Pb ages of pelitic and semi-pelitic granulites in the Yunkai massif and implication for the tectonic evolution of the Wuyi-Yunkai orogen, South China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 224: 105010. DOI: 10.1016/j.jseaes.2021.105010
8.Wang, Weibin; Hui, Xiao; Zhao, Jing; Wang, Weili; Guo, Ruiliang; Zhao, Yande. Occurrence characteristics and relation to oil and gas distribution of bedding fractures in tight sandstone. INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, 2022, 31(2): 105-121. DOI: 10.1504/IJOGCT.2022.125369
9.Xie, Mingqi; Luo, Xiangping; Liu, Chongmin; You, Shaohong; Rad, Saeed; He, Huijun; Huang, Yongxiang; Tu, Zhihong. Enhancing mechanism of arsenic(iii) adsorption by MnO2-loaded calcined MgFe layered double hydroxide. RSC ADVANCES, 2022, 12(40): 25833-25843. DOI: 10.1039/d2ra04805a
10.Yu, Hongxia; Zhang, Yinhui; Liu, Xijun; Hong, Lubing; Zhang, Le; Xu, Jifeng; Ren, Zhongyuan; Deng, Faliang. Improved in situ analysis of lead isotopes in low-Pb melt inclusions using laser ablation-multi-collector-inductively coupled plasma-mass spectrometry. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2022, 36(22): e9383. DOI: 10.1002/rcm.9383
11.Wu, Xiaodan; Zheng, Xiaobo; Yu, Lehuan; Lu, Ruifeng; Zhang, Qiang; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian. Biomagnification of Persistent Organic Pollutants from Terrestrial and Aquatic Invertebrates to Songbirds: Associations with Physiochemical and Ecological Indicators. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(17): 12200-12209. DOI: 10.1021/acs.est.2c02177
12.La, Rui; Guo, Zhuang; Li, Yang; Xian, Haiyang; Zeng, Xiaojia; Li, Xiongyao; Liu, Jianzhong. Thermal-induced Alterations in Lunar Soil Grains Revealed via In Situ TEM Heating. ATOMIC SPECTROSCOPY, 2022, 43(4): 346-351. DOI: 10.46770/AS.2022.015
13.Luo, Biao; Kuang, Ye; Huang, Shan; Song, Qicong; Hu, Weiwei; Li, Wei; Peng, Yuwen; Chen, Duohong; Yue, Dingli; Yuan, Bin; Shao, Min. Parameterizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(18): 12401-12415. DOI: 10.5194/acp-22-12401-2022
14.Lan, Caiyun; Long, Xiaoping; Zhao, Taiping; Zhai, Mingguo. Mineralization and magmatic origin of the 2.1 Ga Zhaoanzhuang magnetite-apatite deposit, North China Craton: Constraints on the formation of the Paleoproterozoic iron oxide-apatite deposits. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2022, 380: 106839. DOI: 10.1016/j.precamres.2022.106839
附件: