广州地化所SCI收录论文题录(2022.10.01-2022.10.31)

  
第一完成单位论文28篇:
1.Wang, Chengyuan; Alard, Olivier; Lai, Yi-Jen; Foley, Stephen F.; Liu, Yongsheng; Munnikhuis, Jonathan; Wang, Yu. Advances in in-situ Rb-Sr dating using LA-ICP-MS/MS: applications to igneous rocks of all ages and to the identification of unrecognized metamorphic events. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 610: 121073. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.121073
2.Yu, Yang; Huang, Xiao-Long; Chung, Sun-Lin; Li, Jie; Lai, Yu-Ming; Setiawan, Iwan; Sun, Min. Molybdenum isotopic constraint from Java on slab inputs to subduction zone magmatism. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 332: 1-18. DOI: 10.1016/j.gca.2022.06.009
3.Fang, Xinyan; Geng, Ansong; Liang, Xiao; Cheng, Bin; Li, Yun; Jiang, Wenmin; Wu, Liangliang. Comparison of the Ediacaran and Cambrian petroleum systems in the Tianjingshan and the Micangshan uplifts, northern Sichuan Basin, China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 145: 105876. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105876
4.Huang, Wenyu; Zhang, Haizu; Xiao, Zhongyiao; Yu, Shuang; Pan, Changchun. Generation, expulsion and accumulation of diamondoids, aromatic components and gaseous hydrocarbons for gas fields in Kuqa Depression of the Tarim Basin, NW China. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 145: 105893. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105893
5.Wang, Jianfeng; Liu, Yuke; Yang, Chao; Jiang, Wenmin; Li, Yun; Xiong, Yongqiang; Peng, Ping 'an. Evolution of mechanical properties of kerogen with thermal maturity. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 145: 105906. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105906
6.Guo, Huijuan; Liu, Min; Wang, Yunpeng; Wang, Qiang; Liu, Jinzhong; Peng, Ping'an. The effect of thermochemical sulfate reduction of n-pentane and condensate on the chemical and isotopic compositions of gases: Implications for the organic reactant and reaction extent. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2022, 145: 105916. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105916
7.Hu, Shujie; Kong, Xianglan; Xu, Decheng; Yang, Yu; Ran, Yong; Mao, Jingdong. Compositions, structures, and confined pyrolysis of the alga Chlorella and its nonhydrolyzable fractions. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2022, 172: 104482. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2022.104482
8.Wang, Haozhe; Deng, Qian; Cheng, Bin; Zhang, Haizu; Liao, Zewen; Peng, Ping'an. Synchronous positive delta C-13(carb) and delta C-13(org) excursions during 497-494 Ma: From a CO2 concentrating mechanism dominated photosynthesis? PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2022, 602: 111160. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111160
9.Chen, Xuefei; Deng, Wenfeng; Yan, Shuang; Liu, Xi; Zhao, Jian-xin; Wei, Gangjian. Geochemical significance of Acropora death assemblages in the northern South China Sea: Implications for environmental reconstruction using branching corals. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2022, 603: 111197. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111197
10.Wu, Yaowen; Tian, Hui; Liu, Zeyang; Liu, Shangli; Li, Tengfei; Ji, Sui; Peng, Ping'an. Interpretation of abnormally negative carbon isotope excursions in Eifelian-Givetian (Middle Devonian) sediments of South China and implications for paleo-environmental variation. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2022, 604: 111225. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111225
11.Lin, Lan; Abdallah, Mohamed Abou-Elwafa; Chen, Liu-Jun; Luo, Xiao-Jun; Mai, Bi-Xian; Harrad, Stuart. Comparative in vitro metabolism of short chain chlorinated paraffins (SCCPs) by human and chicken liver microsomes: First insight into heptachlorodecanes. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 851: 158261. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158261
12.Liu, Xinran; Lu, Hong; Li, Kang; Zhao, Zhongfeng; Peng, Ping'an; Hsu, Chang Samuel. Simulation of Hydrocarbon Generation and Expulsion by Miniature Oil Shale Core Cylinders Retaining Source Rock Minerals and Fabrics. ENERGY & FUELS. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.2c01914
13.Wei, Yanfu; Yuan, Peng; Liu, Dong; Liu, Mingxian; Losic, Dusan; Ma, Xiaomin; Jiang, Ran; Wu, Nanchun; Yang, Fang; Zhang, Junxiong. Converting Chrysotile Nanotubes into Magnesium Oxide and Hydroxide Using Lanthanum Oxycarbonate Hybridization and Alkaline Treatment for Efficient Phosphate Adsorption. INORGANIC CHEMISTRY. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.2c02052
14.Wang, Yiqun; Deng, Huifan; Li, Pan; Xu, Jinli; Jiang, Bin; Pang, Hongwei; Gligorovski, Sasho. Molecular Characterization of the Product Compounds Formed Upon Heterogeneous Chemistry of Ozone With Riverine Surface Microlayer. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(18): e2022JD037182. DOI: 10.1029/2022JD037182
15.Fang, Hua; Huang, Xiaoqing; Xiao, Shaoxuan; Lowther, Scott; Fu, Xuewei; Zhang, Yanli; Wu, Ting; Hu, Weiwei; Zhang, Guohua; Ding, Xiang; Tang, Mingjin; Bi, Xinhui; Jones, Kevin C.; Wang, Xinming. Intermediate-Volatility Organic Compounds Observed in a Coastal Megacity: Importance of Non-Road Source Emissions. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2022, 127(19): e2022JD037301. DOI: 10.1029/2022JD037301
16.Yan, Yao; Fang, Yanan; Li, Jun; Yang, Yongqiang; Chen, Fanrong; Wu, Shijun; Hooper, Thomas; Jaiswal, Ankit; White, Tim. Transformation of amorphous calcium phosphate to monoclinic nano-hydroxylapatite. CRYSTENGCOMM, 2022, 24(40): 7034-7038. DOI: 10.1039/d2ce00981a
17.Bai, Jianghao; Ma, Jinlong; Wei, Gangjian; Zhang, Le; Liu, Chengshuai; Gao, Ting; Liu, Yuhui; Liu, Yufei. Stable Neodymium Isotope Ratios of Geological Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH. DOI: 10.1111/ggr.12451
18.Guo Shang; Chen Guang-Shi; Zhou Jing; Liang Wen-Yao; Tan Jian-Hua; Peng Xian-Zhi. Non-target Screening of Plastic Additives Leaching under Artificial Biodigestive Condition Using Ultra-High Performance Liquid Chromatography Coupled with Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometry. CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, 2022, 50(9): 1373-1383. DOI: 10.19756/j.issn.0253-3820.221053
19.Wang, Baoyun; Tan, Dayong; Xiao, Wansheng; Ding, Xing; Li, Li; Song, Maoshuang. Raman scattering and Cr3+ luminescence study on the structural behavior of delta-AlOOH at high pressures. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(10): 1858-1867. DOI: 10.2138/am-2022-8005
20.Zhang, Wan-Feng; Xia, Xiao-Ping; Su, Ben-Xun; Xu, Yi-Gang; Zhang, Yan-Qiang; Yang, Qing; Zhang, Le; Cui, Ze-Xian. Distinct Geochemical Behavior of Water in Olivine between Silicate and Carbonatite Metasomatism. MINERALS, 2022, 12(9): 1090. DOI: 10.3390/min12091090
21.Yan, Haibo; Liu, Zhuoyu; Di, Jian; Ding, Xing. Crystal Growth of Osmium(IV) Dioxide in Chlorine-Bearing Hydrothermal Fluids. MINERALS, 2022, 12(9): 1092. DOI: 10.3390/min12091092
22.Yu, Xiaoxiao; Yin, Binyan; Lin, Mang. Removal of contamination in helium for precise SF6-based Delta S-36 measurements. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2022, 36(24): e9404. DOI: 10.1002/rcm.9404
23.Su, Bojiang; Wang, Tao; Zhang, Guohua; Liang, Yue; Lv, Chen; Hu, Yaohao; Li, Lei; Zhou, Zhen; Wang, Xinming; Bi, Xinhui. A review of atmospheric aging of sea spray aerosols: Potential factors affecting chloride depletion. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2022, 290: 119365. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.119365
24.Zou, Yuhuan; Yang, Yongqiang; Wu, Shijun; Chen, Fanrong; Zhu, Runliang. Effect of steel slag on ammonia removal and ammonia-oxidizing microorganisms in zeolite-based tidal flow constructed wetlands. CHEMOSPHERE, 2022, 309: 136727. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.136727
25.Chen, Guangshi; Tang, Caiming; Tan, Jianhua; Zhu, Zewen; Guo, Shang; Zhou, Jing; Peng, Xianzhi. Multi-residue determination of bisphenol analogues in organism tissues by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2022, 1682: 463489. DOI: 10.1016/j.chroma.2022.463489
26.Zhao, Xu; Li, Ning-Bo; Niu, He-Cai; Wang, Jun; Yan, Shuang; Yang, Yu-Yuan; Fu, Rui-Xin; Huizenga, Jan Marten. HREE enrichment during magmatic evolution recorded by apatite: Implication for the ion-adsorption HREE mineralization in South China. LITHOS, 2022, 432: 106896. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106896
27.Broussolle, Arnaud. Mathematical modelling reveals potential acceleration of the supercontinent cycle. SCIENTIFIC REPORTS, 2022, 12(1): 17391. DOI: 10.1038/s41598-022-21662-x
28.Chen, Ying; Chou, I-Ming. Quantitative Raman Spectroscopic Determination of the Composition, Pressure, and Density of CO2-CH4 Gas Mixtures. JOURNAL OF SPECTROSCOPY, 2022, 2022: 7238044. DOI: 10.1155/2022/7238044

非第一完成单位论文39篇:
1.Su, Xiaotong; Zhang, Yucheng; Tam, Nora F. Y.; Lao, Xiaolan; Zhong, Meiling; Wu, Qihang; Fei, Yingheng; Lei, Huifang; Chen, Zihui; Mai, Bixian; Chen, Laiguo. Vertical profile of PCDD/Fs in soil and sediment around an abandoned e-waste dismantling site. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS. DOI: 10.1007/s11368-022-03340-7
2.Wu, Jiacheng; Guo, Binglin; Kang, Mingliang; Kang, Yixiao; Jin, Wujian; Wu, Hanyu; Wu, Shijun. Comparative study on the reductive immobilization of Se(IV) by Beishan granite and Tamusu claystone. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2022, 146: 105447. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2022.105447
3.Nargis, Aklima; Habib, Ahsan; Zhao, Shizhen; Nigar, Refayat; Liu, Xin; Zhang, Gan; Cai, Minggang. Monitoring of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons by polyurethane foam-passive air samplers in Bangladesh: Source apportionment and health risk assessment. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2022, 289: 119346. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.119346
4.Huang, Huiwen; Feng, Dong; Guo, Yangrui; Wang, Xudong; Gong, Shanggui; Peckmann, Jorn; Yan, Wen; Roberts, Harry H.; Chen, Duofu. Organoclastic sulfate reduction in deep-buried sediments: Evidence from authigenic carbonates of the Gulf of Mexico. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 610: 121094. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.121094
5.Lu, Yingfang; Peng, Bo; Lin, Yuqi; Lin, Qianmin; Xia, Xuewei; Zhong, Saiyi; Luo, Lianxiang; Huang, Riming. Spirulina polysaccharide induces the metabolic shifts and gut microbiota change of lung cancer in mice. CURRENT RESEARCH IN FOOD SCIENCE, 2022, 5: 1313-1319. DOI: 10.1016/j.crfs.2022.08.010
6.Lian, Xiufeng; Zhang, Guohua; Yang, Yuxiang; Chen, Mubai; Yang, Wenda; Cheng, Chunlei; Huang, Bo; Fu, Zhong; Bi, Xinhui; Zhou, Zhen; Li, Mei. Measurement of the mixing state of PAHs in individual particles and its effect on PAH transport in urban and remote areas and from major sources. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2022, 214: 114075. DOI: 10.1016/j.envres.2022.114075
7.Liu, Jingyu; Wang, Nan; Xia, Cuimei; Wu, Weifeng; Zhang, Yang; Li, Guangxue; Zhou, Yang; Zhong, Guangcai; Zhang, Gan; Bao, Rui. Differential mobilization and sequestration of sedimentary black carbon in the East China Sea. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 594: 117739. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117739
8.Wang, Xiangsong; Sun, Min; Weinberg, Roberto F.; Cai, Keda; Zhao, Guochun; Xia, Xiaoping; Li, Pengfei; Liu, Xijun. Adakite generation as a result of fluid-fluxed melting at normal lower crustal pressures. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2022, 594: 117744. DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117744
9.Fang, Peng; Wu, Jia; Chen, Feng; Wang, Yuan; Wang, Xuan-Ce; Liu, Keyu; Zhou, Minghui. The hysteresis of asphaltene-trapped saturated hydrocarbons during thermal evolution. FUEL, 2022, 329: 125374. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.125374
10.Lei, Jiali; Sen, Sayan; Li, Yuan; ZhangZhou, J.. Carbon in the deep upper mantle and transition zone under reduced conditions: Insights from high-pressure experiments and machine learning models. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 332: 88-102. DOI: 10.1016/j.gca.2022.06.007
11.Ma, He-Zhi; Chen, Yi-Xiang; Zhou, Kun; Gao, Peng; Zheng, Yong-Fei; Zha, Xiang-Ping; Xia, Xiao-Ping; Zhao, Zi-Fu; Huang, Fang. The effect of crystal fractionation on the geochemical composition of syn-exhumation magmas: Implication for the formation of high delta Fe-56 granites in collisional orogens. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 332: 156-185. DOI: 10.1016/j.gca.2022.06.031
12.Wei, Wen-Fang; Liu, Bin; Sun, Li-Qiang; Wei, Guang-Yi; Chen, Wei-Feng; Chen, Xi; Fang, Qi-Chun; Tang, Xiang-Sheng; Li, Jie; Ling, Hong-Fei. Molybdenum isotope variation mechanism and ore-genesis of Niutoushan Pb-Zn sulfide orebodies in the Xiangshan volcanic basin, South China. JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION, 2022, 242: 107057. DOI: 10.1016/j.gexplo.2022.107057
13.Wei, Xun; Zhang, Yan; Shi, Xue-Fa; Castillo, Paterno R.; Xu, Yi-Gang. Concurrent magma mixing and crystallization processes revealed by clinopyroxene macrocrysts from Lamont guyot lavas in NW Pacific. LITHOS, 2022, 428: 106833. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106833
14.Guo, Jun; Zheng, Yong-Fei; Zhao, Zi-Fu; Dai, Li-Qun. Generation of aluminous A-type granite by partial melting of felsic restite: Evidence from Mesozoic granitoids in the southern margin of the North China Craton. LITHOS, 2022, 428: 106837. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106837
15.Zheng, Yali; Zhou, Yanyan; Zhai, Mingguo; Wang, Xinping; Deng, Xiaoqin; Liu, Runchuan; Zhao, Taiping; Wu, Tengfei. Ca. 2.1 Ga low-delta O-18 gabbro-diorite association in southern North China Craton: Implications for an intraplate rifting. LITHOS, 2022, 430-431: 106858. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106858
16.Fang, Peng; Wu, Jia; Li, Botian; Cheng, Bin; Song, Daofu; Zhong, Ningning. Nondestructive investigation on hydrocarbons occluded in asphaltene matrix: The evidence from the dispersive solid-phase extraction. JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2022, 217: 110890. DOI: 10.1016/j.petrol.2022.110890
17.Niu, Yanning; Fan, Yuxin; Qiao, Yansong; Lu, Tongyan; Li, Chaozhu; Qi, Lin; Wang, Sheng; Peng, Shasha; Tan, Yuanlong. Chronostratigraphy of a loess-paleosol sequence in the western Chinese Loess Plateau based on ESR dating and magnetostratigraphy. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2022, 637: 1-11. DOI: 10.1016/j.quaint.2022.08.005
18.Han, Minwei; Zhang, Ruijie; Yu, Kefu; Yan, Annan; Li, Haolan; Zhang, Ruiling; Zeng, Weibin; Zhang, Zheng-en; Liu, Fang. Environmental fate and effects of PAHs in tropical mariculture ponds near the northern South China Sea: Rainfall plays a key role. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 847: 157442. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157442
19.Deng, Mengjie; Chen, Danhong; Zhang, Gan; Cheng, Hairong. Policy-driven variations in oxidation potential and source apportionment of PM(2.5 )in Wuhan, central China. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 853: 158255. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158255
20.Hu, Chengge; Wei, Zexun; Zhan, Haicong; Gu, Weihua; Liu, Hongwei; Chen, Afeng; Jiang, Bei; Yue, Fange; Zhang, Runqi; Fan, Shidong; He, Pengzhen; Leung, M. Y.; Wang, Xinming; Xie, Zhouqing. Molecular characteristics, sources and influencing factors of isoprene and monoterpenes secondary organic aerosol tracers in the marine atmosphere over the Arctic Ocean. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 853: 158645. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158645
21.Zhou, Tao; Jiang, Zhuang; Zhou, Jiacheng; Zhao, Weixiong; Wu, Yichao; Yu, Hui; Li, Weikun; Zhang, Zhongyi; Su, Guangming; Ma, Tianming; Geng, Lei. Fast and Efficient Atmospheric NO2 Collection for Isotopic Analysis by a 3D-Printed Denuder System. ANALYTICAL CHEMISTRY. DOI: 10.1021/acs.analchem.2c02839
22.Jiang, Y. C.; Zhao, T. L.; Tan, C. H.; Li, F.; Zheng, Q. P.; Shu, Z. Z.; Ma, X. D.; Zheng, H.; Lv, Q. Y.. Haze Pollution in the Unstable Atmospheric Boundary Layer Over the West Bank of Taiwan Strait Induced by Regional Transport of PM2.5. EARTH AND SPACE SCIENCE, 2022, 9(10): e2022EA002505. DOI: 10.1029/2022EA002505
23.Long, Xiaoping; Shu, Chutian; Foley, Stephen F.; Wang, Xuan-Ce; Li, Jie. Subducted Front of the Indian Continental Crust Beneath the Tibetan Plateau in the Early Eocene. EARTH AND SPACE SCIENCE, 2022, 9(10): e2022EA002533. DOI: 10.1029/2022EA002533
24.Zheng, Mengjie; Xu, Tao; Lu, Qingtian; Lin, Jiyan; Huang, Minfu; Bai, Zhiming; Deng, Yangfan; Zhang, Yongqian; Badal, Jose. Upper crustal structure beneath the Qin-Hang and Wuyishan metallogenic belts in Southeast China as revealed by a joint active and passive seismic experiment. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 2022, 232(1): 190-200. DOI: 10.1093/gji/ggac337
25.Yin, Rong; Huang, Xiao-Long; Wang, Ru-Cheng; Sun, Xiao-Ming; Tang, Yong; Wang, Yu; Xu, Yi-Gang. Rare-Metal Enrichment and Nb-Ta Fractionation during Magmatic-Hydrothermal Processes in Rare-Metal Granites: Evidence from Zoned Micas from the Yashan Pluton, South China. JOURNAL OF PETROLOGY, 2022, 63(10): egac093. DOI: 10.1093/petrology/egac093
26.Yang, Tiannan; Chen, Jianlin; Hou, Zengqian; Xin, Di; Aghazadeh, M.. Multiple volcanic episodes of the Kermanshah forearc basin, SW Iran: a record of the deactivation and re-initiation of Neotethyan subduction involving a mid-ocean ridge. JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY. DOI: 10.1144/jgs2022-028
27.Tian, Xiuhui; Han, Dianfeng; Cui, Yanmei; Ren, Lihua; Jiang, Fang; Huang, Hui; Gong, Xianghong; Xue, Jinglin; LI, Jiawei; Liu, Huihui; Xu, Yingjiang; Luo, Xiaojun; Liu, Xiaojing; Zhang, Xiuzhen. Validation and quantification of a UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of quinocetone and its main metabolites (3-methylquinoxaline-2-carboxylic acid and dedioxoquinenone) in aquatic products. ACTA CHROMATOGRAPHICA, 2022, 34(4): 444-452. DOI: 10.1556/1326.2022.01001
28.Shen, Shu-zhong; Yuan, Dong-xun; Henderson, Charles M.; Lambert, Lance L.; Zhang, Yi-chun; Erwin, Douglas H.; Ramezani, Jahandar; Wang, Xiang-dong; Zhang, Hua; Wu, Qiong; Wang, Wen-qian; Hearst, Jonena M.; Chen, Jun; Wang, Yue; Qie, Wen-kun; Qi, Yu-ping; Wardlaw, Bruce R.. The Global Stratotype Section and Point (GSSP) for the base of the Capitanian Stage (Guadalupian, Middle Permian). EPISODES, 2022, 45(3): 309-331. DOI: 10.18814/epiiugs/2022/022004
29.Zhang, Yu; Chen, Huayong; Cheng, Jiamin; Tian, Jing; Zhang, Lejun; Olin, Paul. Pyrite geochemistry and its implications on Au-Cu skarn metallogeny: An example from the Jiguanzui deposit, Eastern China. AMERICAN MINERALOGIST, 2022, 107(10): 1910-1925. DOI: 10.2138/am-2022-8118
30.Zhou, Huimin; Ouyang, Tingping; Guo, Yu; Peng, Shasha; He, Chenjian; Zhu, Zhaoyu. Assessment of Soil Heavy Metal Pollution and Its Ecological Risk for City Parks, Vicinity of a Landfill, and an Industrial Area within Guangzhou, South China. APPLIED SCIENCES-BASEL, 2022, 12(18): 9345. DOI: 10.3390/app12189345
31.Gohil, Kanishk; Mao, Chun-Ning; Rastogi, Dewansh; Peng, Chao; Tang, Mingjin; Asa-Awuku, Akua. Hybrid water adsorption and solubility partitioning for aerosol hygroscopicity and droplet growth. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(19): 12769-12787. DOI: 10.5194/acp-22-12769-2022
32.Xu, Lilin; Liang, Yan; Zhang, Rupin; Xu, Baile; Liao, Changjun; Xie, Tian; Wang, Dengjun. Facilitated transport of microplastics and nonylphenol in porous media with variations in physicochemical heterogeneity. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 315: 120297. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.120297
33.Zhai, Wei; Zhang, En; Zheng, Si-qi; Santosh, M.; Sun, Xiao-ming; Niu, He-cai; Fu, Bin; Fu, Yu; Li, Deng-feng; Jiang, Yu-hang; Liang, Fei; Lin, Wei-peng; Zhao, Yan; Han, Song-yan. Hydrothermal zircon: Characteristics, genesis and metallogenic implications. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 149: 105111. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105111
34.Han, Jinsheng; Chen, Huayong; Zhang, Jie; Zhang, Yanfeng; Zhang, Rongqing. Age and evolution of the Nanyangshan rare-metal mineralized pegmatite revealed by cassiterite U-Pb geochronology and tourmaline chemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 150: 105121. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105121
35.Chen, Zixi; Pei, Chenglei; Liu, Junwen; Zhang, Xiangyun; Ding, Ping; Dang, Lan; Zong, Zheng; Jiang, Fan; Wu, Lili; Sun, Xi; Zhou, Shengzhen; Zhang, Yanlin; Zhang, Zhisheng; Zheng, Junyu; Tian, Chongguo; Li, Jun; Zhang, Gan. Non-agricultural source dominates the ammonium aerosol in the largest city of South China based on the vertical delta N-15 measurements. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 848: 157750. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.157750
36.Liang, Zhiwei; Abdillah, Ayik; Fang, Wenwen; Qiu, Rongliang; Mai, Bixian; He, Zhili; Juneau, Philippe; Gomes, Marcelo Pedrosa; Priadi, Cindy Rianti; Wang, Shanquan. Unique microbiome in organic matter-polluted urban rivers. GLOBAL CHANGE BIOLOGY. DOI: 10.1111/gcb.16472
37.Wu, Yongjie; Zhang, Yang; Yang, Xueqin; Li, Kaiming; Mai, Bixian; He, Zhili; Wu, Renren. Deterministic processes shape bacterial community assembly in a karst river across dry and wet seasons. FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, 2022, 13: 938490. DOI: 10.3389/fmicb.2022.938490
38.Zeng, Weizhu; Song, Zhiguang. Influences of Clay Mineral and Organic Matter on Nanoscale Pore Structures of the Cretaceous Lacustrine Shales in the Songliao Basin, Northeast China. ENERGIES, 2022, 15(19): 7075. DOI: 10.3390/en15197075
39.Ji, Li; Li, Wenwen; Li, Yuan; He, Qiusheng; Bi, Yonghong; Zhang, Minghua; Zhang, Guixiang; Wang, Xinming. Spatial Distribution, Potential Sources, and Health Risk of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Surface Soils under Different Land-Use Covers of Shanxi Province, North China. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(19): 11949. DOI: 10.3390/ijerph191911949 
 
附件: