广州地化所SCI收录论文题录(2022.11.01-2022.11.30)

  
 第一完成单位论文23篇:
1.Ren, Long; Liang, Huaying; Bao, Zhiwei; Huang, Wenting. Oblique continental collision and the formation of syn-collisional A-type granites: insights from the Early Jurassic Baoji granite suite in the Qinling orogenic belt, central China. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW.  DOI: 10.1080/00206814.2020.1868356
2.Zhang, Ke; Yang, Yang; Chi, Wenting; Chen, Guojun; Du, Yanhong; Hu, Shiwen; Li, Fangbai; Liu, Tongxu. Chromium transformation driven by iron redox cycling in basalt-derived paddy soil with high geological background values. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2023, 125: 470-479. DOI: 10.1016/j.jes.2021.12.013
3.Zhang, Wan-Feng; Zheng, De-Wen; He, Peng-Li; Xu, Yi-Gang; Zhang, Yan-Qiang; Zhang, Yu-Lian; Wang, Jun-jie. Sanidine in obsidian and its applicability in neutron flux monitor development for Ar-40/Ar-39 dating. JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY, 2022, 37(11): 2286-2293. DOI: 10.1039/d2ja00266c
4.Yan, Haibo; Yu, Deshui; Wang, Shoujing; Ma, Chi. Magmatic Garnet and Magma Evolution in Cuonadong Leucogranites: Constraints from Petrology and Mineral Geochemistry. MINERALS, 2022, 12(10): 1275. DOI: 10.3390/min12101275
5.Zheng, Yijun; Liao, Yuhong; Wang, Yunpeng; Xiong, Yongqiang; Peng, Ping 'an. The main geological factors controlling the Wufeng- Longmaxi shale gas content. AAPG BULLETIN, 2022, 106(10): 2073-2102. DOI: 10.1306/07132218243
6.Liu, Zeyang; Tian, Hui; Yin, Runsheng; Chen, Di; Gai, Haifeng. Mercury loss and isotope fractionation during thermal maturation of organic-rich mudrocks. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 612: 121144. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.121144
7.Jiang, Hongxing; Tang, Jiao; Li, Jun; Zhao, Shizhen; Mo, Yangzhi; Tian, Chongguo; Zhang, Xiangyun; Jiang, Bin; Liao, Yuhong; Chen, Yingjun; Zhang, Gan. Molecular Signatures and Sources of Fluorescent Components in Atmospheric Organic Matter in South China. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS, 2022, 9(11): 913-920. DOI: 10.1021/acs.estlett.2c00629
8.Zhang, Baifa; Yu, Ting; Deng, Liangliang; Li, Yun; Guo, Haozhe; Zhou, Junming; Li, Lijuan; Peng, Yuan. Ion-adsorption type rare earth tailings for preparation of alkali-based geopolymer with capacity for heavy metals immobilization. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2022, 134: 104768. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104768
9.Wang, Gaofeng; Xu, Jie; Ran, Lingyu; Zhu, Runliang; Ling, Bowen; Liang, Xiaoliang; Kang, Shichang; Wang, Yuanyuan; Wei, Jingming; Ma, Lingya; Zhuang, Yanfeng; Zhu, Jianxi; He, Hongping. A green and efficient technology to recover rare earth elements from weathering crusts. NATURE SUSTAINABILITY.  DOI: 10.1038/s41893-022-00989-3
10.Tang, Tiangang; Cheng, Zhineng; Xu, Buqing; Zhang, Bolong; Li, Jun; Zhang, Wei; Wang, Kelin; Zhang, Gan. Source Diversity of Intermediate Volatility n-Alkanes Revealed by Compound-Specific delta 13C-delta D Isotopes. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2022, 56(20): 14262-14271. DOI: 10.1021/acs.est.2c02156
11.Fan, Jing-Jing; Wang, Qiang; Ma, Lin; Li, Jie; Zhang, Xiu-Zheng; Zhang, Le; Wang, Zi-Long. Extreme Mo isotope variations recorded in high-SiO2 granites: Insights into magmatic differentiation and melt-fluid interaction. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 334: 241-258. DOI: 10.1016/j.gca.2022.08.009
12.Chi, Wenting; Yang, Yang; Zhang, Ke; Wang, Pei; Du, Yanhong; Li, Xiaomin; Sun, Yan; Liu, Tongxu; Li, Fangbai. Seawater intrusion induced cadmium activation via altering its distribution and transformation in paddy soil. CHEMOSPHERE, 2022, 307: 135805. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.135805
13.Wang, Ning; Shen, Chengde; Ding, Ping; Ding, Xingfang; Liu, Kexin; Sun, Weidong; Chen, Xuefei; Deng, Wenfeng; Wei, Gangjian. Ocean circulation and climate variability in the northern South China Sea during the Greek Minimum derived from coral Delta 14C and Sr/Ca records. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2022, 607: 111276. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111276
14.Zhao, Guanyu; Deng, Qian; Zhang, Haizu; Wang, Haozhe; Cheng, Bin; Liao, Zewen. Trace elements and stable isotopic geochemistry of two sedimentary sections in the lower Cambrian strata from the Tarim Basin, northwest China: Implications for silicification and biological evolution. MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, 2023, 147: 105991. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2022.105991
15.Pan, Shubiao; Liao, Yuhong; Jiang, Bin; Wan, Zhixiong; Wang, Fu. Impact of natural weathering on source rocks: Organic and inorganic geochemical evidence from the Triassic Chang 7 outcrop profile in Tongchuan of the Southern Ordos Basin (China). INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2022, 263: 104119. DOI: 10.1016/j.coal.2022.104119
16.Liao, Zisheng; Wu, Shijun; Xie, Hong; Chen, Fanrong; Yang, Yongqiang; Zhu, Runliang. Effect of phosphate on cadmium immobilized by microbial-induced carbonate precipitation: Mobilization or immobilization?. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2023, 443: 130242. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.130242
17.Zhou, Jin-Sheng; Huang, Cheng-Cheng; Wang, Qiang; Ren, Zhong-Yuan; Ma, Lin; Hao, Lu-Lu; Zhang, Le. Olivines and Their Melt Inclusions in Potassic Volcanic Rocks Record Mantle Heterogeneity beneath the Southern Tibet. JOURNAL OF PETROLOGY, 2022, 63(11): egac103. DOI: 10.1093/petrology/egac103
18.Liu, Mingyang; Li, Huiru; Song, Aimin; Peng, Ping'an; Liu, Hehuan; Hu, Jianfang; Sheng, Guoying; Ying, Guangguo. Polybrominated dibenzo-p-dioxins/furans and their chlorinated analogues in sediments from a historical hotspot for both brominated flame retardants and organochlorine pesticides. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2023, 316: 120489. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.120489
19.Zhang, Xiao-Yu; Wang, He; Yan, Qing-He. Garnet geochemical compositions of the Bailongshan lithium polymetallic deposit in Xinjiang Province: Implications for magmatic-hydrothermal evolution. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 150: 105178. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105178
20.Lei, Ming; Chen, Jianlin; Li, Chaopeng. Geochemical evidence for the Eocene surface uplift of the southern Lhasa subterrane, southern Tibet and the implications. LITHOS, 2022, 434: 106919. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106919
21.Chen, Chengsheng; Qin, Shengfei; Wang, Yunpeng; Holland, Greg; Wynn, Peter; Zhong, Wanxu; Zhou, Zheng. High temperature methane emissions from Large Igneous Provinces as contributors to late Permian mass extinctions. NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 13(1): 6893. DOI: 10.1038/s41467-022-34645-3
22.Lv, Ying; Liu, Jing; Chen, Chaorong; Lin, Xiaoju; Wu, Xiao; Chen, Qingze; He, Hongping; Zhu, Runliang. Enhanced immobilization of phosphate by ferrihydrite during the photoreductive dissolution process. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 838: 155835. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155835
23.Jiang, Haoyu; Li, Jun; Wang, Jiaqi; Jiang, Hongxing; Mo, Yangzhi; Tang, Jiao; Zhang, Ruijie; Pansak, Wanwisa; Zhong, Guangcai; Zhao, Shizhen; Ning, Jicai; Tian, Chongguo; Zhang, Gan. Regional monitoring of biomass burning using passive air sampling technique reveals the importance of MODIS unresolved fires. ENVIRONMENT INTERNATIONAL, 2022, 170: 107582. DOI: 10.1016/j.envint.2022.107582

非第一完成单位论文48篇:
1.Ou, Yucheng; Zhu, Runliang; Peng, Jianhong; Gao, Jianzhi; Zhang, Fuchun; Hojamberdiev, Mirabbos; Zhu, Gangqiang. Formation of FeVO4/ZnO n-n heterojunction with enhanced sensing properties for ethanol. APPLIED NANOSCIENCE.  DOI: 10.1007/s13204-021-01794-8
2.Cui, Min; Xu, Yuanyuan; Zhang, Fan; Yan, Caiqing; Li, Jun; Zheng, Mei; Chen, Yingjun. Real-world characterization of carbonaceous substances from industrial stationary and process source emissions. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023, 854: 158505. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158505
3.Zhang, Deping; Cao, Huairen; Lei, Yan; Wu, Hao; Wang, Xiaoyu; Guo, Xuelian; Yan, Jianping; Wang, Shuhua; Shi, Tianchi; Li, Haolin; Zou, Yan-rong; Peng, Ping'an. A study on molecular structural evolution of type II kerogen in a gold tube thermal system: Insights from solid-state 13C NMR. FUEL, 2023, 331: 125898. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.125898
4.Zhou, Ruizhi; Yan, Caiqing; Yang, Qiaoyun; Niu, Hongya; Liu, Junwen; Xue, Fanli; Chen, Bing; Zhou, Taomeizi; Chen, Haibiao; Liu, Junyi; Jin, Yali. Characteristics of wintertime carbonaceous aerosols in two typical cities in Beijing-Tianjin-Hebei region, China: Insights from multiyear measurements. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2023, 216: 114469. DOI: 10.1016/j.envres.2022.114469
5.Zhao, Liandang; Chen, Huayong; Han, Jinsheng; Jiao, Jiangang. Paleozoic tectonic setting and evolution of the Central Tianshan Block: Insights from Devonian arc-related granitoids. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2022, 239: 105402. DOI: 10.1016/j.jseaes.2022.105402
6.Wang, Baoyun; Sun, Kexin; Chu, Gaobin. Pressure-induced phase transitions in TmVO4 investigated by Raman spectroscopy. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2023, 286: 121945. DOI: 10.1016/j.saa.2022.121945
7.Yu, Xiawei; Zhang, Yanli; Jin, Ruilin; Chai, Zhangyan; Hu, Qihou; Yu, Juan; Xing, Jie; Zhang, Lulu; Kang, Hui; Zhang, Yanxu; Wang, Xinming; Xie, Zhouqing. Spatial distribution of marine atmospheric isoprene in the Southern Hemisphere: Role of atmospheric removal capacity. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2023, 292: 119414. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2022.119414
8.Tang, Caiming; Huang, Qiuxin; Zhu, Yizhe; Liang, Yutao; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian; Peng, Xianzhi. Nontarget analysis and characterization of alkylamides in electrical product plastics by gas chromatography-positive chemical ionization quadrupole-orbitrap high-resolution mass spectrometry and quasi-molecular ion screening and anchoring algorithm. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2022, 1682: 463466. DOI: 10.1016/j.chroma.2022.463466
9.Ou, Quan; Wang, Qiang; Wyman, Derek A.; Zhang, Xiu-Zheng; Hao, Lu-Lu; Zeng, Ji-Peng; Yang, Jin-Hui; Zhang, Hai-Xiang; Hou, Ming-Cai; Qi, Yue; Liu, Zhao. Formation of late Miocene silicic volcanic rocks in the central Tibetan Plateau by crustal anatexis of granulites. LITHOS, 2022, 432: 106882. DOI: 10.1016/j.lithos.2022.106882
10.Wang, Song; Zeng, Danfei; Jin, Biao; Su, Yanyan; Zhang, Yifeng. Deciphering the role of polyethylene microplastics on antibiotic resistance genes and mobile genetic elements fate in sludge thermophilic anaerobic digestion process. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2023, 452: 139520. DOI: 10.1016/j.cej.2022.139520
11.Chen, Zuxing; Chen, Jiubin; Tamehe, Landry Soh; Zhang, Yuxiang; Zeng, Zhigang; Xia, Xiaoping; Cui, Zexian; Zhang, Ting; Guo, Kun. Heavy Copper Isotopes in Arc-Related Lavas From Cold Subduction Zones Uncover a Sub-Arc Mantle Metasomatized by Serpentinite-Derived Sulfate-Rich Fluids. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2022, 127(10): e2022JB024910. DOI: 10.1029/2022JB024910
12.Zeng, Yun-Chuan; Xu, Ji-Feng; Chen, Jian-Lin; Wang, Bao-Di; Huang, Feng. How and How Much Did Western Central Tibet Raise by India-Asia Collision?. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2022, 49(20): e2022GL101206. DOI: 10.1029/2022GL101206
13.Cao, Yonghua; Wang, Christina Yan. Contrasting oxidation states of low-Ti and high-Ti magmas control Ni-Cu sulfide and Fe-Ti oxide mineralization in Emeishan Large Igneous Province. GEOSCIENCE FRONTIERS, 2022, 13(6): 101434. DOI: 10.1016/j.gsf.2022.101434
14.Qiao, Zhi; Cui, Shengcheng; Pei, Chenglei; Ye, Zhou; Wu, Xiaoqing; Lei, Lei; Luo, Tao; Zhang, Zihan; Li, Xuebin; Zhu, Wenyue. Regional Predictions of Air Pollution in Guangzhou: Preliminary Results and Multi-Model Cross-Validations. ATMOSPHERE, 2022, 13(10): 1527. DOI: 10.3390/atmos13101527
15.Sun, Jian; Xiao, Xianming; Cheng, Peng. Methane absorption of coal-measure shales with and without pore water from the Qinshui Basin, North China: Based on high-pressure methane absorption experiments. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, 2022, 263: 104116. DOI: 10.1016/j.coal.2022.104116
16.Guo, Jian-Gang; Ying, Tianping; Gao, Hanbin; Chen, Xu; Song, Yanpeng; Lin, Ting; Zhang, Qinghua; Zheng, Qiang; Li, Chunlai; Xu, Yigang; Chen, Xiaolong. Surface microstructures of lunar soil returned by Chang'e-5 mission reveal an intermediate stage in space weathering process. SCIENCE BULLETIN, 2022, 67(16): 1696-1701. DOI: 10.1016/j.scib.2022.06.019
17.Zhao, Min; Zhang, Yingnan; Pei, Chenglei; Chen, Tianshu; Mu, Jiangshan; Liu, Yuhong; Wang, Yujun; Wang, Wenxing; Xue, Likun. Worsening ozone air pollution with reduced NOx and VOCs in the Pearl River Delta region in autumn 2019: Implications for national control policy in China. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2022, 324: 116327. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116327
18.Wang, Yao-Ping; Luo, Tao; Zhou, Xun; Zhan, Zhao-Wen; Song, Zhiguang; He, Ding. Inverse relationships between salinity and hydrogen isotope fractionation of n-alkanes in the Aegiceras corniculatum leaves and surface sediments from Zhanjiang mangrove estuary of China. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 612: 121138. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.121138
19.Qin, Yuanyuan; Qin, Juanjuan; Wang, Xiaobo; Xiao, Kang; Qi, Ting; Gao, Yuwei; Zhou, Xueming; Shi, Shaoxuan; Li, Jingnan; Gao, Jingsi; Zhang, Ziyin; Tan, Jihua; Zhang, Yang; Chen, Rongzhi. Measurement report: Investigation of pH- and particle-size-dependent chemical and optical properties of water-soluble organic carbon: implications for its sources and aging processes. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2022, 22(20): 13845-13859. DOI: 10.5194/acp-22-13845-2022
20.Arun, Sija; Xin, Liu; Gaonkar, Omkar; Neppolian, B.; Zhang, Gan; Chakraborty, Paromita. Antibiotics in sewage treatment plants, receiving water bodies and groundwater of Chennai city and the suburb, South India: Occurrence, removal efficiencies, and risk assessment. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2022, 851: 158195. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.158195
21.Cai, Pengjie; Yang, Jingsui; Lian, Dongyang; Wu, Weiwei; Yang, Yu; Rui, Huichao. Knowledge Structure and Frontier Evolution of Research on Chromitite: A Scientometric Review. MINERALS, 2022, 12(10): 1211. DOI: 10.3390/min12101211
22.Li, Yun; Zhang, Baifa; Song, Hongzhe; Yuan, Bao; Wang, Pengfei; Han, Songbai; Zhu, Jinlong; Zhao, Yusheng. Effects of the Na+/Ca2+ Ratio and Cation Type in the Montmorillonite Interlayer on the Intercalated Methane Hydrate Formation: Insights from Molecular Dynamics Simulations. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY.  DOI: 10.1021/acsearthspacechem.2c00264
23.Bian, Leibo; Chappaz, Anthony; Schovsbo, Niels H.; Sanei, Hamed. A new vanadium species in black shales: Updated burial pathways and implications. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 338: 1-10. DOI: 10.1016/j.gca.2022.09.035
24.Liu, Chenrui; Xiao, He; Liu, Yun; Li, Dejian; He, Hao; Huang, Xiaohan; Shen, Wentao; Yan, Zhiyan; Dang, Zhi; Zhu, Runliang. Internal electric field induced photocarriers separation of nickel-doped pyrite/pyrite homojunction with rich sulfur vacancies for superior Cr(VI) reduction. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, 2023, 629: 847-858. DOI: 10.1016/j.jcis.2022.09.129
25.Deng, Huifan; Xu, Xin; Wang, Kangyi; Xu, Jinli; Loisel, Gwendal; Wang, Yiqun; Pang, Hongwei; Li, Pan; Mai, Zebin; Yan, Shichao; Li, Xue; Gligorovski, Sasho. The Effect of Human Occupancy on Indoor Air Quality through Real- Time Measurements of Key Pollutants. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY.  DOI: 10.1021/acs.est.2c04609
26.Fan, Haizhou; Gu, Xiaoyu; Zhang, Sheng; Liu, Fang; Liao, Yunhui; Tang, Wufei. Synergistic effect between novel triazine-based charring agent and modified kaolinite: An efficient system for fire hazard and aging suppression of epoxy resin. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2022, 204: 110109. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2022.110109
27.Yan, Geng; Sun, Xiaoxu; Dong, Yiran; Gao, Wenlong; Gao, Pin; Li, Baoqin; Yan, Wangwang; Zhang, Haihan; Soleimani, Mohsen; Yan, Bei; Sun, Weimin; Haggblom, Max M.. Vanadate reducing bacteria and archaea may use different mechanisms to reduce vanadate in vanadium contaminated riverine ecosystems as revealed by the combination of DNA-SIP and metagenomic-binning. WATER RESEARCH, 2022, 226: 119247. DOI: 10.1016/j.watres.2022.119247
28.Jiang, Zhi-Hong; Ding, Xing; Song, Mao-Shuang; Ling, Ming-Xing. Thermodiffusion of major and trace elements in dried aluminosilicate glass. CERAMICS INTERNATIONAL, 2022, 48(19): 28404-28412. DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.06.153
29.Fan, Yun; Zeng, Yuan; Huang, Yu-Qi; Guan, Yu-Feng; Sun, Yu-Xin; Chen, She -Jun; Mai, Bi-Xian. Accumulation and translocation of traditional and novel organophosphate esters and phthalic acid esters in plants during the whole life cycle. CHEMOSPHERE, 2022, 307: 135670. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.135670
30.Hu, Jun; Wang, Min; Wang, He; Li, Sanzhong; Santosh, M.; Zhao, Yanyan; Li, Dongyong; Yan, Qinghe; Dong, Rui; Ren, Huiqing. The source and depositional environment of early Silurian iron formation in NW China: Constraints from element and isotope (Fe, C, O) geochemistry. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2022, 150: 105165. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2022.105165
31.Zhang, Yu; Song, Shuling; Hollings, Pete; Li, Dengfeng; Shao, Yongjun; Chen, Huayong; Zhao, Lianjie; Kamo, Sandra; Jin, Tingting; Yuan, Lingling; Liu, Qingquan; Chen, Shaocong. In-situ U-Pb geochronology of vesuvianite in skarn deposits. CHEMICAL GEOLOGY, 2022, 612: 121136. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2022.121136
32.Fang, Shu-Bin; Huang, Jian; Zhang, Xing -Chao; Ionov, Dmitri A.; Zhao, Zi-Fu; Huang, Fang. Zinc isotope fractionation in mantle rocks and minerals, and a revised? 66Zn value for the Bulk Silicate Earth. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2022, 338: 79-92. DOI: 10.1016/j.gca.2022.10.017
33.Li, Yihao; Qiu, Xiaoshan; Chen, Meiqing; Wu, Pingxiao; Bai, Heng; Niu, Wenchao; Zubair, Ahmed; Zhu, Jianxi; Dang, Zhi. Assessing environmental fate of hexavalent chromium as influenced by fractionation of ferrihydrite with dissolved organic matter. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2022, 306: 114489. DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.114489
34.Li, Yongbin; Yang, Rui; Haggblom, Max M.; Li, Mengyan; Guo, Lifang; Li, Baoqin; Kolton, Max; Cao, Zhiguo; Solemani, Mohsen; Chen, Zheng; Xu, Zhimin; Gao, Wenlong; Yan, Bei; Sun, Weimin. Characterization of diazotrophic root endophytes in Chinese silvergrass (Miscanthus sinensis). MICROBIOME, 2022, 10(1): 186. DOI: 10.1186/s40168-022-01379-9
35.Yin, Yue; Wang, Xiaojie; Hu, Yuanan; Li, Fadong; Cheng, Hefa. Soil bacterial community structure in the habitats with different levels of heavy metal pollution at an abandoned polymetallic mine. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2023, 442: 130063. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.130063
36.Tian, Xiuhui; Wu, Mengmeng; Zhang, Xiuzhen; Song, Xiukai; Luo, Xiaojun; Gong, Xianghong; Han, Dianfeng; Zhang, Huawei; Cheng, Ling; Zhao, Yuting; Liu, Xin; Xu, Yingjiang; Li, Huanjun. Occurrence and Bioaccumulation of Semicarbazide in Shellfish from Three Aquaculture Bays, Northern Shandong, China, Using UPLC-MS/MS Method. RUSSIAN JOURNAL OF MARINE BIOLOGY, 2022, 48(5): 342-352. DOI: 10.1134/S1063074022050200
37.Yang, Lihua; Yang, Qian; Lin, Li; Luan, Tiangang; Tam, Nora F. Y.. Characterization of benthic biofilms in mangrove sediments and their variation in response to nutrients and contaminants. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023, 857: 159391. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159391
38.Sun, Xiaoxu; Chen, Zhenyu; Kong, Tianle; Chen, Zheng; Dong, Yiran; Kolton, Max; Cao, Zhiguo; Zhang, Xin; Zhang, Haihan; Liu, Guoqiang; Gao, Pin; Yang, Nie; Lan, Ling; Xu, Yating; Sun, Weimin. Mycobacteriaceae Mineralizes Micropolyethylene in Riverine Ecosystems. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY.  DOI: 10.1021/acs.est.2c05346
39.Cheng, Fei; Zhou, Zhimin; Wu, Fan; Li, Huizhen; Yu, Zhiqiang; Zeng, Xiangying; You, Jing. Data-Driven Endpoint Selection in Data-Poor Scenarios: Bioassay Design for Shale Gas Flowback and Produced Waters. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS.  DOI: 10.1021/acs.estlett.2c00648
40.Moynier, F.; Dai, W.; Yokoyama, T.; Hu, Y.; Paquet, M.; Abe, Y.; Aleon, J.; Alexander, C. M. O'D.; Amari, S.; Amelin, Y.; Bajo, K. -I.; Bizzarro, M.; Bouvier, A.; Carlson, R. W.; Chaussidon, M.; Choi, B. -G.; Dauphas, N.; Davis, A. M.; Di Rocco, T.; Fujiya, W.; Fukai, R.; Gautam, I.; Haba, M. K.; Hibiya, Y.; Hidaka, H.; Homma, H.; Hoppe, P.; Huss, G. R.; Ichida, K.; Iizuka, T.; Ireland, T. R.; Ishikawa, A.; Ito, M.; Itoh, S.; Kawasaki, N.; Kita, N. T.; Kitajima, K.; Kleine, T.; Komatani, S.; Krot, A. N.; Liu, M. -C.; Masuda, Y.; McKeegan, K. D.; Morita, M.; Motomura, K.; Nakai, I.; Nagashima, K.; Nesvorny, D.; Nguyen, A.; Nittler, L.; Onose, M.; Pack, A.; Park, C.; Piani, L.; Qin, L.; Russell, S. S.; Sakamoto, N.; Schoenbaechler, M.; Tafla, L.; Tang, H.; Terada, K.; Terada, Y.; Usui, T.; Wada, S.; Wadhwa, M.; Walker, R. J.; Yamashita, K.; Yin, Q. -Z.; Yoneda, S.; Young, E. D.; Yui, H.; Zhang, A. -c.; Nakamura, T.; Naraoka, H.; Noguchi, T.; Okazaki, R.; Sakamoto, K.; Yabuta, H.; Abe, M.; Miyazaki, A.; Nakato, A.; Nishimura, M.; Okada, T.; Yada, T.; Yogata, K.; Nakazawa, S.; Saiki, T.; Tanaka, S.; Terui, F.; Tsuda, Y.; Watanabe, S. -I.; Yoshikawa, M.; Tachibana, S.; Yurimoto, H.. The Solar System calcium isotopic composition inferred from Ryugu samples. GEOCHEMICAL PERSPECTIVES LETTERS, 2022, 24: . DOI: 10.7185/geochemlet.2238
41.Liu, Danxia; Yang, Xiaolong; Zhang, Lin; Tang, Yiyan; He, Huijun; Liang, Meina; Tu, Zhihong; Zhu, Hongxiang. Immobilization of Biomass Materials for Removal of Refractory Organic Pollutants from Wastewater. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(21): 13830. DOI: 10.3390/ijerph192113830
42.Ren, Guofa; Wu, Kangming; An, Jing; Shang, Yu; Zheng, Kewen; Yu, Zhiqiang. Toxicity Assessment of Octachlorostyrene in Human Liver Carcinoma (HepG2) Cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(21): 14272. DOI: 10.3390/ijerph192114272
43.Rahman, Shafeeq Ur; Wang, Xiaojie; Shahzad, Muhammad; Bashir, Owais; Li, Yanliang; Cheng, Hefa. A review of the influence of nanoparticles on the physiological and biochemical attributes of plants with a focus on the absorption and translocation of toxic trace elements. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 310: 119916. DOI: 10.1016/j.envpol.2022.119916
44.Zhu, Minghua; Chen, Jingwen; Peijnenburg, Willie J. G. M.; Xie, Huaijun; Wang, Zhongyu; Zhang, Shuying. Controlling factors and toxicokinetic modeling of antibiotics bioaccumulation in aquatic organisms: A review. CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY.  DOI: 10.1080/10643389.2022.2142033
45.Huang, Yaole; Wen, Wangfeng; Liu, Juan; Liang, Xiaoliang; Yuan, Wenhuan; Ouyang, Qi'en; Liu, Siyu; Gok, Cem; Wang, Jin; Song, Gang. Preliminary Screening of Soils Natural Radioactivity and Metal(loid) Content in a Decommissioned Rare Earth Elements Processing Plant, Guangdong, China. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 2022, 19(21): 14566. DOI: 10.3390/ijerph192114566
46.Wu, Jing; Li, Zhi; Zhu, Minjie; Huang, Wenting; Liao, Juan; Zhang, Jian; Liang, Huaying. Genesis of the Beixiang Sb-Pb-Zn-Sn Deposit and Polymetallic Enrichment of the Danchi Sn-Polymetallic Ore Belt in Guangxi, SW China. MINERALS, 2022, 12(11): 1349. DOI: 10.3390/min12111349
47.Xie, Yucheng; Sheng, Yizhi; Li, Danni; He, Feng; Du, Jinsong; Jiang, Longfei; Luo, Chunling; Li, Guanghe; Zhang, Dayi. Change of the structure and assembly of bacterial and photosynthetic communities by the ecological engineering practices in Dianchi Lake. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, 315: . DOI: 10.1016/j.envpol.2022.120386
48.Tang, Caiming; Chen, Guangshi; Liang, Yutao; Liao, Jianbo; Lin, Hui; Huang, Chenchen; Zeng, Yanhong; Luo, Xiaojun; Peng, Xianzhi; Mai, Bixian. Nontarget analysis and comprehensive characterization of halogenated organic pollutants by GC-Q-Orbitrap-HRMS in association with chromatogram segmentation and Cl/Br-specific screening algorithms. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2022, 1222: 340171. DOI: 10.1016/j.aca.2022.340171
图书档案室
附件: