广州地化所SCI收录论文题录(2023.05.01-2023.05.31)

 
第一完成单位论文22篇:
 1.Deng, Huifan; Lakey, Pascale S. J.; Wang, Yiqun; Li, Pan; Xu, Jinli; Pang, Hongwei; Liu, Jiangping; Xu, Xin; Li, Xue; Wang, Xinming; Zhang, Yuzhong; Shiraiwa, Manabu; Gligorovski, Sasho. Daytime SO2 chemistry on ubiquitous urban surfaces as a source of organic sulfur compounds in ambient air. SCIENCE ADVANCES, 2022, 8(39): eabq6830. DOI: 10.1126/sciadv.abq6830
 2.Zhang, Xiu-Zheng; Wang, Qiang; Wyman, Derek; Kerr, Andrew C.; Gou, Guo-Ning; Dan, Wei; Qi, Yue. Are low-velocity zones within the Tibetan crust the result of crustal melting from at least 28 Ma?. LITHOS, 2023, 440: 107044. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107044
 3.Jiang, Yiye; Zeng, Yanhong; Lu, Ruifeng; Zhang, Yanting; Long, Ling; Zheng, Xiaobo; Luo, Xiaojun; Mai, Bixian. Application of amino acids nitrogen stable isotopic analysis in bioaccumulation studies of pollutants: A review. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023, 879: 163012. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.163012
 4.Huang, Min; Wang, Haozhe; Zhao, Guanyu; Wang, Qiang; Cheng, Bin; Liao, Zewen. Anisole-based assessment for the quantification of methoxyl groups in lignin-rich biomass. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2023, 179: 104601. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2023.104601
 5.Xie, Qingru; Zhu, Yanping; Xian, Haiyang; Chen, Qingze; Liu, Chengshuai; Wu, Fei; Liang, Xiaoliang; Zhu, Runliang. The complex heterogeneous Fenton reactivity of transition metal-doped ferrihydrite: Insight from the structural variation and pathway of H2O2 activation. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2023, 622: 156913. DOI: 10.1016/j.apsusc.2023.156913
 6.Xie, Hong; Liao, Zisheng; Li, Jun; Yang, Yongqiang; Chen, Fanrong; Zhu, Runliang; Xiang, Li; Wu, Shijun. Effects of exogenous calcium on cadmium accumulation in amaranth. CHEMOSPHERE, 2023, 326: 138435. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2023.138435
 7.Zhang, Zhuoying; Ma, Jinlong; Zhang, Le; Liu, Ying; Wei, Gangjian. Rubidium Isotope Ratios of International Geological Reference Materials. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2023, DOI: 10.1111/ggr.12484
 8.Guo, Huimin; Deng, Wenfeng; Chen, Xuefei; Liu, Xi; Zeng, Ti; Zhao, Jian-xin; Wei, Gangjian. Coral Sr/Ca-derived seasonal sea surface temperature variations in the Qiongdong upwelling area of the northern South China Sea during the Medieval Climate Anomaly. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2023, 612: 111374. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111374
 9.Yang, Ya-Nan; Du, Zhixue; Lu, Wenhua; Qi, Yue; Zhang, Yan-Qiang; Zhang, Wan-Feng; Zhang, Peng-Fei. NanoSIMS analysis of water content in bridgmanite at the micron scale: An experimental approach to probe water in Earth's deep mantle. FRONTIERS IN CHEMISTRY, 2023, 11: 1166593. DOI: 10.3389/fchem.2023.1166593
 10.Zhang, Chao; Wei, Gangjian; Gao, Quanzhou; Tao, Zhen. Impacts of damming on the biogeochemical cycles of dissolved silicon in a tributary of the Pearl river in South China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2023, 250: 105654. DOI: 10.1016/j.jseaes.2023.105654
 11.Wang, Jun; Zhang, Yanli; Xiao, Shaoxuan; Wu, Zhenfeng; Wang, Xinming. Ozone Formation at a Suburban Site in the Pearl River Delta Region, China: Role of Biogenic Volatile Organic Compounds. ATMOSPHERE, 2023, 14(4): 609. DOI: 10.3390/atmos14040609
 12.Shan, Yehua; Ni, Yongjin; Liang, Xinquan. Palaeostress analysis using fault-slip data from the Xiangdong tungsten deposit in the central south China continent: Evolution of intraplate stress in the Middle Mesozoic. JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY, 2023, 170: 104831. DOI: 10.1016/j.jsg.2023.104831
 13.Peng, Shili; Peng, Touping; Fan, Weiming; Zhao, Guochun; Dong, Xiaohan; Liu, Yongmin; Wu, Limin; Seing, Kyaing; Soe, Hnin Min; Aung, Me Me. Initial opening of the Neotethyan Ocean in SE Asia: Constraints from Triassic magmatism and sedimentation. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2023, 135(5-6): 1127-1138. DOI: 10.1130/B36431.1
 14.Dan, Wei; Murphy, J. Brendan; Tang, Gong-Jian; Zhang, Xiu-Zheng; White, William M.; Wang, Qiang. Cambrian-Ordovician magmatic flare-up in NE Gondwana: A silicic large igneous province?. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2023, 135(5-6): 1618-1632. DOI: 10.1130/B36331.1
 15.Yu, Shuang; Li, Erting; Xu, Hao; Huang, Wenkui; Zeng, Lifei; Jiang, Lanlan; Pan, Changchun. Incorporation of wet gases to kerogen in petroleum formation and evolution. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2023, 180: 104605. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2023.104605
 16.Cheng, Peng; Gai, Haifeng; Xiao, Xianming; Zhou, Linyuan; Zhao, Wei; Zhou, Qin; Tian, Hui. Evolution of the Pristane/Phytane Ratio with Maturity of Lacustrine Source Rocks: Implications of a Thermal Simulation Experiment. ACS EARTH AND SPACE CHEMISTRY, 2023, DOI: 10.1021/acsearthspacechem.3c00011
 17.Shi, Jun; Liu, Wen; Li, Yun; Jiang, Wenmin; Xiong, Yongqiang. Effects of effluent pressure on the thermal cracking of crude oil: insights from thermal simulation experiments and phase analysis. PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2023, DOI: 10.1080/10916466.2023.2208599
 18.Fan, Wenxiao; Zhou, Junming; Yuan, Peng; Zhang, Huan; Wang, Fenlian; Liu, Dong; Dong, Yanhui. Identifying the roles of major phosphorus fractions in REY enrichment of Pacific deep-sea sediments using sequential extraction and mineralogical analysis. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2023, 157: 105430. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2023.105430
 19.Li, Hong-Yan; Xie, Chao; Ryan, Jeffrey G.; Spencer, Christopher J.; Liu, Liang; Xu, Yi-Gang. Pb-Sr isotopes of the Kurile arc provide evidence for Indian-type oceanic crust in the Pacific basin. LITHOS, 2023, 448: 107174. DOI: 10.1016/j.lithos.2023.107174
 20.Liu, Dong; Li, Mengyuan; Yu, Rongda; Li, Haoyu; Shen, Yuguo; Tian, Qian; Bu, Hongling; Huang, Chuanqin; Tan, Wenfeng. Interlayer organic matter within hydroxy-interlayered clay minerals enhances soil organic carbon stability under long-term organic fertilization. APPLIED CLAY SCIENCE, 2023, 239: 106963. DOI: 10.1016/j.clay.2023.106963
 21.Liang, Tian; Lin, Xiao-Hui; Zou, Yan-Rong; Zhan, Zhao-Wen; Peng, Pingan. Elucidating the chemical structures of petroleum resin using solid-state 13C NMR. CHEMICAL GEOLOGY, 2023, 630: 121492. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2023.121492
 22.Wu, Chao; Zheng, Xiangmin; Qian, Peng; Qu, Pan; He, Miaohong; Wei, Gangjian. Provenances of the Oldest Xiashu loess and Xuancheng loess in southern China: Implications for dust transport and dust proxies of the East Asian winter monsoon. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2023, 614: 111440. DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111440
 非第一完成单位论文40篇:
 1.Tang, Lingyun; Mao, Zhongquan; Wang, Chutian; Fu, Qi; Wang, Chen; Zhang, Yichi; Shen, Jingyi; Yin, Yuefeng; Shen, Bin; Tan, Dayong; Li, Qian; Wang, Yonggang; Medhekar, Nikhil V.; Wu, Jie; Yuan, Huiqiu; Li, Yanchun; Fuhrer, Michael S.; Zheng, Changxi. Giant piezoresistivity in a van der Waals material induced by intralayer atomic motions. NATURE COMMUNICATIONS, 2023, 14(1): 1519. DOI: 10.1038/s41467-023-37239-9
 2.Wang, Wei; Spencer, Christopher; Pandit, Manoj K.; Wu, Yuan-Bao; Zhao, Jun-Hong; Zheng, Jian-Ping; Xia, Xiao-Ping; Lu, Gui-Mei. Crustal evolution and tectonomagmatic history of the Indian Shield at the periphery of supercontinents. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2023, 341: 90-104. DOI: 10.1016/j.gca.2022.10.040
 3.Dong, Zhi-Guo; Peng, Zi-Dong; Robbins, Leslie J.; Konhauser, Kurt O.; Zhang, Bang-Lu; Zhang, Lian-Chang; Li, Jie; Li, Wen-Jun; Zhang, Le; Wang, Chang-Le. Episodic ventilation of euxinic bottom waters triggers the formation of black shale-hosted Mn carbonate deposits. GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 2023, 341: 132-149. DOI: 10.1016/j.gca.2022.11.027
 4.Hu, Wen-Jun; Zhou, Mei-Fu; Ribeiro, Julia M.; Malpas, John; Wu, Ya-Dong; Bai, Zhong-Jie. The Redox State of Incipient Oceanic Subduction Zones: An Example From the Troodos Ophiolite (Cyprus). JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH, 2023, 128(4): e2022JB025008. DOI: 10.1029/2022JB025008
 5.Yu, Jingxing; Zheng, Dewen; Wang, Weitao; Pang, Jianzhang; Li, Chaopeng; Wang, Yizhou; Hao, Yuqi; Zhang, Huiping; Zhang, Peizhen. Cenozoic tectonic development in the northeastern Tibetan Plateau: Evidence from thermochronological and sedimentological records. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2023, 224: 104098. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2023.104098
 6.Pei, Wenlong; Wang, Jiayue; Wang, Xinling; Zhang, Rui; Li, Tiegang; Zhang, Fan; Yu, Xiaoxiao; Liu, Zhiyong; Guan, Minglei; Han, Qi. Marine osmium-uranium-sulfur isotope evidence for the interaction of volcanism and ocean anoxia during the Middle Pleistocene in the tropical Western Pacific. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2023, 611: 111360. DOI: 10.1016/j.palaeo.2022.111360
 7.Lu, Chengang; Xiao, Xianming; Gai, Haifeng; Feng, Yue; Li, Gang; Meng, Guangming; Gao, Ping. Nanopore structure characteristics and evolution of type III kerogen in marine-continental transitional shales from the Qinshui basin, northern China. GEOENERGY SCIENCE AND ENGINEERING, 2023, 221: 211413. DOI: 10.1016/j.geoen.2022.211413
 8.Rao, Yongfang; Zhou, Chuanyi; Wu, Puqiu; Fan, Jiahui; Zhang, Yuanyuan; Yang, Honghui; Pu, Shengyan. Molecular structure-dependent contribution of reactive species to organic pollutant degradation using nanosheet Bi(2)Fe(4)O(9 )activated peroxymonosulfate. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2023, 452: 131240. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.131240
 9.Mao, Wei; Zhong, Hong; Yang, Jiehua; Liu, Liang; Fu, Yazhou; Zhang, Xingchun; Li, Jie; Zhang, Le; Fan, Haifeng; Tang, Yanwen; Chen, Xiaocui. Molybdenum cycling in Andean-type subduction and metallogenic implications. MINERALIUM DEPOSITA, 2023, DOI: 10.1007/s00126-023-01178-8
 10.Wienkenjohann, Henning; Jin, Biao; Rolle, Massimo. Diffusive-Dispersive Isotope Fractionation of Chlorinated Ethenes in Groundwater: The Key Role of Incomplete Mixing and Its Multi-Scale Effects. WATER RESOURCES RESEARCH, 2023, 59(4): e2022WR034041. DOI: 10.1029/2022WR034041
 11.Yu, Jingxing; Zheng, Dewen; Zhang, Huiping; Wang, Yizhou; Hao, Yuqi; Li, Chaopeng. Initial Cenozoic Exhumation of the Northern Chinese Tian Shan Deduced from Apatite (U-Th)/He Thermochronological Data. LITHOSPHERE, 2022, 2022(1): 8099539. DOI: 10.2113/2022/8099539
 12.Xing, Yijie; Xiao, Xianming; Zhou, Qin; Liu, Wei; Zhao, Yanming. Influence of Water on the Methane Adsorption Capacity of Organic-Rich Shales and Its Controlling Factors: A Review. ENERGIES, 2023, 16(8): 3305. DOI: 10.3390/en16083305
 13.Li, Zhaohui; Hong, Hanlie; Liao, Libing; He, Hongping. X-ray Diffraction and Trace Element Analyses of K/Pg Boundary Samples Collected from Agost and Caravaca, Spain. CRYSTALS, 2023, 13(4): 670. DOI: 10.3390/cryst13040670
 14.Fang, Qiang; Wu, Huaichun; Shen, Shu-zhong; Fan, Junxuan; Hinnov, Linda A.; Yuan, Dongxun; Ren, Chuanzhen; Zhou, Maoyang; Zhang, Shihong; Yang, Tianshui; Zhang, Yifei; Chen, Jun; Wu, Qiong; Liu, Mengkai. Long-period astronomical forcing of climatic and biological evolution during the late Paleozoic icehouse-to-greenhouse transition. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2023, 240: 104402. DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104402
 15.Zhu, Tong; Tang, Mingjin; Gao, Meng; Bi, Xinhui; Cao, Junji; Che, Huizheng; Chen, Jianmin; Ding, Aijun; Fu, Pingqing; Gao, Jian; Gao, Yang; Ge, Maofa; Ge, Xinlei; Han, Zhiwei; He, Hong; Huang, Ru-Jin; Huang, Xin; Liao, Hong; Liu, Cheng; Liu, Huan; Liu, Jianguo; Liu, Shaw Chen; Lu, Keding; Ma, Qingxin; Nie, Wei; Shao, Min; Song, Yu; Sun, Yele; Tang, Xiao; Wang, Tao; Wang, Tijian; Wang, Weigang; Wang, Xuemei; Wang, Zifa; Yin, Yan; Zhang, Qiang; Zhang, Weijun; Zhang, Yanlin; Zhang, Yunhong; Zhao, Yu; Zheng, Mei; Zhu, Bin; Zhu, Jiang. Recent Progress in Atmospheric Chemistry Research in China: Establishing a Theoretical Framework for the Air Pollution Complex. ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, 2023, DOI: 10.1007/s00376-023-2379-0
 16.Liu, Fengxian; Peng, Long; Dai, Shouhui; Bi, Xinhui; Shi, Meixian. Size-Segregated Characteristics of Organic Carbon (OC) and Elemental Carbon (EC) in Marine Aerosol in the Northeastern South China Sea. ATMOSPHERE, 2023, 14(4): 661. DOI: 10.3390/atmos14040661
 17.Cai, Wenqi; Yu, Ke; Yang, Wanting; Mu, Rong; Lian, Chunang; Xie, Luhua; Yan, Yan; Liao, Shibin; Wang, Fan. Prokaryotic Community Structure, Abundances, and Potential Ecological Functions in a Mars Analog Salt Lake. ASTROBIOLOGY, 2023, 23(5): 550-562. DOI: 10.1089/ast.2022.0091
 18.Peng, Shuyi; Li, Guojie; Lin, Yuyin; Guo, Xiaolan; Xu, Hao; Qiu, Wenxi; Zhu, Huijuan; Zheng, Jiaying; Sun, Wei; Hu, Xiaodong; Zhang, Guohua; Li, Bing; Pathak, Janak L.; Bi, Xinhui; Dai, Jianwei. Stability of SARS-CoV-2 in cold-chain transportation environments and the efficacy of disinfection measures. FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY, 2023, 13: 1170505. DOI: 10.3389/fcimb.2023.1170505
 19.Xiong, Xin; Wang, Zaihua; Cheng, Chunlei; Li, Mei; Yun, Lijun; Liu, Sulin; Mao, Liyuan; Zhou, Zhen. Long-Term Observation of Mixing States and Sources of Vanadium-Containing Single Particles from 2020 to 2021 in Guangzhou, China. TOXICS, 2023, 11(4): 339. DOI: 10.3390/toxics11040339
 20.Liu, Si-Qi; Jiang, Shao-Yong; Chen, Wei; Wang, Christina Yan; Su, Hui-Min; Cao, Yonghua; Zhang, Hao-Xiang; Li, Wen-Tian. Precise determination of major and trace elements in micrometer-scale ilmenite lamellae in titanomagnetite using LA-ICP-MS technique: application of regression analysis to time-resolved signals. RSC ADVANCES, 2023, 13(19): 13303-13313. DOI: 10.1039/d3ra02472e
 21.Angelo, Tiago Valim; Spencer, Christopher J.; Cavosie, Aaron J.; Thomas, Robert; Li, Hong-Yan. Petrogenesis of Mantle-Hosted Granitoids from the Samail Ophiolite. JOURNAL OF PETROLOGY, 2023, 64(5): egad021. DOI: 10.1093/petrology/egad021
 22.Deng, Jie; Du, Zhixue. Primordial helium extracted from the Earth's core through magnesium oxide exsolution. NATURE GEOSCIENCE, 2023, DOI: 10.1038/s41561-023-01182-7
 23.Wang, Weitao; Huang, Rong; Wu, Ying; Liu, Kang; Zhang, Zhuqi; Zhang, Yipeng; Liu, Caicai; Zheng, Dewen; Zhang, Peizhen. Cenozoic clockwise rotation of the northeastern Tibetan Plateau: Paleomagnetic evidence from volcanic sequences in the West Qinling Mountain. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2023, 224: 104097. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2023.104097
 24.Ma, Weijiao; Cao, Yingchang; Xi, Kelai; Liu, Keyu; Liu, Jinzhong. Differential evolution of extracted bitumen and solid bitumen in a hybrid shale system. ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2023, 180: 104603. DOI: 10.1016/j.orggeochem.2023.104603
 25.Huang, Chang-Chen; Cai, Li-Mei; Xu, Yao-Hui; Jie, Luo; Hu, Guo-Cheng; Chen, Lai-Guo; Wang, Han-Zhi; Xu, Xu-Bang; Mei, Jing-Xian. A comprehensive approach to quantify the source identification and human health risk assessment of toxic elements in park dust. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2023, DOI: 10.1007/s10653-023-01588-7
 26.Chen, Qiong; Zhou, Mei-Fu; Xia, Xiao-Ping; Liu, Ping-Ping. Li and O isotopes of mantle xenoliths from deep fault-related Cenozoic basalts in eastern China: The role of subducted components in the generation of the heterogeneous lithospheric mantle. CHEMICAL GEOLOGY, 2023, 628: 121471. DOI: 10.1016/j.chemgeo.2023.121471
 27.Muhtar, M. N.; Wu, Chang-Zhi; Brzozowski, Matthew J.; Santosh, M.; Tian, Rong-Song; Xie, Guo-Ai; Zhang, Wan-Feng; Lei, Ru-Xiong; Xiao, Wen-Jiao. Timing and spatial variation of deformation along the Kanggur-Huangshan shear zone in the Chinese Tianshan: Implications for regional differential uplift and mineralization. GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, 2023, 135(5-6): 1429-1448. DOI: 10.1130/B36221.1
 28.Li, Chaopeng; Zheng, Dewen; Yu, Jingxing; Zhou, Renjie; Wang, Yizhou; Pang, Jianzhang; Wang, Ying; Hao, Yuqi; Xu, Yi-Gang. Late Oligocene mountain building of the East Kunlun Shan in northeastern Tibet: Impact on the Cenozoic climate evolution in East Asia. GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 2023, 224: 104114. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2023.104114
 29.Zeng, Xianjiang; Zheng, Yaxin; Chen, Xiaorui; Cao, Xu; He, Wei; Jiang, Bin; Li, Binghua; Guo, Huaming. Molecular Responses of Dissolved Organic Matter to Anthropogenic Groundwater Recharge: Characteristics, Transformations, and Sensitive Molecules. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2023, DOI: 10.1021/acs.est.2c08353
 30.Li, Youjuan; Jicha, Brian R. R.; Zhang, Wanfeng; Chen, Wen; Singer, Brad S. S.; Zheng, Dewen; He, Huaiyu. Initial Characterisation of SK01 Sanidine: A Candidate Ar-40/Ar-39 Reference Material. GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH, 2023, DOI: 10.1111/ggr.12497
 31.Zhao, Bingyan; Hu, Jianfang; Shu, Junwu; Huang, Xianyu. Early onset of summer monsoon during the Mystery Interval (17.5-14.5 ka BP) in the East Asian Summer Monsoon area: Evidence from leaf alkane delta H-2. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, 2022, 294: 107757. DOI: 10.1016/j.quascirev.2022.107757
 32.Huang, Yue-Rui; Liu, Si-Si; Zi, Jin-Xin; Cheng, Sheng-Ming; Li, Jun; Ying, Guang-Guo; Chen, Chang-Er. In Situ Insight into the Availability and Desorption Kinetics of Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Soils with Diffusive Gradients in Thin Films. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 2023, DOI: 10.1021/acs.est.2c09348
 33.Sun, Xiaoxu; Kong, Tianle; Huang, Duanyi; Chen, Zhenyu; Kolton, Max; Yang, Jinchan; Huang, Yuqing; Cao, Yue; Gao, Peng; Yang, Nie; Li, Baoqin; Liu, Huaqing; Sun, Weimin. Arsenic (As) oxidation by core endosphere microbiome mediates As speciation in Pteris vittata roots. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2023, 454: 131458. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.131458
 34.Huang, Yihua; You, Yinong; Wu, Manman; Han, Min; Zhang, Jin; Gao, Wei; Xie, Danping; Chen, Hongzhan; Ou, Hui; Song, Ninghui; Cheng, Chunlei; Zhuang, Wen; Li, Jiaqi; Lei, Zhipeng; Jin, Biao; Zhou, Zhen; Li, Mei. Chemical characterization and source attribution of organic pollutants in industrial wastewaters from a Chinese chemical industrial park. ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2023, 229: 115980. DOI: 10.1016/j.envres.2023.115980
 35.Lu, Gui-Mei; Wang, Wei; Ernst, Richard E.; El Bilali, Hafida; Spencer, Christopher J.; Xu, Yi-Gang; Bekker, Andrey. Evolutionary stasis during the Mesoproterozoic Columbia-Rodinia supercontinent transition. PRECAMBRIAN RESEARCH, 2023, 391: 107057. DOI: 10.1016/j.precamres.2023.107057
 36.Chen, Yuchan; Chen, Xiuzhi; Xue, Meimei; Yang, Chuanxun; Zheng, Wei; Cao, Jun; Yan, Wenting; Yuan, Wenping. Revisiting the hydrological basis of the Budyko framework with the principle of hydrologically similar groups. HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 2023, 27(9): 1929-1943. DOI: 10.5194/hess-27-1929-2023
 37.Sadjadi, Samahe; Abedian-Dehaghani, Neda; Heravi, Majid M.; Zhong, Xuemin; Yuan, Peng; Duran, Josep; Poater, Albert; Bahri-Laleh, Naeimeh. Clay-supported acidic ionic liquid as an efficient catalyst for conversion of carbohydrates to 5-hydroxymethylfurfural. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2023, 382: 121847. DOI: 10.1016/j.molliq.2023.121847
 38.Pei, Wenlong; Wang, Jiayue; Wang, Xinling; Du, Liang; Wang, Yipeng; Fan, Yujin; Zhang, Rui; Li, Tiegang; Russell, James; Zhang, Fan; Yu, Xiaoxiao; Liu, Zhiyong; Guan, Minglei; Han, Qi. Late Pleistocene zinc isotopic indices of paleoproductivity variations in the tropical West Pacific. CATENA, 2023, 228: 107128. DOI: 10.1016/j.catena.2023.107128
 39.Yin, Lu; Zhao, Peipei; Liu, Junjie; Li, Jie. Re-Os isotope system in organic-rich samples for dating and tracing: Methodology, principle, and application. EARTH-SCIENCE REVIEWS, 2023, 238: 104317. DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104317
 40.Li, Cui; Xue, Chen; Ouyang, Weiwei; Liu, Minghui; Sun, Yingtao; Liu, Hui. Identification and synergetic mechanism of TCE, H2 and O2 metabolic microorganisms in the joint H2/O2 system. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2023, 879: 163026. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.163026
图书档案室 
 

 

 

附件: